تعهدنامه اصالت

براساس بخشنامه شماره ۳۶۵۲۲۵/۷۳ مورخ ۱۶/۹/۸۹ معاون محترم پژوهشی دانشگاه لازم است فرم پیوست (فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه) توسط دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیمُ امضا ودرصفخات ابتدایی پایان نامه صحافی شده درج گردد.

دانلود تعهدنامه


مطالب مشابه :


کُد پایان نامه ها دانشجویان ذیل اخذ گردید

پل ارتباطی دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان کُد پایان نامه ها
لیست دانشجویانی که برای آنها کُد پایان نامه اخذ شده است

پل ارتباطی دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان کُد پایان نامه
تعهدنامه اصالت

امور پایان نامه ها (کارشناسی ارشد) کد شناسایی پایان نامه. نامه ها دانشگاه آزاد
دانلود فرم پروپوزال دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- کلیه واحدها

دانلود فرم پروپوزال دانشگاه آزاد واحد و پایان نامه کارشناسی ارشد و زنجان. فرم
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. آرم دانشگاه آزاد دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
آشنایی با نحوه پایان نامه‌نویسی و دسترسی به مراجع تامین منابع

دانشگاه آزاد ارشد حسابداری زنجان پایاننامه کارشناسیارشد
معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

معرفی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. از پایان نامه کارشناسی و
معرفی دانشگاه آزاد قزوین

ویراستاری پایان نامه و پایان نامه معرفی دانشگاه آزاد مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و
معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ویراستاری پایان نامه و پایان نامه معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کارشناسی ارشد,
حوزه‌های تخصصی ما شامل

کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی
برچسب :