شرایط نقل وانتقالات خارج استان (استان مرکزی)اعلام شد.

ضوابط و شرایط:

1-                نقل و انتقال مشمولین این فصل در سه بخش عادی ، استثناء و موقت بوده که انتقال عادی و استثناء بصورت دائم و انتقال موقت به صورت یک ساله می باشد .

2-                نقل و انتقال در سال جاری صرفاً و براساس این شیوه نامه و به صورت غیراینترنتی می باشد.

3-                مناطق و شهرستانها در تکمیل جداول نیاز و مازاد نهایت دقت را به عمل آورده به شکلی که خروج متقاضیان از منطقه منجر به افزایش ساعات حق التدریس در رشته و جنس نگردد.

4-                افرادی که در مرخصی بدون حقوق و یا ماموریت برون سازمانی بسر می برند و متقاضی انتقال در سال تحصیلی 92- 91 می باشند به شرط داشتن شرایط عمومی و اختصاصی انتقال و خاتمه مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آنان تا پایان شهریور سال جاری می توانند نسبت به تکمیل فرم در خواست انتقال براساس این بخش اقدام نمایند .

5-                به منظور محاسبه امتیاز همکاران متقاضی انتقال نسبت به تکمیل فرم شماره 2 و تحویل مدارک و مستندات مربوط به امور اداری منطقه اقدام نمایند .

 

 

6-                پذیرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتایج مجاز نخواهد بود ، بنابراین متقاضیان انتقال می بایست قبل از ثبت نام جوانب امر در محل درخواست خود از جمله شرایط انتقال و اشتغال با توجه به تغییر ساختار نظام آموزشی را بررسی نمایند تا پس از انجام مراحل انتقال با مشکل مواجه نگردند .

7-                کارکنانیکه درسال تحصیلی 91-90 به این استان انتقال دائم شده اند و یا پس از اعلام نتایج از انتقال منصرف شده اند مجاز به شرکت دراین فصل از نقل و انتقالات نمی باشند.

8-                براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع هرگونه انتقال به شهر تهران ممنوع می باشد لذا هیچ گونه درخواستی دراین خصوص قابل رسیدگی نیست .

9-                پس از اعلام نتیجه ؛ عدم مراجعه به موقع  افراد متقاضی به محل تعیین شده غیبت تلقی شده و ضمن ممانعت از پرداخت حقوق و مزایا با آنان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

10-            حقوق و مزایای مستمر وغیرمستمر منتقل شدگان ( دائم یا موقت ) از 1/7/91 از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت می گردد.

11-            آن دسته از همکارانیکه با انتقال دائم داخل استان آنان برای سال تحصیلی 92-91  موافقت شده است مجازبه شرکت در نقل وانتقال خارج استان نمی باشند.

شرایط انتقال عادی:

1- داشتن حکم استخدام رسمی و یا پیمانی با حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا پایان شهریور ماه 91 ( بدون احتساب مدت تحصیل در مراکز آموزشی ، خدمت نظام ، حق التدریس ، نهضت سوادآموزی و مدت خدمت در سایردستگاهها )

2-نداشتن تعهد خدمت منطقه ای یا استانی

3-احتساب امتیاز سنوات خدمت غیررسمی کارکنان ( ایام حق التدریس و خدمت در نهضت سوادآموزی ، خدمت در نظام در صورت پرداخت کسورات مربوطه داشتن شرایط بند 1(شرایط انتقال عادی ) براساس آخرین حکم بلامانع است .

توضیحات : نقل وانتقالات عادی با رعایت شرایط عدم نیاز مبداء و نیازمقصد انجام خواهد شد.

موارد استثناء:

درزمینه انتقال مشمولین هریک از بند های ذیل به مناطق مورد درخواست ( به غیر ازشهر تهران ) با هر میزان سابقه با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد ،

1- جانبازان 25% به بالا

 

 

2- همسرجانبازان 25% به بالا درصورت تغییرمحل اشتغال جانباز

3- آزادگان و همسرآنان

4- همسر و فرزندان شهداء و جانبازان  70 درصد

5- همکاران فرهنگی که همسرآنان از نیروهای نظامی و انتظامی بوده و از محل خدمت همسر به استان دیگر منتقل شده اند .

تبصره : ارائه حکم و یا امریه وفرم شماره 5  انتقال همسر منتقل شده الزامی  می باشد.

6-بیماری صعب العلاج و یا داشتن فرزند معلول که ضرورت انتقال همکاران به استان دیگر به تائید کمیسیون پزشکی استان رسیده باشد.

نکته : مسئولیت بررسی صحت و سقم مدارک استنثاء متقاضیان و تائید آن و همچنین مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه به عهده مدیریت محترم شهرستانها و مناطق  می باشد .

 شرایط ، ضوابط و مقررات انتقال موقت

انتقال مشمولین این بخش درصورت دارا بودن حکم استخدام رسمی یا پیمانی با حداقل 3 سال سابقه اشتغال به خدمت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود.

قابل ذکر است افرادی که دارای تعهد خاص خدمتی باشند ، درصورت موافقت با انتقال موقت آنان ، مدت انتقال موقت از مدت سنوات تعهد خاص خدمت ایشان کسرنمی گردد و این افراد موظف به انجام تعهد در مبداء خدمتی می باشند .

مشمولین این  بخش عبارتند از:

1- متقاضیانی که درسال تحصیلی 92- 91 در استانی غیراز مبداء خدمتی خود همزمان با تدریس موظف در مقاطع تحصیلی بالاتر ، اشتغال به تحصیل خواهند داشت ( با ارائه مدارک مستند از دانشگاه مربوطه  )

تذکر 1 : به دلیل ممنوعیت انتقال به شهر تهران پذیرفته شدگان در دانشگاههای مستقردر تهران نمی توانند متقاضی انتقال موقت شوند.

تذکر 2 : انتقال متقاضیانی که حداکثر 8 واحد درسی دانشگاهی یا پایان نامه آنان باقیمانده است امکان پذیر نمی باشد.

2- همسر همکاران فرهنگی که با توجه به بند فوق جهت ادامه تحصیل ، انتقال موقت می گردند.

                                                                                                                                   کریم زاده

                                                                                                       مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی

گیرندگان رونوشت با پیوست:

-دفتر مدیرکل محترم – معاونان محترم – اعضای کمیسیون نقل و انتقالات – اداره حراست – اداره ارزیابی عملکرد – اداره امور تربیتی – اداره فنی وحرفه ای - اداره استثنایی - رئیس گروه تجزیه و تحلیل طرح و برنامه - اداره تربیت بدنی - رئیس گروه مشاوره - اداره امور اداری - اداره روابط عمومی به منظور درج در سایت اداره کل - تحول اداری درج در سایت معاونت پشتیبانی

 

 

الف ) انتقال دائم :

 

جدول زمانبندی نقل وانتقال نیروهای رسمی و پیمانی سال 92- 91

ردیف

نوع فعالیت

مجری

تاریخ اجرا

1

ابلاغ شیوه نامه

اداره کل                               امور اداری وتشکیلات

6/12/90

2

دریافت و بررسی درخواست انتقال دائم از متقاضیان

امور اداری منطقه

27/1/91                       لغایت

31/2/91

3

تحویل مدارک انتقال شامل آخرین حکم پرسنلی ، فرم 502مهر و امضاء شده و فرم تقاضای ثبت شده ) و مدارک استثناء و جداول 1و2و3 برای متقاضیان انتقال دائم و استثناء بانضمام لیست اسامی متقاضیان براساس فرم شماره به تفکیک مقطع و رشته و جنس  ابتدا خواهران و امتیاز فضلی در قالب نرم افزار اکسل و  CD  مربوطه

امور اداری منطقه

5/3/91

4

هماهنگی مبداء و مقصد جهت متقاضیان انتقال دائم

اداره کل                         آموزش و پرو.رش استان

1/4/91

5

اعلام نتیجه انتقال دائم به متقاضیان و صدور احکام

اداره کل                         آموزش و پرو.رش استان

31/4/91

6

ارسال مشخصات منتقلین ( دائم ) به اداره کل امور اداری و تشکیلات

اداره کل                         آموزش و پرو.رش استان

15/5/91

 


مطالب مشابه :


شیوه نامه نقل و انتقالات درون استانی

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش معاونت های آموزش ابتدایی امور اداری وتشکیلات
دســـتورالعمـــل مـــالي مـــدارس

و بخشنامه های ابلاغی وزارت آموزش وپرورش به وتشکیلات اداری توسط
شرایط نقل وانتقالات خارج استان (استان مرکزی)اعلام شد.

بخشنامه هاواخباراداری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مدیریت آموزش وپرورش
قابل توجه متقاضيان نقل و انتقالات اضطراري داخل استان

وزارت آموزش وپرورش. اداره کل آموزش وپرورش استان بخشنامه های
بخشنامه رتبه خبره وعالی1394

پیوست تصویر بخشنامه وزارت آموزش وپرورش درخصوص 4/1393تحویل امور اداری
نگاهی به مشکلات ریشه ای آموزش وپرورش

و زیر ساخت های امور فرهنگی های آموزش وپرورش درموضوع بخشنامه ها ومقررات اداری.
برچسب :