لیست قیمتهای جدید بلیط قطار

قیمت‌های جدید بلیت قطار که در 40 درصد از قطار‌های شرکت مسافری رجاء اعمال شده است، در مسیر‌های مختلف منتشر شد.تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۷:۳۰کد مطلب : 3683 به گزارش اهراب به نقل از فارس، لیست قیمت‌های جدید بلیت‌ قطار در ۵۸ مسیر‌‌ مختلف و بر اساس نوع واگن به شرح زیر است:


مسیر مسافت(کیلومتر) نوع واگن پذیرایی و خدمات جمع کل بهای بلیت
تهران-مشهد ۹۵۰ ‌ سیمرغ ۸.۰۰۰ ‌ ۳۱۰.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ ‌سبز ۸.۰۰۰ ‌ ۳۱۰.۰۰۰
اصفهان-مشهد ‌۱۵۰۰ ‌درجه‌یک۶تخته(بلورسبز) ۷.۰۰۰ ‌ ۳۹۵.۰۰۰
تهران-تبریز ۷۵۰ ‌سبز ۸.۰۰۰ ‌ ۲۴۰.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ ۳تخته بدون صوتی‌تصویری ۲۰.۰۰۰ ‌ ۲۵۵.۰۰۰
اراک‌-مشهد ۱۲۵۰ ‌خلیج فارس ۷.۰۰۰ ‌ ۳۱۰.۰۰۰
تهران‌-مشهد ۹۵۰ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس) ۴۸.۰۰۰ ‌ ۳۳۰.۰۰۰
تهران‌-یزد ۶۵۰ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس) ۷.۰۰۰ ‌ ۱۶۱.۰۰۰
یزد-بندرعباس ۷۵۰ ۶تخته ۰ ‌ ۱۶۵.۰۰۰
تبریز-مشهد ۱۷۰۰ صبا ۱۰.۰۰۰ ‌ ۳۷۱.۰۰۰
تبریز‌-مشهد ۱۷۰۰ ۶تخته‌تبدیلی ۰ ‌ ۱۴۵.۰۰۰

تهران‌-اهواز ۸۵۰ درجه‌یک‌۴تخته(بلورسبز) ۶.۰۰۰ ‌ ۲۱۴.۰۰۰
قم‌-مشهد ۱۱۰۰ ۶تخته‌پارسی ۰ ‌ ۱۲۶.۰۰۰
تهران‌-یزد ۶۵۰۰ ۶تخته‌پارسی ۰ ‌ ۱۳۱.۰۰۰
اصفهان‌-بندرعباس ۱۰۵۰ ۶تخته‌پارسی ۰ ‌ ۲۱۰.۰۰۰
تهران‌-خرمشهر ۹۵۰ درجه‌یک‌۴تخته(بلورسبز‌-جدید) ۶.۰۰۰ ‌ ۲۲۵.۰۰۰
تهران‌-خرمشهر ۹۵۰ پارسی‌درجه‌یک(جدید) ۶.۰۰۰ ‌ ۱۸۵.۰۰۰
سمنان‌-مشهد ۷۰۰ آلمانی‌۴تخته ۰ ‌ ۹۵.۰۰۰
سمنان‌-مشهد ۷۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ‌ ۴۵.۰۰۰
شاهرود-مشهد ۵۰۰ آلمانی۴تخته ۰ ‌ ۷۰.۰۰۰
شاهرود-مشهد ۵۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ‌ ۳۱.۰۰۰
تهران-نیشابور ۸۰۰ ۶تخته‌تبدیلی ۰ ‌ ۷۲.۰۰۰
تهران‌-نیشابور ۸۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ‌ ۴۸.۰۰۰
تهران‌-خواف ۱۱۰۰ ۶تخته‌تبدیلی ۰ ‌ ۹۴.۰۰۰
تهران‌-خواف ۱۱۰۰ دانمارکی۶تخته ۰ ‌ ۶۵.۰۰۰
زنجان-مشهد ۱۲۵۰ ‌آلمان‌غربی۴تخته ۰ ‌ ۱۶۵.۰۰۰
زنجان-مشهد ۱۲۵۰ دانمارکی ۶صندلی ۰ ‌ ۷۸.۰۰۰
قزوین-مشهد ۱۱۰۰ ‌آلمان‌غربی۶تخته ۰ ‌ ۱۴۵.۰۰۰
قزوین-مشهد ۱۱۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ‌ ۶۸.۰۰۰
کاشان-مشهد ۱۲۰۰ آلمان‌غربی۳تخته ۰ ‌ ۱۶۵.۰۰۰
کاشان-مشهد ۱۲۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ‌ ۷۸.۰۰۰
تهران-تبریز ۷۵۰ آلمان‌غربی۴تخته ۰ ‌ ۱۱۰.۰۰۰
تهران-تبریز ۷۵۰ ۶تخته‌تبدیلی ۰ ۷۵.۰۰۰

تهران-مراغه ۶۵۰ ۶تخته‌تبدیلی ۰ ۶۵.۰۰۰
تهران-مراغه ۶۵۰ آلمان‌شرقی‌تبدیلی ۰ ۹۹.۰۰۰
تهران-زنجان ۳۵۰ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس) ۷.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
تهران-میانه ۳۵۰ ویژه‌رجاء-ترن‌ست(پردیس) ۷.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
تهران-اهواز ۸۵۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ۴۵.۰۰۰
تهران-اهواز ۸۵۰ اتوبوسی۸۰نفره ۰ ۴۲.۰۰۰
تهران-ساری ۴۰۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ۳۰.۰۰۰
تهران-ساری ۴۰۰ اتوبوسی۸۰نفره ۰ ۲۸.۰۰۰
تهران-گرگان ۵۰۰ درجه ۲خواب ۰ ۶۵.۰۰۰
تهران-گرگان ۵۰۰ اتوبوسی ۸۰نفره ۰ ۵۵.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ دانمارکی۶صندلی ۰ ۱۱۵.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ اتوبوسی۹۶نفره ۰ ۸۲.۰۰۰
تهران-شاهرود ۲۵۰ اتوبوسی۹۶نفره ۰ ۴۵.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ اتوبوسی‌بدون‌تهویه۷۰نفره ۰ ۹۵.۰۰۰
تهران-میانه ۴۵۰ اتوبوسی۷۰نفره ۰ ۴۵.۰۰۰
تهران-مشهد ۹۵۰ درجه۲خواب ۰ ۱۴۰.۰۰۰
تهران-زنجان ۲۵۰ اتوبوسی‌مترو ۰ ۳۵.۰۰۰
کرج-مشهد ۱.۰۰۰ درجه۲خواب ۰ ۱۵۵.۰۰۰
تهران-مراغه ۶۵۰ درجه۲خواب ۰ ۵۵.۰۰۰
کرج-تبریز ۷۰۰ درجه‌۲خواب ۰ ۸۵.۰۰۰
تهران-طبس ۱.۳۰۰ ۶تخته پارسی ۰ ۱۶۵.۰۰۰
تهران-گرگان ۵۰۰ ۶تخته‌پارس ۰ ۱۱۵.۰۰۰
یزد-کرمان ۴۰۰ اتوبوسی۷۲نفره ۰ ۴۰.۰۰۰
آزادور-مشهد ۴۵۰ اتوبوسی۹۶نفره ۰ ۳۰.۰۰۰
طبس-مشهد ۵۵۰ اتوبوسی۹۶نفره ۰ ۴۵.۰۰۰


طبق اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در صورت ارائه پکیج غذای اختیاری در قطار‌های ویژه ۴۵۰۰۰ ریال به بهای بلیت افزوده خواهد شد.

در صورت ارائه پذیرایی در قطار‌هایی که فاقد پذیرایی هستند با افزایش مبلغ پذیرایی هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن به قیمت بلیت افزوده خواهد شد.

در صورت استفاده از واگن‌‌های موجود در ناوگان مسافری برای مسیر جدیدی که در جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسیر تهران - مشهد یا سایر مسیر‌های مشابه محاسبه و پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن قابل اجرا خواهد بود.


مطالب مشابه :


قیمت بلیط حمل خودرو با قطار

راه اهن - قیمت بلیط حمل خودرو با قطار - راه اهن و خدمات ریلی و... ... قیمت بلیط حمل خودرو با قطار. تهران-مشهد 1140000ریال واگن حمل خودرو متصل به قطار های مسافری طوس فوق العاده۸(لوکس ۴ تخته)وقطار سبز و سیمرغ می باشد. ... بندرعباس-مشهد185000۰ریال.
اطلاعات عمومی در خصوص حمل خودرو با قطار و قیمت آن

مسافران محترم مي توانند بليت اين واگن‌ها را با روشي مشابه پيش فروش بليت .... تهران - يزد. ۶۰,۰۰۰. ۱۱۰,۰۰۰. ۷. تهران - كرمان. ۸۵,۰۰۰. ۱۶۰,۰۰۰. ۸. تهران - بندرعباس.
قیمت بلیط حمل خودرو با قطار

یزد لکوموتیو - قیمت بلیط حمل خودرو با قطار - وي‍ژه ي لکوموتیورانان ایران زمين. ... تهران-مشهد ۶۰۰۰۰۰ریال واگن حمل خودرو متصل به قطار های مسافری طوس فوق العاده۸( لوکس ۴ تخته)وقطار سبز و سیمرغ می باشد. ... بندرعباس-مشهد۱۰۰۰۰۰۰ریال. تمام واگنهای
بلیط گروهی و چارتر قطار

راه اهن - بلیط گروهی و چارتر قطار - راه اهن و خدمات ریلی و... ... حمل و نقل ريلي رجاء نوع قطارهای مسافری این شرکت که امکان رزرو گروهی و چارتر را دارند: ترن ... دليجان ۴ تخته و ۴ تخته مارال در مسیر تهران مشهد و۴ تخته غزال تهران - بندرعباس و اصفهان - مشهد، ۴
ریز برنامه حركت قطارهاي مسافري از مورخه 93/03/11 لفايت 93/07/10

2 ا کتبر 2014 ... جدول انواع قطارها، مالک و قیمت بلیت آنها را اینجا ببینید. ... همه روزه با سازمان يك ست ترن ست 4 سالني در ساعت 05:50 از تهران حركت و ورود اين قطار ..... 15:30 از تهران حركت ورود اين قطار به بندرعباس در ساعت09:50 و مراجعت از بندرعباس
نرخ بلیط قطار

10 دسامبر 2012 ... از تاریخ 21 آذرماه و همزمان با آغاز پیش فروش بلیت قطار، نرخ برخی از مسیرها که جزو پرتردد ترین مسیرها بودند، افزایش یافت. براین اساس ... ام قطار. سازمان قطار. بهای بلیت(قدیم). بهای بلیت (جدید). تهران - مشهد .... تهران - بندرعباس 1.
لیست قیمتهای جدید بلیط قطار

30 ژانويه 2012 ... قیمت‌های جدید بلیت قطار که در 40 درصد از قطار‌های شرکت مسافری رجاء اعمال شده است، در مسیر‌های مختلف منتشر شد. ... تهران-مشهد ۹۵۰ ۳تخته بدون صوتی‌تصویری ۲۰.۰۰۰ ‌ ۲۵۵.۰۰۰ ... اصفهان‌-بندرعباس ۱۰۵۰ ۶تخته‌پارسی ۰ ‌ ۲۱۰.۰۰۰ ... پذیرایی هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن به قیمت بلیت افزوده خواهد شد.
لیست جدید قیمت های بلیط هواپیمایی داخلی | نرخ نامه جدید بلیط های داخلی | بلیط داخلی

فروش آنلاین بلیط قطار ... به گزارش مهر، شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 65 درصد افزایش داده، ضمن اینکه سازمان هواپیمایی .... تهران. بم. 957.000. 1.579.050. تهران. بندرعباس. 1.086.000. 1.791.900. تهران.
آغاز پيش فروش بليط قطارهاي مسافربري كاشان

16 ژانويه 2009 ... ساعت حركت قطارهاي درجه يك 6 تخته بندرعباستهران همه روزه ساعت 5 ... 4 – از همشهريان گرامي تقاضا مي شود هنگام تهيه بليط ، حتما مسيرعبوري قطار
وضعیت حمل و نقل باربعد از هدفمند شدن یارانه ها

هزینه گازوئیل 100تومانی برای حمل 10 تن بار از بندرعباس تا تهران برابر 40 هزار تومان خواهد شد و اگر کامیون ... واقعی شدن قیمت بلیط قطارها عامل توسعه شبکه ریلی
برچسب :