پرسشنامه سبکهای تفکر نوع اول استرنبرگ و وگنر (TSI) (فرم کوتاه)

پرسشنامه سبکهای تفکر نوع اول استرنبرگ و وگنر TSI [1] (فرم کوتاه)

پرسشنامه سبک های تفکر نوع اول، یک آزمون مداد و کاغذی است که از 25سؤال تشکیل شده است. این ابزار به وسیله استرنبرگ  و وگنر[1] 1992 طراحی شده و در آن پاسخ هر سؤال روییک مقیاس 5 درجه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) مشخص می شود.

شامل :

توضیحات ابزاری

شیوه نمره گزاری و روش آزمون

جدول سبک های تفکر به تفکیک انواع و سوالات آنها

  TSIجدول ضرایب آلفای کرونباخ (به منظور محاسبه همسانی درونی) در دو جنس و کل افراد برای

منابع 


راهنمای خرید پرسشنامه از سایت


[1]. Sternberg, R.J., & Wangner, R.K.

[1]. Thinking Style Inventory (TSI)


مطالب مشابه :


سبک های تفکر

سبکهای تفکر. رابرت استرنبرگ (1997) پرسشنامه سبکهای تفکر
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و وگنر(فرم کوتاه) (TSI)

پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و وگنر tsi) [1]) (فرم کوتاه) پرسشنامه سبک های تفکر، یک آزمون مداد
پرسشنامه سبک های تفکر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ شیوه­های متفاوت افراد را در پردازش اطلاعات «سبک
پرسشنامه سبکهای تفکر نوع اول استرنبرگ و وگنر (TSI) (فرم کوتاه)

پرسشنامه سبک های تفکر نوع اول، یک آزمون مداد و کاغذی است که از 25سؤال تشکیل شده است.
سبک تفکر و یادگیری

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و سبک­های تفکر «استرنبرگ» مشتمل پرسشنامه از نظر
تست تعیین سبک تفکر

سبک تفکر به شناخت و خلق ایده های نو را پرسشنامه 13سبک تفکر سنجیده می شود
پرسشنامه های علمی- پژوهشی( دارای روایی ، پایایی ، شیوه نمره گذاری و تفسیر)

- پرسشنامه سبک های یادگیری پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ، واگنر و زانک -65 سوالی
انواع پرسشنامه

پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و پرسشنامه سبک رهبری تحولی آموزشی پرسشنامه شاخص های
پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ)

پرسشنامه سبک های سبک های اسنادی برای اندازه گیری سبک های تفکر پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ:
برچسب :