آموزش ترکیب وصفی و ترکیب اضافی دستور زبان فارسی

آموزش ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

به نام خدا

اسم (مضاف)  + نقش نما(  ـِ  ، یِ )+ ضمیر یا اسم

 (مضاف الیه)   

آموزش تركيب وصفي و تركيب اضافي

تركيب اضافي (مضاف ومضاف اليه)  

                        

مثال: *نماي ساختمان، *سبوي آ ب، كيف من، باغ سياوش، دختر همسايه،  *خانه ي ما، کتابش

*نکته:اگرکلمه ای به " ""صامت" ختم شود در حالت اضافه فقط  نقش نمای اضافه می گیرد و اگر به "مصوّت " های

 ( ا ،و،ه بیان حرکت) ختم شود، علاوه بر آن ، به "ی" میانجی نیز نیازمند است. مثال های ستاره دار بالا

                                                        الف)اضافه ي تعلّّّّّّّّّّّّقي: كه در آن مضاف متعلق به مضاف اليه است .

تركيب اضافي به دو دسته تقسيم مي شود:

                                                        ب) اضافه ي غيرتعلّقي: هيچ رابطه ي تعلقي بين مضاف و مضاف اليه وجود ندارد.

در اضافه ي تعلّقي: مضاف اليه جمع بسته مي شود مگر اين كه اسم خاص باشد.

مثال: پر پرنده اولآ : پر متعلق به پرنده / یعنی اگر جای مضاف و مضاف الیه را عوض کنیم و فعل دارد اضافه کنیم،

 یک جمله سه جزئی با مفعول ساخته  می شود: پرنده پر دارد.-  دوم: مي توان مضاف اليه را جمع بست. 

مثال: پر پرندگان / عنوان نامه ها

اضافه ي غير تعلّقي: تمامي اضافه ها جزو اضافه غير تعلّقي مي باشند و در واقع تركيب اضافي محسوب مي شوند.

 انواع اضافه:                             

                                                           مشبّه به+نقش نما+مشبّه     مثال : لعل لب

1- اضافه ي تشبيهي:                    

                                                               مشبّه+نقش نما+مشبّه به     مثال: لب لعل

                                                            الف)وجه شبه+نقش نما+مشبّه     مثال: كنگره ي كبريا، بارش عشق

2-اضافه ی استعاري:

                                                                ب)  وجه شبه ( ويژگي انسان)+نقش نما+مشبّه(غيرانسان) 

                                                                          مثال:  پاي روح ، دیده ی عقل

3-اضافه ي اقتراني :    وجه شبه ( ويژگي انسان)+نقش نما+مشبّه(غيرانسان)    مثال:دست ارادت ، پای تجاوز                                  

*نکته:

 فرق اضافه ی اقترانی با اضافه ی استعاری : در اضافه ی اقترانی اگر بین وجه شبه و مشبّه

 واژه ی " به نشانه وبه قصد" قرار دهیم معنی می دهد. مثال: دست به قصد ارادت ، پای به نشانه ی تجاوز

در صورتی که در اضافه ی استعاری بین وجه شبه و مشبّه واژه ی "به قصد و به نشانه معنی نمی دهد. 

مثال: پای به قصد روح

دست ارادت و پاي تجاوز اضافه استعاري نيست ، بلكه اضافه ي اقتراني اند ولی باز هم جزو تركيب اضافي محسوب مي شوند.

تركيب وصفي: (موصوف و صفت)    

   اسم (موصوف)          +  نقش نما  +        ضمیر

 یا اسم غیر به هر کلمه (صفت)   

  

مثال: آسمان آبي      ،       دختر زرنگ         ،        سيب سرخ

*نکته: تمامي رنگها صفت محسوب مي شوند

طريقه تشخيص تركيب وصفي: اگر به اين تركيب فعل (است )اضافه كنيم معني مي دهد

مثال: آسمان آبي است                  دختر زرنگ است (البته اين روش مطلق نيست)

2-در تركيب وصفي ، صفت (تر )و موصوف (ياي نكره) قبول مي كند.

مثال : آسمان آبي تر      ،   سيبی سرخ

(در صورتيكه مضاف اليه  " تر "و مضاف  " ی " نکره، قبول نمي كند) و همچنين در تركيب وصفي ،

 صفت جمع بسته نمي شود در صورتيكه در اضافه ی تعلّقي به غير از اسم خاص بقيه مضاف اليه ها  جمع بسته مي شوند.

تركيب وصفي :  

وابسته های پیشین                                                

1-صفت اشاره : ( این، آن ،همین ،همان و...)         2- صفت شمارشی اصلی :یک ،دو  ، سه و ... 

3- صفت شمارشی ترتیبی( ــُ مین ) : دومین ، سومین، چهارمین و ...   

4- صفت پرسشي (چند ، چه ، كدام)                                 5- صفت عالی (ترین): بهترین، باشکوه ترین                                                                                            6-  صفت تعجبي(چه و عجب)                                      7- صفت مبهم : (هر، همه، هیچ، فلان و چند)                            

       وابسته های پسین:  اسم + صفت های بیانی                                                                                                          

                                                                                                      

                                     تــرکیــب وصـفـی

* اسم با تمام وابسته های پیشین ترکیب وصفی محسوب می شود. مثال : همین کتاب ، دو کلاس ، سومین ردیف ، کدام لیوان؟،عجب منظره ای،بهترین دانش آموز ، فلان زمین

*اسم با وابسته های پسین نوشته شده در بالا ترکیب وصفی محسوب می شود. مثال : کلاس دوم ، دانش آموز زرنگ تر ، آب نوشیدنی

                                                                                            با تشکر از حسن توجه شما

                                                                                            تهیه کننده : شهلا مقیمی بلداجی

                                                                                          دبیرزبان و ادبیات فارسی

                                                                                           دوره ی دوم متوسطهموضوعات مرتبط: جزوه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی 


مطالب مشابه :


فرم گزارش سه ماهه اول گروه

گروه آموزشی منطقه بلداجی گزارش عملکرد سه ماهه اول گروههای آموزشی دوره عمومی آموزش وپرورش
بازدیدازمدارس منطقه بلداجی

بازدیدازمدارس منطقه بلداجی. ۱۱/8۸ از تعدادی مدارس ابتدایی تحت پوشش اداره آموزش وپرورش
آموزش ترکیب وصفی و ترکیب اضافی دستور زبان فارسی

وبلاگ ادبیات فارسی متوسطه دوم بلداجی - آموزش ترکیب وصفی و ترکیب سایت اموزش وپرورش بلداجی
سوالات علوم تجربی اول راهنمایی(طراح دانش آموزان)صفحه81 تا100

سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی وبلاگ blog اداره آموزش وپرورش منطقه ی
فرم گزارش عملکرد گروههای دوره ابتدایی

گروه آموزشی منطقه بلداجی - فرم گزارش عملکرد گروههای دوره اداره آموزش و پرورش منطقه
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ن - ی

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نادری بلداجی. نام: خداداد. آموزش وپرورش جونقان
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ت - ر

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری حسینی بلداجی آموزش وپرورش ناحیه ی دو شهرستان
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ص - ق

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری طهماسبی بلداجی. نام: زهرا. آموزش وپرورش جونقان
ضرب المثل انگلیسی (اسماعیل خاکسار)

گروه آموزشی منطقه بلداجی اداره آموزش و دوره عمومی آموزش وپرورش
سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان

سوالات امتحانی راهنمایی دبیرستان× بلداجی آموزش و پرورش است نظام آموزش وپرورش دچار
برچسب :