آیین‌نامه جدید نقل وانتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

تعاریف و جزییات کامل مربوط به این آیین نامه به شرح ذیل است:

واحد مبدأ: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضای انتقال یا میهمانی به آن را دارد.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدأ به واحد مقصد به طور دائم.

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.
میهمانی دائم: دانشجو کلیه واحدهای خود را به صورت میهمان می گذراند و در پایان هر نیمسال ریزنمرات به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک وی توسط واحد مبدأ صادر می گردد.
شهریه میهمانی و میهمانی دائم: دانشجوی میهمان می بایست شهریه ثابت هر ترم میهمانی را به واحد مبدأ و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.
هزینه نقل و انتقال: دانشجوی میهمان غیر دائم، می بایست درصدی از شهریه ثابت هر ترم میهمانی، که درصد آن در هر سال توسط معاون دانشجویی دانشگاه (سازمان مرکزی) اعلام می گردد را به واحد مبداء، مازاد بر شهریه ثابت آن ترم پرداخت نماید.
جدول همطرازی: جدولی که کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را به ده گروه طبقه بندی نموده است (پیوست می باشد).
سقف مجاز میهمانی: میهمانی دانشجویان در هر سال تحصیلی تا سقف 20% کل پذیرش دانشجویان ورودی سال و رشته تحصیلی با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد امکان پذیر است و واحدهای مبداء و مقصد مجاز به موافقت با درخواست ها بیش از این سقف نمی باشند.

مـاده 1 : جدول همطرازی
1-1 : انتقال یا میهمانی به گروه 1 جدول همطرازی (شهر تهران) فقط بر اساس بندهای 1-2 ، 4-2 ، 5-2 ، 6-2 ، 7-2 و ماده 4 و شورای موارد خاص امکان پذیر است و  در دیگر موارد به طور مطلق ممنوع می باشد.

2-1 : میهمانی دانشجویان به واحدهای همطراز و به گروه های پایین تر جدول همطرازی بدون تغییر رشته و گرایش، در داخل یک استان و یا در استان های متفاوت  با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و بدون نیاز به تایید شخص دیگری مجاز است.
3-1 : میهمانی از یک گروه جدول همطرازی به سایر گروههای بالاتر جدول همطرازی (به استثنای استانهای تهران و البرز) با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تأیید دبیر هیأت امنای استان و برای استانهای متفاوت با تایید دبیر هیات امنای  استانهای مبدأ و مقصد بلامانع است.
4-1 : میهمانی دانشجویان مقطع دکترای عمومی در دوره بالینی( به غیر از استانهای تهران و البرز) با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تأیید معاونت علوم پزشکی بلامانع است.
5-1 : درخواست نقل و انتقال دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاداسلامی به واحدهای داخل کشور ( به غیر از استانهای تهران و البرز) و بالعکس (دانشگاه آزاداسلامی) پس از بررسی اولیه در معاونت بین الملل و سپس با تأیید شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل امکان پذیر است.
تبصره1 : دانشجوی متقاضی نقل و انتقال براساس ماده 1 بایستی ترم قبل از درخواست خود مشروط نشده باشد و در مجموع ترم های تحصیلی بیش از یک ترم مشروطی نداشته باشد.
تبصره2 : انتقال یا میهمانی دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی از طریق ماده 1 ممنوع است.

مـاده 2 :  ضوابط میهمانی براساس:  ازدواج ، فـوت والدین و همسر، متـارکه و سـرپرستی از خـانواده
ازدواج:
1-2 : میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم نموده اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک ترین واحد به محل زندگی که رشته در آن دایر است ، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.
2-2 : میهمانی دائم دانشجویان متأهل زن که قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم نموده اند به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی نباشند به تبعیت از محل زندگی دائم شوهر و یا نزدیک ترین واحد به محل زندگی دائم شوهر به هر یک از گروههای جدول همطرازی (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.
3-2 : میهمانی دانشجویان مرد متأهل به شرط اینکه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی نباشند در صورت موافقت واحد مبدأ و مقصد (به استثنای استانهای تهران و البرز) براساس مواد 2-1 و 3-1  انجام پذیر است.

فوت والدین و همسر:
4-2 : در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.

5-2: میهمانی دائم آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر خود را (هر دو)  بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند، در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.
.
6-2 : میهمانی دائم دانشجوی متأهل زن که در حین تحصیل متارکه یا همسرش فوت کرده باشد به محل زندگی دائم والدین در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.

¬سرپرستی :
7-2 : میهمانی دائم دانشجویانی که دارای حکم سرپرستی.  امین بر عاجز و قیم نامه از مراجع ذیصلاح (مجتمع قضایی و دادگستری) باشند به محل زندگی خانواده در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.  بدیهی است تاریخ صدور حکم ارائه شده می بایست بعد از تاریخ ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه باشد.
تبصره3 : انتقال یا میهمانی دانشجویان طبق ماده 2 در مقطع دکترای تخصصی ممنوع است.

مـاده 3 : ضوابط نقل و انتقال براساس چند دانشجویی

1-3 : در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمان دائم یک نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر اعضا خانواده که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو در آن دایر باشد (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است. 
2-3 : در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند میهمان دائم یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل عضو دیگر خانواده در صورت احراز نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد به هر یک از گروههای جدول همطرازی که رشته ، گرایش و مقطع دانشجو در آن دایر باشد، (به استثنای استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.
تبصره 4: چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضاء خانواده فاقد رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجوی متقاضی میهمانی دائم باشد، میهمانی دائم دانشجو به واحدهای همجوار (به استثنای واحدهای استانهای تهران  و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است.
تبصره5 : انتقال یا میهمانی دانشجویان طبق ماده 3 آئین نامه در مقاطع دکترای عمومی و دکترای تخصصی ممنوع است.

مـاده 4 : انتقال براساس ضوابط خانواده شاهد و ایثارگران، هیأت علمی و بیماریهای خاص.
خانواده شاهد و ایثارگر:
1-4 :  انتقال و میهمانی این قبیل دانشجویان بر اساس آیین نامه مربوطه که به تایید رئیس دانشگاه رسیده و ابلاغ شده است (به شرح پیوست)  و پس از تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است.
هیأت علمی (شاغل و بازنشسته) :
2-4 : انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد) و دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی یا محل سکونت انجام پذیر است (به استثنای مقطع دکترای تخصصی).
3-4 : انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق با معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است.
4-4 : انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر از دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند به استثنای مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق ضمن احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی (در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو) با تایید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیر است.

تبصره 6 : چنانچه دانشجوی متقاضی انتقالی طبق ضابطه هیأت علمی حداقل 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید، در این صورت مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم و کسب معدل کل 14) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت میهمانی دانشجو برای کسب معدل مطلوب تمدید خواهد شد. بدیهی است در صورتی که موفق به احراز شرایط انتقال نشود، می تواند در صورت موافقت واحد مقصد به صورت میهمان دائم ادامه تحصیل دهد و  مدرک تحصیلی وی از واحد مبدأ صادر خواهد شد.
تبصره 7 : چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هیأت علمی شاغل (نه محل مأموریت) دائر نباشد انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیکترین واحد دانشگاهی همجوار در صورت احراز شرایط امکان پذیر است.
تبصره 8: همسر و فرزندان افراد مشمول بندهای "ج" و "د" ماده 71 قانون خدمات کشوری میتوانند در صورت تایید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، شامل شرایط اعضای هیات علمی شوند. درخواست ایندسته از افراد از طریق معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی ثبت و پیگیری گردد.

بیماران خاص و معلولین :
5-4 : میهمانی (موقت و دائم) آن دسته از دانشجویان که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته ، معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و.... می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل آنان فراهم نباشد پس از بررسی و تأیید پزشک معتمد واحد مبدأ و دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته آن شهر ضمن تکمیل فرم شماره 3 پیوست آیین نامه (به استثنای تقاضا برای ورود به استانهای تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد یا تصویب شورای موارد خاص سازمان مرکزی مجاز است و چنانچه مقصد دانشجو هریک از واحدهای استانهای تهران یا البرز باشد، ضمن ارسال مدارک مثبته بیماری به همراه فرم تکمیل شده شماره 3 به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی پس از تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه و تصویب در شورای موارد خاص دانشجویی، انجام پذیر است.
تبصره 9 : انتقال یا میهمانی دانشجویان طبق ماده 4  آئین نامه در مقطع دکترای تخصصی ممنوع است.

ماده 5: نحوه ثبت درخواست انتقال یا میهمانی.
میهمانی یا انتقال دانشجویان بر اساس مواد این آیین نامه و از طریق خود واحدهای دانشگاهی و با رعایت دستورالعمل اجرایی ابلاغی، انجام میگیرد و درخواست باید توسط خود شخص متقاضی انجام گیرد و در صورت نیاز به رجوع سازمان مرکزی دانشگاه، باید فقط به ساختمان معاونت دانشجویی سازمان مرکزی مراجعه نمایند و موضوع درخواست صرفاً در معاونت دانشجویی ثبت و پیگیری شود. تنها راه پیگیری درخواست نیز از طریق شماره ثبت نامه متقاضی در معاونت دانشجویی است. لذا برای ثبت و پیگیری این منظور (درخواست میهمانی یا انتقال) از مراجعه حضوری یا ارسال نامه به دیگر معاونت ها و یا حوزه ریاست دانشگاه جداً خودداری شود. بدیهی است دیگر معاونت ها و حوزه ریاست دانشگاه در خصوص دریافت و ثبت و پیگیری تقاضاهای انتقال و میهمانی هیچگونه مسئولیتی ندارند.

ماده 6: زمان اجرا و مسئول اجرا و نظارت.
این آیین نامه در 6 ماده و 9 تبصره در تاریخ 14/11/1391  به تأیید رسیده است و از نیمسال دوم سال تحصیلی 92/91
لازم الاجر است و از زمان اجرا، تمامی آیین نامه های قبلی در اینخصوص کان لم یکن تلقی می گردد. روسا، معاونین  دانشجویی و معاونین آموزشی- دانشجویی واحدها و مراکز دانشگاهی، مسئول اجرای دقیق این آیین نامه می باشند و نظارت بر عملکرد به عهده دبیر هیات امنای استان و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن در واحدها به عهده معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.


مطالب مشابه :


آیین‌نامه جدید نقل وانتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد دانشجویی سامانه اطلاع رسانی
نمرات میان ترم استاد انوری

گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد سامانه اطلاع رسانی شماره دانشجویی. گروه 16259. 5.15.
راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه

گروه بهمن88 -دانشکده پزشکی نجف آباد کنندو اطلاعات حسابشون توی سامانه دانشجویی وارد
اعلام نمرات در سامانه ی دانشجویی

اعلام نمرات در سامانه ی دانشجویی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سامانه ی
در باره دانشگاه آزاد نجف آباد

سامانه دانشجویی(نجف آباد) بزرگترین پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های
WIMAX چیست و چگونه کار می کند؟

دانشجویان تکنولوژی الکترونیک نجف آباد گردش دانشجویی سامانه دانشجویی نجف آباد
عکس مکس

سامانه دانشجویی; وبلاگ دانشجویان پزشکی نجف آباد بهمن 90; راین 24; وبلاگ پزشکی مهر 88 نجف
هتل آبشاری

سامانه دانشجویی; وبلاگ دانشجویان پزشکی نجف آباد بهمن 90; راین 24; وبلاگ پزشکی مهر 88 نجف
برچسب :