آیه 84 سوره شعراء - آیه 84 شعرا

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   شعراء  
آیه:   84  
صفحه:   371     

سوره الشعراء مشتمل بر 229 آیه - سوره شماره 26

آیه 84 شعرا ,