نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

الف : سابقه خدمت دولتی (۱-رسمی ۲-غیررسمی  ۳-ارفاقی)

بموجب ماده ۱۵۱ق.ا.ک ؛خدمت تمام وقت دروزارتخانه ها؛سازمانها؛موسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریهاازلحاظ بازنشستگی ووظیفه جزوخدمت دولتی محسوب ومنظورخواهدشد مشروط برآنکه:

 ۱- دارای رابطه استخدامی بوده باشد ۲-تمام وقت(۴۴ساعت کارهفتگی)کارکرده باشد ۳- درقبال کارحقوق /دستمزدگرفته باشد.

- احتساب سوابق خدمت رسمی :

خدمت  رسمی: سابقه دولتی که کسوربازنشستگی سهم کارمندوکارفرما به صندوق بازنشستگی پرداخت شده است به عنوان سابقه قابل قبول قابل احتساب است.

- نحوه احتساب مرخصی بدون حقوق با اشتغال دربخش غیردولتی

طبق ماده ۳۰قانون برنامه پنجم ؛ مدت مرخصی بدون حقوق کارمندان بشرط ادامه پرداخت کسور (اعم ازسهم مستخدم وکارفرما)توسط کارمند از لحاظ بازنشستگی موردپذیرش خواهدبود .

توجه: مجوز احتساب سابقه  اشتغال درموسسات /شرکتهای غیردولتی بااستفاده ازمرخصی بدون حقوق ازتاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۴۷قانون برنامه چهارم

* محاسبه بدهی ◄۵/۲۲درصدحقوق ومزایا(اعمال ضریب به حکم کارگزینی درزمان مرخصی بدون حقوق)  ضربدر مدت(به ماه) موردپذیرش

که کلا برعهده کارمند میباشد.

نحوه احتساب مرخصی بدون حقوق منجربه اخذمدرک تحصیلی عالی

حداکثر ۵سال مرخصی بدون حقوق که منجربه اخذمدرک تحصیلی عالی وتخصصی شده باشدبشرط پرداخت کسورقابل احتساب بود که دراجرای ماده ۳۰قانون برنامه پنجم محدویت زمانی حذف گردید.

-نحوه احتساب مرخصی استحقاقی استفاده نشده

مرخصی استحقاقی استفاده نشده با پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما توسط مستخدم ( بر اساس حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی ) از نظر سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی و برای احراز شرایط بازنشستگی بلامانع می باشد.پس از صدور ابلاغ بازنشستگی مستخدم از سوی دستگاه متبوعه ، ایام مزبور به جمع سنوات خدمت انجام شده ( ویا ارفاقی ) وی اضافه و در تعیین حقوق بازنشستگی منظور می گردد . مطابق بند ( الف ) ماده ۱ آیین نامه مرخصی ها موضوع مصوبه شماره ۷۷۶۸۲/۲۴۷۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ راجع به  ماده ۸۴  قانون مدیریت خدمات کشوری

 - نحوه احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوان

طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب۱۸/۱/۱۳۶۴ سنوات خدمت نیمه وقت بانوان ازلحاظ سابقه خدمت برای بازنشستگی /وظیفه کامل محاسبه میشود لیکن دراحتساب حقوق بازنشستگی حداکثرتا۳سال درحکم خدمت تمام وقت( بشرط پرداخت کسوربه ماخذتمام حقوق ومزایا)ومازادبرآن نصف محاسبه میشود.

*حقوق ومزایای پرداختی به  مستخدم نیمه وقت  مشمول مقررات حداقل حقوق پرداختی به کارکنان شاغل نخواهدبود.

نحوه احتساب دوران آمادگی بخدمت

 دوران آمادگی به خدمت باپرداخت کسوربازنشستگی به ماخذتمام حقوق ومزایا قابل احتساب است.

- نحوه احتساب سوابق خدمت غیررسمی(قراردادخریدخدمت؛پیمانی ؛ثابت ؛…):

براساس ماده ۸۵ق ا ک آن قسمت ازسوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسوربازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی میگردد.

دستگاههای اجرائی مکلفند دربدو استخدام رسمی کارمند ؛پیگیری لازم برای انتقال حق بیمه سوابق قبلی (مشمول تامین اجتماعی) وهمچنین محاسبه و واریز بدهی خدمت غیررسمی اورا به حساب سپهری ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶صندوق کشوری (بشرح ذیل) معمول دارند.

محاسبه بدهی خدمت زیرپرچم/غیررسمی = حقوق وفوق العاده شغل اولین حکم رسمی یا تبدیل وضع  x9% x ماههای خدمت مورد نظر

نحوه احتساب خدمت زیرپرچم

خدمت نظام وظیفه طبق تبصره ۲ماده۸۵ ق ا ک بشرط تعیین بدهی وپرداخت کسوربازنشستگی ازهرلحاظ قابل احتساب میباشد.

*محاسبه بدهی کسور کارمند رسمی◄۹درصدحقوق ومزایای اولین حکم رسمی × مدت (به ماه) خدمت نظام

 *محاسبه بدهی کسور کارمند پیمانی◄۵/۲۲درصدحقوق ومزایای حکم زمان تقاضا × مدت (به ماه) خدمت نظام

*دستگاه اجرایی موظف است درهنگام  احتساب خدمت نظام ازبابت افزایش سنواتی و… نسبت به محاسبه وواریز بدهی کسور خدمت نظام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام شایسته معمول ومدارک فوق الذکررابرای اخذتاییدیه نهائی به صندوق بازنشستگی کشوری استان ارائه نماید.

- نحوه احتساب سابقه خدمت غیررسمی(قرارداد خرید خدمت ؛پیمانی ؛…) که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده :

با ارائه گواهی کتبی عدم بیمه پردازی  ازصندوق بیمه قبلی (تامین اجتماعی) وتعیین بدهی طبق تبصره ۲ماده۸۵ ق ا ک قابل احتساب میباشد. دستگاه اجرایی موظف است درهنگام  احتساب خدمت غیررسمی ازبابت افزایش سنواتی و…  (دربدو استخدام مشترکان ) نسبت به تعیین و واریز بدهی خدمت غیررسمی ذینفع به حساب صندوق نیز اقدام  ومدارک فوق الذکررابرای اخذتاییدیه نهائی به صندوق بازنشستگی کشوری استان ارائه نماید.

 *محاسبه بدهی کسور کارمند رسمی◄۹درصد حقوق ومزایای اولین حکم رسمی × مدت (به ماه) سابقه خدمت غیررسمی

 *محاسبه بدهی کسور کارمند پیمانی◄ ۵/۲۲درصد حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا × مدت (به ماه) سابقه خدمت غیررسمی

-نحوه احتساب سابقه خدمت غیررسمی(قرارداد خرید خدمت ؛پیمانی ؛…) که بابت آن حق بیمه پرداخت شده :

براساس  قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۶۵؛دستورالعمل شماره ۳۵ اصلاحیوهمچنین ماده۴۲قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ….. مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی وتنفیذ آن دربرنامه های بعدی اینگونه سوابق بشرط انتقال حق بیمه ذینفع ازصندوق مبداء وپرداخت مابه التفاوت مربوطهمطابق فرمول فوق  قابل احتساب میباشد.

دستگاه اجرایی موظف است دربدو استخدام مشترکان نسبت به انتقال حق بیمه ازصندوق قبلی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام  ومدارک فوق الذکررابرای اخذتاییدیه نهائی به صندوق(در استان) ارائه نماید.

*محاسبه بدهی کسور کارمند رسمی◄۹درصدحقوق ومزایای اولین حکم رسمی × مدت (به ماه) سابقه بیمه پردازی منهای حق بیمه انتقالی

 *محاسبه بدهی کسور کارمند پیمانی◄ ۵/۲۲درصدحقوق ومزایای اولین حکم اشتراک صندوق × مدت (به ماه) سابقه بیمه پردازی  منهای حق بیمه انتقالی

* برای تعیین مابه التفاوت پس ازانتقال حق بیمه؛ دستگاه اجرائی مدارک لازم را به صندوق(در استان) ارسال تامتعاقبا مبلغ اعلامی راازکارمندکسر وبه حساب صندوق واریزوتسویه نهائی انجام شود.

توضیح: حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته مشمول توافقنامه مورخ ۲۵/۱۲۶۷سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری به شرح ذیل به ازاءهرنفر۱۸۴۳۲۰ریال به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده است که باتکمیل فرم ۴۷/۱۰قابل پذیرش میباشد :

۱-مستخدمین موضوع ماده ۱۵۰الحاقی تبدیل وضع یافته ازتاریخ ۱/۷/۱۳۵۷   ۲-مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲و… موضوع ماده واحده ۱۰/۹/۱۳۵۸   ۳-مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی (بیمه پرداز)تبدیل وضع یافته ازتاریخ ۱۸/۲/۵۸     ۴-مستخدمین موضوع لایحه قانونی شمول ق .ا.ک درباره کارکنان شهرداری مصوب ۲/۷/۵۸ازتاریخ ۱/۶/۱۳۵۸

*لازم بذکراست بموجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب ۱۶/۴/۵۵صندوق حمایت ازکارمندان پیمانی….(موضوع تبصره ۳ماده ۷۰ق ا ک) درتاریخ ۲۹/۱۲/۵۵ باکلیه وجوه وتعهدات به صندوق تامین اجتماعی واگذارشد .

- سابقه خدمت درنهادهای انقلاب اسلامی:

 سابقه خدمت درنهادها بشرط دارابودن حداقل ۴۰ساعت کاردرهفته -انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی وپرداخت مابه التفاوت

درصورت عدم بیمه پردازبودن با ارائه گواهی عدم بیمه پردازی وسپس واریزبدهی کسوربازنشستگی سهم مستخدم  قابل احتساب میباشد.

- ۲برابر ایام اسارت آزادگان عزیز:

درصورتیکه کسورسهم مستخدم وکارفرمائی ۲برابرمدت اسارت(برمبنای حقوق ومزایای احکام کارگزینی درحیناشتغال بخدمت رسمی /  اولین حکم رسمی برای کسانی که پس ازاسارت رسمی شده باشند)راسا توسط دستگاه تامین وبه حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶واریزگردید.

- مدت خدمت درجبهه ومدت معالجه جانبازان:

طبق ماده۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴ مدت مذکور با اخذ کسورسهم مستخدم وکارفرما براساس حکم زمان تقاضا فقط ازلحاظ بازنشستگی قابل احتساب است

*نحوه محاسبه بدهی کسور◄۵/۲۲درصد حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا × مدت (به ماه)حضوردرجبهه ومعالجه

تامین اعتبارو واریز وجه به حساب صندوق کلا برعهده دستگاه اجرائی میباشد.

* سابقه حضور داوطلبانه درجبهه کارمندان رسمی صرفا ازامتیازریالی(گروه تشویقی وافزایش سنواتی بخشنامه ۲۷۲۷و……) برخوردارمیباشد.

نکته مهم : حسب اعلام نظرشماره ۹۷۳۴۴مورخ ۲۹/۱۰/۸۷معاونت توسعه مدیریت…ریاست جمهوری هیچگونه مجوزی برای احتساب سابقه حضورداوطلبانه درجبهه رزمندگان بسیجی (غیرجانباز)به عنوان سابقه خدمت دولتی وجودندارد.

 * حسب تبصره اصلاحی ماده ۱۴قانون کار مصوب ۱۳۸۳و رای شماره ۲۰۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۸۸/۱۵۵مورخ ۱۶/۳/۸۸مدت خدمت وظیفه ؛خدمت داوطلبانه کارگران درجبهه قبل /حین اشتغال ازلحاظ سابقه کار نزدتامین اجتماعی قابل احتساب است.

- سنوات تحصیلات عالیه دردانشسرای مقدماتی وعالی وعشایری/ مراکزتربیت معلم ؛مشمولین ماده ۷قانون متعهدین خدمت درآموزش وپرورش ؛بشرط پرداخت بدهی کسوربازنشستگی مدت مذکور قابل احتساب خواهدبود

 - سابقه خدمت درمدارس غیردولتی( مشمول فرمان آموزش رایگان موضوع تبصره ماده ۱۵۱):

بشرط انتقال حق بیمه وپرداخت مابه التفاوت کسور…قابل احتساب است.

- سابقه خدمت درنهضت سوادآموزی

-انجام حداقل یکسال خدمت متوالی درنهضت به نحومطلوب بعداز۳/۸/۱۳۶۳ بشرط پرداخت کسورتوسط مستخدم قابل احتساب میباشد.

- کسوربازنشستگی اعضای ثابت/ رسمی نهضت سوادآموزی بابت سوابق قبل از۱۳/۶/۶۷ (تبدیل وضع استخدامی به رسمی )به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزشده است.

- سابقه خدمت حق التدریس

بشرط داشتن حداقل ۲۲ساعت تدریس درهفته برای مدرسین در آموزش وپرورش وهمچنین ۲۴ساعت تدریس درمراکزآموزشی سایردستگاهها باپرداخت کسوربازنشستگی قابل احتساب خواهدبود.

اشتغال به خدمت قراردادی دوره دستیاری:

 به شرط تحقق شرایط مقرردرماده ۱۵۱ق .ا.ک (رای شماره ۲۰۰هیئت عمومی به شماره ۸۸/۱۳۱مورخ ۱۳/۳/۸۸)

-کارآموزی

- مدت دوره های آموزشی /کارآموزی دربخش دولتی قبل ازپذیرفته شدن به خدمت رسمی (بشرط تمام وقت بودن ؛دریافت دستمزد/حق کارآموزی ؛بعنوان بخشی ازشرایط احرازرسته شغلی مستخدم دربدواستخدام)قابل احتساب است.

- نحوه احتساب سوابق خدمت ارفاقی

۱- جانبازان / معلولین ناشی ازکار/ معلولین عادی (داشتن حداقل ۲۰سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه )

قانون اصلاح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی …. مصوب۲۱/۰۲/۱۳۸۳(حداقل ۳وحداکثر۱۰سال ارفاق)

درصدنقص عضو/کاهش توانائی

۲۰%  تا ۴۰%

۴۰%  تا آستانه ازکارافتادگی

جانبازان

حداقل ۳وحداکثر۶سال

حداقل ۶وحداکثر۱۰سال به تناسب  درجه معلولیت

معلولین ناشی از حوادث /بیماری ناشی ازکار

حداقل ۲وحداکثر۵سال

حداقل ۵وحداکثر۸سال به تناسب درجه معلولیت

معلولین عادی

حداقل ۲وحداکثر۳سال

حداقل ۳وحداکثر۶سال به تناسب درجه معلولیت

* بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول تبصره ۶الحاقی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان ….مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۳(۳۰سال سابقه قابل قبول)◄

۱- بدهی کسوربازنشستگی ارفاقی ……..= ماههای مدت ارفاقی × ۵/۲۲% ×آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور

۲- بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی ……..= اولین حقوق بازنشستگی × ماههای مدت ارفاق              که کلا برعهده دستگاه اجرائی میباشد.

*بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان . …مصوب ۱/۹/۱۳۶۷(جانبازان کمتراز۳۰سال باحداقل ۵۰سال سن) ◄

ماههای مدت ارفاقی × ۵/۲۲% ×آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور         که کلا برعهده دستگاه اجرائی میباشد.

* بدهی کسورارفاقی معلولین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان…معلولین و …مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ 

۹% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت موردنظر برعهده کارمند

ونیز ۵/۱برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه

۲-نحوه احتساب سابقه خدمت ارفاقی متصدیان  مشاغل سخت وزیان آور

براساس ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان…مشاغل سخت مصوب۱/۹/۱۳۶۷ (حداقل ۲۰سال خدمت  وحداکثر۵سال ارفاق)

مشاغل سخت درجه ۱به ازاءهریکسال خدمت یکماه ؛درجه ۲به ازاءهرسال خدمت ۲ماه ومشاغل درجه ۳ به ازاءهریکسال خدمت ۳ماه ارفاق

*نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄۹% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند

 ونیز ۵/۱برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه

۳- نحوه احتساب سابقه خدمت ارفاقی کاربااشعه (صرفا ازلحاظ بازنشستگی)

براساس بند۳ماده  ۲۰ قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب۲۰/۱/۶۸ سوابق مذکوربشرط پرداخت کسورمدت ارفاق به صندوق حداکثرتا ۱۰سال ارفاق منحصرا جهت  بازنشستگی ؛ازکارافتادگی ؛بازخریدی قابل احتساب خواهدبود.

مدت ارفاق براساس کارباپرتوگروه الف(پرتوهای یونساز مثل اشعه ایکس)به ازای هرسال سابقه یکسال ارفاق  وبابت پرتوهای گروه ب (پرتوهای غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنفش)به ازاءهرسال سابقه مدت ۶ماه ارفاق پس ازتایید سازمان انرژی اتمی قابل اعمال خواهدبود

*نحوه محاسبه بدهی کسور◄۹درصد حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت موردنظر  برعهده کارمند

    وهمچنین ۵/۱برابرکسورسهم مستخدم (بابت سهم کارفرمائی)   برعهده دستگاه

۴-ایام اسارت آزادگان به ازای هریک سال اسارت معادل ۲سال سابقه خدمت

بدهی کسور۲برابرمدت اسارت  باتکمیل فهرست مخصوص ازسوی دستگاه وارسال به اداره کل فنی سازمان بازنشستگی؛ ازطریق ستادآزادگان اخذمیگردیدوتاییدیه سازمان نیزدرپرونده پرسنلی ذینفع ضبط میگرد.

لیکن پس ازپایان کارستادآزادگان ؛درصورتی که کارمندقبل ازاستخدام رسمی مدت اسارت راسپری کرده باشد ۲برابر کسورسهم مستخدم وکارفرما مدت اسارت براساس حقوق ومزایای اولین حکم استخدام رسمی توسط دستگاه تامین شده وبه حساب صندوق واریزمیشود

*درصورتی که کارمنددرحین اشتغال به خدمت رسمی مدت اسارت خودراسپری کرده باشد فقط یک برابرکسورسهم مستخدم وکارفرمائی مدت اسارت براساس احکام کارگزینی (موجوددرپرونده ) بتفکیک محاسبه وتوسط دستگاه تامین شده وبه حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶واریزمیشود.

*نحوه محاسبه بدهی کسور◄۵/۲۲درصد حقوق ومزایای (اولین حکم رسمی)×۲برابرمدت(به ماه) اسارت

۵-ازکارافتادگی کلی بمدت ۳سال (موضوع ماده ۷۹ق .ا .ک بدون پرداخت کسور)

۶- سابقه خدمت ارفاقی کارکنان  آموزش وپرورش استثنائی   فقط تا قبل ازاجرای قانون مدیریت خ ک  قابل اجرا بود

 براساس تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی مصوب۲۱/۹/۱۳۶۹؛ هر۵سال خدمت درآموزش وپرورش استثنائی  ازتاریخ ۲۱/۹/۶۹ بشرط پرداخت کسورسهم مستخدم وکارفرما تواما توسط دستگاه اجرائی ازهرنظر۶سال محاسبه میشود.

دستگاه اجرائی میبایست همزمان با اعمال یکسال ارفاق هردوره دراحکام کارگزینی ؛ بدهی کسوریکساله ارفاقی افرادذینفع را نیزمحاسبه وسریعا به حساب صندوق واریزنماید.

*نحوه محاسبه بدهی کسور◄۵/۲۲درصد حقوق ومزایای حکم کارگزینی هردوره × مدت (به ماه) ارفاق

ب: نحوه احتساب سوابق خدمت غیردولتی(ازلحاظ تجربه درحین اشتغال ؛ازلحاظ سابقه درهنگام بازنشستگی)  :

بموچب قانون نحوه تاثیرسوابق خدمت غیردولتی دراحتساب حقوق بازنشستگی کارکنان دولت مصوب ۱۹/۲/۷۲ اینگونه سوابق بادرخواست کتبی مستخدم با شرایط ذیل فقط درتعیین حقوق بازنشستگی تاسقف ۳۰سال قابل احتساب میباشد:

۱-مستخدم دارای حداقل شرایط بازنشستگی باشد۲- حق بیمه خدمت غیردولتی به حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶منتقل شود

۳-تعیین وپرداخت مابه التفاوت انتقال حق بیمه (کسورسهم مستخدم وکارفرما راسا توسط کارمند)

بهره مندی ازاین قانون دراجرای بندب وتبصره های ۱؛ ۲ ؛ ۳ ماده ۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری (تحقق بازنشستگی با۲۵سال سابقه خدمت دولتی وداشتن ۶۰ویا۶۵سال سن حسب مورد.و……….) بلامانع میباشد

         *محاسبه بدهی ←آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسورx 5/22درصد x ماههای خدمت غیردولتی (تاسقف ۵      سال) منهای حق بیمه انتقالی ازصندوق مبداء

مدارک موردنیاز برای احتساب سابقه بخش غیردولتی: گواهی سابقه کار ازموسسه یاشرکت( ثبت شده) –سیاهه ریزحق بیمه پرداختی ازصندوق بیمه ؛فیش بانکی انتقال حق بیمه ازصندوق بیمه موردنظر به صندوق بازنشستگی کشوری – آخرین حکم کارگزینی قبل ازبازنشستگی -  سایرمدارک طبق دستورالعمل

مدارک لازم برای احتساب تجربه بخش غیردولتی :

گواهی سابقه کار(باقیدتاریخ شروع ؛استمرار؛خاتمه وعنوان شغل موردتصدی)فقط دررشته شغل موردتصدی 

ارائه لیست /سیاهه ریزحقوقی وتاییدیه پرداخت حق بیمه /کسوربازنشستگی

گواهی ثبت شرکت /ارائه جوازتاسیس

سوابق تجربی (غیردولتی )دربانکهاوجمعیت هلال احمرباارائه گواهیهای لازم وبدون ارائه گواهی پرداخت حق بیمه نیزقابل احتساب است


مطالب مشابه :


الزام کارکنان دولت به ثبت‌نام در سایت کارمند ایران

آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد و برای کارمندان رسمی، پیمانی یا کارگزینی
حکم کارگزینی وزارت کشور

جهت مشاهده حکم کارگزینی کارمند پیمانی ۸۹ وزارت کشور که
تصحیح حکم استخدامی کارمندان آموزش و پرورش

کارمندان پیمانی 1388 تصحیح حکم استخدامی کارمندان دوستان یک سری به کارگزینی محل کارتون
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

مندرج در آخرین حکم کارگزینی در آخرین احکام کارگزینی کارمندان به همان رسمی کشور
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

(اعمال ضریب به حکم کارگزینی اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

(اعمال ضریب به حکم کارگزینی اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

در آخرین حکم کارگزینی قبل اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
اعتراض به حذف تفاوت تطبیق در احکام کارکنان

و پس از صدور مجوز لازم و حکم کارگزینی مابین کارمندان رسمی و با کارگزینی
موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت
حذف رقم تفاوت تطبیق از حکم استخدامی‌های 88 و اعتراض کارمندان

و پس از صدور مجوز لازم و حکم کارگزینی، طبقه استخدامی و تفاوتی مابین کارمندان رسمی و
برچسب :