نمونه سوال تستی تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1-    ابن خلدون چه تعریفی از تاریخ بیان داشته است؟

       الف)تاریخ به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته        ب)دانشی سرچشمه گرفته از حکمت               ج)بیانگر سرگذشت ملتها، سیره پیامبران و سیاست پادشاهان         د)ب و ج

2-    تقسیم تاریخ به دو روش علمی و نقلی مربوط به چه کسی است؟

       الف)هرودوت       ب) شهید مطهری        ج) دکتر شریعتی         د) ابن خلدون

3-    باروها و جاده های برون شهری و درون شهری جزء کدام یک از منابع مطالعاتی تاریخ اسلام به حساب می آید؟     الف) منابع شفاهی      ب) منابع مکتوب    ج)معماری          د)تصویری                                                               

4-     بهره گیری از ادبیات  پیش از اسلام به ویژه انساب ،ایام واخبار در ثبت حوادث مر بوط به کدام گزینه است ؟    الف)مکتب تاریخ نگاری بصره        ب) مکتب تاریخ نگاری شام     

             ج)مکتب تاریخ نگاری ایرانی               د) مکتب تاریخ نگاری یمن       

5-    کدام یک به نوعی درپاسخ به ادعاهای قومی وقبیله ای امویان بوجود آمد؟

        الف)مکتب تاریخ نگاری بصره              ب) مکتب تاریخ نگاری شام     

         ج)مکتب تاریخ نگاری ایرانی          د) مکتب تاریخ نگاری یمن       

     6- کدام یک مبیّن اوج جاهلیت فرهنگی جزیرة العرب بود ؟

   الف)شعر عرب جاهلی     ب) عصبیت وناسیونالیسم جاهلی   

  ج)ایام العرب وچند همسری بی قید وشرط       د) اندیشه شئی انگارانه زن

7-    منع نگارش وجمع آوری حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد ؟

         الف)ابوبکر        ب) عمر         ج) عثمان            د) معاویه

8-    قریش و پیامبر بزرگوار اسلام جزء کدام گروه از اعراب می باشند ؟

        الف) عاربه   ب)  مستعربه    ج) بائده       د) قحطانی

9-    تشبیه زن به مادریا خواهر برای تحریم ابدی در عرب جاهلی مربوط به کدام گزینه است ؟

         الف) ظهار       ب) ایلا         ج) ضرار       د)مقت            

10-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

       الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصیپنهانی      

         ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب                             

12- کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟     

  الف) دعوت خویشان و اقوام        ب)دعو ت خصوصی پنهانی  

 ج) دعوت عمومی   د)دعوت بزرگان قریش به دین  اسلام                                                                

 13- بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم کدام عامل بود؟                                

 الف) هجوم ژرمن ها        ب)جنگ های ایران وروم      ج) مسیحیت      د)اسلام                              

14- هجرت به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی جزء کدام یک به حساب می آید؟        الف) هجرت در عرف دینی             ب) هجرت در عرف جامعه شناسی ج)هجرت در عرف سیاسی            د) هجرت انفسی     

 15-کدام یک مربوط به پیمان عقبه دوم می باشد؟ الف) فرزندان خود  را نکشند؟         ب)در کارهای نیک نافرمانی نکنند   ج)دزدی وزنا نکنند       د)همان طور که اززن وفرزند خود حمایت می کنند پیامبر واهدافش را حمایت نمایند

16- نخستین مسجدی را که پیامبر پس از هجرت بنا کرد؟

الف) مسجد قبا   ب) مسجد مدینه     ج) مسجدالاقصی     د) مسجد کوفه

17-  در کدام یک از غزوات پیامبر رد پای یهودیان ومنافقان دیده نمی شود؟ 

الف) احد        ب) بدر        ج) خندق        د) حنین

18-  وضع مقررات در باره اهل ذمه از دستاوردهای کدام خلیفه بود ؟

 الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

20- علی(ع) کدا م یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟

الف) مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی   

21- فدک در زمان کدام یک از خلفا غصب شد؟   الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

22- ابوهریره،عمروعاص و معاویه کارگزاران معروف کدام یک از خلفا بوده اند؟

    الف)مروان حکم       ب) ابوبکر        ج) عثمان       د) عمر

 23- امام علی (ع) در کدام جنگ با قاسطین نبرد کرد؟ الف) جمل   ب) صفین    ج) نهروان    د) الف وب

24-  گفته امام علی (ع) که فرمود : من چشم فتنه را بیرون آوردم مربوط به کدام جنگ است؟

الف) جمل         ب) صفین         ج) نهروان           د) الف وب

25- کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود؟

الف) حضرت زهرا (س)   ب) امام حسن (ع)    ج) امام حسین (ع)          د)امام سجاد(ع)

                   

26 - واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است؟

الف) معاویه          ب) یزید           ج) عمر        د) عثمان                         

27- کدامیک جزء مهمترین اسباب تحریف تاریخ اسلام نبوده است ؟

الف)فاصله زمانی مورخ وپدیده ها     ب) تعصب   ج)فشار فرمانروایان   د) مورخان درباری

28    - کدام یک جزءدولت های معروف یمن قبل از اسلام نیست ؟  

 الف) حیره        ب) معین         ج) قتبان                د) سبا           

29- اوس وخزرج جزء کدامیک از دسته بندی اعراب به حساب می آیند ؟ 

 الف) بائده        ب) مستعربه       ج) عدنانی      د) عاربه 

30- قبیله قریش جزءکدامیک از دسته بندی اعراب به حساب می آیند ؟   

  الف) بائده         ب) مستعربه        ج) عدنانی             د) عاربه 

31- کدام یک نشانه اوج جاهلیت فرهنگی جزیرتالعرب قبل از اسلام بود ؟

 الف) زنده به گور کردن دختران               ب) اندیشه شئی انگارانه زن 

ج) ازدواج های گوناگون خصوصا ازدواج مقت           د)انواع طلاق

32- کدامیک جزء سابقون (نخستین ایمان آورندگان به پیامبر) نبود ؟

الف) عمر        ب) عثمان         ج) عبدالرحمان بن عوف      د)طلحه

33- کدام اقدام پیامبر به یوم الانذار مشهور شده است ؟ 

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت                 

ب)دعوت وانذار خویشان                     ج) دعوت عمومی                      د)هجرت به مدینه 

34- کدام اقدام به لیلت المبیت مشهور است؟       

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت   

ب)دعوت وانذار خویشان                    ج) دعوت عمومی                    د)هجرت به مدینه

35-کدام یک جزء نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ نیست ؟          

 الف) استهزاء پیامبر                   ب) شکنجه های جسمی وروحی 

ج) تحریم شنیدن قرآن            د) پیشنهاد فرمانروایی ،ثروت و زیباترین همسر

36- فتح مبین به کدام حادثه گفته می شود ؟   الف) فتح مکه             ب) صلح حدیبیه    

ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله

37- بیعت شجره مربوط به کدام حادثه می شود ؟  

الف) فتح مکه         ب) صلح حدیبیه          ج) غزوه حنین            د) واقعه مباهله           

38- یوم الخمیس وما یوم الخمیس مربوط به کدام حادثه است؟

 الف) تقاضای پیامبر برای آوردن نوشت افزار تا نامه ای بنویسد که مردم گمراه نشوند و مخالفت گروهی از صحابه با آن  

  ب) ماجرای غدیر خم و انتخاب امام علی به عنوان جانشین پیامبر (ص)                   

ج) ماجرای سقیفه بنی ساعده وانتخاب ابوبکربه خلافت       د)تصرف فدک توسط ابوبکر

39- کدام یک مربوط به اقدامات ابوبکر نیست ؟   

الف) جنگ با اهل رده        ب) فتح حیره        ج) تصاحب فدک     د) وضع مقررات در باره اهل ذمه

40- نخستین خلیفه ای که امیرالمومنین خوانده شد؟   

الف )علی(ع)          ب) ابوبکر          ج) عمر          د) عثمان

41- امام علی در کدام نبرد با قاسطین جنگید؟       

الف) جمل          ب)نهروان           ج) صفین                 د) غزوه احد

42- گفته امام علی (ع)که فرمود : جز من هیچ یک از مسلمانان جرأت نمی کرد چشم این فتنه را بیرون آورد مربوط به کدام جنگ است؟ 

الف) جمل                 ب)نهروان                   ج) صفین                 د) غزوه احد

43- منظور از ابناءدر آیه مباهله چه کسانی هستند ؟ 

الف) حضرت زهرا(س)           ب) امام حسن (ع)           ج) امام حسین (ع)        د) ب وج

44- کدام گروه از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور داشتند؟

الف) خوارج ، شکاکان ، ،سود جویان و قبیله گرایان

ب)جناح اموی                ج) شیعیان سیاسی                  د) همه موارد

45-آخرین یادگار مباهله در بین مردم چه کسی بود ؟  

الف) حضرت زهرا(س)       ب) امام حسن (ع)      ج) امام حسین (ع)         د) ب وج  

46- درباره اهمیت وانگیزه اقدام انصار در سقیفه کدام یک صحیح نیست؟ 

الف ) رویارویی با کردار برخی از مهاجران             ب)رویارویی با کردار و وصایای پیامبر                  

ج) تخلف برخی از سران مهاجران از پیوستن به سپاه اسامه          د) پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوب ها در آینده

     

47 پ یامبر بزرگوار اسلام بعد از پیمان عقبه اول چه کسی را برای تعلیم قرآن وتبلیغ اسلام به یثرب فرستاد؟    

الف) مصعب بن عمیر      ب) حصین بن نمیر      ج) عمربن خطاب                   د)علی (ع) 

48- کدام خلیفه پایبند نصب نمودن بنی هاشم در مناصب حکومتی نبود؟

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر  

49- ممنوعیت نگارش حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد؟  

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر      

50- فدک ملک حضرت زهرا(س) در زمان کدام خلیفه غصب شد؟

الف) ابوبکر         ب)عمر          ج) عثمان              د)معاویه

 51- نگرانی امام حسین (ع) در منی در مجلس بزرگان اسلام از چه بابت بود ؟  

الف) کهنه شدن امر ولایت در دلها   ب)جنایات معاویه       ج) فضایل اهل بیت               د) جنایات یزید


مطالب مشابه :


نمونه سوالات کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف آقای محمد نصیری

جهت دریافت نمونه سوال کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف آقای محمد نصیری فایل زیر را دانلود
نمونه سوال تستی تاریخ تحلیلی صدر اسلام

منادیان اسلام ناب - نمونه سوال تستی تاریخ تحلیلی صدر اسلام - - منادیان اسلام ناب
دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوال تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانشگاه پیام نور . فایل‌(های) پیوست شده
نمونه سوالات كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام

نمونه سوالات كتاب تاريخ تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
خلاصه مطالب کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف آقای محمد نصیری

خلاصه مطالب کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام فایل همراه با نمونه سوالات درس تاریخ
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با جواب کد درس : 1220285 نمونه سوال تاریخ تحلیلی صد

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با جواب. کد درس : 1220285. نمونه سوال تاریخ
تاریخ تحلیلی صدر اسلام تشریحی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام تاریخ آزمون :28/3/90 مدت آزمون نمونه سوال تستی درس دفاع
خلاصه فصل اول کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام

نمونه سوال تستی تاریخ تحلیلی صدر خلاصه فصل اول کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام
برچسب :