مشهدبه كرمانشاه مسير پيشنهادي اول،دوم،سوم1400كيلومتر(تا مرزخسروي1600 كيلومتر و تا كربلا 1885 كيلومتر

مسیر پیشنهادی اول :۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك، توره ،زنگینه،ملایر،نهاوند،فیروزان،صحنه،بیستون،کرمانشاه.

امتیاز مسیر اول نسبت به دو مسیردیگر این است که گردنه اسد آباد همدان در طول مسیر حذف می شود.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر کرمانشاه۱۳۶۳ کیلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر کرمانشاه۱۲۸۰ کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر کرمانشاه۱۱۷۰کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا کرمانشاه۱۰۹۴ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا کرمانشاه۹۷۸ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا کرمانشاه۹۱۷ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا کرمانشاه۸۵۱ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا کرمانشاه۷۳۹ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا کرمانشاه۶۲۰ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا کرمانشاه۴۴۸ کیلومتراست .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا کرمانشاه۳۹۸  کیلومتراست . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا کرمانشاه۳۱۲  کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تا کرمانشاه۲۶۳ کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

توره به زنگنه:

ازتوره تازنگنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنگنه تا مشهد مقدس ۱۱۷۰ كيلومتر است و فاصله زنگنه تا کرمانشاه۲۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

زنگیه به ميانه كمر بندي ملایر:

از زنگنه تا ميانه كمر بندي ملاير ۲۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميانه كمر بندي ملاير تا مشهد مقدس۱۱۹۷ كيلومتر است و فاصله ميانه كمر بندي ملاير تا کرمانشاه۲۰۳ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

میانه کمربندی ملایر به نهاوند:

ازمیانه کمربندی ملایرتا نهاوند۶۳کیلومتراست که در نتیجه فاصله نهاوند تا مشهد مقدس ۱۲۶۰کیلومتر است و فاصله نهاوند تا کرمانشاه ۱۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

نهاوندبه فیروزان:

ازنهاوند تا فیروزان ۳۴کیلومتر است که در نتیجه فاصله فيروزان تا مشهد مقدس ۱۲۹۴كيلومتر است و فاصله فيروزان تا كرمانشاه ۱۰۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

فیروزان به صحنه:

از فيروزان تا صحنه ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس ۱۳۴۳كيلومتر است و فاصله صحنه تا كرمانشاه ۵۷ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰كيلومتر است و فاصله بيستون تا كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه : 

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به کرمانشاه 1

مسیر پیشنهادی دوم : ۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، جعفريه، ساوه ، غرق آباد، نوبران، فامنين،همدان، اسدآباد،كنگاور، صحنه،بيستون، كرمانشاه.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر كرمانشاه۱۳۶۳ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر كرمانشاه ۱۲۸۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر كرمانشاه ۱۱۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا كرمانشاه ۱۰۹۴ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا كرمانشاه ۹۷۸ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا كرمانشاه ۹۱۷ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا كرمانشاه ۸۵۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا كرمانشاه ۷۳۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 780 كيلومتر است و فاصله گرمسار تا كرمانشاه۶۲۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم:

از گرمسار به قم ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲ كيلومتر است و فاصله قم تا كرمانشاه۴۴۸ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به جعفريه:

از قم تا جعفريه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جعفريه تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است و فاصله جعفريه تا كرمانشاه۴۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جعفريه به شهر ساوه:

از جعفريه تا شهر ساوه۳۵  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس ۱۰۲۶ كيلومتر است و فاصله ساوه تا كرمانشاه ۳۷۴ كيلومتراست .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا كرمانشاه ۳۱۹ كيلومتراست . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا كرمانشاه ۳۰۷ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا كرمانشاه۲۳۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا كرمانشاه ۱۷۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا كرمانشاه ۱۲۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا كرمانشاه ۹۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا كرمانشاه ۵۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه :

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به کرمانشاه 1

مسیر پیشنهادی سوم :۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه)،اول اتوبان ساوه،ساوه ، غرق آباد، نوبران، فامنين،همدان، اسدآباد،كنگاور، صحنه،بيستون، كرمانشاه.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهركرمانشاه۱۳۶۳ كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر كرمانشاه ۱۲۸۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر كرمانشاه ۱۱۷۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا كرمانشاه ۱۰۹۴ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا كرمانشاه۹۷۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا كرمانشاه ۹۱۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا كرمانشاه ۸۵۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا كرمانشاه ۷۳۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا كرمانشاه ۶۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا كرمانشاه ۵۸۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران (پل افسريه):

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران تا كرمانشاه ۵۲۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تهران (پل افسريه) به اول اتوبان ساوه:

از تهران تا اول اتوبان ساوه( اتوبان آزادي در داخل شهر تهران) ۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول اتوبان ساوه تا مشهد مقدس۹۰۸ كيلومتر است و فاصله اول اتوبان ساوه تا كرمانشاه ۴۹۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه :

از اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه ۱۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس۱۰۲۶  كيلومتر است و فاصله ساوه تا كرمانشاه ۳۷۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا كرمانشاه ۳۱۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا كرمانشاه ۳۰۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا كرمانشاه ۲۳۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا كرمانشاه ۱۷۷ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا كرمانشاه ۱۲۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا كرمانشاه ۹۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا كرمانشاه ۵۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه : 

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به کرمانشاه 1

در اينجا شايسته و تكليف است مسير كرمانشاه تا قصرشيرين (مرزخسروي)و سپس تا شهر كربلا معلي را نيز براي دوستداران اهل البيت مسير يابي نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا.

ميدان فردوگاه كرمانشاه به ميدان آزادگان كرمانشاه :

ازميدان فردوگاه كرمانشاه تا ميدان آزادگان كرمانشاه ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۱۴ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان آزادگان كرمانشاه به رباط:

از ميدان آزادگان كرمانشاه تا رباط ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط تا مشهد مقدس ۱۴۳۶ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

رباط به اسلام آباد غرب:

از رباط تا اسلام آباد غرب ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسلام آباد غرب تا مشهد مقدس۱۴۷۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسلام آباد غرب به كرندغرب:

از اسلام آباد غرب تا كرند غرب ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرند غرب تا مشهد مقدس ۱۵۰۶كيلومتراست . (جاده بصورت دو طرفه اصلي )

كرند غرب به سر پل ذهاب:

از كرند غرب تا سر پل ذهاب ۴۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سر پل ذهاب تا مشهد مقدس ۱۵۵۰ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

سرپل ذهاب به قصر شيرين:

از سر پل ذهاب تا قصر شيرين ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قصر سيرين تا مشهد مقدس ۱۵۸۰ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

قصر شيرين به مرز خسروي:

از قصر شيرين تا مرز خسروي ۲۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مرز خسروي تا مشهد مقدس ۱۶۰۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

مرز خسروي به خانقين:

از مرز خسروي تا خانقين عراق ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانقين عراق تا مشهد مقدس ۱۶۱۰ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خانقين به سعديه:

از خانقين تا سعديه ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سعديه تا مشهد مقدس ۱۶۴۱ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سعديه به مقداديه:

از سعديه تا مقداديه ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مقداديه تا مشهد مقدس ۱۶۷۳ كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

مقداديه به بعقوبه:

از مقداديه تا بعقوبه ۴۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بعقوبه تا مشهد مقدس ۱۷۱۶ كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

بعقوبه به بغداد(كاظمين):

از بعقوبه تا بغداد(كاظمين)۵۹ كيلومنر است كه در نتيجه فاصله بغداد( كاظمين) تا مشهد مقدس ۱۷۷۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

توضیح بیشتر اینکه شما می توانید از کاظمین به سامراء بروید. از کاظمین تا سامراء 112 کیلومتر است که در نتیجه فاصله کاظمین تا مشهد مقدس 1887 کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

بغداد(كاظمين) به كربلا:

ازبغداد(كاظمين) تا كربلا۱۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كربلا تا مشهد مقدس ۱۸۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 

ضمنا"نقاط دیدنی استان کرمانشاه در خط سیر جاده و شهر كرمانشاه بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: كرمانشاه

مقصد سفر: پاوه

مسیر سفر: كرمانشاه - پاوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : طاق بستان- سراب نيلوفر- بازارچه جوانرود- غار قوري قلعه- چشم انداز روستاي شمشير- پارك پياسه پاوه- چشمه بل- روستاي هجيج .

2-مبدأ سفر: كرمانشاه

مقصد سفر: قصرشيرين

مسیر سفر: كرمانشاه - قصرشيرين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : طاق بستان- نمايشگاه يادمان دفاع مقدس(تنگه مرصاد)- كاروانسراي ماهيدشت- تپه چغاگاوانه- طاق گرا و زيج منيژه- رودخانه اروند- نخلستان قصر شيرين- كاخ خسرو چهارقاپي(آتشكده)- آبشار ريجاب- بايادگار- ابودجانه- مسجد عبدالله بن عمر- طاق گرا- دكان داوود- صنايع دستي كرند .

3-مبدأ سفر: كرمانشاه

مقصد سفر: كنگاور

مسیر سفر: كرمانشاه – صحنه - كنگاور

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : طاق بستان- معبد آناهيتاي كنگاور- دربند صحنه- اتاق شيرين و فرهاد -كتيبه بيستون- نقوش پارتي هيستقرات و گودرز- مجسمه هركول- سنگ بلاش- كاخ ساساني- فرهاد تراش- كاروانسراي صفوي- پل خسرو .

نقاط دیدنی شهرو حومه کرمانشاه :

آثارتاریخی طاق بستان – تکیه معاون المک – مسجد عماد الدوله – مسجد جامع کرمانشاه- سراب نیلوفر- مسجد شاهزاده – مسجد معتمد – حمام حاج شهبازخان – تالاب مشیدان – سراب خضرالیاس – کاروانسرای ماهیدشت – سراب هشیلان – مسجد معتضدی – موزه معاون المک – بازار و سراهای کرمانشاه – تکیه بیگلربیگی – موزه مردم شناسی – خانقاه اخوت – خانه خواجه باروخ .

 


مطالب مشابه :


مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد۳۷ كيلومتر است از تهران به مشهد ۸۸۰
مشهد به اصفهان مسير اول 1168 كيلومتر، مسير دوم1124 كيلومتر، مسير سوم 1250مسير چهارم 1235 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه مشهد به تهران و
مشهد به رشت مسير اول1057 كيلومتر، مسير دوم 1222كيلومتر

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است مشهد به تهران و بالعكس 880
مشهد به تبريز 1515 كيلومتر، مسير دوم1530 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر جاده بصورت آزاد راه) زنجان به مشهد به تهران و
مشهد به گرگان 560 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) مشهد به تهران و بالعكس 880
مشهدبه كرمانشاه مسير پيشنهادي اول،دوم،سوم1400كيلومتر(تا مرزخسروي1600 كيلومتر و تا كربلا 1885 كيلومتر

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است مشهد به تهران و بالعكس 880
مقاله ای درباره ضرورت احداث باند دوم جاده دامغان - جندق

زمانی بود که سفر زمینی از اصفهان به مشهد و به گلوگاه که راه راه استان های تهران
برچسب :