روشهای متداول در مهندسی نرم افزار

بررسی مراحل:

تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست و نگهداری و استقرار

به روش ساخت یافته

 تحلیل ساخت یافته:

محصول تحلیل، مشخصه تحلیل نرم افزار است که شامل:

1) محدوده اطلاعات نرم افزار

2) توابع یا عملکرد نرم افزار

3) رفتار نرم افزار

4) کارایی

5) محدودیتها

6) DD فرهنگ داده ها

7) Help نرم افزار

8) اعتبارسنجی

 مراحل ایجاد مشخصه تحلیل:

1) تشخیص مسئله: جمع آوری اطلاعات

2) ارزیابی و سنتز راه حل: با ارزیابی هایی که انجام می دهیم راه حلی را انتخاب می کنیم

3) مدلسازی: بعد از انتخاب راه حل، از روی آن مدل می سازیم.

4) مشخصه: ترکیب مدلها مشخصه را ایجاد می کند.

5) مرور FTR

سپس مشخصه تحلیل وارد مخزن می شود.

روشهای جمع آوری اطلاعات:

1) پرسشنامه

2) کار کردن و حضور در محیط

3) مصاحبه

4) مشاهده و مرور مستندات و رویه های کاری

5) FAST

6) QFD

7) نمونه سازی

 در گام تحلیل چه مدل هایی تولید می شود؟

1) درگام محدوده اطلاعات نرم افزار: مدل  ERD، CFD+Cspec، DFD+Dspec

2) در گام توابع یا عملکرد نرم افزار: مدل CFD، DFD

3) در گام رفتار نرم افزار: مدل STD

 مدل ERD:

1- تشخیص انواع موجودیت ها (موجودیت می تواند داده یا کنترل باشد.)

2- تشخیص ارتباط میان هر زوج موجودیت

3- تشخیص  انواع ارتباطات میان هر زوج  موجودیت

4- تشخیص درجه و الزام ارتباط (تشخیص یک به یک، یک به چند، چند به چند بودن ارتباطات)

5-تشخیص صفات موجودیت ها (صفت شناسه ، صفات توصیفی ، صفات ارجاعی)

6- FTR

مدل DFD :

راهنمای علائم به کار رفته در نمودارDFD:

فلش بیانگر داده ،

 دایره بیانگر فرایند ،

 دو خط موازی بیانگر مکان ذخیره سازی،

مستطیل بیانگر موجودیت خارجی می باشد .

سطوح مختلف DFD:

1) DFD سطح صفر:  بهDFD  سطح صفر Contex Diagram گفته می شود و یک نمای کلی از سیستم را نشان می دهد . در این سطح موجودیت های داخلی و خارجی را به همراه ورودی و خروجی آورده و از قراردادن مکان ذخیره سازی اجتناب می کنیم

2) DFD سطح 1 : در این سطح می توان در صورت نیاز مکان ذخیره سازی را در دیاگرام رسم کرد. در این سطح سیستم به اجزای کوچکتری شکسته می شود.

 نکته: تعداد ورودی و خروجی ها در هر سطح باید با هم تطابق داشته باشد.

3) DFD سطح 2 : در این سطح خود زیرسیستم ها نیز به اجزای کوچکتر شکسته می شوند .

عمل شکستن را تا جایی ادامه می دهیم که منطق آن قابل فهم و قابل کدنویسی باشد .

مدل CFD :

دو روش برای رسم این نمودار وجود دارد:

1) در مدل DFD کنترل یا رخدادها را با خط چین نشان دهیم.

2) روش مرسوم آن است که DFD  را رسم کنیم سپس تمام داده های ورودی را حذف کنیم و دوباره روی کنترل هایی که در سیستم وجود دارد فکر کنیم.

در این حالت Event های خروجی به هیچ فرآیندی متصل نمی شوند و آن را به Cspec  متصل می کنیم.

در Cspec  جدولی به نام Pat وجود دارد که حاوی توضیحات مربوط به کنترل هاست و مشخص می کند که هر کنترل به کدام فرآیند وارد می شود.

توجه کنید که رویداد موجب فعال سازی فرایند نمی شود و مثل داده عمل می کند.

مدل STD :

 این نمودار حالتهای مختلف نرم افزار را نشان می دهد.

از مستطیل برای نمایش حالت پایدار سیستم (State) و از فلش برای حرکت بین حالات استفاده می کنیم . وقفه باعث رفتن از یک حالت به حالت دیگر می شود.

 

+ نوشته شده توسط ما دو تا در شنبه 16 شهریور1387 و ساعت 11:30 قبل از ظهر | نظر بدهید puce_menu.gifجلسه پنجم: شیوه های متداول در مهندسی نرم افزار (طراحی نرم افزار)

روشهای متداول در مهندسی نرم افزار 

طراحی ساخت یافته:

 4 عمل اصلی که در گام طراحی انجام می شود :

1) طراحی داده ها یا معماری داده ها: براساس مدل   ERDو DD

2) طراحی معماری یا معماری برنامه ها   : براساس مدل   CFDو DFD

3) طراحی واسطه ها: براساس مدل   STDو Cspec و Pspec

4) طراحی رویه ها: براساس مدل   Pspecو Cspec

اصول و مفاهیم طراحی

1) انتزاع : در طراحی سطح انتزاع را گام به گام کاهش می دهیم تا به پیاده سازی نزدیک شویم .

2) پالایش : در هرگام جزء جدیدی به مسئله اضافه می کنیم.

3) خاصیت پیمانه ای : هر طراحی خوب باید این خاصیت را درنظر بگیرد.

توجه کنید که  پیمانه ها ، تست و خطایابی را آسان  کرده و انتشار خطا را کاهش می دهند.

البته استفاده از پیمانه ها همیشه به صرفه نیست زیرا با افزایش تعداد پیمانه ها هزینه مجتمع سازی و برقراری ارتباط بین پیمانه ها را بیشتر می شود.

4) معماری : همبندی مؤلفه های نرم افزار .

5) سلسله مراتب کنترل : سلسله مراتب کنترل نحوه ی انتقال کنترل بین پیمانه ها را نشان می دهد.

6) تقسیم بندی : در تقسیم بندی باید تعداد fan in ها را بیشتر کنیم و سعی کنیم تعداد fan out  ها را افزایش ندهیم.

7) ساختمان داده ها : ساختمان داده رابطه منطقی میان عناصر داده ای را مشخص می کند . ساختمان داده ، سازماندهی ، روش های دستیابی و راه های گوناگون پردازش را نشان می دهد.

8) رویه نرم افزار : در طراحی رویه ها جزئیات پردازشی و منطق هر یک از پیمانه ها، ترتیب اجرای دستورات، شرط ها و غیره بیان می شود .

9) پنهان سازی اطلاعات : یک طراحی خوب منطق و جزئیات پیمانه ها را از یکدیگر پنهان می کند و ارتباط پیمانه ها را از طریق interface  برقرار می کند.

 طراحی پیمانه ای خوب :

یک طراحی پیمانه ای خوب، پیمانه هایی تولید می کند که استقلال تابعی دارند، در استقلال تابعی دو مفهوم مطرح می شود:

1) وحدت : یعنی کارهای مرتبط به هم در یک پیمانه قرار گیرند. در طراحی خوب وحدت پیمانه ها بالاست.

انواع وحدت:

وحدت تصادفی، وحدت زمانی، وحدت رویه ای، وحدت ارتباطی، وحدت منطقی

2) ارتباط (کوپل) : به معنی ارتباط بین پیمانه ها می باشد . هرچه ارتباط بین پیمانه ها کمتر باشد بهتر است .

انواع ارتباط:

ارتباط داده ای، ارتباط مشترک، ارتباط خارجی، ارتباط محتویات

 نکته: نرم افزار باید حداکثر وحدت و حداقل ارتباط را داشته باشد.

طراحی داده ها :

طراحی داده ها در سه سطح زیر انجام می شود:

در سطح مؤلفه ، ساختمان داده ها طراحی می شود .

در سطح کاربرد ، براساس ERD پایگاه داده طراحی می شود.

در سطح تجاری : مخزن داده ها یا data warehouse طراحی می شود .

 طراحی معماری :

انواع معماری ها:

1) Data Center

2) شی گرا

3) جریان داده

4) لایه ای

3) Call return

 در این مرحل پس از انتخاب معماری ، سیستم را با استفاده از مدل DFD  مشخص می کنیم .

مراحل ایجاد معماری :

1) بررسی مشخصه سیستم و DFD

2) تشخیص جریان تبدیل یا جریان تراکنش

3) تعیین مرز ورودی و خروجی

4) تبدیل DFD ا به معاری

5) پالایش معماری

6) مرور و مستند سازی

طراحی واسطه ها:

واسط ها تأثیر زیادی روی مشتری دارند تا جایی که ممکن است یک نرم افزار خوب با نداشتن واسطه مناسب از طرف مشتری مورد قبول واقع نشود.

طراح باید مراحل تحلیل، طراحی، ساخت و ارزیابی را برای تولید یک واسط مناسب طی کند.

اصول کلی طراحی واسطه ها:

1) کنترل را به کاربر دهید .

2) بار فکری کاربر را کم کنید .

3) سازگاری واسطه ها

طراحی رویه ها:

 در این گام با استفاده از شبه کد منطق پیمانه ها ، ساختمان داده ها و ... را مشخص می کنیم .


مطالب مشابه :


دانلود پروژه سیستم رای گیری الکترونیکی

همراه با نمودارdfd رای گیری
موضوعات تحقیق در رشته کامپیوتر

درخواست نمودارDFD و نمودارE-R ، درخواست مقاله درمورد grid computing و cloud computing ،
روشهای متداول در مهندسی نرم افزار

راهنمای علائم به کار رفته در نمودارdfd: فلش بیانگر داده
می توانید این موضاعات مختلف کامپیوتری را به عنوان تحقیق ارائه کنید

درخواست نمودارdfd و نمودارe-r
برچسب :