امتحان تغییر رشته پیش دانشگاهی اصفهان تابستان 90

جدولموادآزمونتغییررشتهدانش آموزانمتقاضیورودبهدورهپیش دانشگاهی

دررشتهغیرمتناظرمردادماه1390

1- زمان ثبت نام از تاریخ 1/5/90 لغایت 12/5/90

2-  متقاضیانتغییررشتههنرشهراصفهانوشهرهايهمجوار: دخترانبهکارشناسیسنجش وارزشیابیتحصیلیادارهآموزش وپرورش ناحیه2 (دو

) وپسرانبهکارشناسیسنجش وارزشیابی تحصیلیادارهناحیه4 (چهار) مراجعهنمایند.

3-  متقاضیانتغییررشتههايعلومتجربیوریاضیفیزیک شهراصفهانوشهرهايهمجواردخترانوپسرانبهکارشناسیسنجش وارزشیابیتحصیلیآموزش وپرورش ناحیه2 مراجعهنمایند.

4-  متقاضیانتغییررشتههايادبیاتوعلومانسانیوعلومومعارفاسلامیشهراصفهانوشهرهايهمجواردخترانوپسرانبهکارشناسیسنجش وارزشیابیتحصیلیآموزش وپرورش ناحیه4مراجعهنمایند.

5-  چنانچهمتقاضیقبلاًدررشتهقبلیدروسفوقالذکررانمرهقبولیکسبنمودهباشدایننمرهازنامبردهپذیرفتهمیشودونیازيبهشرکتدرآزمونآندرسنمیباشد

-6 نمراتقبولیحاصلازشرکتمتقاضیاندرامتحاناتتغییررشته(( برايورودبهرشتهپیش دانشگاهیغیرمتناظربادیپلم)) درهرنوبت امتحانیمردادیاديماههرسالقابلذخیرهواحتساب.درنوبتهايبعديخواهدبود.

7-  داوطلبانتغییررشتههنردرشهرهايکاشان،نجف آباد،شهرضا،فریدن،مبارکه،شاهینشهر،بهواحدهايآموزشیمشخص شدهتوسطمدیریتهايذیربطجهت ثبت ناممراجعهنمایند.

8-  میزاندریافت وجهبرابرتعرفهداوطلبانآزادمیباشد.

برنامه امتحانات آزمون تغییر رشته

روز

تاریخ

ساعت شروع امتحان :     10:30    ده ونیم صبح

ریاضی فیزیک

تجربی

انسانی

معارف

هنر

شنبه

15/5/90

حسابان

زیست شناسی 1

عربی 3 انسانی

اصول عقاید1

طراحی1

یکشنبه

16/5/90

 

 

 

 

مبانی هنرهای تجسمی

دوشنبه

17/5/90

 

 

 

 

 

سه شنبه

18/5/90

جبر واحتمال

زیست شناسی 2

ادبیات فارسی تخصصی

عربی3 معارف

تاریخ هنر جهان

چهارشنبه

19/5/90

 

 

 

 

 

پنجشنبه

20/5/90

فیزیک3 وآزمایشگاه

شیمی 3 وازمایشگاه

 

 

تاریخ هنر ایران

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات نگارش وانشای سوم راهنمایی

اداره کل آموزش وپرورش استان قم. پدر او را سه دختر بود اداره آموزش وپرورش ناحیه سه
نتیجه فراخوان بزرک دوره های ابتدایی ور اهنمایی

آمورشی اداره کل آموزش وپرورش استان قم در سه شنبه عمومی ناحیه یک قم.
دانلود آزمون ریاضی دوم دبستان بهمن 93

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 قم ناحیه 3 قم هستم امیدوارم با نظرات سه شنبه ۱۴
سایت اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز با آدرسهای زیر قابل دسترسی خواهد بود

سایت اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز سایت اداره آموزش و پرورش آموزش وپرورش
دانلود آزمون مداد کاغذی بنویسیم سوم دبستان بهمن 93

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۴ ناحیه 3 قم هستم امیدوارم با
امتحان تغییر رشته پیش دانشگاهی اصفهان تابستان 90

مشاوره شهر مقدس قم. به کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 سه
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

کارشناسی تعـــاون ناحیه 3 قم رفــاهی آمــــوزش وپرورش نـاحیه سـه آموزش وپرورش
دعوت از مدیران....

اداره کل آموزش وپرورش استان قم. اداره آموزش و پرورش ناحیه دو قم. که روز سه شنبه 93/8
برچسب :