گزارشي از عملكرد معاونت آموزشي دبيرستان صابرين

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش عملكرد معاونت آموزشي دبيرستان

((با هم بودن آغاز است ، با هم ماندن پيشرفت و با هم كار كردن موفقيت))

از آنجايي كه پروسه تعليم و تربيت دو مقوله تفكيك ناپذيرند ، كنش متقابل دارند و مكمل يكديگرند. به نظر مي رسد مجريان و دست اندركاران يك واحد آموزشي در عين حاليكه توجه صرف و امعان نظر در فعاليتهاي تخصصي خود را دارند مي بايست ساير فعاليتهاي انجام شده در بخشهاي ديگر را رصد كنند ،هر جا لازم باشد جهت تسريع در فعاليتهاي محوله خود بر حسب نياز و با هماهنگي با همكار مربوطه و با صلاحديد مدير واحد آموزشي ورود پيدا كند ،نظر دهد ،چنانچه نياز باشد اقدام كند ،بنده با چنين رويكردي عهده دار مسئوليت معاونت آموزشي اين آموزشگاه شده و اقداماتي كه در طول سال تحصيلي جاري انجام داده ام مبيّن چنين رويكردي بر تعليم و تربيت مي باشد.

جهت برخورد عيني دانش آموزان با مقاصد و اهداف تلاش در جهت الگوسازي و مشاهده نمونه هايي جهت مقايسه از بين دانش آموزان و در سطح بالاتر دبيران لازم و ضروري به نظر مي رسيد در ابتداي امر سعي شد تا دانش آموزان الگوهايي را در دسترس داشته باشند بنده از خود شروع كردم سعي كردم رفتار و گفتارم به گونه اي باشد تا مبنايي براي دانش آموزان باشد و با مقبوليت و محبوبيت ، اهداف خود را دنبال كنم و سعي كردم با برقراري ارتباط با دانش آموزان و شناسايي دانش آموزان محبوب و مقبول و تغذيه فكري اين افراد ،الگوسازي كرده و در جلسات دبيران بر الگو بودن دبيران همواره تأكيد شده است .

مغذّي نمودن برنامه صف آموزشگاه با همكاري معاونت محترم پرورشي و مشاوره آموزشگاه و پيگيري بعضي مطالبات عمومي از اين طريق .

كلاس بندي دانش آموزان بر اساس موازنه علمي به گونه اي كه دانش آموزان يك پايه در كلاسهاي موازي به لحاظ علمي همسان بوده و دبيران فعاليتهاي علمي را بدون چالش دنبال كنند .

كنترل رفتار دانش آموزان در زنگهاي تفريح و حل مسائل و مشكلات آنها به صورت موردي ، شنيدن نقطه نظرات دانش آموزان در خصوص فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و انتقال آن به مدير آموزشگاه .

تهيه دفتر انضباطي كلاس و يادداشت ريز عملكرد رفتاري و اخلاقي دانش آموزان و كنترل ورود و خروج ، غيبت و عملكرد آموزشي واحضار والدين در صورت نياز .

همكاري در بستن برنامه هفتگي ، پيگيري امور آموزشي دانش آموزان ، نمرات مستمر ماهانه و ارائه آن به به اولياء و بررسي كم و كيف آموزشي از طريق جلسات گروههاي اموزشي موازي (دبيران هم درس و هم رشته )

همكاري با معاونت محترم پرورشي جهت راه اندازي كتابخانه و تشويق دانش آموزان به مطالعه كتب مفيد ، وجه به بهداشت و ضرورت آن و همكاري با خدمتگذار آموزشگاه در رعايت تميزي و بهداشت دبيرستان.

توجه به تغذيه دانش آموزان و نقش آن در سلامت فكري و روحي آنان ،همكاري جهت راه اندازي تعاوني آموزشگاه (بوفه) و نظارت بر فروش.

برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات شوراي دبيران ،شوراي مدرسه،انجمن اولياء و مربيان و شوراي دانش آموزي .بدين وسيله نقطه نظرات آموزشي خود را مطرح و با تفهيم منويّات خود سعي در به رأي گذاشتن آنها داشته و از اين طريق و با استماع ايده هاي ديگرانو اخذ راهكارهاي آنها فرصتي براي تصميم سازي جمعي فراهم شده و گامي در جهت كيفي سازي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي برداشته مي شود. 

دانش آموز محوري و دادن مسئوليت به دانش آموزان كه ره آوردهاي روحي و فكري زيادي براي دانش آموزان به همراه داشته ، تقويت روحيه اعتماد به نفس و يادگيري تعامل جمعي و احساس مسئوليت و نوع دوستي و......

 از آنجا كه پيگيري پروسه آموزشي اصلي ترين وظيفه ام مي باشد سعي ام اين بوده كه در جلسات شوراي دبيران از آنها بخواهم كه بودجه بندي زماني ، روش تدريس فعّال ، آزمون مستمر در آزمونك هر جلسه در قالب طرح درس روزانه و ماهانه و سالانه خود لحاظ كنند و دبيران به طرح درسهاي نوشته شده پايبند باشند.

نظارت دقيق بر آزمون تعيين سطح پايه اول و تجزيه و تحليل آن و برگزاري آزمون طرح سنجش پايه هاي اول ، دوم ،سوم از ديگر فعاليتهاي اين جانب در طول سال تحصيلي 93-92 بوده است .همچنين تنظيم دفتر حضور و غياب كاركنان ، ثبت غيبت و گزارش آن به مدير آموزشگاه ، حضور به موقع در موعد مقرر قانوني نيم ساعت قبل از تايم رسمي آموزشگاه ، خروج به موقع از مدرسه ، تهيه پيش نويس گزارشها و فعاليتهاي انجام شده  ، تشكيل پرونده ارزشيابي همكاران در سه ماهه اول ، همكاري با مشاور در خصوص برگزاري آزمونهاي سلامت رفتار و رغبت سنج و.....همكاري با معاونت اجرايي جهت سازماندهي بايگاني پرونده ها و اسناد و دفاتر رسمي آموزشگاه .

با توجه به تراكم بالاي دانش آموزان در اين آموزشگاه و شرايط فرهنگي و معيشتي اين منطقه به نظر مي رسد فعاليتهاي پرورشي و مشاوره اي بايد در اولويت باشد تا زير ساخت فكري و عاطفي اين نوجوانان كه در معرض آسيب هاي زياد اجتماعي و فرهنگي هستند آسيب نديده و روند آموزشي و تربيتي خود را به سلامت طي كنند.


مطالب مشابه :


گزارش سالانه پرورشی

گزارش سالانه و نماينده دبيران و معاون پرورشي دبيرستان و اخذ علمي به صورت تخصصي
گزارشي از عملكرد معاونت آموزشي دبيرستان صابرين

گزارش عملكرد در فعاليتهاي تخصصي خود را دارند مي فعاليتهاي پرورشي و مشاوره اي بايد
دستورالعمل اجرايي هسته هاي مشاوره (شهرستان ها / نواحي/ مناطق)

• ارايه راهنمايي هاي لازم تخصصي به اولياي دانش مشاوره وارايه گزارش به معاون پرورشي
دومين مرحله طرح توانمندسازي مربيان، معاونين پرورشي و مشاوران مدارس شهرستان هاي ساوه،‌ آشتيان‌،زرندي

به گزارش روابط در طرح توانمندسازي مربيان و معاونين پرورشي و مشاوران كارگاه هاي تخصصي با
شيوه نامه ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي

گروه آموزشی مشاوران - شيوه نامه ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي
دستورالعمل فعاليت هاي دفتر مشاوره تربيتي در سال 1389

- ارتقاي علمي- تخصصي مشاوران - جمع بندي گزارش معاونت پرورشي و تربيت بدني
گزارش عملكرد يكساله وزارت آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش گله دار - گزارش عملكرد يكساله وزارت آموزش و پرورش به
فرم پيوست فعاليتهاي خاص (فعاليتهاي ارسالي به دبيرخانه راهبردي ) گروه پرورشي

تشكيل كارگروههاي پرورشي تخصصي شركت فعال در گردهمايي ها ، جلسات و نشستها و ارائه گزارش
پروژه ی مهر

گزارش اجراى برنامه پروژه مهر در اعضاى ستاد پروژه مهر مجتمع آموزشى و پرورشى شهيد
برچسب :