طرح درس علوم چهارم

 

باسمه تعالي

طرح درس

 

نام درس :علوم                                                                                       مقطع:ابتدايي                                                                                            پايه:چهارم بخش الكتريسيته ازص50 تا ص54

 

موضوع درس:الكتريسيته

 

نام:كوروش زارعي ازفسا

سال تحصيلي94/93-

هدف كلي:آشنايي باالكتريسيته

 

نكـات كلـيدي: مدارالكـتريكي. رسانا. نارسانا. كلـيد برق. مدارموازي. مـدارمتوالـي

 

 

وسايل موردنياز: سيم مسي. باتري. لامپ.چراغ قوه. جاي باتري. مداد. پاك كن. ميخ.

 

 چوب. شيشه.كليد. كاغذ. پول سكه. كتاب. دفترچه يادداشت. پخش كننده رسانه(دي وي دي يا رايانه).

 

فضا ومدل كلاس:گروهبندي

 

روشها وراهبردهاي انتخابي براي تدريس:تلفيقي ازروشهاي نمايشي،ايفاي نقش، مكاشفه اي وپرسش وپاسخ

 

 

راهبردهاي ايجادانگيزه:ار

   -شـروع بانـام خـدا-سـلام واحـوالـپرسي-اطـلاع ازحـضوردانـش آمـوزان-عـنوان كـردن   

 

مناسبت هاي روز-دقت دروضع جسمي وروحي دانش آموزان-آماده كـردن جـوكـلاس بـراي ارزشيـابي تشـخيصــي-تشـويـق گفـتاري درحـين اجـراي فعاليتـها(مثل آفـريـن،باريـكلا،خيلـي خوبه)-فراهم كردن محيطي مناسب  ,وجذاب براي انجام فعاليتها ازطريق گروهبندي به شيوه پرتاب موشكهاي رنگي-استفاده از رسانه ومواد آموزشي –دادن فعاليتهاي مكمل-ايفاي نقـش.

 

 

 

 

 

زشيـابي تشخيصـي:

 

   -آيامي توانيدچندوسيله برقي رانام ببريد كه الكتريسيته رابه انرژي گرمايي تبديل كند؟

 

   -آيامي توانيدچندوسيله برقي رانام ببريد كه الكتريسيته رابه انرژي حركتي تبديل كند؟

 

   -آيامي توانيدچندوسيله برقي رانام ببريد كه الكتريسيته رابه انرژي روشنايي تبديل كند؟

 

   -آيا مـي دانيد درراديو الكتريسيـته به چه انرژي تبـديل م‍‍ــي شـود؟

 

   -آيا مي دانيد در سشوارالكتريسيته به چه انرژيهايي تبديل مي شود؟

هدف هاي رفتاري:

 

             (حيطه دانستني ها)

 -دانش آموزان مدارالكتريكي راتعريف مي كنند.

-فراگيران موادلازم رابراي تشكيل يك مدار ساده نام مي برند.

-دانـش آمـوزان كـاركلـيدبرق رامي گـويـند.

-دانش آموزان چندماده رسانا را نام مي برند.

-دانش آموزان چندماده نارسانا را نام مي برند.

-فـراگـيران مـفهـوم رسـانـا رابـيان مـي كـنند.

-فـراگـيران مـفهـوم نارسـانا رابـيان مـي كـنند.

-فراگيران مدار موازي ومتوالي راباهم مقايسه مي كنند.

-فراگيران علت خاموش شدن لامپها بابرداشتن يك لامپ درمدار متوالي راشرح  مي دهند.

اهداف جزيي:

آشنايي فراگيران باچگونگي جريان الكتريسيته -

آشنايي فراگيران باچگونگي تشكيل مدارالكتريكي-

-آشنايي فـراگيران باموادلازم براي تشكيل مـدار

-آشنايي دانش آموزان بااجسامي كه الكتريسيته از آنها عبورمي كند.

-آشنايي دانش آموزان بااجسامي كه الكتريسيته از آنها عبورنمي كند.

-آشنايي دانش آموزان به ضرورت اجسام رسانا ونارسانا درمدار الكتريكي

-آشنايي فراگيران به طريقه ساخت كليدبرق

-آشـنايـي فراگيران بامدارمـوازي ومتوالـي

-آشنايي دانش آموزان باچگونگي استفاده ازكليد برق

-آشنايي فراگيران باتفاوت مدار مـوازي ومتوالـي

-آشنايي فراگيران باكاربردمدارموازي ومتوالي

 

 

 

 

(حيطه مهارت ها)

-فـراگيران بااستفاده ازيك سيم وباتري،لامپ راروشن مـي كنند.

-فـراگيران بااستفاده ازدو سيم وباتري،لامپ راروشن مـي كنند.

-دانش آموزان شكل بسته شدن سيم به لامپ وباتري رامي كشند.

-دانش آموزان باموادمختلف آزمايش رساناونارسانا راانجام مي دهند.

-فـراگيران جـدول مـربوط به رسانا ونارسـاناراعلامت مـي زنند.

-دانش آموزان يك كليد برق ساده، براي مدارالكتريكي مي سازند.

-دانـش آمـوزان كلـيدسـاخته شـده رادرمـداربه كـارمـي بـرند.

-دانـش آموزان شكل مدارمـوازي ومـدارمتـوالي رامـي كشند.

- دانش آموزان آزمايش مدارموازي ومدارمتوالي راانجام مي دهند.

 

اجراي فعاليت:

معلم بالبخند، پس ازيادخداوند متعال وسلامي گرم وصميمانه ازحضوردانش آموزان اطلاعاتي كسب واشاره اي به مناسبتهاي ويژه آن روزهامي نمايد،سپس بااحساس آمادگي در فراگيران موشكهاي رنگي كه ازقبل ساخته شده به طرف آنها پرتاب مي كند وازدانش آموزان مي خواهدكه متناسب بارنگ موشكي كه دردست دارند در يك گروه قرار بگيرند.

سپس چند قطعه سيم ولامپ وباتري دراختيارگروهها قرار مي دهدوازآنهامي خواهدباهمكاري اعضاي گروه لامپ رابايك قطعه سيم روشن كنندومعلم پس ازبررسي به گروههايي كه دراين كار موفق بوده اند آفرين مي گويدوگروهي كه موفق به روشن كردن لامپ به اين روش نشده اند وقت كافي به آنها مي دهد تاخودشان به اين موضوع دست يابندومعلم ازگفتن آن خودداري    مي كند.

درهمين حين معلم به آنها مي گويدآفرين خيلي كارشما خوب بود،حالا بياييدولامپ راباستفاده ازدوقطعه سيم روشن كنيد،بعداز اينكه لامپ را روشن كردند از آنها مي خواهيم به زير بال موشك خود نگاه كنند،شماره اي مي بينند كه بايد متناسب با آن شماره دريك گروه قرار بگيرند واطلاعات ويافته هاي خودرا به افرادديگرگروهها انتقال دهند.

سپس معلم باصدايي رسامي گويد:آفرين برشما آنچه شماساخته ايديك مدار الكتريكي است،ومعلم تاكيد مي كندومي گويد شما چه ساخته ايد؟فراگيران مي گويند:مدارالكتريكي

بعداز بحث وگفتگووتبادل نظرگروهها، وسايل راجمع مي كنيم وچراغ قوه اي دراختيار گروهها قرار مي دهيم كه روشن نمي شودوازآنها مي خواهيم كه خودشان علت آن راپيداكنند ويك نفرازهرگروه علت روشن نشدن آن را براي ديگر گروهها بيان كند.(دربين لامپ وباتري نارسانا كارگذاشته شده)

معلم وسايل را جمع آوري مي كندسپس جدولي دراختيارگروهها قرار مي دهدتا پيش بيني كنند كه كدام يك ازموادداده شده الكتريسيته از آنها عبور مي كندوكدام موادالكتريسيته ازآنهاعبور نمي كند(معلم نظرنمي دهد)بعدازبحث وتبادل نظراعضاي گروهها،معلم وسايل را دراختيار گروهها قرار ميدهد تاپيش بيني خودراعملا تجربه كنند وبااستفاده ازرنگ موشكهادرگروه همرنگ قرار بگيرندويافته هاي خودرابه ديگرگروهها انتقال دهند.

سپس معلم باصداي شيوامي گويد:بله بچه ها به موادي كه الكتريسيته ازآنهاعبورمي كند رسانا مي گويندوبه موادي كه الكتريسيته از آنها عبورنمي كند نارسانا مي گويند.(سپس معلم به يكي از دانش آموزان مي گويد كه از روي درس بخواندواين موضوع را هم متذكرمي شود كه به هيچ عنوان براي آزمايش، ازبرق خانگي استفاده نكنند)

 

بعداز روخواني درس، معلم وسايل ازهم بازشده ي كليد دست ساخته رادراختيارگروهها قرار مي دهد واز آنهامي خواهد كليد را درست كنند ودرمدار به كار ببرند، سپس يك نفر ازهر گروه كاركليد برق رابيان كند وطرز كار آن راعملا به دانش آموزان نشان دهد.

درهمين لحظه معلم ازفراگيران مي پرسد:پس كار كليد برق در مدار چه شد؟

بعدمعلم يكي از دانش آموزان رابراي خواندن درس انتخاب مي كند.

 

براي تدريس مدار متوالي ومدارموازي معلم  ابتدا دو شكل مدار موازي ومتوالي را دراختيار گروهها قرار مي دهد، سپس از آنها مي خواهدفراگيران حدس بزنند دركدام شكل اگر لامپ رابرداريم لامپ ديگري خاموش مي شودودركدام شكل اگرلامپي را برداريم لامپ ديگر خاموش نمي شود.بلاخره بعد از بحث وتبادل نظر اعضاي گروه (معلم راهنمايي    نمي كند)وسايل  را در اختيار گروهها قرار مي دهد تا پيش بيني خودرا به مرحله ي اجرا بگذارندوبا دو لامپ وسه لامپ آزمايش را انجام دهند واينجا معلم     مي گويدآفرين بچه ها آن مداري كه اگرلامپ آن را برداريم يا آن راخاموش كنيم در لامپ ديگري هيچ اثري نداشته باشد مدار موازي است ولي اگر لامپ خاموش آن مدار متوالي است.

دراين هنگام فراگيران متناسب باشماره زير موشكها درگروه هم شماره خودبراي انتقال    يافته ها جا به جا مي شوندوپس ازبحث وتبادل نظريكي ازدانش آموزان از روي كتاب مي خواند ومعلم وسايل را جمع آوري مي كند.

براي ارزشيابي پاياني وجمع بندي: ابتدامعلم از روش ايفاي نقش سپس از رسانه استفاده مي كند به اين ترتيب كه معلم نقش لامپ و يكي ازدانش آموزان نقش باتري وديگر دانش آموزان نقش رسانا ها ونارساناها(هركدام پيشبندهاي مربوطه را مي بندند).فعاليت شروع مي شود.

معلم(لامپ) يك دست دانش آموز(باتري) رامي گيرد ودانش آموزان ديگررا (رساناهاونارساناها) يكي يكي صدا مي زند مثلا مي گويدچوب بيا وارد مدار شو، چوب مي آيدودست معلم(لامپ)ودست دانش آموز(باتري)راكه آزاد است مي گيرد (مدار تشكيل مي شود) اينجاست كه لامپ (معلم) باصداي بلند مي گويد:روشن شدم يا روشن نشدم(معلم امكان دارد درست بگويد يا نادرست واين دانش آموزان هستند كه بايد همصدا بگويند درسته آي درسته يا غلطه آي غلطه) .                                     نفرات ديگرهم مي آيندوفعاليت به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند،درضمن معلم(لامپ)و دانش آموز اولي(باتري) تاپايان فعاليت ثابت هستند.

درپايان هم، رساناها در يك گروه و نارساناها درگروه ديگر قرارمي گيرند.

(گروههاتشويق مي شوند وسرجاي خودمستقرمي شوند)

-درمرحله ي بعداستفاده از رسانه است كه معلم با رسانه همگام است.

-جلسه آينده دررابطه  با به هم بستن باتريهاست كه با يك آزمايش كوتاه توسط شما         دانش آموزان به آساني يادمي گيريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكليف بسطي وخلاقيتي:

1-تحقيق كنيد كه به كار بردن فيوزبرق، دروسايل برقي به روش موازي است يا متوالي؟ازكجافهميديد، توضيح دهيد.

 

 

 

2-يك مدار موازي يا متوالي بسازيدوبراي آن يك كليد جديد طراحي كنيد.

کوروش زارعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس علوم چهارم ابتدایی

آموزگار - نمونه طرح درس علوم چهارم ابتدایی - مهارتها(حيطه رواني حركتي) • به طرز ساخت
طرح درس روزانه علوم پایه چهارم

نام درس : علوم چهارم ابتدایی موضوع : جانوران بی مهره (بندپایان) مدت جلسه 45
دانلود+پاورپوینت+طرح درس+روش تدریس+علوم+اول+دوم+چهارم+پنجم

طرح درس علوم دانلود طرح درس های پایه چهارم: طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی (درس 5)
طرح درس علوم تجربی پایه چهارم

گروههای آموزشی دوره ابتدایی طرح درس علوم تجربی پایه چهارم. جامع در پايان طرح درس مطرح
طرح درس علوم چهارم ابتدایی

تعلیم وتربیت - طرح درس علوم چهارم ابتدایی - موضوعات ومباحث علمی آموزشی وتربیتی در مقطع
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی. طرح درس بخوانیم و بنویسیم چهارم طرح درس بخوانیم چهارم
طرح درس علوم اول ابتدایی درس جانوران

طرح درس علوم اول ابتدایی درس جانوران دانلود پیک نوروزی 94 برای پایه چهارم ابتدایی جدید .
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم آموزش وپرورش بچه های ابتدایی. طرح درس نام درس :علوم
طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران

طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران آموزش جهت یابی در پایه ی چهارم ابتدایی .
طرح درس علوم چهارم

برچسب‌ها: طرح درس, علوم چهارم, طرح درس علوم چهارم آموزگارپایه ششم ابتدایی بیرجند(ششم)
برچسب :