جداول زمان بندی دروس

برنامه زمانبندي مهارت  نازكدوزي درجه 2

ماه

هفته

جلسات

عناوين تدريس

منابع

 

 

 

مهر

اول

اول

آشنايي باابزارولوازم كار خياطي

ارائه نمونه سؤالات (انجام كارعملي)

كتاب نازكدوزي درجه2–

پيمانه1-

 واحد كار اول

 

 

دوم

ارزشيابي از پيمانه 1  - آموزش آشنايي با انواع چرخ خياطي – طريقه عبور دادن نخ از مسير هاي مشخص – تمرين دوخت با چرخ – ابتدا بدون نخ به روي كاغذ سپس روي پارچه به روي خطوط صاف شكسته و منحني ارائه نمونه سؤالات

كتاب نازكدوزي درجه2–

پيمانه 1 واحد كار دوم

 

 

دوم

اول

ارزشيابي از پيمانه 1 و 2 - آموزش روش اندازه گيري دامن ( دانش آموزان موظف مي باشند دو به دو اندازه يكديگر را بگيرند ) –آموزش تقسيمات  - آموزش الگوي جلو و پشت به روش متريك -  رسم الگو

كتاب الگوي 1 – فصل دامنها

 

 

دوم

تكرار الگوي تدريس شده و آموزش دامن راسته و فون

كتاب الگوي 1 – فصل دامنها

 

 

سوم

اول

آماده سازي يكي از الگو هاي تدريس شده به صورت گروه بندي جهت دوخت پاترون  - آموزش طول و عرض پارچه – سنجاق زدن الگو به پارچه رسم زاپاسها –انتقال الگو به وسيله كوك شل – وصل درزها و دوخت پنسها – آموزش پروگيري – چرخ كاري

كتاب نازكدوزي درجه 2 –پيمانه 2 واحد كار اول

 

 

دوم

آموزش كار با اتو - اتوي درزها پس ازپاكدوزي– دوخت كمر – بندينك در پهلوها براي وصل به جالباسي – زيپ (يك طرفه ) – تو گذاري لبه دامن

كتاب نازكدوزي درجه 2 –پيمانه 1 واحد كار سوم

 

 

چهارم

اول

تدريس الگوي دامن پيلي دار ، يك طرفه و دو طرفه -روي زانو ، مركز جلو ، مركز پشت ، همراه با چاك و بدون چاك ، همه الگو ها اجرا شود و اختلاف پيلي روي دامن تنگ و فون تدريس گردد

طبق آموزش پيلي ها ضميمه جدول

 

 

دوم

ادامه جلسه قبل - دانش آموزان گروه بندي شده و دو مدل پيلي روي يك دامن با تكنيك هاي جديد از دوخت كمر و انواع پاك دوزي درزها و تو گذاري لبه دوخته شود .

 

 

 

آبان

اول

اول

تدريس عيوب  دامن – تهيه الگوهاي عيوب توسط دانش آموزان صورت گيرد – برش دامن پيلي دار روي پارچه و انتقال طرح به وسيله كاربن و رولت

 

الگو1

هنرستان فني و حرفه اي

 

 

دوم

دوخت درزها – اتو كاري پيلي ها – پاك دوزي – تو گذاري لبه با روشهاي جديد و تكميل دامن

نازكدوزي دوخت پيلها

صفحه 154

 

 

دوم

اول

تدريس الگوي دامن لنگي ( پورتفوي )  - تدريس الگوي دامن جيب دار با دهانه هاي مختلف  ( اريب – گرد – چهارگوش)دانش آموزان گروه بندي شده و دامن جيب دار با دهانه هاي مختلف برش زده شود .

كتاب الگوي 1

جزوه ضميمه

 

 

دوم

دوخت دهانه  جيب و كيسه آن - دوخت درزها  - پاك دوزي و تو گذاري لبه و تكميل دامن .

 

 

 

سوم

اول

آموزش دامن چين دار با برش هفت ، گرد ، تهيه الگو برش روي پارچه – برش جلو به صورت دو لايه دوخته شود و پشت دامن كش دوزي  گردد (كش يك سانتي متري در ليفه سه رديفه )

طبق جزوه ضميمه جدول

 

 

دوم

تدريس الگوي چند دامن غير قرينه و الگوي دامن دراپه و تكميل دامن هاي گذشته  .

سه مدل دامن غير قرينه كافي مي باشد ( فقط الگو)

 

 

چهارم

اول

تدريس الگوي اساس دامن پليسه

(اريب و راسته ) – دوخت اين دامن در ساعت بچه گانه دوزي انجام گيرد همراه با آموزش زيپ در پيلي  .

كتاب الگو (1)

 

 

دوم

تدريس الگوي دامن يك كلوش نيم كلوش و تمام كلوش ودوخت يكي از آنها - روشهاي توگذاري طبق منابع صورت گيرد

توضيحات : دانش آموزان را تشويق كنيد كه براي افراد و سايز هاي مختلف الگو تهيه نموده و دوخت نمايند تا با عيوب اندام آشنا شده و در خريد پارچه صرفه جويي گردد .

كتاب الگو (1)

يا جزوه ضميمه جدول

نازكدوزي

جلد 1 ص 134

 

 

آذر

اول

اول

تدريس الگوي دامن ترك و انواع اوزمانها – ترك گوده دار – ترك نيلوفري – ترك كمر كش كه با محاسبه دور باسن به دست مي آيد و يا با اوزمان وسط پيلي اين الگو تهيه مي شود – انتخاب يكي از مدلها جهت دوخت

هنرآموزان توجه نمايند : كه يكي از دامنهاي دوخته شده آستر كشي شود ، در طول تدريس و دوخت انواع دامن هر كدام از درزها به يكي از روشها طبق منابع پاك دوزي و توگذاري گردد

 

كتاب الگو (1)

يا جزوه ضميمه جدول

دوخت تركها از كتاب نازكدوزي جلد 1 ص 161

 

 

دوم

ادامه دخت دامن ترك و تكميل آن .

 

 

 

دوم

اول

آموزش دامن حاملگي و تهيه الگو -آموزش طريقه اندازه گيري شلوار  - تدريس الگوي  جلو و پشت  شلوار

جزوه ضميمة جدول  -  كتاب الگو ( 1 )

 

 

دوم

تبديل شلوار به مدل هاي گشاد ، راسته ، برمودا  ، تهيه الگو 

 

 

 

سوم

اول

برش و دوخت شلوار

– دوخت زيپ زنانه و مردانه طبق منابع همراه با جيب در شلوار

نازكدوزي درجه 2 جلد 1 واحد كار چهارم

 

 

دوم

تكيمل شلوار همراه با تدريس اتوي شلوار و رفع عيوب شلوار

 

 

 

چهارم

اول

آموزش اندازه گيري بالا تنه و شناخت خطوط طولي و عرضي به روي اندام

 -آشنايي با جدول سايز ها

-  آموزش تقسيمات – رسم كادر بالا تنه پشت

الگو  1 

ياجزوه اصلاحيه متريك 

 

 

دوم

تكرار الگوي پشت و تدريس الگوي جلوي بالا تنه و طرز استفاده از پيستوله و خط كش منحني در فرم دهي حلقه آستين ، گردن و پهلو ها و  ساسون ها

توضيحات : الگو ها دقيقاً از روي اندازه گيري اندام فردي رسم گردد و فقط اندازه هاي استاندارد را با توجه به دور سينه و باسن از جدول سايز انتخاب كنيد ( پهناي ساسون – پهناي گردن – بلندي حلقه آستين – گودي حلقه آستين – بلندي باسن ) – الگوي بالا تنه به عنوان تكليف شب تمرين داده شود .

الگو  1 

ياجزوه اصلاحيه متريك 

 

 

دي

اول

اول

آماده  سازي الگو جهت برش پاترون روي پارچه – انتقال طرح – پرو گيري پاترون و تدريس الگوي آستين برش آستين روي پارچه – وصل آستين به پاترون – پرو مجدد همراه با آستين – رفع عيوب روي الگو پس از پرو  - الگوي بالا تنه به عنوان تكليف شب در سايز ها ي مختلف  تمرين شود .

 

 

 

دوم

تدريس رفع عيوب بالا تنه ( تمامي الگو ها توسط دانش آموزان كشيده شود ) - تدريس رفع عيوب آستين  -  تدريس اساس الگوي پيراهن همراه با درز كمر و بدون درز كمر  -

الگو 1 

 

 

دوم

اول

تدريس انتقال پنسهاي بالا تنه – آموزش يقه هاي گرد ، چهار گوش  - هفت ، دلبري و قايقي همراه با تهيه سجاف به روي بالا تنه و حلقه آستين

 

 

 

دوم

برش و دوخت انتقال پنسها  - تبديل پنس به پيلي   - تمامي انتقال پنسها و يقه ها بايد بزرگ دوخته و پرو شود براي صرفه جويي قد بالا تنه را تا كمر برش بزنيد .

 

 

 

سوم

اول

ادامه دوخت انتقال پنسها  - آموزش يقه هاي خطي سجاف دار به روي بالا تنه هاي جلو باز  - مشخص كردن مكان جادگمه

طبق جزوه ضميمه

كتاب نازكدوزي جلد 2 

 

 

دوم

دوخت يكي از انتقال پنسها به صورت  برش پرنسسي جلو باز همراه با دوخت جا دكمه و دكمه و آستين كوتاه ساده  - درز پرنسسي مغزي دوزي شود ـ پهناي جادكمه و انتخاب نوع دكمه تدريس گرددـ

در هنگام دوخت دگمه و جا دگمه از كتاب نازكدوزي جلد 2  تدريس گردد

 

 

چهارم

اول

تدريس الگوي آستين نيمه تنگ و تنگ ، پفي ، كلوش (بلند و كوتاه) ، شمشيري ، فانوسي و تهيه الگوي تمام موارد

كتاب الگو1و 2

 

 

دوم

دوخت و وصل آستين هاي تدريس شده به پاترونهاي  انتقال پنس  ها كه قبلاً تهيه شده ، دوخته و هر كدام  پرو شود

 

 

 

بهمن

اول

اول

تدريس الگوي يقه ب ب ،  شكاري و  ملواني به روي بالا تنه هاي جلو باز و بسته – آموزش يقه فرنچ و شوميزيه مردانه – پايه جدا و پايه سرخود )

الگو 1 و 2 

و جزوة ضميمه - كتاب متريك شهير مفرح

 

 

 

دوم

تهيه الگوي بالاتنه براي آماده سازي مدل برش دار شوميزيه همراه  با آستين شوميزيه و برش روي پارچه

كتاب متريك بالاتنه شوميزيه

 

 

دوم

اول

آموزش دوخت پلاكت مردانه – مچ  - برش دوبل – يقه شوميزيه پايه جدا همراه با جيب رو 

نازكدوزي جلد 2 

 

 

دوم

ادامه دوخت لباس شوميزيه – دوخت دگمه و جا دگمه – اتو كاري  و طريقه  بسته بندي -

 

 

 

سوم

اول

تدريس الگوي يقه حلزوني ، كراواتي ، دراپه ،(قابل تبــــــديل ) ، كلودين = شكاري  ، اسكي = پولو - دانش آموزان گروه بندي شده و يكي از مدلها با برش دلخواه آماده و دوخته شود  - در هنگام دوخت از مغزي برجسته روي برشهاي لباس استفاده گردد

كتاب متريك  و جزوه ضميمه

 

 

دوم

ادامه دوخت جلسه قبل و تكميل آن .

 

 

 

چهارم

اول

تدريس الگوي يقه آمريكايي ، يقه آرشال ، يقه انگليسي سرخود ، تدريس عملي الگوي پيراهن و تبديل آن به ماكسي  - مانتو  و تبديل پيراهن تنگ به گشاد

كتاب الگو 2

 

 

دوم

برش مانتو با يقه انگليسي يا يقه آرشال  و آمريكايي و دوخت آن

 

 

 

اسفند

اول

اول

دوخت مانتو همراه با جيب

كتاب نازكدوزي زنانه

 

 

دوم

ادامه دوخت مانتو و تكميل آن

 

 

 

دوم

اول

 تدريس الگوي يقه شا ل ايستاده و گلابي كه در استاندارد با عنوان اسپورت و يقه گرد پايه دار معرفي شده ، يقه سيلوانا يا يقه چپ و راست و بالا تنه و آستين دارپه  و چند مدل غير قرينه

كتاب متريك و جزوه ارسالي

 

 

دوم

دوخت چند نمونه جيب

كتاب نازكدوزي درجه 2

 

 

سوم

اول

آموزش برش لباس همراه با برشهاي افقي و گرد – هفت – طرحهاي ذهني به همراه  چين ريز يا پيلي در زير برش دوخت تور – برش لباس خواب در مدلهاي مختلف ( مدل انتخابي هر دانش آموز با ديگري متفاوت باشد و طريقه دوخت تور ، حاشيه ، مغزي نوار اريب بر روي آن آموزش داده شود .)

طبق مدلهاي ارائه شده ضميمه جدول زمانبندي

 

 

دوم

ادامه جلسه قبل

 

 

 

چهارم

اول

ادامه جلسه قبل

 

 

 

دوم

آموزش نكات ايمني و حفاظتي و اصول پيشگيري از حوادث .

 

 

 

فروردين

اول

اول

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

دوم

اول

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

اول

تدريس الگوي پيراهن فون ، برش پرنسي ، كمر جدا در مدلهاي مختلف . به عنوان لباس روز يا عصر با استفاده از پارچه هاي نخي

 

كتاب الگو 2 ( 2 جلد )

 

 

دوم

ادامه جلسه قبل

 

 

 

چهارم

اول

تدريس الگوي آستين كيمونو به روش آسان بدون پنس و پنس دار كه آستين كميونو رگلان ـ آستين كيمونو برش دار

كتاب الگو 2 فني و حرفه اي و انواع مدلهاي آن

 

 

دوم

آماده سازي الگوي پيراهن مجلسي همراه با آستر دوبل  يا جدا – پس از تدريس مطالب تئوري آشنايي با انواع پارچه ها

كتاب نازكدوزي درجه 2 ، جلد 2

 

 

ارديبهشت

اول

اول

ادامه دوخت لباس ميهماني و برش و دوخت و دوخت آن

كتاب نازكدوزي درجه2

 

 

دوم

ادامه دوخت لباس ميهماني 

 

 

 

دوم

اول

ادامه دوخت لباس ميهماني و اتوي آن

 

 

 

دوم

آموزش چادر ساده و دوخت آن

كتاب الگو 2

 

 

سوم

اول

آموزش مقنعه ساده و چانه دار و دوخت آن (دوخت در ساعت لباس كودك)

طبق جزوه ارسالي

 

 

دوم

آموزش چادر عربي به صورت دلخواه و دوخت آن

 

 

 

چهارم

اول

تكميل كارهاي انجام شده

 

 

 

دوم

آموزش انواع  لكه گيري پارچه ها

طبق جزوه ضميمه

 

 


مطالب مشابه :


جدول زمان بندی

اصول محاسبه مقدار پارچه لازم بر حسب مدل مانتو و گذاري و خط كشي دور الگو و برش مانتو
سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

ث‌) مدل جلو باز یا جلو بسته بودن به دلخواه خودمان است. مانتو شانتون مدل پوپک
نمونه سوالات الگو و برش

25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. 26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره دوخته مي مدل مانتو2 مدل مانتو
دامن 4 ترك

نكته:هم ميتوان بالاي دامن را زيپ و كمري دوخت و هم به صورت كمر كشي. مدل مانتو.
جداول زمان بندی دروس

سه مدل دامن كه يكي از دامنهاي دوخته شده آستر كشي شود ، در طول تدريس و مانتو و تبديل
دامن كلوش

هم ميتوانيم كمر را كشي بدوزيم و هم به قرار بگیرد و به روز ترین مدل های لباس مدل مانتو.
برچسب :