بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار هشتگرد کرج

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار هشتگرد کرج

علی قائدنیای جهرمی[i]

دکتر محمد حاتمی[ii]

شیوا فرمانی شهرضا[iii]

چکيده

زمینه و هدف:  اختلالات رفتاری مسئله ای گسترده و پیچیده است که رفتارهای گوناگون افراطی، انحرافی، مزمن که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی، اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد. از این رو توجه به مشکلات رفتاری به عنوان یکی از مسائل مهم در بخش کودکان می باشد.هدف اصلی  این پژوهش « بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار شهر هشتگرد کرج» می باشد.

روش پژوهش: روش تحقیق «علی پس از وقوع» می باشد  و  نمونه مورد بررسي 160 نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی سماء و حضرت رقیه شهر هشتگرد کرج بودند که با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه رفتاری راتر فرم والد و فرم معلم استفاده شد و داده هاي پژوهش با استفاده از روش آمار توصیفی(فراوانی،میانگین) و آمار استنباطی گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج: بررسی داده­های آماری نشان داد که بين میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار در فرم والد تفاوت معناداري وجود دارد ولی در فرم معلم تفاوت معنادار وجود ندارد. علاوه بر این نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که از بين مؤلفه هاي اختلالات رفتاری، مؤلفه هاي اضطراب، افسردگی، رفتارهای ضد اجتماعی، رفتار ناخن جویدن، رفتار بی اختیاری در ادرار و لکنت تفاوت معناداری بین کودکان مادران شاغل و غیر شاغل وجود دارد و بین مؤلفه هاي اختلال بیش فعالی، پرخاشگری، ناسازگاری اجتماعی، کمبود توجه و تیک تفاوت معناداری بین کودکان مادران شاغل و غیر شاغل وجود ندارد.

واژگان کلیدی: اختلالات رفتاری، مادران شاغل، مادران خانه دار

 [i] نویسنده مسئول: فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

آدرس: کرج، حصارک، دانشگاه تربیت معلم، پست الکترونیک [email protected]  شماره تماس: 09178901418

[ii] دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران.

[iii] دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران.

 


مطالب مشابه :


اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه ترمودینامیک دانشگاه سماء کرج، تاریخ دقیق کلاس های تئوری و
فراتر از علم ...

دانشجویان دانشگاه سماء کرج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ليست مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران (متوسطه – دخترانه)

1 کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج – پیکان دخترانه سماء 2 آیت اله کاشانی
ازدواج یک طلبه جوان با شهادت

بسیج طلاب کرج الزمان‌ -عجل‌الله‌تعالی‌فرجه- که‌ حبل‌ المتصل‌ بین‌ ارض‌ و سماء
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار هشتگرد کرج

شیوع اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و خانه دار شهر هشتگرد کرج سماء و حضرت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تا نیمسال دوم ۸۵ ، حدود ۲۷ هزار دانشجوی دختر و پسر در واحد کرج در حال حاضر مدارس سماء
كرج گردي - تور عكاسي

سمائي در سماء. سه پايه يا سه موضوعات مرتبط: سفر - کرج
عکسهای ابرو گوندش در ایران

عکس های حضور ابرو در یک رستوران که در گوهردشت کرج واقع شده است (سماء) اهــــــــــالـی
یافتن خود...

جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی کرج - یافتن خود - اعتیاد یک بیماریست و بیماری را باید
برچسب :