امور شهرداری


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)


عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
عوارض قابل تقسیط
عوارض غیرقابل تقسیط
چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی
اسناد برگشتی
صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن)
استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده74)
نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت
تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان
دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین

ب - راهنمای شهرسازی
انواع مجوز و پروانه های ساختمانی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی
مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی
مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض
مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
مدارک لازم پس از تایید نقشه
مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی
موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی
مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی
تخریب و نوسازی
عدم خلاف ساختمان
انواع گواهی ساختمانی
دریافت گواهی پایان کار
صدور پایان کار (پیش نویس)
تفکیک و تجمع
استعلام طرح
کسب و پیشه
مراحل دریافت مجوز نصب تابلو

ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران
کمیسیون ماده 100 شهرداری
نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100
نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)
نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)


مرجع: شهرداری منطقه 3


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند:
مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاریخ تهیه پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهی خود را بصورت نقدی داشته باشند میتوانند از10% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند.


عوارض زیر بنا
عوارض تراکم
عوارض مازاد تراکم
عوارض تفکیک اراضی
عوارض تغییر کاربری
عوارض پذیره
جرائم ماده صد
عوارض حذف و کسر پارکینگ
عوارض پیش آمدگی حق تشرف
عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز
دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه
ارائه پیش نویس به اداره در آمد
اخذ مدارک
صدورفیش درآمد جهت پرداخت
درخواست مودی جهت تقسیط
دستورشهرداریا قائم مقام منطقه جهت تقسیط
مراجعه به معاون مالی واداری منطقه
مراجعه به اداره درآمد
صدور فیش چهت پرداخت
اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده
عوارض قابل تقسیط:
مراحل گردش کار:

عوارض بقایای سطح شهر
عوارض پیشه وران
عوارض پیشه ورانه اماکن
عوارض بر قراردادها
عوارض حق انشعاب
عوارض نوسازی
عوارض سد معبر
عوارض قطع اشجار
عوارض درآمد مراکز فرهنگی
عوارض تخلیه خاک ونخاله
عوارض فروش اموال غیر منقول
عوارض یک درصد فروش نهایی
عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
عوارض پیشه وران موسسات درمانی
عوارض درآمد مال الجاره ساختمانهای مسکونی_تجاری
عوارض درآمدهای حفاری طول(فاضلاب،گاز،برق،تلفن)
دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه
ارائه فرم به اداره درآمد
صدور فیش پرداختی
تایید بانک(تایید فیشهای پرداختی بعد از 24ساعت انجام می گیرد.)
ارسال به واحد مربوطه
عوارض غیرقابل تقسیط :
مراحل گردش کار:

 


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه آنها از مساحت زیربنای خانه ، زمین ، آپارتمان ، ساخته ، پیش
نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

نحوه محاسبه عوارض پروژه ها با زیربنای ناخالص آپارتمان های فاقد خلاف
نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

٠ p p نحوه محاسبه عوارض آپارتمان که دارای معاف و زیربنای مازاد
نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

نحوه محاسبه خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان آپارتمان نشینی ولزوم
امور شهرداری

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
مثال-نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

مثال-نحوه محاسبه حق تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 آپارتمان نشینی
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان - تعیین نحوه محاسبه هزینه‌های زیربنای قسمت
ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد

تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان نحوه محاسبه عوارض ها با زیربنای ناخالص
برچسب :