لیست کتاب های جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱-عنوان :  بن بستهاي اصلاحات آموزشي : بحثي در اقتصاد و جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: كارنوي، مارتين ، 8391

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر روز    ,1367

مشخصات ظاهري:  327 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - ايالات متحده - مقاله ها و خطابه ها / جامعه شناسي تربيتي - ايالات متحده - مقاله ها و خطابه ها

 

2-عنوان :  تربيت و جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: دوركيم ، اميل  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1376

مشخصات ظاهري:  122 ص 

موضوع: جامعه شناسي - تربيتي 

 

3-عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: علاقه بند، علي   

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روان    ,1379

مشخصات ظاهري:  208 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي

 

4-جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: گلشن فومني ، محمد رسول ، 1312

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دوران    ,1380

مشخصات ظاهري:  270 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي 

 

5-عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: قرائي مقدم ، امان الله

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  فروردين    ,1373

مشخصات ظاهري:  ح ، 254 ص 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي

 

6-عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  بدر    ,1363

مشخصات ظاهري:  204 ص .: نمونه 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي / آموزش و پرورش -- جنبه هاي اقتصادي / آموزش و پرورش -- كشورهاي در حال رشد 

   

7-عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش با تاكيد بر تحليل نقش تربيت 

پديدآور اصلي: عسگريان ، مصطفي ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  توس    ,1368

مشخصات ظاهري:  166 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي 

 

8-عنوان :  آموزش و پرورش در خدمت امپرياليسم فرهنگي 

پديدآور اصلي: كارنوي، مارتين مولف , /- 1983 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1367

مشخصات ظاهري:  ف ، 407 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- ايالات متحده -- تاريخ / جامعه شناسي تربيتي -- ايالات متحده 

 

9-عنوان :  تعليم و تربيت در جهان امروز از نظر جامعه شناسي - اقتصاد و برنامه ريزي 

پديدآور اصلي: راسخ ، شاپور   

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1350

مشخصات ظاهري:  380 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - جامعه شناسي 

 

10-عنوان :  تاثير خانواده و اجتماع در كودكانيكه كمتر از 13 سال دارند 

پديدآور اصلي: يونسكو  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  كمسيون ملي يونسكو در ايران    ,1334

مشخصات ظاهري:  79 ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي -- مقاله ها و خطابه ها / روانشناسي تربيتي -- مقاله ها و خطابه ها / آموزش و پرورش كودكان -- مقاله ها و خطابه ها / كودكان -- روانشناسي -- مقاله ها و خطابه ها / 

 

11-عنوان :  جامعه شناسي آموزشي يك بحث تحقيقي از ديدگاه جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: ايوبي اميرآباد، اسماعيل ، 1319

وضعيت نشر/تهيه:     ,1355

مشخصات ظاهري:  291 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش / كردستان - تاريخ 

 

 

12-عنوان :  استراتژي نوين براي آموزش دانشگاهي جامعه شناسي جوانان 

پديدآور اصلي: داداش پور، فرخزاد  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  پژوهشگاه علوم انساني    ,1355

مشخصات ظاهري:  223 ص .: جدول 

موضوع: آموزش عالي / جوانان

 

13-عنوان :  جامعه شناسي پرورشي (بحران جهاني آموزش ) 

پديدآور اصلي: كومبز، فيليپ 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  جار    ,1354

مشخصات ظاهري:  ظ، 165 ص .: نمودار، جدول ، مصور 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي 

 

 

14-عنوان :  جامعه و تعليم و تربيت ، مباني تربيت جديد 

پديدآور اصلي: شريعتمداري، علي ، 1302  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1365

مشخصات ظاهري:  ز، 264 ص 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي / آموزش و پرورش -- ايران -- هدفها و نقشها 

 

 

15-عنوان :  درآمدي بر جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: شركاوي، محمد  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نقش جهان    ,1379

مشخصات ظاهري:  164 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي

 

16-عنوان :  جامعه شناسي پرورشي 

پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  دانشگاه تربيت معلم    ,1355

مشخصات ظاهري:  200 ص 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي / آموزش و پرورش -- جنبه هاي اقتصادي / آموزش و پرورش -- كشورهاي در حال رشد 

 

17-عنوان :  درآمدي به جامعه شناسي تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: موريش ، آيور 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز نشر دانشگاهي    ,1373

مشخصات ظاهري:  پنج ، 320 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي -- انگلستان 

 

عنوان : جامعه شناسی آموزس و پرورش

پدید آور اصلی : کاشانی ، مجید

وضعیت نشر / تهیه : تهران ، پیام نور 1375

مشخصات ظاهری : 250ص

موضوع : فرهنگ و آموزش / تحرک اجتماعی و آموزس و پرورش / محیط اجتماعی و آموزس و پرورش / توسعه آموزس و پرورش  / سنجش های کمی در آموزس و پرورش / اقتصاد و آموزس و پرورش / آموزس و پرورش در ایران

 

 

 

 

عنوان :  فلسفه آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: اسميت ، فيليپ جي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)    ,1370

مشخصات ظاهري:  282 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - فلسفه  

 

عنوان :  سيستم هاي تعليمي 

پديدآور اصلي: بنتي ، بلا اچ ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1368

مشخصات ظاهري:  128 ص 

موضوع: آموزش و پرورش نوجوانان  

 

عنوان :  نقش تعليم و تربيت در جهان امروز 

پديدآور اصلي: برزنيكا، ولفگانگ ، 1928- ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز نشر دانشگاهي    ,1371

مشخصات ظاهري:  دوازده ، 348 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - فلسفه  

 

عنوان :  روانشناسي اجتماعي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  موسسه نشر ويرايش با همكاري انتشارات فهيم    ,1375

مشخصات ظاهري:  ده ، 271 ص .: مصور، جدول 

موضوع: معلمان - روابط با شاگردان / آموزش و پرورش - تحليل رفتار متقابل / روانشناسي اجتماعي / شاگردان - روانشناسي  

 

 

 

عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش با تاكيد بر تحليل نقش تربيت 

پديدآور اصلي: عسگريان ، مصطفي ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  توس    ,1368

مشخصات ظاهري:  166 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي 

 

 

پديدآور اصلي: والد، كارن ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آلفا 

مشخصات ظاهري:  467 ص .: عكس 

موضوع: آموزش و پرورش - كوبا  

 

عنوان :  تعليم و تربيت جهاني در قرن بيستم : اصول و مباني و آموزش و پرورش تطبيقي 

پديدآور اصلي: صفوي، امان الله , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر قطره    ,1372

مشخصات ظاهري:  578 ص .: مصور، جدول ، عكس ، نمودار 

موضوع: آموزش تطبيقي -- قرن 02 / آموزش و پرورش -- آينده نگري  

 

عنوان :  جانشينهاي رشد: تعليم و تربيت براي جامعه اي باثبات 

پديدآور اصلي: بيورك ، رابرت مارشال ، 1925 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  اصفهان  :  ميثم تمار اصفهان    ,1367

مشخصات ظاهري:  66 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- هدفها و نقشها  

 

عنوان :  تعليم و تربيت در اسلام 

پديدآور اصلي: مطهري، مرتضي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  صدرا    ,1370

مشخصات ظاهري:  448 ص 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش  

 

عنوان :  تاريخ آموزش در اسلام 

پديدآور اصلي: شلبي ، احمد ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دفتر نشر فرهنگ اسلامي    ,1370

مشخصات ظاهري:  414 ص .: مصور، نمونه 

موضوع: آموزش و پرورش -- كشورهاي اسلامي -- تاريخ / اسلام و آموزش و پرورش -- تاريخ  

 

عنوان :  آداب تعليم و تعلم در اسلام 

پديدآور اصلي: شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 911 - 916ق ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دفتر نشر فرهنگ اسلامي    ,1366

مشخصات ظاهري:  سي و يك ، 771 ص 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش / اخلاق اسلامي  

 

عنوان :  اندازه گيري و ارزشيابي در آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: شوئر، لوئل اوگاست ، 1931 - , 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بعثت    ,1373

مشخصات ظاهري:  235 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- ارزشيابي  

 

عنوان :  آموزش و پرورش اسلامي 

پديدآور اصلي: عزتي ، ابوالفضل , 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بعثت    ,1366

مشخصات ظاهري:  460 ص .: جدول 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش -- تاريخ  

 

عنوان :  آموزش و پرورش در خدمت امپرياليسم فرهنگي 

پديدآور اصلي: كارنوي، مارتين مولف , /- 1983 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1367

مشخصات ظاهري:  ف ، 407 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- ايالات متحده -- تاريخ / جامعه شناسي تربيتي -- ايالات متحده  

 

عنوان :  تعليم و تربيت جديد 

پديدآور اصلي: ميالاره ، گاستون ، 1918 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  كتاب سرا    ,1366

مشخصات ظاهري:  164 ص .: مصور 

موضوع: آموزش و پرورش -- فلسفه  

 

عنوان :  روند تكويني و تطبيقي تعليم و تربيت جهاني در قرن بيستم 

پديدآور اصلي: صفوي، امان الله ، گردآورنده و مترجم ,   

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1366

مشخصات ظاهري:  536 ص .: مصور، جدول ، عكس ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- تاريخ  

 

عنوان :  سير فرهنگ و تاريخ تعليم و تربيت در ايران و اروپا 

پديدآور اصلي: راوندي، مرتضي ، 1292 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  رشت  :  هدايت    ,1369

مشخصات ظاهري:  هشت ، 318 ص .: مصور، عكس 

موضوع: آموزش و پرورش -- ايران -- تاريخ / آموزش و پرورش -- تاريخ  

 

عنوان :  مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماعي آن 

پديدآور اصلي: كسائي ، نورالله ، 1318 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران    ,1358

مشخصات ظاهري:  هفده ، 347 ص 

موضوع: مدرسه هاي نظاميه / آموزش و پرورش -- ايران -- تاريخ / دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران  

 ك

عنوان :  فلسفه آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: شعارينژاد، علي اكبر، 1304 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1365

مشخصات ظاهري:  338 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- فلسفه  

 

عنوان :  رسانه ها و نمادها: صورتهاي بيان ، ارتباط و آموزش 

پديدآور اصلي: اولسون ، ديويد، ويراستار , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سروش (انتشارات صدا و سيما)    ,1377

مشخصات ظاهري:  697 ص .: مصور 

موضوع: تكنولوژي آموزشي / ارتباط در آموزش و پرورش / رسانه هاي گروهي  

 

عنوان :  فلسفه تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: هير، ويليام ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اطلاعات    ,1374

مشخصات ظاهري:  144 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش - فلسفه / آموزش و پرورش - مقاله ها و خطابه ها  

 

 

عنوان :  تاريخ آموزش و پرورش در قرن بيستم 

پديدآور اصلي: كانل ، ويليام فريزر، 1916 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز    ,1368

مشخصات ظاهري:  960 ص .: مصور، نقشه ، جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- تاريخ / آموزش و پرورش -- فلسفه  

 

عنوان :  آموزش و تربيت كودكان : مقاله هاي آموزشي آنتون ماكارنكو 

پديدآور اصلي: ماكارنكو، آنتون سميونوويچ ، 1888 - 9391 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  پيشرو    ,1370

مشخصات ظاهري:  236 ص 

موضوع: روانشناسي تربيتي / آموزش و پرورش كودكان -- مقاله ها و خطابه ها / تربيت خانوادگي -- مقاله ها و خطابه ها  

 

عنوان :  نظامات اجتماعي اسلام 

پديدآور اصلي: غفوري، علي ، 1302 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  حسينه ارشاد    ,1349

مشخصات ظاهري:  160 ص 

موضوع: اسلام و اجتماع / اسلام و اقتصاد / اسلام و آموزش و پرورش  

 

عنوان :  چگونگي شكوفائي تن و جان در كانون هاي تربيتي 

پديدآور اصلي: ماكارنكو، آنتون سميونوويچ ، 1888-9391  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نگاه    ,1367

مشخصات ظاهري:  187 ص 

موضوع: آموزش و پرورش كودكان / كودكان - سرپرستي / روانشناسي تربيتي / آموزش و پرورش - روسيه شوروي  

 

عنوان :  آموزش در كشورهاي فقير (نمونه ها و پيشنهادها) 

پديدآور اصلي: ارني ، پير , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز نشر دانشگاهي    ,1367

مشخصات ظاهري:  204 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - كشورهاي در حال رشد / آموزش و پرورش - آفريقا  

 

عنوان :  مقدمه اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني 

پديدآور اصلي: افروز، غلامعلي ، 1329 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1364

مشخصات ظاهري:  پنج ، 224 ص .: مصور، نمودار 

موضوع: كودكان عقب مانده / كودكان عقب مانده - آموزش و پرورش / عقب ماندگي ذهني - توانبخشي  

 

عنوان :  تاريخ جهاني آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: ميالاره ، گاستون ,  

وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي    ,1370

مشخصات ظاهري:  2 ج 

موضوع: آموزش و پرورش - تاريخ - مجموعه ها  

 

عنوان :  رابطه بين روانشناسي و آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: هانت ، ديويد ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر بامداد    ,1367

مشخصات ظاهري:  544 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: روانشناسي تربيتي  

 

 

 

عنوان :  درآمدي بر جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: شركاوي، محمد , 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نقش جهان    ,1379

مشخصات ظاهري:  164 ص .: جدول 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي  

 

عنوان :  نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادي 

پديدآور اصلي: كينگ ، اليزابت م ، 1953  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روشنگران و مطالعات زنان    ,1376

مشخصات ظاهري:  348 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش زنان -- كشورهاي در حال رشد / آموزش و پرورش زنان -- جنبه هاي اقتصادي -- كشورهاي در حال رشد / آموزش و پرورش -- كشورهاي در حال رشد -- فرصتهاي برابر / 

 

عنوان :  دانستنيهاي نوين در آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: تقي پور ظهير، علي ،  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  كتابفروشي تهران    ,1342

مشخصات ظاهري:  320 ص .: نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- راهنماي آموزشي  

 

عنوان :  مدرسه و اجتماع 

پديدآور اصلي: ديويي ، جان ، 1859-2591   

وضعيت نشر/تهيه:     ,1327

مشخصات ظاهري:  يه ، 123 ص .: عكس 

موضوع: اجتماع و مدرسه / آموزش و پرورش كودكان  

 

عنوان :  اصول آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: هوشيار، محمد باقر، 1283-6331 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1335

مشخصات ظاهري:  ج .: مصور 

موضوع: آموزش و پرورش / اموزش و پرورش -- فلسفه / آموزش و پرورش -- هدفها و نقشها  

 

عنوان :  اصول آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: فلسفي ، نصرالله  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1317

مشخصات ظاهري:  193 ص 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  مسائل جهاني آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: توما، ژان ، 1900-3891  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز نشر دانشگاهي    ,1363

مشخصات ظاهري:  هفت ، 157 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- 5691 

 

عنوان :  اصول اساسي برنامه ريزي درسي و آموزشي 

پديدآور اصلي: تايلر، رالف وينفرد، 1902 - , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگاه    ,1376

مشخصات ظاهري:  155 ص 

موضوع: برنامه هاي درسي / آموزش و پرورش -- هدفها و نقشها  

 

عنوان :  سهم زنان در آموزش عالي (پيشرفتها - محدوديتها و اقدامات نويدبخش ) 

پديدآور اصلي: سوبارائو ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي    ,1377

مشخصات ظاهري:  137 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش زنان (عالي ) -- كشورهاي در حال رشد / دانشجويان زن -- كشورهاي در حال رشد / دانشگاهها و مدارس عالي -- كشورهاي در حال رشد -- ثبت نام / 

 

عنوان :  جامعه شناسي پرورشي 

پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  دانشگاه تربيت معلم    ,1355

مشخصات ظاهري:  200 ص 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي / آموزش و پرورش -- جنبه هاي اقتصادي / آموزش و پرورش -- كشورهاي در حال رشد 

 

عنوان :  راهبردهاي تدريس : كليات ، روشها و فنون تدريس 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  شيراز  :  ساسان    ,1379

مشخصات ظاهري:  [399] ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: تدريس -- دستنامه ها / برنامه ريزي درسي -- دستنامه ها / آموزش و پرورش -- آزمونها -- دستنامه ها / كلاس داري -- دستنامه ها  

 

عنوان :  ارزشيابي آموزشي : مفاهيم ، الگوها و فرايند عملياتي 

پديدآور اصلي: بازرگان هرندي، عباس ، 1321  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1380

مشخصات ظاهري:  ده ، 365 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- ارزشيابي  

 

عنوان :  كار گروهي در مدرسه 

پديدآور اصلي: گال ,   

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1376

مشخصات ظاهري:  99 ص .: مصور، جدول 

موضوع: كار گروهي در آموزش و پرورش  

 

عنوان :  هنر پژوهشي موردي 

پديدآور اصلي: استيك ، رابرت ، 1927  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دفتر پژوهشهاي فرهنگي    ,1379

مشخصات ظاهري:  184 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش -- تحقيق -- روش شناسي / نمونه پژوهي 

عنوان :  بن بستهاي اصلاحات آموزشي : بحثي در اقتصاد و جامعه شناسي آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: كارنوي، مارتين ، 8391 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر روز    ,1367

مشخصات ظاهري:  327 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - ايالات متحده - مقاله ها و خطابه ها / جامعه شناسي تربيتي - ايالات متحده - مقاله ها و خطابه ها  

 

عنوان :  فلسفه تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: شريعتي ، علي ، 1312-6531 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بعثت    ,1366

مشخصات ظاهري:  120 ص 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش / آموزش و پرورش - فلسفه  

 

عنوان :  راهي تازه در آموزش و پرورش : مدرسه پيشبرد دسته جمعي 

پديدآور اصلي: پي وتو، ژان , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز مطالعات توسعه درون زا    ,1355

مشخصات ظاهري:  217 ص .: مصور، جدول 

موضوع: نوآوري در آموزش  

 

عنوان :  آموزش و پرورش تطبيقي 

پديدآور اصلي: فرجاد، محمد علي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1376

مشخصات ظاهري:  425 ص .: نمودار، نقشه ، جدول 

موضوع: آموزش تطبيقي  

 

  

 

 

عنوان :  نيروي انساني و رشد اقتصادي 

پديدآور اصلي: هاربيسن ، فردريك هاريس ,  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1352-0531

مشخصات ظاهري:  2 ج .: جدول 

موضوع: كار و كارگري / آموزش و پرورش / توسعه اقتصادي / كشورهاي در حال رشد  

 

عنوان :  تربيت ايرانيان در شاهنشاهي دوران پيش ازاسلام 

پديدآور اصلي: رضوي، مسعود ,  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1350

مشخصات ظاهري:  244 ص 

موضوع: آموزش و پرورش / ايران - اوضاع اجتماعي -- پيش ازاسلام  

 

عنوان :  اصول و مباني آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: خديوي زند، محمد مهدي ,  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1345

مشخصات ظاهري:  285 ص 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  آموزش و پرورش ابتدائي ، راهنمائي تحصيلي و متوسطه 

پديدآور اصلي: نديمي ، محمد تقي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مهرداد    ,1371

مشخصات ظاهري:  352 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- هدفها و نقشها / برنامه ريزي آموزشي -- ايران  

 

عنوان :  تعليم و تربيت در جهان امروز از نظر جامعه شناسي - اقتصاد و برنامه ريزي 

پديدآور اصلي: راسخ ، شاپور ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1350

مشخصات ظاهري:  380 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - جامعه شناسي  

 

عنوان :  تاثير خانواده و اجتماع در كودكانيكه كمتر از 13 سال دارند 

پديدآور اصلي: يونسكو ,  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  كمسيون ملي يونسكو در ايران    ,1334

مشخصات ظاهري:  79 ص .: مصور 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي -- مقاله ها و خطابه ها / روانشناسي تربيتي -- مقاله ها و خطابه ها / آموزش و پرورش كودكان -- مقاله ها و خطابه ها / كودكان -- روانشناسي -- مقاله ها و خطابه ها / 

 

عنوان :  جامعه شناسي آموزشي يك بحث تحقيقي از ديدگاه جامعه شناسي 

پديدآور اصلي: ايوبي اميرآباد، اسماعيل ، 1319-  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1355

مشخصات ظاهري:  291 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش / كردستان - تاريخ  

 

عنوان :  تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: كانت ، ايمانوئل ، 1724 - 4081 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1368

مشخصات ظاهري:  يه ، 87 ص 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  مسائل آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: معيري، محمد طاهر ,   

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1371

مشخصات ظاهري:  296 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش / 

 

عنوان :  نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: نقيب زاده ، مير عبدالحسين ، 1316 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  طهوري    ,1368

مشخصات ظاهري:  206 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- فلسفه / 

 

عنوان :  اميل ، يا، آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: روسو، ژان ژاك ، 1712 - 8771 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  چهر    ,1348

مشخصات ظاهري:  295 ص 

موضوع: آموزش و پرورش / 

 

عنوان :  طرحها و پروژه هاي آموزش : فنون تحليلي ، موردپژوهي و تمرين 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  وزارت برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات    ,1368

مشخصات ظاهري:  327 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: برنامه ريزي آموزشي / آموزش و پرورش -- كشورهاي در حال رشد 

 

عنوان :  اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: اردبيلي ، يوسف ,  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  بعثت    ,1372

مشخصات ظاهري:  403 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- شغل يابي / راهنمايان آموزشي -- آموزش / راهنمايي آموزشي  

 

عنوان :  روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري 

پديدآور اصلي: بست ، جان ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1367

مشخصات ظاهري:  556 ص .: مصور، جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- تحقيق  

 

عنوان :  اصول تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: شريعتمداري، علي ، 1302  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ    ,1365

مشخصات ظاهري:  پانزده ، 131 ص 

موضوع: آموزش و پرورش / آموزش و پرورش -- هدفها و نقشها  

 

عنوان :  مقدمه اي بر فلسفه آموزش و پرورش ، يا، دموكراسي و آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: ديوئي ، جان ، 1859-2591,  

وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  كتابروشي تهران    ,1342

مشخصات ظاهري:  بيست و سه ، 240 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- فلسفه 

 

عنوان :  اقتصاد آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: ويزي، جان ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1353

مشخصات ظاهري:  چهار،225 ص .: جدول 

موضوع: آموزش و پرورش - امور مالي / آموزش و پرورش - فلسفه  

 

عنوان :  روش آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: برونر، جروم ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1347

مشخصات ظاهري:  135 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - روشها  

 

عنوان :  تفكر خلاق : هدف غائي تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: حسيني ، علي اكبر ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه پهلوي    ,1348

مشخصات ظاهري:  234 ص 

موضوع: انديشه و تفكر خلاق (آموزش و پرورش )  

   

 

 

عنوان :  سازمان و مديريت آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: عسكريان ، مصطفي ، 1318  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1365

مشخصات ظاهري:  150 ص .: نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش -- مديريت / آموزش و پرورش -- ايران

 

عنوان :  بحران جهاني آموزش و پرورش : چشم انداز آن از دهه هشتاد 

پديدآور اصلي: كومز، فيليپ هال ، 1915 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  .تهران  :  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي    ,1373

مشخصات ظاهري:  بيست و چهار، 504 ص .: مصور، جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  اندازه گيري و سنجش در روانشناسي و تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: تورندايك ، رابرت لد، 1910 

وضعيت نشر/تهيه:     ,1343

مشخصات ظاهري:  479 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - آزمونها  

 

عنوان :  كار و هنر معلم 

پديدآور اصلي: خديوي زند، محمد مهدي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  زوار    ,1345

مشخصات ظاهري:  262 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - روش تدريس  

 

عنوان :  اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

پديدآور اصلي: سيف ، علي اكبر، 1320  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آگاه    ,1364

مشخصات ظاهري:  222 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: موفقيت تحصيلي -- اندازه گيري / شاگردان -- ارزشيابي / آموزش و پرورش بر مبناي توانش -- آزمونها  

 

عنوان :  بحرانها و امكانات تعليم و تربيت در كشورهاي جهان سوم 

پديدآور اصلي: حميد، حميد، 1312- ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  حقيقت    ,1353

مشخصات ظاهري:  91 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - كشورهاي در حال رشد  

 

عنوان :  آموزش و پرورش ابتدايي ، شامل پيشنهادهاي تربيتي جهت ملاحظه مربيان ، والدين و علاقمندان بكار نوزادگاها، كودكستانها و دبستانها 

پديدآور اصلي: بازرسان سلطنتي انگلستان ,  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1348

مشخصات ظاهري:  م ، [153] ص .: مصور، عكس 

م

عنوان :  آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني 

پديدآور اصلي: كرك ، سميوئل الگزاندر، 1904  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1365

مشخصات ظاهري:  466 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: كودكان عقب مانده -- آموزش و پرورش  

 

عنوان :  روشهاي آماري در آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: افضلي پور، علي ، 1285 

وضعيت نشر/تهيه:     ,1319

مشخصات ظاهري:  ز، 367 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - آمارها  

 

عنوان :  كند و كاو در مسائل تربيتي ايران 

پديدآور اصلي: بهرنگي ، صمد، 1318 - 7431  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بامداد 

مشخصات ظاهري:  119 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- ايران -- مقاله ها و خطابه ها  

 

عنوان :  آموزش و پرورش كهن و نوين 

پديدآور اصلي: كسل ، ادگار برادشاو، 1897 

وضعيت نشر/تهيه:     ,1364

مشخصات ظاهري:  286 ص 

موضوع: آموزش و پرورش قديم  

 

عنوان :  مقدمه اي بر طرح تاريخ آموزش و پرورش جهان 

پديدآور اصلي: جهانشاهي ، هوشنگ ، 1324  

وضعيت نشر/تهيه:     ,1363

مشخصات ظاهري:  133، [11] ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- تاريخ  

 

عنوان :  فقر آموزش در آمريكا لاتين (صدقه و آزار) 

پديدآور اصلي: ايليچ ، ايوان ، 1926-  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  خوارزمي    ,1353

مشخصات ظاهري:  141 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- آمريكاي لاتين - خطابه ها، سخنرانيها، مقاله ها  

 

عنوان :  تاريخ تربيت 

پديدآور اصلي: گال ، رژه ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  پيوند    ,1356

مشخصات ظاهري:  160 ص 

موضوع: آموزش و پرورش - تاريخ  

 

عنوان :  مونوگرافي آموزشي : آموزش و پرورش در اتحاد جماهير شوروي 

پديدآور اصلي: شيخاوندي، داور ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر و پخش كتاب    ,1352

مشخصات ظاهري:  213 ص .: مصور، جدول 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  تعليم و تربيت جديد در مدارس روستايي 

پديدآور اصلي: وافورد، ك . و  

وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  دانشسراي پسران تبريز    ,1339

مشخصات ظاهري:  يو، 209 ص .: عكس 

موضوع: آموزش و پرورش / 

 

عنوان :  آموزش سواد 1346-4431 

پديدآور اصلي: يونسكو ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  كميسيون ملي يونسكو - ايران 

مشخصات ظاهري:  107 ص 

موضوع: آموزش و پرورش كودكان / كودكان -- زبان -- روانشناسي / زبان آموزي  

 

عنوان :  روش تربيتي اسلام 

پديدآور اصلي: قطب ، محمد، 1903-6691  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه مطبوعاتي فراهاني    ,1345

مشخصات ظاهري:  456 ص 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش / اسلام و اجتماع  

 

 

 

عنوان :  تبيين رويكرد استنتاج در فلسفه تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: سجادي، مهدي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1380

مشخصات ظاهري:  182 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- فلسفه  

 

عنوان :  آموزش ، دين ، و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار 

پديدآور اصلي: رينگر، مونيكا، 1965 - م  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ققنوس    ,1381

مشخصات ظاهري:  320 ص 

موضوع: آموزش و پرورش -- ايران -- تاريخ -- قرن 13ق / ايران -- زندگي فرهنگي -- قرن 13ق / ايران -- تمدن -- تاثير غرب / 

 

عنوان :  روش نوين در آموزش و پرورش 

پديدآور اصلي: صديق ، عيسي ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي طبع كتاب    ,1339

مشخصات ظاهري:  592 ص 0: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش  

 

عنوان :  مقدمه اي بر روانشناسي آموزش و پرورش كودكان استثنائي 

پديدآور اصلي: افروز، غلامعلي ، 1329 - ,  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ    ,1372

مشخصات ظاهري:  هشتم ، 292 ص .: مصور 

موضوع: كودكان عقب مانده / كودكان تيزهوش / كودكان عليل  

 

عنوان :  آموزش و پرورش در شرايط پست مدرن 

پديدآور اصلي: آهنچيان ، محمدرضا، 1343- ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  طهوري    ,1382

مشخصات ظاهري:  175 ص 

موضوع: فراتجدد و آموزش و پرورش / آموزش و پرورش - نوآوري  

 

 

عنوان :  تاريخ انديشه هاي تربيتي 

پديدآور اصلي: ماير، فردريك ، 1921 - 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1374

مشخصات ظاهري:  2 ج 

موضوع: آموزش و پرورش -- تاريخ / آموزش و پرورش -- فلسفه  

 

 

عنوان :  رشد شخصيت 

پديدآور اصلي: يونگ ، كارل گوستاو، 1875 - 1691 ,  

وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  آتيه    ,1377

مشخصات ظاهري:  199 ص 

موضوع

عنوان :  خلاقيت و نوآوري در سازمان آموزشي (مفاهيم، نظريه ها، تكنيك ها و سنجش) 

پديدآور اصلي: سام خانيان، محمدربيع مولف  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رسانه تخصصي    ,1384

مشخصات ظاهري:  244 ص.: مصور، جدول، نمودار 

موضوع: انديشه و تفكر خلاق (آموزش و پرورش) / آموزش و پرورش - نوآوري / مدرسه ها - مديريت و سازماندهي / برنامه ريزي آموزشي / خلاقيت / نوآوري  

 

عنوان :  جامعه شناسي آموزش و پرورش: آموزش و پرورش و تعليم و تربيت 

پديدآور اصلي: فالچر، جيمز مولف , / 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ثريا كاميار    ,1381

مشخصات ظاهري:  108 ص 

موضوع: جامعه شناسي تربيتي / آموزش و پرورش -- انگلستان  

 

عنوان :  اصلاحات آموزشي و مدرن سازي با تاكيد بر مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و ژاپن 

پديدآور اصلي: سركار آراني، محمدرضا مولف /1344- 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روزنگار    ,1382

مشخصات ظاهري:  461ص.: جدول، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش - ژاپن / آموزش و پرورش - ايران / آموزش و پرورش - مطالعات تطبيقي 

 

 

عنوان :  آموزش و پرورش تطبيقي 

پديدآور اصلي: له ، تان خوي، 1923 -  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتاب علوم انساني دانشگاهها (سمت )  ,1375

مشخصات ظاهري:  هشت ، 453 ص .: مصور، نقشه ، جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش تطبيقي  

 

عنوان :  آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن 

پديدآور اصلي: 

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )    ,1377

مشخصات ظاهري:  ده ، 306 ص 

موضوع: اسلام و آموزش و پرورش  

 

 

عنوان :  بررسي روند وضعيت آموزشي زنان در آموزش عالي ايران (بخش دولتي ) از سال 1369 تا سال 8731 

پديدآور اصلي: غياثي ، مينو، 1335 - ، گردآورنده ,  

وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي    ,1379

مشخصات ظاهري:  د، 46 ص .: جدول ، نمودار 

موضوع: آموزش و پرورش زنان (عالي ) -- ايران -- نمونه پژوهي  


مطالب مشابه :


رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور

استفاده درست و بهینه از آموزش و پرورش نوین و کارآمد میتواند آینده ای بهتر را فــراروی
اینگونه باش

آموزش و پرورش استهبان وبلاگ دبیر ورزش جلیل احمدخانی شهرستان ابهر. ورزش طناب
لیست کتاب های جامعه شناسی آموزش و پرورش

انجمن وبلاگ نويسان ابهر. آموزش و پرورش زنان -- كشورهاي در حال رشد / آموزش و پرورش زنان
من امدم ای خدا اثر استاد محمد علی کریمخانی

آموزش و پرورش استهبان . آموزش وبلاگ دبیر ورزش جلیل احمدخانی شهرستان ابهر. ورزش طناب
دیدار اعضای مجمع فرهنگیان و دانشگاهیان استان زنجان با امام جمعه محبوب استان

آموزش و پرورش ابهر. آموزش و پرورش ماهنشان . آموزش و پرورش طارم . آموزش و پرورش سجاسرود .
اهم عملکرد دکتر خانمحمدی از بعد نظارتی (تذکرات و مکاتبات و اخذ دستور )

وحدت منطقه ابهر، خرمدره و اولویت در استخدام فرزندان فرهنگیان بازنشسته در آموزش و پرورش
برچسب :