طراحی آموزشی در تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس 1

درس طراحی آموزشی

مشخصات درسی

نام کتاب

پایه تحصیلی

شماره صفحات کتاب

سال چاپ

جغرافیا

چهارم

68

1391

 

مرحله اول : تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی

موضوع درس :

دریاها و دریاچه های ایران

عناوین فرعی :

دریاها – دریای خزر – خلیج فارس و دریای عمان – دریاچه ها

هدف کلی درس :

دانش آموزان با دریاها و دریا چه های ایران آشنا شوند .

اهداف جزیی : دانش آموزان بتوانند :

1-    با دریاها  و دریاچه های ایران آشنا شوند و جا و مکان آن ها را یاد بگیرند .

2-    اهمیت دریای خزر را بدانند .

3-    تعریف جزیره را بدانند .

4-    دلیل اهمیت خلیج فارس و دریای عمان را یاد بگیرند .

5-    با استفاده از نقشه ای که در کتاب داده شده است نام دریاها و دریاچه های ایران را بر روی آن بنویسد .

6-    بدون استفاده از کتاب و با ذکر مثال ها و نمونه ها دریا ها و دلیل اهمیت آن ها را بیان نماید .

7-    مطالب انتقادی نوشته شده درباره ی کاربرد و فایده ی دریاها و دریاچه ها را به دقت بررسی کند و نکات منطقی و غیر منطقی آن ها را پیدا کند و نشان دهد .

8-    با استفاده از نظرهای مرافع و مخالف فواید دریاها و دریاچه ها ، با ذکر دلایل لازم نظر انتقادی خود را در رابطه با محاسن یا معایب آن ها را توضیح دهد .

 

هدف های رفتاری :

در پایان درس از دانش آموز انتظار می رود که بتواند .

-        حداقل نام سه دریای مهم و با اهمیت ایران را نام ببرند .

-        با توجه به نقشه کتاب مکان دریاهای ایران را مشخص کنند .

-        از بین دریاها و دریاچه های ایران با اهمیت ترین آن ها را از بقیه جدا کنند .

-        در نقشه نام هر دریا را به مکان مناسب خود بچسپانند .

-        تفاوت بین دریا و دریاچه را توضیح دهند .

-        با توجه به فیلمی که می بینند نام دریاها و دریاچه ها و جا و مکان مناسب آن ها را مشخص کنند .

-        با توجه به نقشه های نصب شده در کلاس دلیل اهمیت دریاها و دریاچه ها در یک جمله مختصراً بیان کنند .

-        با توجه به نقشه کتاب سه جزیره را در خلیج فارس نام ببرند .

ویژگی های دانش آموزان :

فراگیران دانش آموزانی هستند که در پایه اول تا سوم با کتاب جغرافیا آشنایی چندانی نداشته و درس جغرافیا را نگذرانده اند لذا اطلاعاتی در مورد دریاها و دریاچه ها ممکن است نداشته باشند . و در این درس ما باید با وسایل کمک آموزشی مناسب از قبیل نقشه حداکثر تلاش خود را برای فراگیران نسبت به دریاها و دریاچه های ایران استفاده نماییم .

مرحله دوم : تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی

1-    فعالیت های معلم :

الف : گروه بندی دانش آموزان – ب : بررسی تکالیف درسی گذشته - ج : ایجاد انگیزه و تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز برای تدریس درس مورد نظر – د : ارزشیابی تشخیصی – و : ارائه ی درس ( فعالیت گروهی دانش آموزان ) و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان – تشویق دانش آموزان و دادن بازخوردهای لازم به آنان .

انجام ارزشیابی در حین تدریس و بعد از تدریس – تعیین تکلیف

2-    فعالیت های دانش آموزان :

-        شرکت در گروه بندی و همکاری با اعضای گروه

-        شرکت در انجام فعالیت های یادگیری

-        انجام دادن وظایف فردی مانند پاسخ گفتن به سؤالات معلم ، جمع آوری وسایل ، کار گروهی – انجام آزمایش – بیان خلاصه ی درس و نتیجه گیری

-        انجام تکالیف و فعالیت های ویژه منزل

3-    رابطه بین هدف ها یا تعیین سلسله مراتب یادگیری :

در این درس سلسه مراتب یادگیری از آسان به مشکل می باشد . سؤالات مطرح شده در درس متناسب متناسب با محتوا و اهداف درس می باشند .

ارتباط عمومی :

این درس با درس قبلی ( نواحی آب و هوایی ایران ) و همچنین با درس بعدی ( چرا رودها برای ما اهمیت دارند ) ارتباط دارد .

ارتباط با کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم و پنجم حائز اهمیت می باشد در واقع در این پایه ها نیز به این مباحث توجه شده ولی با این تفاوت که در پایه سوم کمتر و در پایه پنجم بیشتر تأکید شده است .

4-    تعیین رفتار و رودی :

دانش آموزان بتوانند .

( پیش بایسته ها ) : چند دریا و دریاچه را که می شناسند نام ببرند .

فواید و اهمیت دریاها را بیان کنند .

( پیش دانسته ها ) : جا و مکان دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان را تقریباً مشخص نمایند .

5-    تعیین نوع سؤالات ارزشیابی تشخیصی :

-        اسم دریاهای مهم ایران را بنویسید .

-        مواد استخراجی در خلیج فارس را نام ببرید .

-        جزیره را تعریف کنید .

-        عواملی را که موجب آلودگی دریاها می شوند را نام ببرید .

-        آلودگی دریاها چه زیان هایی دارند .

6-    تعیین اولین گام آموزشی :

با توجه به نتایج به دست آمده از ارزشیابی تشخیصی نقطه شروع آموزش درس را مشخص میکنیم . ( نقطه شروع تدریس )

مرحله سوم : تحلیل و تعیین محتوا ، روش و وسایل آموزشی

الف : تحلیل و تعیین محتوا :

ساختار درس دریاها و دریاچه های ایران شامل عناوین زیر است :

دریاها – دریای خزر – خلیج فارس و دریای عمان – دریاچه ها

مطالب مطرح شده در این درس از آسان به مشکل می باشد این درس دارای تصاویر زیاد و زیبا می باشد که بیشتر از دریاها و دریاچه ها هستند که تا حدودی دانش آموزان یا فراگیران ما با آن کم و بیش آشنایی دارند .

مطالب درسی با وجود این تصاویر آسان و قابل فهم می باشند و باعث تعمیق یادگیری می شوند .

ب : تحلیل و تعیین روش های آموزشی :

برای تدریس این درس از روش های آموزشی مرتبط با محتوای درس استفاده می شود از جمله :

-  فعالیت های گروهی تدریس – یادگیری استفاده از سی دی و فیلم های آموزشی – روش گردش علمی – بازدید مانند دیدن از دریا یا دریاچه ی نزدیک محل زندگی خود .

ج : تحلیل و انتخاب وسایل آموزشی : کتاب جغرافیا و سایر کتب مرتبط با موضوع درسی – نقشه ایران و تصاویر دریاها و دریاچه های مختلف – سی دی و فیلم های آموزشی مرتبط با موضوع درس – کشیدن نقاشی و استفاده از تصاویر یا پازل .

مرحله چهارم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

ارزشیابی پایانی : ارزشیابی از این درس به دو طریق فردی و گروهی و شیوه های : پرسش و پاسخ – فعالیت عملی و کار گروهی – بازی و مسابقه در مورد تعیین جا و مکان مناسب دریاها و دریاچه ها بر روی نقشه ایران .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


تحلیل محتوا و اهداف کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس پنجم

تحلیل محتوای کتاب * کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس پنجم گرفته شده در سال چهارم می
تحلیل محتوای تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

تحلیل محتوای تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محتوای تعلیمات اجتماعی پایه چهارم
تحلیل محتوای تعلیمات مدنی چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی تحلیل محتوای تعلیمات ها در درس اجتماعی؛ درس مدنی چهارم
تحلیل محتوا

به بررسی محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی تحلیل محتوای کتابهای بخوانیم
طراحی آموزشی در تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس 1

طراحی آموزشی در تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم : تحلیل
نقد وتحلیل محتوای کتب ابتدایی

نقد وتحلیل محتوای کتب ابتدایی تحلیل ونقد محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی ما
تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان سوم ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب اجتماعی محله ی ما چهارم; دانلود پیک نوروزی 94 برای پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس تعلیمات اجتماعی - قسمت اول

تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی و محتوای درس تعلیمات اجتماعی, دوره ی ابتدایی,
برچسب :