خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز (قسمت اول )

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در 10 روز

نویسنده: م. حورایی
1-
به خودتان عشق بورزید.
شرط اساسی اعتماد به نفس خود شیفتگی است.
و اساسی ترین مانع اعتماد به نفس، خود شکنی است.
برایآینده اعتماد به نفس داشته باشید باید خود شیفته گردید. باید عاشق جسم وروح خود باشید و برای رسیدن به این خود شیفتگی باید شناخت و درک درستی ازخویشتن خویش داشته باشید.
برای خودشیفتگی همین بس که بدانید انسانید. اشرف مخلوقاتید، تجلی کائناتید. شاهکار خداوندید. بین این همه آفریده، جماد، نبات، جاندار و بیجان، شماشایستگی انسان بودن را پیدا کرده اید و برترین موهبت های الهی یعنی قدرت واراده و اختیار و توانایی های ذهنی فوق العاده به شما داده شده است.
شما در حقیقت برگزیده آفریدگان خدایید.
شمابر تمام این جهان، تسلط دارید. شما قدرت خلاقیت و نوآوری داردی. شماقادرید دگرگون شوید و به شیوه ای کاملاً نوین به دنیا بنگرید.
در حقیقت، مقدمه عشق به خود، عشق الهی است.
وقتی از خود بیزاریم، از همه بیزاریم و وقتی به خود عشق می ورزیم، جهان نیز در چشم ما دوست داشتنی می آید.
«
تمرین»
هم اکنون جلوی آینه بروید. خود را دوستدارانه نگاه کنید و از صمیم قلب به خود بگویید:
تو را دوست دارم چون تو برتر از فرشته ها هستی.
تو را دوست دارم چون تو برگزیده آفریده های خدا هستی.
تو را دوست دارم چون تو تجلی کائنات هستی.
تو را دوست دارم چون روح خدا در تو جاری است.
تو شایسته ستایشی چون خداوند ستوده تو را آفریده است. تو را دوست دارم.
هر روز حداقل یکبار این تمرین را جلوی آینه انجام دهید.
2- از خود به خوبی یاد کنید.
شما باید با خود صادق باشید.
جنبههای منفی و جنبه های مثبت خود را توأماً در نظر بگیرید اما به جنبه هایمثبت، توجه بیشتری داشته باشید تا با تکیه بر آن ها توان و انرژی بیشتریبرای مقابله با جنبه های منفی پیدا کنید.
تفکر مثبت، خود اساس هر موفقیت است.
خیلی ها فکر می کنند تفکر مثبت یعنی ندیدن واقعیت ها و چشم بستن از بدی ها اما اینطور نیست.
نگرش اول شما، باید یک نگرش عمومی باشد.
نگرش بعدی، باید به نکات مثبت بیشتر توجه کنید.
تمرین: برای خود یک آگهی تبلیغاتی تهیه کنید.
تا به حال دقت کرده اید که برای تبلیغ هر چیزی،فقط بر نکات مثبت آن تأکید شود؟
یکآگهی تبلیغاتی بسازید: 1- امتیازات و قابلیت های خود را بنویسید. 2- بازبان خود بنویسید و تعریف کنید.  3- با صدای بلند در خلوت هر روز بخوانید.
3-
خود را تشویق و ستایش کنید.
به خاطر کوچکترین کار خوبی که انجام می دهید، خود را ستایش و تشویق کنید.
چراوقتی کار خوب و درستی انجام می دهید، برای خود کف نمی زنید؟ و به خودآفرین نمی گویید؟ انجام همین کارهای به ظاهر ساده که ممکن است در نظر شمابی معنی و بیهوده هم باشند، رشد اعتماد به نفس شما را تسریع می کند.
هیچ کدام از کارهای مثبت خود را کوچک و بی اهمیت، تلقی نکیند.
خداوند فرموده که به خوبی های ما، حتی اگر ذره ای باشد، پاداش می دهد و هرگز در سنت الهی، اجر نیکوکاران ضایع نمی شود.
اگر توجه به کارهای نیکو و پاداش دادن به آن ها سنت خداست، ما هم که جانشین خدا در روی زمین هستیم، باید از این سنت پیروی کنیم.
هیچ کدام از کارهای درست خود را بی پاداش نگذارید. حتی، به صورت تحسینی ذهنی و لبخندی ظاهری هم که شده، خود را تشویق نمایید.
4- با جسم خود خوب رفتار کنید.
اگر عاشق خود هستید و شیفته انسانیت خود گشته اید، باید به شکلی احساس خود را نسبت به خود نمایان سازید.
چگونگی رفتار شما با جسم خودتان، بیش از هر چیز دیگری، میزان خود شیفتگی شما را نشان می دهد.
اگرواقعاً خودتان را دوست داشته باشید، از هر آنچه که به جسم و تن شما آزارمی رساند و به سلامت و تندرستی شما لطمه وارد می کند، دوری می جویید. ازموهبت ها و نمعت های الهی در حد اعتدال و درست استفاده کنید. خدا هم ریاضتهای افراطی را کاملاً نفی فرموده است.
تمرین: امروز ( و از امروز به بعد) با جسم خود خوب رفتار کنید.
5-
سلامت باشید.
اعتماد به نفس شما تا حد فراوانی به میزان سلامت جسم و روح شما بستگی دارد.
شرطسلامتی، رهایی است. باید هر آنچه را که به شکلی فکر و ذهن شما را مشغولداشته است و احساسات و عواطف شما را درگیر خود نموده، رها کنید.
برای سلامتی خود برنامه ای عالی تنظیم کنید و این تندرستی، جنبه فراگیر داشته باشد؛ سلامت جسم، سلامت روح، سلامت ذهن.
در هر شرایطی به سلامتی و تندرستی خود، بیش از هر چیز توجه کنید.
6- بیماری یعنی: نیاز به جلب توجه دیگران
اعتماد به نفس در کسانی فوق العاده چشمگیر است که خودشا را خیلی خوب می پذیرند.
یعنیدر درون، خود را تأیید کنید. انسان بودن خود را پاس می دارند و از تواناییرشد و پیشرفت و خلاقیت و نواندیشی خود لذت می برند و از خود رضایت خاطردارند.
کسانی که اعتماد به نفس عالی دارند، در درون، شیفته هستند و به خوبی به نیازها، احساس ها و تندرستی خود توجه دارند.
اما کسانی که خودشان نسبت به خود چنین محبت و توجهی ندارند؛ نیاز پیدا می کنند که این خلاء را از جانب شخص یا اشخاص دیگر پر کنند.
شخصیکه مورد تأیید خود باشد و به نیازهای جسمی و روحی خود توجه دارد، خیلی کمبه بیماری مبتلا می شود. چنین شخصی حتی فکر بیماری شدن یعنی نیاز به جلبتوجه دیگران هم در ذهنش راه پیدا نمی کند.
اما فرقی نمی کند که بیماریها واقعی باشند یا نه؛ در هر حال علت اصلی این رفتار نیاز به جلب توجه ومحبت دیگران است. قبل از بیماری از خودتان مراقبت کنید. به خودتان عشقبورزید و به خود و نیازهای خود عمیقاً احترام بگذارید و توجه کنید.
حتی در لحظات بیماری هم، خودتان از خودتان دلجویی کنید و برای خود، خیر و سلامتی دعا کنید.
7- فداکاری بیش از حد، عدم توجه به خود
باید توجه داشت که ما زمانی می توانیم واقعاً انسان فداکار و مثمر ثمری برای دیگران باشیم، که «خود» باشیم.
اگرشما می خواهید به دیگران روحیه بدهید و یا اعتماد به نفس آن ها را افزایشدهید، باید خودتان روحیه عالی داشته باشید و داشتن روحیه عالی، به « توجهبه خود» نیاز دارد.
اگر می خواهید کسی را راهنمایی کنید باید خودتان با توجه به نیازها و انگیزه های خود، همانطور باشید.
فداکاری و مادران:
مفهومفداکاری، بیش از همه برای مادران بد جا افتاده است. مادران اغلب بهنیازهای خود بی توجهند. سلامتی و استراحت خود را نادیده می گیرند و همه چیزرا برای فرزندان خود، فدا می کنند.
جالب آنکه فکر می کنند اگر اینگونه باشند مادر فداکارتر و بهتری هستند.
مادریکه نسبت به خود بی قید و بی توجه است و تمام دقت و انرژی خود را صرف بچهها می کند، خیلی زود بیمار و بی روحیه و خسته می شود و در نتیجه زمانی میرسد که به جای فداکاری در حق بچه ها، آن ها را به زحمت و دردسر می اندازدیعنی عملاً طول عمر فداکاری خود را کاهش می دهد.
شما با توجه به خود هم اعتماد به نفس را در خود افزایش می دهید و هم به فرزند خود خودباوری و خود اتکایی و توجه به خود را می آموزید.
فداکاریبرای دوستان و فداکاری در محیط کار، خدمت به دیگران و رفع نیازهای دیگران،امری پسندیده و بسیار شایان ستایش است اما به شرط آنکه به خود لطمه نزنید.
فداکاری واقعی:
فداکاریبا مفهوم نادرست آن، نه تنها شما را از توجه به خود و نیازهای خود بازمیدارد، بلکه دیگران را هم به شما وابسته ساخته، خودباوری و خود اتکایی آن هارا تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.
شما با فداکاری نادرست و بیش ازحد خود، افرادی ضعیف النفس و ضربه پذیر را تربیت می کنید که مسلماً درجامعه دچار مشکل خواهند شد و این گناه شماست.
حمایت بیش از حد از یک فردنه تنها خود شکنی است بلکه در واقع، از بین بردن دیگران است. اگر میخواهید واقعاً و به مفهوم درست کلمه فداکار باشید، باید هم به نیازها وعواطف خود توجه کنید و هم به دیگران.
تمرین:
از خود مراقبت کنید که بیش از اندازه از دیگران حمایت نکنید.
فداکاری را در حد اعتدال و به مفهوم درست آن انجام دهید. یادتان باشد؛ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
8-
اعتماد به نفس، خودپرستی نیست
گرایشخودپرستی این است که خدایا، نه اراده تو  که اراده خودم کرده شود!! میخواهم عمرم را چنانکه دلم می خواهد، به انجام برسانم، بیگانه از تو ودیگران!
شخصی که روح عالی اعتماد به نفس در اوست، به خود و دیگران عشق می ورزد چون خود و دیگران را نشانه هایی از آفریدگار می داند.
«خودپرستان» عشق به دیگران را ندارند. به اینکه آفریده خدا هستند توجهیندارند. اما صاحبان اعتماد به نفس سرشار از احترام و عشق و حمایت دیگرانهستند.
صاحبان اعتماد به نفس، خود شیفته هستند و به نیازها و عواطف وبرنامه ها و هدف های خود توجه دارند. تنها و تنها به خاطر آن است که میخواهند باشند تا برای خود و دیگران مؤثرتر و مفیدتر باقی بمانند.
برایخود و دیگران، توأماً ارزش قایل شوید. هم وقتی را برای رسیدن به خود ونیازهای خود در نظر بگیرید و هم وقتی را به دیگران اختصاص دهید و در هرزمان با عشق، به خود و دیگران خدمت کنید.
9- به خود برسید
به خود رسیدن یعنی داشتن اعتماد به نفس و توجه به خود.
پیامبر ما همیشه با خود شانه و آینه و مسواک همراه داشت و از عطر استفاده می کرد. این ها همه یعنی توجه به خود و خودشیفتگی.
به خود رسیدن به هیچ وجه نشانه لوس بودن و افاده ای بودن نیست.
اگرچه خوب ظاهر شدن در جمع و اثر خود و مثبت گذاشتن روی دیگران خیلی عالیاست. هدف اصلی و اولیهشما باید این باشد که به خود برسید تا احساس شایستگیکنید.
تمرین:
به خود برسید. هر چند وقت یکبار به یک آرایشگاه خوببروید.کفش هایتان را برق بیندازید. لباس هایتان همیشه تمیز و اتو کرده باشدنه لزوماً گران قیمت. از عطر استفاده کنید. تا می توانید سر و وضع بهتریداشته باشید.
به خاطر داشته باشید ظاره شما با شما و دیگران حرف می زند.
خودتان را مشخص جلوه دهید. این کمک می کند برای خودتان ارزش بیشتری قائل شوید. شعار یک شرکت پوشاک آمریکایی این است:
«
خوب لباس بپوشید و الا برایتان گران تمام می شود
10-
احساس شایستگی کنید.
به تعریفی، اعتماد به نفس، فقط احساس شایستگی نمودن است.
این احساس ممکن نیست در ما به وجود بیاید مگر اینکه به موجودیت خود پی ببریم و توانایی های خود را بشناسیم.
هیچ کس، هیچ کس را مطلقاً جانشین خود نمی کند مگر آنکه صفات و شایستگی های خودش هر چند خیلی کمتر، در او وجود داشته باشد.
خداوندفرموده: « ما انسان را شبیه به خود آفریدیم»؛ بنابراین تمامی صفت هایخداوندی هر چند نه به طور مطلق، در ما به ودیعه نهاده شده است.
همان روزی که ما به سیمای انسان آفریده شدیم، در حقیقت، انسان و درجه شایستگی و لیاقت خود را دریافت نموده ایم.
هرنعمتی که در این دنیا و هر موهبتی که می بینید برای شما آفریده شده است. این موضوع بارها و بارها در کتاب های آسمانی تأکید شده است.
خیلی وقت ها احساس شایستگی یا عدم شایستگی، با کارهای آگاهانه و ناآگاهانه شما در طول روز، در ناخودآگاهتان ثبت می شود.
از نعمت های الهی به شکل عالی و مرتب و آراسته استفاده کنید.
11-
از مواهب الهی لذت ببرید.
خود را از موهبت های الهی محروم نکنید.
محرومسازی از هوهبت، به ذهن القا می کند؛ تو شایسته بهره مندی از این موهبتنیستی. از تفریگاه ها، مکان های سرگرمی و ... حتماً استفاده کنید. به ویژهاگر به عالی بودن آن ها اطمینان دارید و تا کنون به دلیل یا بی دلیل خود رااز آن ها محروم ساخته اید.
هر محرومیتی که به درازا بکشد، عدم شایستگی را به ذهن القا می کند.
بهره نبردن یعنی احساس عدم شایستگی و این احساس یعنی از بین بردن اعتماد به نفس.
بدون احساس گناه از مواهب الهی لذت ببرید.
12-
احساس گناه: بزرگترین مانع
شاید شما معتقدید که انتقاد شدید از خود زمینه بهتر شدن شماست.
یکیاز بزرگترین و در واقع دقیقاً بزرگترین مانع اعتماد به نفس شما، احساسگناه است. احساس گناه، اعتماد به نفس را در شما سرکوب و نابود می کند.
احساس گناه یعنی: عدم تأیید خود و چه بسا یعنی: سرزنش خود.
شایع ترین نوع احساس گناه این است که شما بر اساس نظام ارزشی و وجدان خود عمل کنید.
یکی از موارد شایع احساس گناه، نبخشودن است. نبخشودن یعنی اینکه شما از رفتار گذشته خود یا یک فرد دیگر، کینه به دل داشته باشید.
ایننبخشودن ها نه تنها قدمی برای بهبود اوضاع نیست بلکه قدمی در جهت تخریبروحیه اعتماد به نفس شماست که مسلماً شرایط را دشواتر می کند.
بهترین شیوه برای تغییر دادن خود و مسلط شدن بر شرایط، عشق ورزیدن به خویشتن است.
تمرین بسیار مهم: کارت نظام ارزشی
ارزشها و باورهای درونی و قلبی خود را روی یک کارت بنویسید و این کارت راهمراه خود داشته باشید. هر چند ساعت یکبار، بررسی کنید که عقلی و وجدانیعمل می کنید و رفتار گذشته خود را ببخشایید.13-
خود را سرزنش نکنید.
پیامد احساس گناه که نقش اصلی را در کشتن اعتماد به نفس بازی می کند سرزنش خود است.
باید بدانید که برای جبران خطا، خصوصاً پس از ارتکاب آن روحیه عالی و بالایی لازم است و مسلماً سرزنش خود یک رفتار خود شکنانه است.
هر اشتباهی که انجام داده اید به خود بگویید: آن را به هر شکلی که شود جبران می کنم به جز سرزنش خود.
با خود برخوردی ملایم داشته باشید:
وقتی اشتباهی مرتکب می شوید با خود برخوردی ملایم داشته باشید. اشتباه را یکبار به خود متذکر شوید و به آرامی درصدد جبران برآیید.
سرزنشکردن خود، یک برخورد بسیار خشن و ناملایم است. حتی غصه خوردن، غذا نخوردن،اعتصاب غذا کردن، عصبانی شدن و .... از جمله برخوردهای خشن با خود میباشد.
اگر کسی شما عمیقاً دوستش دارید در مورد شما اشتباهی بکند؛ هرگزبا او با خشونت رفتار نکنید. پس حالا که دوستدار خود نیز هستید و به مرتبهخود شیفتگی رسیده اید، نباید به خود اجازه دهید که با خود تند برخورد کنید.
دیگران را سرزنش نکنید:
به صورت یک اصل کلی، همیشه انعکاس رفتار شما با دیگران همیشه به شما باز می گردد. به قولی، هر تابشی، بازتابشی را به دنبال دارد.
اگرزیاد دیگران را سرزنش کنید به همین میزان هم مورد سرزنش دیگران واقع میشوید. اگر مدام از دیگران انتقاد کنید، دیگران هم فراوان از شما انتقاد میکنند.
فراموش نکنید که جهان، بازتابی از خود ماست.
اگر می خواهیداعتماد به نفس شما آسیب نبیند به اعتماد به نفس دیگران آسیب نرسانید. شماهرگز کسی را سرزنش نمی کنید چون می دانید که هم به شما و هم به دیگران لطمهوارد می کند.
سرزنش ممنوع را اعلام کنید.
14-
بیان و ذهنیت مثبت داشته باشید.
وقتی قرار است شما هر روز رشد کنید و شخصیتی متکامل تر و بهتر باشید نسبت به تصمی و آینده خود با بیان مثبت حرف بزنید.
لزومی ندارد که شما برای غییر خود کنونیتان را تحقیر و سرزنش کنید.
بیانگذشته منفی، احساس منفی را به دنبال دارد که این احساس منفی مانع از عملیشدن تصمیم شما می شود. اگر واقعاً میل دارید تغییر کنید و دگرگون شوید؛ ازهمین الان تصمیم بگیرید که در مورد اینکه قبلاً چگونه بوده اید و تا بهامروز چگونه شخصیتی داشته اید و چرا چنین بوده اید مطلقا صحبت نکنید.
زبانخود را از گفتن حرف های منفی در مورد خود نگهدارید. به جای آنکه با بیانمنفی از خود حرف بزنید به خود بگویید: هر روز و شب شخصیت من از هر جهت بهترو بهتر می شود و اعتماد به نفس من روزبروز بیشتر و بیشتر می شود.
تصویر ذهنی خود را دگرگون کنید.
مشکل در دیدن تصویر ذهنی:
بهکسانی که در دیدن تصویر ذهنی خود مشکل دارند پیشنهاد می کنم که روزانه 10الی 20 دقیقه در زمان های مختلف در آینه به چهره خود بنگرید.
یکی از شرایط پایداری یک تصویر در حافظه دقت است. ما معمولاً خیلی گذرا و آن هم گاه با ذهنیت منفی به چهره خود نگاه می کنیم.
بهخود برسید و بعد جلوی آینه بروید و به چهره پاکیزه و آراسته خود به دقتنگاه کنید. تبسمی کنید و سعی کنید با ذهنیت مثبت و تحسین کننده در این چهرهنگاه کنید.
می توانید گهگاه چشم را ببندید و تصویر را در ذهن ببینید و مجدداً به خود نگاه کنید.
صرف نظر از تصاویر تخیلی که در ذهن ایجاد می کنید مطمئناً آنچه در عمل و واقعیت انجام یم دهید نیز در ذهن تصویر می شود.
پسمراقب باشید (البته در نهایت آرامش و آسودگی و نه با ترس و اضطراب) که درواقعیت هم همیشه طوری عمل کنید که تصویر فردی متشخص و محترم در ذهن شما نقشببندد.
15-
اصل نگهداری:
اصل نگهداری زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است.
اصل نگهداری، یعنی اجتناب از اندیشه منفی، بیان منفی و توجه به انتقادهای نا به جای دیگران و کارهای خود شکنانه.
اصل نگهداری همانست که حضرت زرتشت فرمود: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.
بعضیوقت ها شما مفوهم مثبتی در ذهن خود دارید اما به شکلی منفی آن را بیان میکنید. مثلاً می گویید: من نباید خود را ببازم. من نباید دست و پایم راگمکنم و نمی کنم و ...
باید این طور بیان شود: من باید به خودم متکی باشم. من باید با اقتدار عمل کنم و می کنم و ...
16-
غلبه بر ترس:
یکی دیگر از موانع برزگ اعتماد به نفس، ترس است.
بهترین و مؤثرترین راه غلبه بر ترس هم اقدام است.
درروانشناسی ترس، گفته می شود به هر آنچه که از آن می ترسید، نزدیک شوید ودر آن فرو روید. اگر از آب می ترسید تا خود را درون آن نیندازید فرو نمیریزد.
مواردی را که در آن از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستید در ذهنخود دقیقاً جستجود کنید و در جهت انجام ان سریعاً اقدام کنید. مشکل راببینید و در همان مورد اقدام کنید.
17-
همیشه در جیب خود پول داشته باشید.
جیبشما احساس داشتن اسکناس را دوست ندارد و اصلاً آن را درک نمی کند. او فقطحضور اسکناس را می فهمد و آن را دوست دارد. شما باید ذهنیتی توانگر داشتهباشید. اما به شاهد هم نیاز دارید. گواه ذهنیت شما کیف پول شماست.
البته اعتماد به نفس خود را مشروط و وابسته به وضع کیف پول خود نکنید.
جیبتوانگر اعتماد به نفس را افزایش می دهد و در عین حال شما را به تکاپو وفعالیت وامی دارد. نگویید اگر پول در جیبم باشد خرج می کنم. وقتی به خوداطمینان ندارید نمی توانید چیزی داشته باشید. همراه داشتن پول به شما احساسداشتن، عادت به همراه داشتن پول و اعتماد به نفس می بخشید که نتیجه آنتحرک و فعالیت است.
با پول احساس راحتی کنید. خیلی از مردم با پول راحتنیستند و احساس ناراحتی نسبت به پول یا هر موهبت دیگر، عدم شایستگی را برایذهن تداعی می کند. عادت کنید در خود احساس راحتی را گسترش دهید. مبلغهنگفتی پول را در جیب خود بگذارید و در تمام روز از خود مراقبت کنید کهاحساس راحت تری نسبت به این پول داشته باشید. هر روز نسبت به آن راحت ترباشید.

جهت دسترسی به موضوعات مرتبط با مطالب فوق بر روی موضوعات ذیل کلیک نمائید:

رازهای موفقیت و پیشرفت(مطالب مشابه :

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز(ادامۀ قسمت دوم )

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در مطرح میشود که در شعر منسوب به در مورد هر
يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به نفس

يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به نفس - يک شعر جالب در مورد ارزش علم و اعتماد به
مقاله در مورد اعتماد به نفس

برچسب‌ها: مقاله در مورد اعتماد به نفس, دانلود آهنگ جاده یکطرفه مرتضی پاشایی همراه متن شعر
اعتماد به نفس در 10 روز

شعر عاشقانه 27- خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوبی داشتن. اعتماد به نفس را در خود توسعه
گلچین کتابهای موفقیت -خلاصۀ کتاب اعتماد به نفس

میشود که در شعر منسوب به تونيد در مورد همان اي است که اعتماد به نفس شما در آن
اعتماد به نفس

اعتماد به نفس خواندنی-روانشناسی-شعر وبلاگ به یاری چند نویسنده در زمینه های
اعتماد به نفس یا به خدا...

اعتماد به نفس یا شعر زیبای دیگر در وصف و مشاوره در مورد اعتماد به نفس را می
خلاصه کتاب اعتماد به نفس در ده روز (قسمت اول )

خلاصه کتاب اعتماد به نفس در سایر بزرگان شعر اساسی در مورد مرگ و زندگی و
اعتماد به نفس را تقویت کنیم

تصمیم گرفتم تو این پست یه مطلب در مورد اعتماد به نفس بنویسم، اما دلم می خواد دلیلش رو هم
هوش هیجانی و عزت نفس

هوش هیجانی و عزت نفس - شعر و عزت نفس این باشدکه ما در مورد اعتماد به نفس. ضعف در
برچسب :