طرز بافت کلاه برت ( قابل تبدیل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )


توسط استاد محترم خانم" مریم محمدی " در " مامی سایت "

آمده است .

برای پیشگیری از تکرار بی مورد  از سوی من ؛

و با تشکر از  ایشان  آدرس را ارائه میدهماگر این کلاه را  با پیچ سه تایی( گیس باف) وژته های توری ببافید دخترانه خواهد بود.

 

 و...  اما اگر مثل تصویر مامی سایت از پیچ دوتایی

 

یا پیچ چهارتایی (پیچ دوبل) استفاده کنید و بجای توری بافتن ژته ها ؛

 

( آنها را با تاب ببافید که منفذ دار نشوند )...  پسرانه   خواهد شد.

 و...  با بافتن یه نیم لبۀ سایه بان  به جلوی پیشانی  ؛

خیلی برای نوجوانان و مردان هم مناسب خواهد شد.

............................................................

دخترانه  با یک پیچ گیس باف: برای این پیچ باید سه دستۀ دوتا دانه ای- یا سه تایی ویا چهارتایی  درنظر بگیرید ؛ تا بتوانید مثل بافتن مو با جابجا کردن این دسته ها باهم و پیچ بافتنشان ؛ شکل گیس باف را بدست آوریم .

من از دسته های سه تایی برای گیس باف استفاده کرده ام و به همین خاطر شما  بجای 8دانه از رو در آموزش خانم محمدی ؛ از تعداد 9 تا رو  استفاده کنید.


(به امید خدا تصاویر آموزشی  بافت خودم  نیز بزودی ارائه می شود.)

* ابتدا 18 دانه سر بياندازيد.

*يك دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته
( نخ را بدون بافتن روي ميل بگيريد ) - 1دانه از رو .

*3 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو

 • 4 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو

 • 5 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير وسط را  باید  پيچ ببافيد **( جاي 3 دانه اول را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روی سه دانه وسط  رد کنید و و بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو

 • 6 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو

 • 7 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو

 •   8 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه وسط را بافت پيچ ببافيد** (  این بار جاي 3 دانه آخر  را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روی سه دانه وسط  رد کنید و  بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 •  1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو

 • 9 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير -9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9  دانه از رو

 • 10 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو

 • 11 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير وسط را  باید  پيچ ببافيد** (  باز جاي 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و از روی سه دانه دوم  رد کنید و داخل میل کرده و بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو

 • 12 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو

 • 13 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو

 • 14 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم **( جاي 3 دانۀ آخر را  از روی  3  دانه وسط  رد کرده و به وسط می آوریم و به این ترتیب جایشان را با هم عوض می کنیم  و بعد ببافيد ) 2 دانه از رو - 1 دانه از زير 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 8 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو
 •  
 • 15 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير- 9 دانه از رو - 3 دانه ازير - 1 دانه از رو - 1 ژته

 • 2 دانه را با هم از رو ببافيد . بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 3 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 1 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد -بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 4 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 5 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 6 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 7 دانه از زير - 3 دانه از رو -  9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم ( جاي 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافيد ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد -بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 8 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9  دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 •  9 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 10 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 8 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 11 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 12 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 13 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم ( جاي 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافيد ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.

 • 14 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 8 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد .

 • 15 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

00000000000000000000000000000000

 • و تکرار مراحل بالا تا اینکه تعداد مثلثهایمان به 6 عدد رسید بافت را کور میکنیم ، در ضمن به یاد داشته باشید که طرح پیچ هر شش  رج که بافتید؛  یکبار باید تکرار شود.

 

در انتهای کار:

در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور دایره )  از پشت کار دانه میگیریم به شکلی که یکدانه کناری بافت به سمت بیرون بافت بیفتد ، در تصویر آخر کاملاً مشخص است. 

image-CC7E_4D069FAB.gif

و یازده رج کشباف دو تایی ( دو تا زیر - دو تا رو ) ببافید و کور کنید.

سپس درز کنار کلاه را کامل بدوزید ( از فرق سر تا لبه کشباف )

پیشنهاد : اگر میخواهید یک ردیف صاف را در لبه کشباف خود نبینید و لبه کشباف نیز قابلیت کش آمدن داشته باشد، بهتر است در هنگام کور کردن دانه های زیر را از زیر کور کنید و دانه های رو را از رو کور کنید. تا لبه کشباف تمیزی داشته.
"دکمه بافی"یک عدد دکمه تخت برای روی کلاه انتخاب کنبد.
حالا روی میل 3 دانه سر بیاندازید و  ساده بافی کنید و هر رج در شروع بعد از بیرون آوردن دانه اول

یک ژته انداخته و در رج پشت این ژته را تابیده ببافید تا منفذ نداشته باشد و وقتی به اندازه یک ونیم

برابر قطر دکمه تان رسید  در آغاز هر رج شروع به کم کردن کنید تا به 3 دانه برسد و یک دایره بافته

شده بزرگتر از دکمۀتان  بدست آید و آنرا به دکمه دوخته و در فرق کلاه محکم کنید

.

( با ادامۀ نخ بافتتان که کور کرده اید و در سوزن کرده اید؛ دور تا دور دایره را  کوک شلال بزنید و نخ را بکشید تا از کناره های دایره چین خورده و دکمه را دروسط دایره قرار داده و در پشت دکمه به هم برسد . محکم کاری کنید و نخ را گره دهید و با همان نخ به وسط کلاه بدوزید .)

47291571417776552047.jpg

توجه :

در نظر داشته باشید که اگر مایلید کلا ه  دو ردیف پیچ داشته باشد یا فاصلۀ بین پیچها بیشتر باشد به تعداد  دانه های پیچها و فاصله ها  یشان ؛  در زمان سر انداختن  دانه اضافه کنید . این کلاه برای دختران نوجوان که دوست دارند مثل شب کلاه دنبال کلاهشان بلندتر یا گشادتر باشد مناسب  خواهدبود. یک راه حل دیگر برای گشاد کردن این کلاه اینه که به تعداد ژته ها تا 17 تا اضافه کنید و بعد دوتا یکی کردن را شروع کنید.

و اما : اگر بخواهید برای بچه هاببافید


با ضخامت کاموا ی من ,  این کلاه برای بزرگسال اندازه است . اما اگه بخوایید برای بچه گانه ببافید؛
راه حلش اینه که از تعداد ژته ها کم کنید .  در این کلاه  وقتی که  12 ژته زدیم ؛  شروع به دو تا یکی کردیم  . شما تا 8 ژته ادامه داده و بعد دوتا یکی را شروع کنید. پس مثلثها زودتر تمام می شوند و دور بافی کلاه برای دور سر کوچکتر می شود .  و یا اگر با کاموای  نازکتر ببافید؛ اندازه اش کوچکتر می شود.

با منگوله توپی
اگر بجای دکمه بافته شده منگوله توپی یا آویز بدوزید ؛ برای کودکان هم قابل استفاده است .


مطالب مشابه :


آموزش قلاب بافی ژاکت یقه آرشال مردانه

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن کلاه مردانه
آموزش گام به گام بافت شال گردن بچه گانه

آموزش گام به گام بافت شال گردن بچه گانه دخترانه و پسرانه
طرز بافت کلاه برت ( قابل تبدیل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن کلاه مردانه
قلاب بافی ست کلاه مردانه و زنانه

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت مردانه و
شال گردن مردانه بسیار زیبا و خوش بافت

سفارش و خرید بافتنی و قلاب بافی"پوشانا" - شال گردن مردانه بسیار زیبا و خوش بافت - می توانید
شال گردن دوروی مردانه

انواع بافت شال گردن دوروی مردانه. برچسب‌ها: شال گردن دو
آموزش قلاب بافی ژاکت یقه آرشال مردانه

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن کلاه مردانه
طرز بافت کلاه برت ( قابل تبدیل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن کلاه مردانه
آموزش گام به گام بافت شال گردن بچه گانه

آموزش گام به گام بافت شال گردن بچه گانه دخترانه و پسرانه
قلاب بافی ست کلاه مردانه و زنانه

آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت مردانه و
برچسب :