برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني و سامانه فرماندهي حادثه بيمارستان

برنامه عمليات (Action Plan):

رئوس فعاليت‌هاي اختصاصي قابل پيش‌بيني كه به صورت مكتوب جهت به اجرا درآمدن در يك مدت زمان معين براي پاسخ به يك نياز، هدف يا منظور خاص طراحي مي‌شود.

 

حوادث غير مترقبه داخلي:

نياز به پرسنل بيمارستاني بيشتر براي درمان بيماران و يا تخليه احتمالي بيمارستان به علت بروز حادثه‌اي اضطراري در داخل فضاي فيزيكي بيمارستا ن از جمله آتش‌سوزي، طوفان، زلزله و انفجار بمب.

حوادث غير مترقبه خارجي:

حادثه غير مترقبه‌اي كه خارج از فضاي فيزيكي بيمارستان رخ مي‌دهد و تعداد پرسنل بيمارستان نامتناسب با درمان مورد نياز براي بيماران و قربانيان پذيرش شده در بخش اورژانس مي‌باشد.

 

 

حوادث با تلفات متعدد(Multiple Casaulty Incidents)  موجب ايجاد مرگ و مير يا جراحات متعدد انساني مي‌گردند در حالي كه زير ساخت‌هاي (Infrastructure) جامعه براي پاسخ به اين حوادث به طور نسبي دست نخورده باقي مي‌ماند در اين حالت نياز ايجاد شده فراتر از منابع موجود و فرآيندهاي روزمره عملكرد سيستم مي‌باشد.

 

درمان جزئي(Minor Tx):

اولويت سوم در سيستم ترياژ START بيماري كه فقط به كمك‌هاي اوليه ساده و مقدماتي نيازمند است. اين بيماران متحرك هستند. يك بيمار بستري جزء درمان جزئي قرار مي‌گيرد اگر در صورتي كه «پايدار» باشد و توان درمان و ترخيص را داشته باشد.

 

 

 

درمان فوري (Immediate Tx):

سطح اول اولويت بر اساس سيستم ترياژ START بيماري كه به ارزيابي سريع و مداخله پزشكي جهت افزايش امكان حيات نيازمند است. بيماران بستري كه از «شديد» تا «حياتي» تقسيم بندي مي‌شوند و مراقبت مداوم پرستاري را نياز دارند.

 

درمان تأخيري (Delayed Treatment):

اولويت دوم در درمان بيماران بر اساس سيستم ترياژ START بيمار به كمك احتياج دارد ولي جراحت خيلي شديد نيست. بيماري كه به حداقل خدمات بيمارستاني نيازمند است.

 

(Simple Ttiage And Rapid Treatment) START:

مخفف عبارت ترياژ سريع و درمان فوري است اين يك سيستم ترياژ اوليه است كه براي اولين بار توسط بيمارستاني در كاليفرنيا ابداغ گرديد و بعدها كاربرد وسيع يافت.

 

 

سطوح حوادث غير مترقبه

·        سطح اول: حوادث غير مترقبه‌اي هستند كه منابع و سازمان‌هاي محلي (Local) قادر به پاسخ دهي مناسب به آنها و تبعات ناشي از انها نيستند.

·        سطح دوم: حوادث غير مترقبه‌اي هستند كه براي كنترل آنها نياز به كمك‌هاي مشترك منطقه‌اي (Regional) وجود دارد.

·        سطح سوم: حوادث غير مترقبه‌اي هستند كه از توان پاسخ نيروهاي محلي و منطقه‌اي خارج است و كمك‌هاي ملي (Statewide) و حتي بين‌المللي (International) براي كنترل آنها مورد نياز است.

 

 

خصوصيات Hospital disaster Plan:

1.  بر مفروضات معتبري در زمينه آنچه در هنگام حادثه رخ مي‌دهد پايه گذاري شده باشد.

2.  بر اساس ديدگاه مشاركت‌هاي بين سازماني interorganizational نگاشته شده باشد.

3.   شيوه تدارك منابع مورد نياز برنامه (زمان، بودجه، ذخاير، فضا، تجهيزات و پرسنل ) براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد.

4.  با يك برنامه آموزشي مدون و مؤثر براي آشنا سازي مخاطبين با اجزاي برنامه همراه باشد.

5.  مباني و محتويات برنامه براي مخاطبين آن مفهوم و قابل پذيرش باشد.

 

 

مشكلات اصلي بيمارستان‌ها در حوادث:

1-  بعد مسافت، تعداد بسيار زياد مجروحين، نوع آسيب ديدگي و نيز امكان جابه جايي مصدومين

2-  وجود برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني.

 

چرا برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني:

مگر يكي از فعاليت‌هاي عادي هر بيمارستاني مقابله با موارد اورژانس و اضطراري نيست پس چرا بيمارستان به چنين برنامه‌اي نيازمند است؟

آيا حوادث غير مترقبه همان اورژانس‌هاي روزمره بيمارستان ولي در مقياس بزرگتر نيستند؟

آيا بهترين راه پاسخ به حوادث غير مترقبه گسترش پاسخ روزمره بيمارستان به موارد اورژانس در كنار افزايش تعداد پرسنل و منابع اورژانس، تخت‌هاي بيمارستاني و تجهيزات نيست؟

حوادث غير مترقبه اورژانس‌هايي در مقياس وسيع نيستند. حوادث غير مترقبه مشكلات مسائل منحصر به فردي را ايجاد مي‌كنند كه پاسخ به آنها نيازمند استراتژي‌هاي متقاوت از عملكرد روزمره بيمارستان‌هاست. به عبارت ديگر حوادث غير مترقبه نه تنها از نظر كمي بلكه از نظر كيفي با اورژانس‌هاي روزمره بيمارستان متفاوت هستند.

بيمارستان‌ها در جريان چنين حوادثي با انسان‌هاي متفاوت، مشكلات متفاوت و منابع متفاوت از فعاليت روزمره خود مواجه گردند و در چنين وضعيتي وجود يك استراتژي از پيش تعيين شده براي مقابله با وضعيت جديد كه همانا برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني است كاملاً ضروري مي‌باشد.

 

استاندارهاي برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني:

اهداف ويژه:

·        ارزيابي خطر- آسيب پذيري (Hazard Vulnerability Assessment)

·        شيوه فعال شدن برنامه (Activation)

·        تلفيق برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستان با برنامه حوادث غير مترقبه جامعه

·        آگاه نمودن مسئولين خارج از بيمارستان از رخداد حادثه

·        اعلام هشدار به پرسنل بيمارستان در مورد فعال شدن برنامه

·        شناسايي پرسنل بيمارستان

·        اسكان و نقل و انتقال پرسنل

·        فراهم نمودن حمايت از خانواده پرسنل بيمارستان

·        حفظ مديريت منابع (مانند دارو، تجهيزات پزشكي، غذا، آب و ملافه و...)

·        كنترل دسترسي، ازدحام و ترافيك بيماران

·        حفظ ارتباط با رسانه‌ها

·        جابجايي (Evacuation) و تعغيين محل جايگزين براي درمان بيماران در صورت نياز

·        پيگيري بيماران و مديريت درمان و مدارك پزشكي آنها در جريان جابه جايي

·        ايجاد و حفظ پشتيباني ارتباطات و تسهيلات

·        ايجاد شرايط و وسايل مقابله و قرنطينه بيماران آلوده با مواد خطرزا

·        تعيين مسئوليت‌هاي پرسنل در جريان حوادث غير مترقبه

·        استفاده از يك ساختار فرماندهي منطبق با ساختار فرماندهي محلي در جريان حوادث غير مترقبه.

·        آموزش.

·        ارزيابي ساليانه برنامه و به روز نمودن آن.

·        تعيين خط مشي بيمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غير مترقبه كه پرسنل، بيماران، بازديدكنندگان و يا اجتماع را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.

·        تعيين مسئوليت‌هاي افراد و بخش‌هاي بيمارستان در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه.

·        تهيه Guideline هاي استاندارد و عملي براي پاسخ بيمارستان به حوادث غير مترقبه.

 

حوادث غير مترقبه خارجي (External Disasters):

·        سيل

·        نشت مواد مضر

·        آتش سوزي وسيع

·        مواجهه با پرتو راديو اكتيو

·        حوادث با تلفات متعدد

·        هر سناريويي كه خارج از بيمارستان رخ داده و تعدادي از بيماران را ايجاد نمايد كه از توان پاسخگويي بيمارستان خارج است و يا به علت نوع بيماري چنين امكاني وجود ندارد.

 

حوادث  غير مترقبه داخلي (Internal Disadters):

·        بمب گذاري

·        گروگان گيري

·        قطع ارتباطات

·        قطع برق يا آب

·        آتش‌سوزي

·        سيل

·        مواد مضر/ پرتوهاي راديو اكتيو

·        نقص سيستم گرمايي

·        قطع گازهاي درماني.

 

موقعيت وقوع حوادث غير مترقبه بيمارستاني:

1.  حوادث غير مترقبه داخلي: مانند آتش‌سوزي، انفجار، نشت يا آزاد شدن مواد مضر.

2.  حوادث غير مترقبه خارجي جزئي: تعداد محدودي مصدوم ايجاد مي‌كند.

3.  حوادث غير مترقبه خارجي عمده: تعداد زيادي مصدوم ايجاد مي‌كند.

4.  تهديدات ناشي از حوادث غير مترقبه متوجه بيمارستان يا جامعه مي‌باشد: مانند آتش سوزي در نزديكي بيمارستان و طوفان، سيل يا انفجار قريب‌الوقوع.

5.  حوادث غير مترقبه‌اي كه در منطقه‌اي ديگر رخ مي‌دهد.

 

مراحل اجرايي برنامه حوادث غير مترقبه:

o       مرحله آمادگي (Prepration Phase)

o       مرحله اعلام خطر (Alert Phase)

o       مرحله پاسخ اورژانس (Emergency Response Phase)

o       مرحله توقف برنامه (Termination Phase) وارزيابي بعد از حادثه

 

1) مرحله آمادگي HDP:

-       ايجاد كميته حوادث غير مترقبه بيمارستاني

-       تعيين زنجيره مسئوليت حوادث غير مترقبه

-       تعيين مركز عمليات اضطراري (EOD)

-       تعيين علايم و نشانه‌ها (Signs)

-       فراهم كردن ذخائر دارويي و تجهزات پزشكي

-       برقراري ارتباط داخلي و خارجي

-       فراهم كردن منابع جايگزين براي آب، برق و سوخت

-       نقل و انتقال (Trans portution

-       تهيه و توزيع كتابچه‌ها و دستورالعملهاي  اجرايي

-       آموزش پرسنل

 

 

2) مرحله اعلام خطر (Alert phase):

اين مرحله شامل هشدار (Notification) به پرسنل، آماده شدن براي فعاليتهاي قريب‌الوقوع، توسعه ظرفيت پاسخ دهي بيمارستان، سازماندهي بخش پذيرش بيماران، اطمينان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطلاعات لازم براي پاسخ مناسب مي‌باشد.

فعاليت‌هاي مرحله اعلام خطر:

-       هشدار حوادث غير مترقبه

-       ارزيابي شدت حادثه

-       عمليات واحد تلفن مركزي بيمارستاني

-       سازماندهي فضاي پذيرش بيماران(incoming pt.Area)

-       مشخص  نمودن پرسنل

-       تخصيص منابع به فضاي پذيرش بيماران

-       آماده سازي لوازم و تجهيزات پزشكي

-       اماده سازي بخش جراحي

-       آماده سازي بخش اورژانس

-       آماده سازي ديگر بخش‌ها و خدمات بيمارستان

-       آماده سازي سيستم پرستاري بيمارستان

-       آماده سازي بخش‌هاي پاراكيلينيگ

-       آماده سازي بخش‌هاي اداري

-       آمادگي واحد امنيت (حراست) بيمارستان

-       آمادگي واحد ارتباط مردمي و ارتباط با مطبوعات

-       آمادگي خدمات عمومي بيمارستان

 

سطوح فعال شدن برنامه بر اساس ارزيابي شدت حادثه:

-       وضعيت هشدار

-       سطح 1- پياده شدن(implementation) برنامه آمادگي اضطراري بخش اورژانس

-       سطح 2- پياده شدن مختصر (Partial) برنامه آمادگي اضطراري در بخش بيمارستاني

-       سطح 3- پياده شدن كامل (Total) برنامه آمادگي اضطراري در بخش بيمارستاني

هشدار  حوادث غير مترقبه:

1)  نام وسازمان متبوع فرد هشدار دهنده

2)  شماره تلفن تماس فرد يا سازمان مربوطه

3)  تشريح موقعيت حادثه غير مترقبه (طبيعت Nature)، شدت (Magnitude)، محل (Location) و زمان (time) حادثه

4)  برآوردي از تعداد بيماران ( درصورت امكان تعداد بيماران ترياژ شده با برچسب‌هاي قرمز، زرد، سبز،تعداد سوختگي‌ها، تعداد اطفال و تعداد بيماران دچار آلودگي با مواد مضر)

5)  برآورد زماني تا شروع انتقال بيماران از محل حادثه

6)  برآورد زماني براي رسيدن مجروحين به بيمارستان

 

 

ارزيابي شدت حادثه:

1)  برآوردي از تعداد بيماران

2)  برآوردي از شدت جراحت و بماري آنها

3)  وضعيت كنوني فعاليت دپارتمان اورژانس

4)  وضعيت كنوني پرسنل (تعداد و تركيب) دپارتمان اورژانس

5)  سرشماري تعداد بيماران و پرسنل بيمارستان

6)  وضعيت كنوني پرسنل ICU و اتاق عمل

7)  نياز بيماران حادثه ديده به خدمات تخصصي مانند آلودگي (اشتوكلين 1968) مواد مضر، مواجه با پرتوهاي راديواكتيو

8)  شرايط ويژه بيمارستان مانند بيمارستان تخليه شده

 

3) مرحله پاسخ اورژانس (Emergency Response phase):

o       ترياژ در بدو ورود بيماران به بيمارستان

o       تشخيص هويت و ثبت اطلاعات

o       فضاهاي درماني بيمارستان

o       سيستم ارجاع بيماران

o       نگهداري و تشخيص اجساد

o       برنامه‌هاي حوادث غير مترقبه خاص

 

 

4) مرحله توقف برنامه وارزيابي پس از حادثه(Termination phase):

فرمانده حادثه غير مترقبه از طرف مركز عمليات اضطراري بيمارستان تمام بخشها و پرسنل را در جريان به اتمام رساندن و توقف اجراي برناه قرار مي‌دهد. اين امر از طريق واحد تلفن مركزي يا سيستم ارتباط داخل بيمارستان انجام مي‌گيرد. پس از توقف برنامه فعاليت بيمارستان بايد به حالت عادي باز گردد. تمامي مسئولين و رؤساي بخشهاي بيمارستان بايد گزارشي از جنبه‌هاي مثبت و منفي فعاليت خود را به كميته حوادث غير مترقبه بيمارستان ارائه دهند. در نهايت اين كميته بايد جلسه‌اي را با حضور افراد مسئول جهت نقد و بررسي پاسخ كلي بيمارستان تشكيل دهد. اين جلسه بايد شيوه‌هاي تصحيح و ارتقاء برنامه‌ را مد نظر قرار دهد.

 

 

ويژگيهاي سامانه فرماندهي حوادث اضطراري بيمارستان (HEICS):

 

·         زنجيره فرماندهي مبتني بر مسئوليت: اين برنامه يك ساختار سازماني را براي رسيدن به جنبه‌هاي مختلف يك موقعيت اورژانس ارائه مي‌دهد اين برنامه امكان نظارت بر عملكردها و وظايف محوله را نيز فراهم مي‌كند.

·         پذيرش بالاي مأموريتها و زبان بكار رفته براي عمه پرسنل:  به علت استافده از چارت سازماني و عناوين مسئوليت‌هاي شناخته سيستم ICSاين برنامه از پذيرش بالايي هم در بين عامه  مردم و هم درسطخ مديريت‌هاي بيمارستاني برخوردار است.

·         اولويت‌ بندي وظايف با استفاده از برگه‌هاي شرح مسئوليت: (Job Action Sheet): برگه‌هاي شرح مسئوليت در واقع تشريح كننده وظايف محوله به هر موقعيت شغلي مي‌باشد كه حاوي فهرستي اولويت‌بندي شده از فعاليت‌هاي فرد در موقعيت اورژانس مي‌باشد اين برگه‌ها همچنين مسير گزارش دهي و ثبت و مستند سازي حوادث را به فرد مسئول يادآوري مي‌كنند.

·         قابليت استفاده از آن در طيف متغير از حوادث HEICS:  يك برنامه منعطف است كه مي‌تواند با توجه به نياز ناشي از يك بحران در مقياسي بزرگ يا كوچك به اجرا درآيد.

·        ثبت دقيق فعاليتهاي انجام شده در پاسخ به يك وضعيت اضطراري: برگه‌هاي شرح مسئوليت و فرمهاي HEICS ثبت اطلاعات فردي و سازماني را در پاسخ به بحران سازماندهي مي‌نمايد.

·        تسهيل تعامل آموزشي واحدها (همكاري دو جانبه) در داخل يك مجموعه و يا از يك مجموعه به مجموعه‌اي ديگر: ايده تشريك مساعي بن بيمارستانها از نظر مواد و منابع انساني به هنگام بروز حادثه از ديرباز وجود داشته است. اين تشيك مساعي فقط در سايه وجود ساختار مشترك مديريتي و نام گذاري مسئوليتهاي يكسان ميسر مي‌شود. كه در قالب HEICS به آن توجه شده است.

·        انعطاف برنامه HEICS در پياده كردن برنامه درسطوح مختلف: فعال شدن مبني بر HEICS در برنامه حوادث غير مترقبه امكان تطابق سطح فعال شدن برنامه را با نياز خاص ايجاد شده در بحران فراهم مي‌نمايد.

·        حداقل تداخل با ساختار مديريتي موجود بيمارستان به علت تشابه مسئوليتها: چارت سازماني و برگه شرح مسئوليت HEICS براي تعديل بحران در مراكز پزشكي طراحي شده است. در حاليكه بسياري از مسئوليتهاي روزمره افراد در اين مراكز با مسئوليتهاي HEICS  تشابه نزديك دارد.

 

چارت سازماني  و برگه‌هاي شرح مسئوليت HEICS:

o       بخشهاي HEICS:

o       فرماندهي

o       پشتيباني (Logistics)

o       برنامه‌ريزي (Planning)

o       مالي (Finance)

o       عمليات (Operation)

-  اعضاي بخشها:

o       رئيس بخش

o       سرپرست (Director)

o       مسئولان واحد (Hnit leader)

o       ناظران (Supervisor)

o       ارشدها (officers)

 

محتواي برگه‌هاي شرح مسئوليت:

-       عنوان مسئوليت

-       فرد ناظر

-       محل انجام مسئوليت

-       تشريح مأموريت‌

-       زمان انجام مسئوليت

-       سطح مسئوليت محوله (فوري، مياني، پيشرفت)

 

 

 

 

 

مراحل پياده كردن HEICS

-برگزاري جلسه توجيهي مفاهيم HEICS

-تعهد در پياده سازي

-تاسيس كميته پياده سازي .

 

وظايف كميته پياده سازي HEICS:

-تهيه دستور كار و برنامه زمانبندي پروژه پياده سازي HEICS.

_بازبيني برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستان جهت گنجاندن HEICS آن .

-ايجاد يك برنامه آموزشي و گروه مدرسين .

-اطمينان از اضافه شدن HEICS به برنامه آموزشي ساليانه حين خدمت كارمندان .

-اطلاع رساني پيش ازآموزش كارمندان و ايجاد برنامه هاي (ارتباط مردمي ) در رابطه با HEICS .

- ايجاد يك مركز منابع انساني آمادگي در مقابل حوادث غير مترقبه .

-اجباري كردن استفاده از پوشش و جليقه هاي HEICS ، وسايل ذخيره سازي و تمامي مواد مرتبط با مديريت حوادث غير مترقبه .

 

اقدامات كميته پياده سازي HEICS

- برگزاري جلسه يا جلسات توجيهي بران تمام افرادي كه به نوعي در اين جريان دخيل هستند .

- باز بيني برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستان به نحوي كه از اين پس HEICS بعنوان استاندارد راهكارهاي اجرايي (Standard Operating procedure) آن به هنگام فعال شدن برنامه محسوب شود .

-تشكيل كلاسهاي آموزشي براي معرفي HEICS به تمام كارمندان و سطوح مديريتي .

-برگزاري تمرينها و مانورهاي غير عملي (Table top Exercise )

-برگزاري مانورهاي عملي (Fall Functional Exercise)

-برقراري آموزش مداوم بيمارستان .

 

اجزاي موردنياز HDP :

-برگه هاي شرح مسئوليت

- فرمهاي HEICS

-چك ليستهاي آمادگي پيش از حوادث غير مترقبه بخشهاي بيمارستان .

- خط مشي هاي كلي براي فعال نمودن برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستان .

-خط مشي هاي بيمارستان براي توقف برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستان.

-فرايند فراخواني پرسنل در جريان بحران .

- سياستهاي امنيتي بيمارستان .

- سياستهاي تخليه بيمارستان.

- فرايند تخليه بيمارستان .

- سياستهاي استفاده از نيروهاي داوطلب .

- سياست نگهداري بيماران در بيمارستان طي حوادث غير مترقبه .

سياست ترخيص سريع بيماران طي حوادث غير مترقبه .

-تشكيل كلاسهاي آموزشي براي معرفي HEICS به تمام كارمندان و سطوح مديريتي .

برگزاري تمرينها و مانورهاي غير عملي (Table top Exercise).

-برگزاري مانورهاي عملي (Fall Functional Exercise).

- برقراري آموزش مداوم بيمارستان .

 

اجزاي اصلي برگه هاي شرح مسئوليت :

-       ماموريت

-       مسئوليت فوري

-       مسئوليت مياني

-       مسئوليت دير هنگام

-       فرد داراي مسئوليت

-       گزارش گيرنده

-       مركز فرماندهي

-       تلفن

-        

 

طراحي رنگ بخشهاي مختلفHEICS

 

رنگ

بخش

سفيد

قرمز

سبز

آبي

زرد

فرمانده حوادث اضطراري و ارشدهايش

عمليات

مالي

برنامه ريزي

پشتيباني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردسازي اصطلاحات كدهاي اضطراري

 

توضيحات

كدطراحي

موقعيت اضطراري

_

كد آبي

ايست قلبي

_

كدقرمز

آتش سوزي

اين موقعيت شامل بيماران مسئله ساز ،تلاش براي ربودن يك انسان ،حملات با بمب و ...است .

كد خاكستري

حراست

اين موقعيت شامل آزاد شدن يا نشست هر گونه موادخطرناك (شامل مودمواد هسته اي ) در محيط بيمارستان است.

كد نارنجي

آزاد شدن مواد خطرناك

اين كد براي فعال كردن برنامه در حوادث اضطراري داخلي و خارجي شامل تخليه نسبي يا كامل بيمارستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

كد ترياژ

فعال شدن برنامه حوادث غير مترقبه

در مرحله هشدار كه از بروز يك حادثه اضطراري يا غير معمول اطلاع دارم ولي هنوز زمان فعال شدن برنامه فرا نرسيده است از اين كد استفاده مي شود .

كد ترياژ _ آماده باش

مرحله هشدار

_

 كد روز

رسيدن بيماران ترومايي فعال شدن تيم تروما

 

 

 

 

 

انواع مختلف مانور:

1-  مانورهاي عملياتي : پرسنل و منابع در ي برنامه شبيه سازي شده مورد استفاده قرار مي گيرند.

2-  مانورهاي روز ميزي :پرسنل با يك سناريوري پيچيده مواجه مي شوند ، نحوه انجام عمليات مورد بحث قرار مي گيرد و وظايف افراد تدوين مي شوند.

3-  مانور گروهي : پرسنل به گروههاي مختلفي دسته بندي مي شوند تا هر گروه در باره يك سناريوي خاص بحث كنند  . سپس هممه گروهها ، برنامه ها و عمليات خود را در يك ميدان باز بحث مي كنند .

 

 

اقدامات مرتبط با برگزاري مانور:

-تعريف نيازها

-تعريف مانور

-طراحي مانور

-انجام مانور

-جلسات تحليل و ارزيابي مانور

-تثبيت مانور

تيم سناريوي مانور :

-حداقل يك نفر سناريست مانور

-نمايندگان سازمان ها

-پرسنل پايش مانور

- رئيس مانور

-مدير اجرايي مانور

-داور يا هدايت كننده مانور

-مسئول ارتباط با مطبوعات و رسانه ها

-در مانورهاي عملياتي : مسئول كنترل صدمات ، مسئول ايمني صحنه مانور ، هماهنگ كننده سناريوها

 

اهم موارد مانور ارزيابي سيتم بهداشت و درمان در بلايا:

-فرماندهي

-امنيت و نظارت

-پشتيباني

-خدمان

-نقليه

-ار زيابي و آمار

-روابط  عمومي

-مخابرات

- نجات  مصدومان

-ترياژ

-خدمات درماني اوليه

-انتقال بيماران

-آموزش

-تخليه مراكز

-خدمات درماني قطعي

-خدمات بهداشتي اوليه

 

بررسي وضعيت سلامت و چگونگي ارائه خدمات بهداشتي در بلايا:

تشكيلات و ساختار موجود :

-       محل پذيرش اوليه آسيب ديدگان

-       اردوگاه آسيب ديدگان

-       آزمايشگاه شهرستان

-       -بيمارستان شهرستان

-       -ستاد مبارزه با بيماريهاي شهرستان

-       -بيمارستان استان

-       -ستاد مبارزه با بيماريهاي استان

-       سازماندهي نيروهاي موجود :

-       تيم هاي عملياتي

-       تيم هاي نظارتي

-       فازهاي عملياتي گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها :

-       -فاز اول (فاز حاد )

-       فاز دوم

-       فاز سوم

-       نحوه اجراء فازهاي عملياتي پيشگيري و مبارزه با بيماريها

-       حالت اول

-       حالت دوم

 

 

مقدار آب مورد نياز براي مصارف مختلف

نوع مصرف

مقدار مورد نياز (روزانه) به ازاي هر نفر

مصارف شخصي (بهداشت فرد، تهيه غذا، تميز كردن آلودگي‌ها و ...)

20-15 ليتر

مراكز پزشكي و بيمارستان‌ها

60-40 ليتر

مراكز خدمات عمومي

20-10 ليتر

مواد غذايي مورد نياز روزانه افراد در شرايط اضطراري (در هفته اول بحران)

ماده غذايي

مقدار (گرم)

انرژي (كيلوكالري)

پروتئين (گرم)

جايگزين مناسب

نان

450

1320

45

انواع نان‌ها

كنسرو ماهي

60

173

14

60 گرم كنسرو گوشت

كنسرو لوبيا

100

81

2/5

100 گرم كنسرو عدس

پنير

30

80

7

-

قند و شكر

30

120

-

-

آب ميوه

200

100

-

150 گرم انواع كمپوت‌ها

خرما

40 ( 3 عدد)

120

-

-

عسل

25

70

-

انواع مرباها

جمع

-

2064

2/71

-

 

 

 

اقلام غذايي مورد نياز در شرايط بحراني

·   كنسروها (لوبيا، عدسي، تن ماهي و ...)

·   كنسرو گوشت

·   كمپوت‌ها (سيب، گلابي، آلبالو و ...)

·   حبوبات (لوبيا، عدس، نخود، ماش)

·   انواع نان‌ها

·   بيسكويت‌ها، كيك و كلوچه‌ها

·   برنج، گندم و جو، ماكاروني

·   خرما عسل، نبات و حلوا

·   كره و روغن

·   گردو، بادام و فندق

·   آب ميوه‌هاي مختلف

·   ميوه‌هاي تازه

·   سيب‌زميني و پياز

·   انواع مرباها

·   كالباس‌هاي واكيوم شده

·   سبزي‌هاي خشك

·   انجير خشك، توت و كشمش

·   شير خشك

·   بسته مكمل غذايي

·   قوطي پنير، ماست و پاكت شير

 

ماده غذايي

تعداد / مقدار

واحد

جايگزين مناسب

برنج

3

كيلوگرم

-

روغن

5/0

كيلوگرم

-

تن ماهي

7

قوطي 180 گرمي

كنسرو گوشت (7 قوطي)

لوبيا

1

كيلوگرم

ساير حبوبات

قند و شكر

5/0

كيلوگرم

5/0 كيلو نبات

پنير

1

قوطي 500 گرمي

-

ميوه تازه و سبزيجات

3

كيلوگرم

7 قوطي كمپوت 5/0 كيلوگرم از انواع خشكبار = 3 قوطي كمپوت + 10 بسته آب ميوه

ماست

10

بسته 200 گرمي

5 بسته شير استريل 200 سي‌سي + 5 بسته ماست 200 گرمي

 

 

 

 

توضيحات

كدطراحي

موقعيت اضطراري

_

كد آبي

 

ايست قلبي

_

كدقرمز

آتش سوزي

اين موقعيت شامل بيماران مسئله ساز ،تلاش براي ربودن يك انسان ،حملات با بمب و ...است .

كد خاكستري

حراست

اين موقعيت شامل آزاد شدن يا نشست هر گونه موادخطرناك (شامل مودمواد هسته اي ) در محيط بيمارستان است.

كد نارنجي

آزاد شدن مواد خطرناك

اين كد براي فعال كردن برنامه در حوادث اضطراري داخلي و خارجي شامل تخليه نسبي يا كامل بيمارستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

كد ترياژ

فعال شدن برنامه حوادث غير مترقبه

در مرحله هشدار كه از بروز يك حادثه اضطراري يا غير معمول اطلاع دارم ولي هنوز زمان فعال شدن برنامه فرا نرسيده است از اين كد استفاده مي شود .

كد ترياژ _ آماده باش

مرحله هشدار

_

 كد روز

رسيدن بيماران ترومايي فعال شدن تيم تروما

 

 

 

 

كاهش خطرات سوانح در بيمارستانها :

-تخفيف خطر سازه اي :

-بناها با به كارگيري كدهاي ايمني در برابر حوادث طبيعي و غير طبيعي ( انسان ساز ) طراحي شوند .

اطمينان يافتن از اينكه در طرح هاي توسعه و يا بهينه سازي مراكز بهداشتي از مصالح ساختماني مرغوب و فناوري پيشرفته و مديريت صحيح بهره برده شود.

- با استفاده از ابزار ارزيابي خسارات و سوانح ، ميزان آسيب پذيري كليه اجزاي ساختماني مانند تيرها ، ستونها ، اسلب ها و ديوارها شناسايي شده و تسبت به مرمت و تعمير آنها اقدام گردد.

- تخفيف خطر غير سازه اي :

- حصول اطمينان از تداوم وجود خدمات زير بنايي و عدم وقفه در استمرار خطوط حياتي ( مانند : آب آشاميدني و بهداشتي ، برق ، گاز و مخابرات ).

- حفاظت از تجهيزات به وسيله محكم كردن ، اتصال پشت بندهاي لازم ، زنجير كردن به منظور جلوگيري از حركت آنان و غيره و هچننين استفاده از روشها و مصالح مناسب جهت ممانعت از حركتهاي ناگهاني تجهيزات به هنگام وقوع زلزله .

- شناسايي و ايمن سازي ساير عناصر معماري و تاسيساتي ساختمان از قبيل روشنايي ، مبلمان و نظاير آن.

تخفيف خطر اداري _ عملياتي :

- حصول اطمينان از انتخاب صحيح زمين و استقرار در منطقه خطر پايين و دستيابي آسان براي احداث يك مركز بهداشتي .

- در طراحي معماري ، فضاهاي عملكردي بايد بطور مناسب توزيع شوند تا هماهنگي لازم ميان خدمات پشتيباني و اين فضاها ايجاد گردد.

- نصب علائم واضح و خوانا در سرتاسر مركز بهداشتي سبب مي شود كه در مواقع خط ملاقات كنندگان به مناطق امن به هنگام فرار هدايت شوند .

- طراحي و اجران پلان ها و پروژه هاي صحيح و مقاوم كه بهترين نوع استفاده را براي مردم ، مصالح ساختماني و منابع مالي قابل حصول ، بوجود آورد .

- توليد طرح هاي كه جهت مقابله منظم و دقيق در برابر سانحه قابليت هاي لازم را دارا باشد.

 

مثالهايي از گفتگو ي فرضي با مسئول بخش در باره كاهش خطرات :

-       كدام وسايل و اجسام حركت خواهند كرد؟

-       كدام وسايل سقوط خواهند كرد؟

-       كدام شيشه ها خواهد شكست ؟

-       كدام وسايل ، مانع از خروج سريع بيماران و پرسنل مي شود؟

-       مكان هاي امن براي پناه گرفتن كدام است ؟

 

راهكارهاي تخليه اضطراري پرسنل و بيماران :

1-مسير خروج بيماران با تابلو مشخص شود.

2-تعداد درهاي خروجي بخشها به فضاي باز بيشتر گردد.

3-براي خروج بيماراني كه قادر به حركت نيستند از طبقات بالا نياز به تدبيري خاص مي باشد ؛ نظير بالابر هاي متحرك با نيروهاي برق و دستي كار كنند و در حياط مستقر باشند . و همچنين نردبانهايي جهت خروج افراد سالم .

4- وسايل ايمني و اضطراري جهت تخليه بيماران ، در نگهباني ، بخشها و انبارهاي مخصوص موجود باشد نظير كلنگ ، كلاه ايمني ، چراغ روشنايي ، طناب و ...

5- با توجه به اينكه افراد بيمار قادر به حركت در مسير طولاني نمي باشند ، همچنين نياز به تجهيزات خاص درماني دارند و با در نظر گرفتن اين امر كه در محدوده اطراف بيمارستان فضاي باز مناسبي وجود ندارد بهترين مكان براي اسكان موقت بيماران و پرسنل ، حياط بيمارستان است . حياط بيمارستان 16000متر مربع است كه شامل فضاي باز ( اكثر حياط ) و فضاي درختكاري شده  مي باشد

6-بسياري از فضاي باز بيمارستان عملا به صورت پاركينگ اتومبيل در امده كه بايد رفع شود.

7-مكاني امن و مسقف داراي در و قفل براي قرار گرفتن دارو و تجهيزات به صورت كانتينر بايد از قبل تهيه شود .

8-از قبل چادرهايي تهيه شده باشذ حهت بر پايي بخشهاي بيمارستان صحرايي

9-ژنراتورهاي برق در دسترس باشد .

10-آب چاه قابل تخليه و ضد عفوني باشد .

11-غذا براي ساكنين ذخيره شده باشد.

12-تهيه سوخت براي ژنراتورها و موارد ديگر .

 

سطوح آماده باش وضعيت بحران در حوادث اضطراري :

-آماده باش زرد

در اين شرايط سازمان هاي مسئول پس از دريافت پيام ( آماده باش زرد ) تجهيزات خود را بررسي كرده و كمبودهاي احتمالي را بر طرف مي نمايند . همچنين نيروهاي كشيك خود را بصورت در دسترس تلفني آماده مي سازد تا در صورت تغيير وضعيت َآماده باشد بتوانند كاركنان خود را به سرعت فراخوانده و در پست هاي كشيك و امداد مستقر نمايند .

-آماده باش نارنجي

در اين شرايط


مطالب مشابه :


حوزه های عملکردی بيمارستان

ر يزي فيزيكي بيمارستان مورد كلي بيمارستان ،‌ هر يك از در برنامه فيزيكي روش
برنامه بهداشت محيط بيمارستان

بيمارستان: يك جمع آوري زباله بيمارستان : اعمال برنامه ارزيابي وضعيت فيزيكي
چگونه يك (HIS) يا سیستم اطلاعات بیمارستانی راه اندازي كنيم؟

براي تهيه و راه اندازي his در يك بيمارستان از بر اساس يك برنامه و شرايط فيزيكي و
توانبخشي قلب

خود برگردند اما فعاليت فيزيكي كه طي يك برنامه صحيح توانبخشي قلبي و در بيمارستان:
برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني و سامانه فرماندهي حادثه بيمارستان

حادثه غير مترقبه‌اي كه خارج از فضاي فيزيكي بيمارستان رخ مي با يك برنامه آموزشي
مديريت بحران در بيمارستان

فضاي فيزيكي بيمارستان يك يا چند محل فيزيكي بيمارستان داراي برنامه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

حادثه غير مترقبه‌اي كه خارج از فضاي فيزيكي بيمارستان يك برنامه بيمارستان با برنامه
سيستم اطلاعات بيمارستاني

براي تهيه و راه اندازي his در يك بيمارستان از يك برنامه ريزي فيزيكي و ميزان
تلاش براي رهايي از عفونتهاي بيمارستاني

به دليل ساختار فيزيكي بيمارستان‌ها، عفونت صورت يك برنامه منسجم از اواخر
استاندارهاي مراقبت و درمان كودكان در بيمارستان ها

در توضيح استاندار يك بيمارستان خوب برنامه‌ي جمعي فيزيكي ، روحي و
برچسب :