لیست منابع آزمون ارشد جغرافیا

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی:

 • 1- معصومی اشکوری . سید حسن - اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای - مولف 76
 • 2- زمردیان محمد جعفر - اصول و مبانی عمران ناحیه ای - طلوع آزادی 64
 • 3- آسایش حسین - اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای -پیام نور 75
 • 4- آسایش حسین - اصول و روش های برنامه ریزی روستایی -پیام نور 74
 • 5- آسایش حسین - کارگاه برنامه ریزی روستایی - پیام نور 74
 • 6- آسایش حسین - برنامه ریزی روستایی در ایران - پیام نور 75
 • 7- مهندسین مشاور دی- اچ - وی هلند- رهنمود هایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی - جهاد سازندگی

جغرافیای روستایی و کوچ:

1-     مشیری . سید رحیم -جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران -سمت 72

2-     امان الهی بهاروند. اسکندر- کوچ نشینی ایران - آگاه 60

3-     مشیری سید رحیم - جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران) - پیام نور 71

4-     فشارکی پریدخت- جغرافیای روستایی ( عمومی)- دالنشگاه آزاد اسلامی 73

5-     مهدوی مسعود - مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران - سمت 77

6-     مهدوی مسعود - جغرافیای روستایی ایران - پیام نور 74

7-     سعیدی عباس- مبانی جغرافیای روستایی - سمت 77

8-     فرجی عبدالرضا - جغرافیای اقتصادی ایران ج1 کشاورزی پیام نور 74

جغرافیای شهری ( مبانی و ایران):

 • 1- شکوئی حسین - دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ج 1 سمت 73
 • 2- فرید یداله - جغرافیا و شهر نشینی - دانشگاه تبریز- 68
 • 3- نظریان اصغر - جغرافیای شهری ایران - پیام نور 72
 • 4- رضوانی علی اصغر - روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران - پیام نور 74
 • 5- شکوئی حسین - جغرافیای شهری -پیام نور 75

برنامه ریزی شهری ( مبانی و ایران

 • 1- زیاری کرامت اله - برنامه ریزی شهر های جدید - سمت 78
 • 2- شیعه اسماعیل - مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- دانشگاه علم و صنعت - 76
 • 3- مشهدی زاده ناصر - تحلیلی از ويژگی های برنامه ریزی شهری در ایران - دانشگاه علم و صنعت 73
 • 4- مجتهد زاده غلامحسین برنامه ریزی شهری در ایران - پیام نور 77
 • 5- میر اسکار جی کی- در آمدی برمبانی برنامه ریزی شهری - ترجمه سلیمانی محمد و دیگران - جهاد دانشگاهی تربیت معلم - 76
 • 6- رهنمایی محمد تقی - مجموعه مباحث و روشه ای شهر سازی - 2 -جغرافیا- وزارت مسکن و شهرسازی 69

منابع آب و خاک :

 • 1- کردوانی پرویز- منابع و مسایل آب در ایران- ج 1 دانشگاه تهران
 • 2- کردوانی پرویز - منابع و مسایل آب در ایران .ج 2 ( آبهای شور) -قومس 69
 • 3- کردوانی پرویز - مناطق خشک -ج 1 دانشگاه تهران 69
 • 4- کردوانی پرویز - جغرافیای خاک ها - دانشگاه تهران 68
 • 5- کردوانی پرویز - جغرافیای خاک ها- پیام نور 72
 • 6- صداقت محمود- منابع و مسایل آب - پیام نور 74
 • 7- علیزاده امین - اصول هیدرولوژی کاربردی - آستان قدس رضوی 68
 • 8- مهدوی مسعود - هیدرولوژی آبهای سطحی ایران - سمت 73
 • 9- رامشت محمد حسن - جغرافیای خاک ها - دانشگاه اصفهان 72
 • 10- بای بوردی محمد - خاک . تشکیل و طبقه بندی - دانشگاه تهران

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش آب و هوا شناسی:

1.      علیجانی ، بهلول . کاویانی ، محمد رضا : مبانی آب و هواشناسی  انتشارات سمت . چاپ 73

2.      علیجانی ، بهلول : آب و هوای ایران  . انتشارات پیام نور چاپ 76

3.      صداقت ، محمود : زمین و منابع آب . پیام نور 72

•4.      جعفر پور ، ابراهیم :آب و هوا شناسی دانشگاه تهران 69

فلسفه جغرافیا:

 • 1. شکوئی ، حسین .اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ج 1و2 گیتاشناسی 1377
 • 2. شکوئی ، حسین . فلسفه جغرافیا . گیتا شناسی 1364
 • 3. شکوئی ، حسین .کلیات فلسفه جغرافیا . پیام نور .1369
 • 4. شکوئی ، حسین . مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی . آستان قدس رضوی.1368
 • 5. فرید . ید اله . سیر اندیشه در جغرافیای انسانی . دانشگاه تبریز 1372
 • 6. مشیری . سید رحیم . منابع و ماخذ جغرافیایی . پیام نور 1376

منابع جغرافیای انسانی:

 • 1- ماکس دریو -جغرافیای انسانی- ترجمه سیروس سهامی .رایزن- 74
 • 2- صفی نژاد جواد - مبانی جغرافیای انسانی. دانشگاه تهران . 71
 • 3- بدری فر . منصور - جغرافیای انسانی ایران . پیام نور 77

جغرافیای سیاسی :

 • 1- میر حیدر ( مهاجرانی ) دره - مبانی جغرافیای سیاسی - سمت 77
 • 2- الاسد بر دراسیدل و جرالد اچ بلیک - جغرافیایس سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا ترجمه دره میر حیدر - دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 70
 • 3- عزتی . عزت اله - ژئو استراتژی - سمت 73
 • 4- عزتی . عزت اله - ژئو پلتیک - سمت . 71

جغرافیای جمعیت :

 • 1- مهدوی مسعود -اصول و مبانی جغرافیای جمعیت - قومس = 77
 • 2- مهدوی . مسعود - جغرافیای جمعیت - پیام نور 72
 • 3- نظریان . اضغر - جغرافیای جمعیت ایران - پیام نور 76
 • 4- فرید . یداله - جغرافیای جمعیت - دانشگاه تبریز .74

اصول و تکنیک های عکس های هوایی و ماهواره ای :

 • 1- زبیری . محمود و دالکی .احمد - اصول تفسیر عکس های هوایی - دانشگاه تهران . 71
 • 2- علیزاده ربیعی .حسن - سنجش از دور ( اصول و کاربرد ) -سمت . 73
 • 3- علیجانی . بهلول -اصول عکس های هوایی ( جغرافیا) -پیام نور 71
 • 4- رضوانی . علی اضغر - کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا - پیام نور 74
 • 5- چهرازی . علی بابا - فتوژئو لوژی -پیام نور 70

کارتوگرافی :

 • 1- زاهدی مجید -مقدمه ای بر کارتوگرافی - سمت 73
 • 2- جداری عیوضی . جمشید- نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا - پیام نور 69
 • 3- کشکولی . قاسمعلی - نقشه برداری نظری - پیام نور 74
 • 4- نوبخت . شمس - نقشه برداری - دانشگاه علم و صنعت 72

ژئو مورفولوژی ( مبانی و ایران):

 • 1- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی ج 1 (ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک بیرونی) دانشگاه تهران 75
 • 2- محمودی . فرج اله - ژئومورفولوژی ج 2 (ژئومورفولوژی اقلیمی) دانشگاه تهران 70
 • 3- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی دینامیک - پیام نور 74
 • 4- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی ساختمانی - پیام نور 76
 • 5- جداری عیوضی . جمشید - ژئومورفولوژی ایران - پیام نور- 76
 • 6- حریریان محمود - کلیات ژئومورفولوژی ایران - دانشگاه آزاد اسلامی 69
 • 7- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی اقلیمی - پیام نور 76
 • 8- خیام . مقصود - ژئومورفولوژی ساختمانی - نیما 66
 • 9- احمدی حسن - ژئومورفولوژی کاربردی - دانشگاه تهران 67

 

     آمار و احتمالات(برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم)

            مهدوی-مسعود --آمار و احتمالات در جغرافیا-دانشگاه پیام نور ۷۱

 

 

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا

 

زبان تخصصی

 

منبع پیشنهادی

 

1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت

 

2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

 

 

جغرافیای شهری

 

1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت

 

2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز

 

3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

 

 

برنامه ریزی شهری

 

1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران

 

2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت

 

3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نور

 

 

 

مبانی جغرافیای طبیعی

 

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

 

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

 

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

 

4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت

 

5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور

 

 

 

فلسفه جغرافیا

 

1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی

 

2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی

 

 

 

جغرافیای روستایی

 

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

 

2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

 

3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت

 

 

 

برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

 

1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت

 

2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس

 

3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت

 

4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزد

 

 

 

ژئومورفولوژی

 

1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

 

2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور

 

3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور

 

4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومس

 

 

 

آب و هوا شناسی

 

1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت

 

2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور

 

 

 

منابع آب و خاک

 

1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران

 

2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس

 

3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

 

منابع جغرافیای انسانی

 

1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت

 

2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت

 

3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت

 

4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت

 

5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نور

 

 

 

جغرافیای سیاسی

 

1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت

 

2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت

 

3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمت

 

 

 

جغرافیای جمعیت

 

1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس

 

2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی

 

3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

 


مطالب مشابه :


فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

برنامــــه ریـــزی شـهـری - فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش
تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

برنامــــه ریـــزی شـهـری - تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر
منابع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی: 1- معصومی اشکوری . سید حسن - اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی منطقه ای :

برنامه ریزی منطقه ای : برنامه ریزی کالبدی منطقه ای و طرحهای توسعه عمران ناحیه ای )
برنامه ریزی منطقه ای چیست ؟

برنامه ریزی منطقه ای به بالا به منظور انطباق برنامه های کلان ملی با ویژگیهای ناحیه ای
تست های كتاب برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

فصل چهارم: برنامه ریزی ناحیه ای در
برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای ناحیه صنعتی 3) نقطه برنامه ریزی 2) برنامه
منابع کامل کارشناسی ارشد جغرافیا

کتابهایی که با رنگ قرمز مشخص شده است از منابع اصلی و مهم برنامه ریزی شهری و کتابهایی که با
لیست منابع آزمون ارشد جغرافیا

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی: 1- معصومی اشکوری . سید حسن - اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای د:ناحیه ای. 68-برنامه ریزی جامع توسعه تلفیقی از 00000و0000است
برچسب :