شرح وظايف هنرآموز

 


عنوان پست :هنرآموز هنرستانهاي فني

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي ومطابق مقررات و اداري و مالي تحت نظارت مسئول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :

_هدايت تقواي اسلامي وتقواي خدمت .

_همكاري با ريئس هنرستان در رابطه با انجام وظايف محوله در اجراي دستورات بر طبق بخشنامه ها و آيين نامه ها .

_ رعايت اصول اسلامي و سعي در تزكيه بيشتر و الگو سازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان .

_همكاري با معاون و مسئول امور آموزشي در رابطه با انجام وظايف شغلي .

_داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسلامي با هنرجويان .

_اشتغال به تدريس هفتگي طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش .

_رعايت انضباط و مقررات اداري .

_همكاري و تفاهم با ساير همكاران در زمينه هاي شغلي .

_ تهيه طرح تدريس برنامه ي آموزشي سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به فواصل زماني معين و ارائه ي يك نسخه آن در ابتداي سال تحصيلي به دفتر هنرستان .

_ تهيه برنامه ي زمان بندي براي دروس آموزشي عملي و تحويل آن به دفتر براي تكثير و ارائه به هنرجويان .

_ رسيدگي به حضور و غياب هنرجويان و ثبت تاخير يا غيبت در دفتر مربوط .

_ برقراري حفظ نظم در كلاس درس و محيط آموزش عملي ( كارگاهها ،آزمايشگاهها ، اردوهها ، گردشها ي علمي و موسسات مورد بازديد ).

_ رسيدگي به تمرينات دروس فني هنرجويان و كوشش در رفع مشكل آنان .

_ رسيدگي به كار عملي هنرجويان ( مهارتهاي مختلف فني )در حين كار و كوشش در رفع مشكلات آنان .

_ گروه بندي هنرجويان از نظر استعدادهاي مختلف نظري و عملي براي پيشبرد وضع تحصيلي آنان در رابطه با دروس تئوري فني و دروس عملي.

_ اماده كردن وسايل مورد نياز براي آموزش عملي طبق برنامه ريزي قبلي قبل از شروع كار و تدريس و تشريح آن در كلاس درس يا در هر يك از قسمت ها يا بخش هاي آموزش عملي با همكاري مسولان ذيربط .

_ يادداشت فعاليت هاي انجام شده در دفتر مخصوص كارههاي عملي هنر جويان در مورد تدريس نظري در دفتر كلاس .

_ تدريس آموزش عملي متناسب با آموزش اصول نظري مواد دروس فني .

_يادداشت نمره پرسش هنرجويان در دفتر كلاس و نمره ارزشيابي كار عملي در نمون برگ مخصوص كارههاي عملي به طور مستمر .

_ شناسايي استعدادهاي عملي هنر جويان .

_ پوشش مداوم در جهت تقويت هنر جويان در امور آموزشي .

_ تصحيح اوراق امتحاني و تسليم ريز نمرات به مسئول مربوط ظرف مهلت مقرر .

_ مطلع ساختن اولياي هنرجويان از وضع تحصيلي و اخلاق فرزندانشان در طول سال تحصيلي از طريق مسولان ذيربط .

_ سنجش معلومات و يادگيري هنر جويان به طور مستمر .

_ شركت در جلسات و شوراهاي هنر آموزان ، شوراي آموزشي و همكاري با ساير مسولين مربوط در زمينه ها ي مختلف آموزشي و پرورشي و شركت در جلسات مشورتي .

_ پاسخگويي به سوالات اولياي هنر جويان .

_انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم .

 

عنوان پست :معاون هنرستان فني وكاردانش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي ومطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت ريئس هنرستان عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :

_رعايت اصول وموازين اسلامي در انجام وظايف محوله.

_همكاري با ريئس هنرستان وحضور به موقع در محل كار.

_همكاري در امور پرورشي هنرستان .

_نظارت بر امور دفتري واداري و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال ومرسلات هنرستان.

_حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي ونظارت بر كلاسها.

_انجام تمامي امور اداري هنرستان در غياب ريئس هنرستان با رعايت مقررات مربوط وبر اساس اختيارات تفويض شده.

_سعي در تزكيه والگو سازي خويش و اسوه شدن براي هنر جويان و هنر آموزان و رعايت اصول اسلامي در رابطه با راهنمايي،ارشاد و تشويق هنر جويان .

_اقدام به تهيه وتنظيم برنامه امتحاني بر اساس آيين نامه هاي مصوب وبا نظر و همكاري هنر آموز آموزش عملي ومراقبت در حسن اجراي برنامه امتحاني وتهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به ريئس هنرستان .

_همكاري در انجام امور امتاحانات با هنر آموز مربوط .

_نظارت بر ثبت نام هنر جويان در غياب ريئس هنرستان برابر بخشنا مه هاي صادره.

_مطلع نمودن تمامي از بخشنامه ها و دستورعملهاي مربوط به طرق مقتضي .

_اقدام به تهيه وتنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي .

_رسيدگي به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در مخصوص و بررسي علت غيبت آنها .

_اقدام به ارسال گزارش هنرجويان براي اولياي آنان بلافاصله .

_مراقبت درمورد ثبت نمرات در فهرست مر بوط وكارنامه هاي اصلي و دفتر امتحانات ورايانه.

_نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجويان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آيين نامه هاي ذيربط.

_نظارت بر امر بهداشت و دستشويي وكلاسهاو...

_رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان وعند اللزوم خارج ازهنرستان.

_اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها .

_اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنر جويان به والدين

_پاسخگويي به مراجعين و اوليا هنر جويان.

_نظارت بر كار سرايدار ونگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمانها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان،نظافت ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها وساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

_تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه،گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي وغيره

_انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

عنوان پست :معاون و مسئول امور آموزش هنرستان فني

شاغل اين پستبا رعايت موازين شرعري و اسلامي و مطلبق مقررات اداري و مالي تحنت نظارت ريئس هنرستان فني غهده دار انجاموضايف محوله زير خواهد بود :

_رعايت اسلامي و تقوي خدمت.

_همكاري با ريئس هنرستان و حضور به موقع در هنرستان .

_همكاري در امور پرورشي هنرستان .

_نظارت بر امور دفتري و مراقبت درحسن انجام امور مربوط به ارسال مراسلات هنرستان .

_بررسي طرح درسهاي اخد شده از هنر آموزان در صورت ضرورت و ارجاع و طرح در شوراي آموزشي در زمينه هاي مختلف مربوط به شغل.

_نظارت بر تهيه به موقع كمك آموزشي و موارد مورد نياز .

_نظارت دائم بر امور آموزشي هنرآموزان و پيشرفت يادگيري هنرجويان وگزارش به ريئس هنرستان.

_حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي ونظافت بر كلاسها.

_انجام تمامي امور اداري هنرستان در غياب ريئس هنرستان با رعايت مقررات مربوط وبراساس اختيارات تفويض شده0

_مراقبت و رسيدگي به حضور وغياب هنر آموزان ساير كاركنان وثبت غيبتها در دفتر مخصوصو گزارش به ريئس هنرستان .

__سعي در تزكيه والگو سازي خويش و اسوه شدن براي هنر جويان و هنر آموزان و رعايت اصول اسلامي در رابطه با راهنمايي،ارشاد و تشويق هنر جويان .

_اقدام به تهيه وتنظيم برنامه امتحاني بر اساس آيين نامه هاي مصوب وبا نظر و همكاري هنر آموز آموزش عملي ومراقبت در حسن اجراي برنامه امتحاني وتهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به ريئس هنرستان.

_همكاري در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط .

_نظارت بر ثبت نام هنر جويان در غياب ريئس هنرستان برابر بخشنامه هاي صادره .

_مطلع نمودن تمامي از بخشنامه ها و دستورعملهاي مربوط به طرق مقتضي .

_اقدام به تهيه و تنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي در تنظيم برنامه هاي عملي .

__رسيدگي به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در مخصوص و بررسي علتغيبت آنها .

_اقدام به ارسال گزارش غيبت هنر جويان بلا فاصله .

_مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست هاوكارنامه هاي اصلي ودفتر امتحانات ورايانه.

_نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجيان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آيين نامه هاي ذيربط

_نظارت بر امر بهداشت و دستشويي وكلاسهاو...

_رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان وعند اللزوم خارج ازهنرستان.

_اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها .

_اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنر جويان به والدين

_پاسخگويي به مراجعين و اوليا هنر جويان.

_نظارت بر كار سرايدار ونگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمان ها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان،نظافت ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها وساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

_تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه،گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي وغيره

_انجام ساير امور مربوط در صورت لزوم. 

عنوان پست:استاد كار هنرستان فني وكاردانش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي ومطابق مقررات اداري ومالي تحت نظارت مستقيم معاون /معاونين هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود:

رعايت تقوي اسلامي وتقوي خدمت.

_همكاري مستمر با هنر اموز مربوط درانجام وظايف محوله .

_آماده نگه داشتن محيط كار (كارگاه،ساير تأسيسات و...)به منظورانجام كار وآموزش روزانه.

_نظارت بر حفظ ونگهداري وسايل ،ابزاركار،ماشين آلات وساير ادوات مربوط به انجام كارهاي فني موجور دركارگاه .

_حضور به موقع در كارگاه وهمكاري با هنرآموز رشته مربوط در تعليم آموزشهاي ذيربط به هنرجويان.

_آموزش ،طرز استفاده از وسايل مورد نياز به هنرجويان به طريق عملي وصحيح آن

_قرار دادن مواد لازم مورد عمل در دسترس هنرجويان ونظارت براستفاده صحيح از آنها.

_دقت ومراقبت درحفظ ابزار كارگاه وآماده نگه داشتن آنها براي تعليم.

_نصب وراه اندازي ماشين آلات تأسيسات جديد دركارگاه .

_اقدام در تعمير وسايل و ابزار ماشين هاي تحت اختيار درصورت لزوم واقدام لازم به منظور جلوگيري ازخطرات ناشي از كار .

_همكاري با متصدي مراقبت از تأسيسات در تعمير ،تنظيم وراه اندازي ماشين آلات .

_نظارت در تحويل و تحويل وسايل مورد استفاده هنرجويان در آخروقت به انباردار.

_گزارش مواد مشهوددر خرابي ماشين آلات به مسئولان مربوط ،مشاركت مستمر وفعالانه در امور آموزشي وتوليد.

_رعايت ساير امور مربوطه در صورت لزوم. 

عنوان پست : انباردار هنرستان فني و كاردانش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي ومطابق مقررات اداري ومالي تحت نظارت مستقيم ريئس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زيرخواهدبود :

_همكاري با مسئو لين هنرستان در رابطه با وظايف محوله

_ اقدام به تحويل گرفتن وسايل ، ابزار ، قطعات يدكي ، ماشين آلات و ...

_ اقدامات لازم در جهت حفظ و حراست تمامي وسايل موجود در انبار و انجام اقدامات احتياطي به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي مانند سرقت ، آتش سوزي .

_ جلوگيري و ممانعت از اقداماتد افراد غير مسئول كه به نحوي از انحاي درصدد استفاده از وسايل موجود در انبار باشد .

_ تهيه دفتر اموال براي تمامي ماشين آلات ، ابزار و وسايل برابر فرم مربوط و نيز تهيه دفتر انبار براي تحويل و تحول موقت .

_ تهيه بيلان موجودي انبار در پايان هر ماه ، هر سه ماه و هر سال و گزارش به ريئس هنرستان فني .

_ تحويل وسايل ماشين آلات و غيره به استفاده كنندگان در قبال تكميل نمون برگ مربوط و ثبت ودرج در دفتر و تحويل گرفتن به موقع آن از استفاده كنندگان .

_ در خواست وسايل مورد نياز از طريق انبار مركزي با تاييد ريئس هنرستان .

_ تنظيم صورت مواد مصرفي مورد نياز .

_ نگهداري كاتو لوگهاي ماشين آلات و بايگاني مرتب آنها .

_ انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم .

 

عنوان پست:سرپرستان بخش در هنرستانهاي فني

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسوول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :

_تقسيم برنامه ي عملي ودروس تخصصي بخش بين هنر آموزان با توجه به برنامه كلي هنرستان وكوشش جهت بهبود برنامه هاي آموزشي .

_كوشش وايجاد روح تعاون وهمكاري اسلامي وايجاد جو تفاهم بين هنر آموزان وكاركنان بخش .

_اتخاذ روشهاي اصلاحي با حفظ ارزشهاي والاي معلم ومتعلم وتوجه كامل به طرز عمل ورفتار هنرجويان بايكديگر وباهنرآموزان در محيط كار وكارگاه كه آزادي عمل بيشتري وجود دارد .

_تطبيق برنامه هاي تئوري وعملي با يكديگر به نحوي كه در اجراي برنامه هاي كار عملي ومطالب تدريس شده دروس فني هماهنگي لازم وجود داشته باشد .

_نظارت بر آماده نمودن ابزار وتجهيزات قبل از شروع كار به نحوي كه ابزار ووسايل مورد نظر در محل مناسب قرار داشته باشد .

_نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل كار مربوط به خود به نحوي كه عمليات كارگاهي هنرجويان به طور مداوم تحت نظر آنان انجام بگيرد .

-كوشش درايجاد نظم در محيط كارگاه ونظارت بر رعايت ساعات شروع وخاتمه دروس كار گاه وتوجه كامل به رعايت مسائل ديگر از قبيل پوشيدن لباس مناسب در كارگاه .

_تشكيل جلسات مشورتي با كليه هنرآموزان بخش درباره بهبود وضع تدريس وكار عملي ورفع مشكلات موجو در امر آموزش.

_جمع آوري نظرات هنر آموزان راجع به كتابهاي درسي وكارگاهي ووسايل كمك آموزشي و ارائه آن به ريئس هنرستان .

_طرح واجراي برنامه كار عملي به نحوي كه با توجه تفصيلي وحفظ كيفيت آموزشي كار ،در نهايت ساخته هاي هنرجويان وخدمات آنان حتي الامكان به توليد واقعي مورد نياز جامعه منجر گردد واز اتلاف مواد اوليه جدا پرهيز شود.

_نظارت بر مصرف مواد اوليه كارگاه وجلوگيري از اتلاف آن.

_كوشش در جهت پيشبرد هدف آموزش فني وحرفه اي در تربيت توليد كننده از طريق تشويق هنر جويان به انجام كار هاي توليدي و ساخت نمونه هاي واقعي توليد.

_تمهيد هقدمات نظارت بر انجام توليدات سري(درصورتي كه نياز به اين گونه توليدات باشد ) باتوجه به ضعيف بودن جنبه هاي آموزشي و يكنواختي در اين گونه فعاليتها حتي المكان با شركت هنرجويان در روزهاي تعطيل و خارج از ساعات موظف .

_گوشش در جهت براوردن احتياجات ضروري آموزشي هنرستان به منظور خود كفايي از خريد ابزارووسايل مورد نياز درحد امكان ودر اولويت قرار دادن اين احتياجات در برنامه هاي توليدي كار گاهها ،زمان بندي صحيح گردش كار عملي گروههاي مختلف كارگاهي هر كلاس باتوجه برنامه ي تفصيلي به يك اندازه بر خوردار شود.

_نظارت بر كيفيت كار هنرآموزان وساير كاركنان بخش به نحوي كه كليه مراحل يادگيري وشكل پذيري مهارتها وجزييات كار عملي هنرجويان تحت كنترل مربي باشد.

_شركت در برنامه ريزي وطراحي پروژه كار عملي با توجه به برنامه هاي تفصيل سالهاي مختلف به نحوي كه درتنظيم برنامه عملي كارگاه قطعات مربوط به كاردر كلاسها ورشته هاي مختلف ساخته شده نهايتا به صورت محصول توليدي ومفيد ارائه گردد .

_مراقبت مستمر وپيشگيري لازم به منظور جلوگيري از بروز سوانح وخطرات ناشي ازكار،

رسيدگي به علل خرابي دستگاهها در بخش وشناسايي دراين مورد سهل انگاري نموده اند وكوشش در جهت ترميم وسايل وماشين آلات معيوب ومستعمل.

_همكاري ونظارت بر امورمربوط به نصب حفاظ براي ماشين آلات.

_كنترلهاي لازم در مورد نصب دستور كار وتابلو هاي هشدار دهنده براي ماشين آلات.

_نظارت بر استفاده حتمي از وسايل ايمني و حفاظتي در كار گاهها مانند كلاه ،عينك،دستكش، پيش بندو...در موارد ضروري.


مطالب مشابه :


مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش مناطق تا

ناحیه 1 اردبیل. سه سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور

از:اداره کل آموزش وپرورش استان البرز. به:اداره کل آموزش وپرورش استان موضوع:شیوه نامه
نمونه سوال رسم فنی

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. نمونه سوال رسم سازمان آموزش وپرورش استان
شرح وظايف هنرآموز

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. شرح وظايف سازمان آموزش وپرورش استان
عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش استان
فرم بازدید از هنرستانها (قابل توجه سرگروههای مناطق و نواحی)

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل استان اردبیل. معاونت آموزش آموزش وپرورش
کارگاه سیم کشی 1

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. کارگاه سیم کشی 1. سازمان آموزش وپرورش استان
نمونه سوال آزمون dc

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
برچسب :