پتروگرافی سنگهای آذرین

پتروگرافی سنگهای آذرین

تالیف:دکتر علی خان نصر اصفهانی و مهندس محمود احمدي


کتاب پتروگرافی سنگهاي آذرین جهت تدریس در دوره هاي کارشناسی زمین شناسی و معدن تدوین شده است.در تنظیم مطالب ضمن رعایت اختصار تلاشگردیده کلیه سر فصل هاي درس سنگ شناسی آذرین رعایت شود. براي کاربرديشدن مطلب به اختصار کانسارهاي همراه با سنگ هاي آذرین نیز شرح داده شده اند. کتاب حاضر در هفت فصل به ترتیب شامل مفاهیم کلی، ماگما وماگمازایی،ساختبافت و شکل استقرار سنگ هاي آذرین، رده بندي سنگ هاي آذرین فوقمافیک و مافیک، سنگ هاي آذرین حدواسط و فلسیک و سنگ هاي آذرین آلکالندتنظیم شده است. درس سنگ هاي آذرین سه واحد درسی نظري و عملی بوده کهپیش نیاز دروس آتشفشان شناسی، ژئوفیزیک و ژئو شیمی می باشد.

 

 

کلیک کنید:دانلــــــود


مطالب مشابه :


مبانی تهیه ی نقشه های زمین شناسی

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور ارومیه.
اطلس تصویری کانی ها

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.
زمین شناسی کواترنری

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه انجمن زمین شناسی دانشگاه پیام نور مركز ارومیه.
پتروگرافی سنگهای آذرین

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.
رییس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی در جمع دانشجويان گفت:

شعبه دانشگاه پیام نور ارومیه نور مرکز ارومیه را تداخل برنامه های عملی تعداد
اساسنامه

انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور ری تنظیم برنامه های اعتقاد و التزام عملی به یکی
سایهٔ زمین هنگام غروب خورشید

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.
جدال فيزيك ومتافيزيك

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.
جایگاه واقعی شمال مغناطیسی

برنامه کلاسهای عملی و آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.
برچسب :