خط های یک دو سه چهار پنج و شش رزم آوران

  ترکیب خط یک

قیام _ 1 – پای راست عقب دفاع ساعد دست چپ  2 – ضربه مستقیم مشت راست  3 – زانوی پای راست به طرف جلو  4 – پای راست جلو ( استقرار ) ، دفاع ساعد راست  5- ضربه مستقیم مشت چپ  6 – زانوی پای چپ بطرف جلو  7 – گردش 90 درجه بطرف چپ ، پای چپ جلو ( استقرار ) ، دفاع پایین با دست چپ  8 – ضربه مستقیم مشت راست  9 - ضربه مستقیم مشت چپ  10 – زانوی پای چپ بالا  11 – پای چپ عقب ( استقرار ) دفاع ساعد با دست راست  12 – ضربه مستقیم دست چپ  13 – ضربه مستقیم دست راست  14 – زانوی راست بالا  15 – گردش 90 درجه بطرف راست ، پای راست جلو ( استقرار ) ، دفاع پایین با دست راست  16 – ضربه مستقیم دست چپ  17 – پای چپ ضربه سینه پا  18 – پای چپ جلو ( استقرار ) ، دفاع ساعد با دست چپ  19 – ضربه مستقیم با دست راست  20 – ضربه سینه پای راست بجلو  21 – گردش 90 درجه بطرف راست ، پای راست جلو ( استقرار ) دفاع پاین با دست راست  22 – ضربه مستقیم دست چپ  23 – ضربه مستقیم راست  24 – ضربه سینه پای راست بجلو  25 – پای راست عقب ( استقرار ) ، دفاع ساعد دست چپ  26 – ضربه مستقیم دست راست  27 – ضربه مستقیم دست چپ 28 – ضربه سینه پای چپ بجلو  29 – گردش 90 درجه به طرف چپ ، پای چپ جلو ( استقرار ) دفاع پایین با دست چپ  30 – ضربه مستقیم دست راست ، پای چپ بطرف عقب مساوی پای راست .قیام

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ترکیب 2

قیام _ 1 – پای راست جمع کنار پای چپ ، دست راست و چپ جمع به طرفین کمر هردو دست با زاویه 90 به جلو دست چپ روی چ دست راست قرار گرفته با گردش مچ دست راست و کمک دست چپ به سمت چپ و پاین میاوریم ( دفاع بیضه ) 2 – ضربه مستقیم دست چپ 3– مجددأ ضربه مقیم دست چپ 4 – ضربه مستقیم دست راست 5 – ضربه زانوی پای راست از پهلو بجلو6 – پای راست بطرف جلو ( استقرار ) ، ضربه مستقیم دست راست 7 – مجددأ ضربه مستقیم دست راست 8 – ضربه مسقیم دست چپ 9 – ضربه زانوی پای چپ از پهلو به جلو 10 – گردش 180 درجه از سمت راست پای چپ عقب ( استقرار ) ، دفاع بالا از داخل به خارج با دست راست 11 – ضربه مستقیم دست چپ 12 – مجددأ ضربه مستقیم دست چپ 13 – ضربه مستقیم دست راست 14 – (پای جلو ) ضربه زانوی پای راست از پهلو بجلو 15 – پای راست عقب ( استقرار ) 16 – ضربه مستقیم دست راست 17 – مجددأ ضربه مستقیم دست راست 18 – ضربه مستقیم دست چپ 19 – ( پای جلو ) ضربه زانوی پای چپ از پهلو به طرف جلو 20 – گردش 90 درجه به طرف راست پای چپ عقب ( استقرار ) ، دفاع بالا از داخل با دست راست 21 – مجددأ دفاع بالا از داخل با دست راست 22 – ضربه مستقیم دست چپ 23 – ضربه روی پا با پای چپ پائین ( پای حریف ) 24 – پای چپ جلو ( استقرار ) ، ضربه مستقیم دست چپ 25 – ضربه مستقیم دست راست 26 – ضربه روی پا با پای راست به جلو بالا ( سرحریف ) 27 – گردش 180 درجه از سمت چپ پای راست عقب ( استقرار ) ، دفاع بالا از داخل با دست چپ 28 – مجددأ دفاع بالا از داخل با دست چپ 29– ضربه مستقیم دست راست 30 – ضربه روی پا با پای راست به سمت جلو پائین ( پای حریف ) 31 – پای راست جلو ( استقرار ) ضربه مستقیم دست راست 32 – ضربه مستقیم دست چپ 33 – ضربه روی پا با پای چپ به جلو بالا ( سر حریف ) 34 – پای چپ جمع شده گردش 90 درجه به چپ ، پای چپ جلو ( استقرار ) ، دفاع بالا از داخل به خارج با دست چپ 35 – مجددأ ضربه مستقیم چپ 36 – ضربه روی پا با پای چپ ( پای جلو ) 37 – پای چپ عقب ( استقرار ) دفاع بالا داخل به خارج با دست راست 38 – مجددأ ضربه مستقیم راست 39 – ضربه روی پا با پای راست به جلو و بالا ( سر حریف ) .قیام

 

ترکیب سه

 

قیام _ 1 – پای راست عقب ( استقرار ) ، مشت مستقیم دست راست  2 – مشت چپ از پایین به بالا  3 – مجددأ مشت چپ از پهلو  4 – مشت راست از پهلو  5 – ضربه پاشنه پا از پهلو  با پای راست به طرف جلو  6 – پای راست جلو ( استقرار ) ، مشت مستقیم چپ  7 – مشت راست از پایین به بالا  8 – مشت راست از پهلو  9 – مشت چپ از پهلو  10 – ضربه پاشنه پا از پهلو  پایین با پای چپ به طرف جلو  11 – گردش 90 درجه به طرف راست ، پای چپ عقب ( استقرار ) ، مشت برشی راست داخل به خارج  12 – مشت مستقیم چپ  13 – نشست زیر ضربه  14 – مشت راست از پهلو  15 – مشت مستقیم چپ  16 – ضربه با پاشنه از پهلو پای چپ بجلو  17 – پای چپ جلو ( استقرار ) ، مشت چپ برشی داخل به خارج  18 – مشت مستقیم راست  19 – نشست زیر ضربه  20 – مشت چپ از پهلو  21 – مشت مستقیم راست  22 – ضربه با پاشنه پا از پهلو با پای راست بطرف جلو  23 – پای راست جلو ( استقرار ) ، مشت برشی راست از داخل به خارج  24 – مشت مستقیم چپ  25 – ضربه با پاشنه از پشت  راست ( بطرف ساعت 9 )  26 – پای راست مجددأ به استقرار برگشته ، مشت برشی چپ داخل به خارج  27 – مشت مستقیم راست  28 – ضربه چرخشی با پاشنه پای چپ ( بطرف ساعت 9 )   29 – پای چپ جمع شده رو به ساعت 9 ( استقرار ) مشت برشی چپ داخل به خارج  30 – مشت مسقیم راست  31 – ضربه روی پای راست از پهلو بالا ( بطرف ساعت 9 )  32 – گردش 180 درجه پای راست عقب ( استقرار ) مشت برشی چپ  33 – مشت راست  34 – ضربه پاشنه پای چپ پشت  35 – پای چپ مجددأ به استقرار برگشته ، مشت برشی راست از داخل به خارج  36 – مشت مستقیم چپ  37 – ضربه چرخشی درورانی با پاشنه پای راست به سمت پشت  38 – پای راست جمع شده رو به جلو ( استقرار ) ، مشت برشی راست داخل به خارج  39 – مشت مستقیم چپ  40 – ضربه رو پا چپ از پهلو بطرف جلو بالا  41 – پا جمع گردش 90 درجه بدن از راست ( بطرف 12 ) ، پای چپ جلو ( استقرار ) مشت مستقیم چپ  42 – مشت راست از پایین 43 – مشت از پهلو راست 44 – مشت از پهلو چپ  45 – ضربه کوبشی پای چپ بالا ( پای جلویی ) به طرف جلو بالا  46 – پای چپ جمع شده عقب قرار می گیرد ( استقرار ) مشت مستقیم راست  47 – مشت چپ از پایین  48 – مشت چپ از پهلو  49 – مشت راست از پهلو  50 – ضربه  کوبشی پای راست  ( پای جلو ) به طرف جلو بالا . قیام

 

 ترکیب چهار

قیام _ 1 پای چپ جلو (استقرار ) ، دفاع دورانی راست  2 مشت دورانی چپ  3 مشت مستقیم راست  4 ضربه سینه پای راست  5 پای راست جلو ، دفاع پهلو از داخل چپ  6 ضربه مشت دورانی راست  7 مشت مستقیم چپ  8 ضربه سینه پای چپ  9 90 درجه گردش به چپ ، پای چپ جلو ، مشت برشی از داخل چپ  10 مستقیم چپ  12 روی پای راست پائین  13 پای راست جلو ، مشت بری از داخل راست  14 مشت دورانی چپ  15 مشت مستقیم راست  16 کوبشی پاشنه چپ  17 180 درجه گردش از راست ، پای چپ عقب ، برشی از داخل با دست راست  18 مستقیم چپ  19 روی پای چپ پائین  20 پای چپ جلو ، مشت برشی از داخل چپ  21 مشت دورانی راست  22 مستقیم چپ  23 کوبشی پاشنه از پهلو راست  24 180 درجه گردش از چپ ، پای راست عقب ، مشت برشی از داخل چپ  25 مستقیم راست  26 نشست و جای خالی بطرف چپ  27 مشت دورانی چپ  28 پای راست پشت پای چپ ( قلاب ) مشت مستقیم چپ  29 کوبشی پاشنه از پهلو چپ در خلاف جهت محور شروع  30 پای چپ عقب ( رو به ساعت 9 ) برشی از داخل دست راست  31 مستقیم چپ  32 نشست و جای خالی به سمت راست  33 مشت دورانی راست  34 پای چپ پشت پای راست ، ضربه مستقیم راست  35 کوبشی پاشنه از پهلوی راست بطرف 12 ( محور شروع )  36 90 درجه گردش به راست ، پای راست عقب دفاع دورانی چپ ( روبه 12 )  مشت دورانی راست  38 مستقیم چپ  39 هلالی برشی چپ  40 پای چپ عقب ، دفاع پهلو از داخل راست  41 مشت دورانی چپ  42 مشت مستقیم راست  43 هلالی برشی راست  44 90 درجه گردش به راست ، پای راست جلو ، برشی از بالا داخل دست راست  45 مستقیم چپ از بالا  46 مشت راست از پائین  47 180 درجه گردش از چپ ، هلالی برشی چرخشی چپ  48 پای چپ جلو ( بطرف 9 ) مشت برشی چپ  49 مستقیم راست از بالا  50 مشت چپ از پائین  51 180 درجه گردش از راست ، هلالی چرخشی برشی راست 52 پای راست جلو  ( بطرف 3) ، مشت برشی از داخل راست  53 مستقیم چپ  54 مستقیم چپ  55 90 درجه گردش به چپ کوبشی پاشنه از پهلو چپ پائین ( رو به 12 )  56 سینه پای چپ با پرش بجلو  57 پای چپ جلو مشت برشی از داخل چپ  58 مستقیم راست  59 مستقیم راست  60 کوبشی پاشنه راست پائین ، سینه پای راست با پرش بطرف جلو . قیام

 

ترکیب پنج رزم آوران

  قیام : (پیشروی به ساعت 12) - 1 - پای راست جلو دست چپ دفاع پایین با لبه خارجی ساعد 2 - پای چپ به جلو دست راست دفاع با لبه خارجی ساعد 3 - مشت مستقیم چپ جمع به طرف پایین 4 - مشت مستقیم چپ جمع به طرف داخل
5 - مشت مستقیم راست 6 - زانوی مستقیم راست 7 - پای راست جلو . مشت مستقیم راست 8 - مشت مستقیم چپ 9 - مشت دورانی از زیر با دست راست
10 - مشت دورانی از خارج چپ 11 - کشش هر دو دست به طرف چپ . و زیر پا کشی با ساق پای چپ 12 - ضربه برشی مورب از بالا با لبه خارجی مشت چپ 13 - مشت مستقیم فرودی دست راست 14 - 90 درجه گردش مثبت رو به زاویه 90 درجه با سرش به سمت چپ . پای راست جلو . دفاع از داخل به خارج با لبه داخلی ساعد دست راست 15 - با سرش به سمت راست . دفاع پایین با لبه خارجی ساعد دست چپ 16 - مشت مستقیم راست جمع به پایین 17 - مشت مستقیم راست . جمع به داخل 18 - مشت مستقیم چپ 19 - زانوی مستقیم چپ 20 - پای چپ به جلو . مشت مستقیم چپ 21 - مشت مستقیم راست 22 - ضربه دورانی از زیر با مشت چپ 23 - ضربه دورانی از خارج با مشت راست 24 - کشش هر دو دست به سمت راست و ضربه زیر پاکشی با ساق پای راست 25 - ضربه برشی مورب از بالا با لبه خارجی مشت راست 26 - مشت مستقیم چپ فرودی 27 - 180 درجه گر دش منفی رو به زاویه 270 درجه . زانوی پای چپ بالا . ضربه برشی لبه مشت چپ 28 - پای چپ به جلو . مشت مستقیم راست
29 - نشست و جا خالی 30 - مشت مستقیم راست 31 - ضربه دورانی روی پای راست 32 - پای راست به جلو . ضربه مشت مستقیم راست 33 - دو ضربه پیاپی مشت راست 34 - زانوی مستقیم پای چپ 35 - ضربه پرنده سینه پای راست
36 - پای راست به جلو . مشت مستقیم راست 37 - ضربه مستقیم تیغه پای چپ به جلو 38 - پای چپ به جلو . مشت مستقیم چپ 39 - ضربه چرخشی پرنده دورانی پاشنه از پهلو پای راست 40 - پای راست به عقب . دفاع دورانی ساعد دست چپ از خارج 41 - مشت مستقیم راست 42 - دفاع از داخل با لبه ساعد راست 43 - مشت مستقیم چپ 44 - دفاع پهلو با زیر ساعد چپ 45 - مشت مستقیم راست
46 - ضربه کوبشی پاشنه از پهلو راست 47 - 90 درجه گردش منفی رو به زاویه 180 درجه . پای راست به جلو . دفاع دورانی ساعد راست 48 - مشت مستقیم چپ 49 - نشست جا خالی 50 - مشت مستقیم چپ 51 - ضربه دورانی روی پای چپ 52 - پای چپ جلو . مشت مستقیم چپ 53 - دو ضربه پیاپی مشت مستقیم چپ 54 - زانوی مستقیم راست 55 - ضربه پرنده سینه پای چپ 56 - پای چپ به جلو مشت مستقیم چپ 57 - ضربه مستقیم تیغه پای راست از جلو 58 - پای راست به جلو . مشت مستقیم راست 59 - ضربه چرخشی پرنده دورانی پاشنه از پهلو چپ 60 - پای چپ به عقب . دفاع دورانی ساعد راست 61 - مشت مستقیم چپ 62 - دفاع از خارج به داخل ساعد دست چپ 63 - مشت مستقیم راست 64- دفاع پهلو با زیر ساعد راست 65 - مشت مستقیم چپ 66 - ضربه کوبشی پاشنه از پهلوی چپ 67 - 180 درجه گردش مثبت رو به زاویه صفر درجه . زانوی پای راست بالا ضربه برشی لبه مشت راست 68 - پای راست به جلو . مشت مستقیم چپ 69 - ضربه سینه پای چپ 70 - ضربه پرنده سینه پای راست - قیام

 

ترکیب خط شش 

قیام : (پیشروی به ساعت 12) - 1 - پای چپ به جلو دست راست و چپ همزمان دفاع لبه خارجی ساعد از داخل به طرف بالا 2 - مشت مستقیم چپ 3 - دفاع دورانی ساعد راست 4 - ضربه برشی لبه مشت راست 5 - 90 درجه گردش مثبت رو به زاویه 90 درجه . پای چپ جلو . ضربه دورانی مشت چپ 6 - 45 درجه گردش مثبت رو به زاویه 135 با سرش به سمت چپ . پای راست به جلو . مشت مستقیم راست 7 - 45 درجه گردش مثبت رو به زاویه 180 درجه با سرش به سمت چپ . پای چپ به جلو . مشت مستقیم چپ 8 - حرکت اغفالی زانوی چپ 9 - ضربه دورانی روی پا از پهلو پایین 10 - ضربه دورانی روی پا از پهلو وسط 11 - ضربه دورانی روی پا از پهلو بالا 12 - ضربه چرخشی دورانی پاشنه از پهلو پای چپ 13 - پس از ضربه چپ به عقب رو به زاویه 270 درجه . مشت مستقیم راست پایین 14 - مشت مستقیم راست بالا 15 - دفاع همزمان کف دست راست به پایین و مشت شمشیری چپ 16 - 90 درجه گردش منفی رو به زاویه 180 درجه . پای راست به عقب دفاع همزمان کف دست چپ به پهلو و مشت شمشیری راست 17 - کشش هر دو دست به طرف راست . ضربه زیر پاکشی ساق پای راست 18 - ضربه فرودی مورب سینه پا از پهلو 19 - ضربه جهشی سینه پای چپ رو به زاویه 90 درجه 20 - پای چپ به جلو رو به زاویه 90 درجه . دفاع پایین با لبه خارجی ساعد راست 21 - ضربه مشت دورانی از خارج چپ 22 - پای راست به جلو . ضربه مشت راست دورانی از زیر 23 - مست مستقیم راست 24 - دفاع همزمان لبه داخلی ساعد راست از داخل و مشت مستقیم چپ 25 - ضربه همزمان مشت مستقیم راست و گارد چپ سر 26 - ضربه فرود لبه مشت راست 27 - ضربه مشت مستقیم فرودی چپ 28 - ضربه همزمان مشت مستقیم راست و زانوی دفاعی چپ 29 - کشش هر دو دست به سمت راست و ضربه زانوی دورانی پای راست 30 - ضربه کوبشی فرودی پاشنه پای راست از پهلو پایین 31 - ضربه چرخشی جهشی دورانی روی پای راست 32 - گردش منفی رو به زاویه 270 درجه پای راست به جلو 33 - دفاع کف دست به داخل و ضربه شمشیری دست راست 34 - دفاع دورانی ساعد چپ از خارج 35 - ضربه برشی لبه مشت چپ مورب به طرف بالا 36 - ضربه دورانی از زیر با مشت راست 37 - ضربه برشی لبه مشت راست 38 - مشت مستقیم چپ 39 - مشت مستقیم راست 40 - ضربه پرنده تیغه پای راست از جلو 41 - دقیقا محور چپ تمام 40 حرکت رو به زاویه 270 درجه شروع و رو به زاویه صفر درجه تمام می شود - قیام

 

مشت دورانی راست


مطالب مشابه :


اساتید فعال رزم آوران مشهد

رزم آوران مشهد مقدس - اساتید فعال رزم آوران مشهد - رزم آوران ترکیبی از برترین فنون رزمی
مسئولین هیات رزم آوران خراسان رضوی

رزم آوران مشهد مقدس - مسئولین هیات رزم آوران خراسان رضوی - رزم آوران ترکیبی از برترین فنون رزمی
مسابقات کشوری استان گلستان

رزم آوران مشهد مقدس - مسابقات کشوری استان گلستان - رزم آوران ترکیبی از برترین فنون رزمی
درمسابقات قهرمانی کشور رزم آوران که در تاریخ 17و18تیرماه سال جاری(۱۳۹۲) درکرمانشاه

هیات رزم آوران استان کرمانشاه - درمسابقات قهرمانی کشور رزم آوران که در رزم آوران تبریز.
مسابقات قهرمانی کشور بانوان-19شهریور92اتهران

هیات رزم آوران استان کرمانشاه - مسابقات قهرمانی کشور بانوان-19شهریور92اتهران - رزم آوران ورزش
تقدیر ازمربیان وداوران فعال شهرستان کرمانشاه

هیات رزم آوران استان کرمانشاه - تقدیر ازمربیان وداوران فعال شهرستان کرمانشاه - رزم آوران
خط های یک دو سه چهار پنج و شش رزم آوران

رزم آوران مشهد مقدس - خط های یک دو سه چهار پنج و شش رزم آوران - رزم آوران ترکیبی از برترین فنون
مسابقات کیک بوکسینگ:

دارنده ی مربیگری درجه ی 3 رزم آوران،کیک در این مسابقات که 2 تیم از تبریز و 2 تیم از ماکو و
برچسب :