آموزش محاسبات آماري با نرم افزار مطلب


به نام او...

v   مقدمه                      

نرم افزار MATLAB یک ابزار قدرتمند در انجام عملیات محاسباتی پیچیده و شبیه سازی ریاضی پروسه های گوناگون علمی ومهندسی میباشد.ساده ترین تصور در مورد این نرم افزار شبیه دانستن آن به یک ماشین حساب فوق پیشرفته است که توانایی انجام محاسبات ساده وپیچیده وحل انواع معادلات ورسم انواع نمودارها داراست.نام نرم افزار مخفف عبارتMATrix LABoratory _ به معنای آزمایشگاه ماتریس است

v    آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB

MATLAB محیط گسترده ای را فراهم می آورد که شما را قادر می سازد دستوراتی را اجرا کنید داده ها را مشاهده نمایید M-CODEهایی را ویرایش  کنید وفایلهایی راباز کنید یا از HELP استفاده کنید .همچنین ابزارهایی را برای مرتب سازی و نمایش پروژه های شما فراهم می سازد.

محیط  MATLAB از تعدادی پنجره تشکیل شده است:

1.      پنجره فرمان:این پنجره اجرای دستورات فوری وبعضی عملیات از قبیل تعریف متغییرومقداردهی آن ویافراخوانی توابع و m-file هاو... استفاده میشود.

2.      پنجره دستورات پیشین:تمام دستورات اجرا شده ی قبلی به ترتیب اجرا،در گروههایی که با توجه به زمان شروع مراحل کار دسته بندی شده اند لیست شده وقابل دسترس است.

3.      پنجره ی پوشه جاری

4.      پنجره ی فضای کار

5.      پنجره یHELP......

 

 


مطالب مشابه :


رگرسیون چند متغیره

رگرسیون چند متغیره. در رگرسیون چند متغیری، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می
کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایى

روش هاى آمارى چند متغیره با در نظر گرفتن در جدول ۱ نتایج آنالیز رگرسیون چند متغیره
رگرسيون

در رگرسیون ، صرف نظر از خاستگاه‌هاي اين تغييرات، به موجب تعريف بالسويه در چند
آموزش محاسبات آماري با نرم افزار مطلب

شده استفاده کرد در ادامه به تابع رگرسیون اشاره شده رگرسیون چند متغیره، یکی از
تحليل رگرسيون

در رگرسیون ، صرف نظر از خاستگاه‌هاي اين تغييرات، به موجب تعريف بالسويه در چند
تحلیل مسیر در spss

در تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره قصد داریم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را
مقدمه ای برلزوم استفاده از رگرسیون لوجستیک[1] در تحقیقات

بااستفاده از رگرسیون چند متغیره می توان اثر هریک تحلیل چند متغیره در سطوح
برچسب :