مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی :

به استثنای ماده ی104قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی اعم ازدولتی ،خصوصی ،نهادها

واشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستندمکلفنددرهرموردکه وجوهی پرداخت می

کنند5%آنرابه عنوان مالیات علی الحساب پیمانکار کسروظرف مدت 30روز به حساب تعیین شده

واریزکنندورسیدآنرابه پیمانکارتسلیم کند.

 

مواردمشمول کسرمالیاتهای تکلیفی :

حق الزحمه ی خدمات پزشکی ،خدمات مالی واداری ،سایرامورهنری ،حق العمل کاری ،هرگونه

حق الزحمه به استثنای کارمزدپرداختی به بانکها،صندوق تعاون وموسسات غیربانکی مجاز،اجاره

ماشین آلات ،اجاره ی هرنوع وسیله نقلیه دراین موردکارفرماباید5%مبلغ پرداختی رابعنوان مالیات

تکلیفی کسروظرف مدت 30روزبه حساب تعیین شده واریزکند.

 

نکات :

-تسهیلات اعطائی بانکهاازطریق قراردادجعاله ،درامورمربوط به کشاورزی وتعمیروتکمیل 1واحد

مسکونی مشمول کسر5%مالیات تکلیفی نیست .

 

- هرزمانی که قراردادی تنظیم شدکارفرما مکلف است ظرف مدت 30روزازتاریخ انعقاد قرارداد

رونوشت آنرابه اداره ی امورمالیاتی تسلیم کند.

-تضمین حسن انجام کارکه معادل 10%مبلغ قرارداداست.مشمول کسرمالیات تکلیفی نیست اماهنگام

بازپرداخت حسن انجام کارمشمول مالیات می شود.

-اگرپیش پرداختی بصورت قرض الحسنه به پیمانکارپرداخت شد مشمول کسر5% مالیات تکلیفی

نخواهدشد.

 

مثال :

1موسسه غیرانتفاعی برای انجام تاسیسات فنی ساختمان خودقراردادی رابایک شرکت پیمانکاری در

تاریخ 5/3/81منعقدکرده است مبلغ قرارداد20میلیارد است ومدت قرارداد1سال است اگر پیمانکار

کل قراردادرادرتاریخ 15/12/81به اتمام برساندمطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی .

1000000000=5%*20000000000

مثال :

یک شرکت خصوصی بابت خدمات مالی خود1قرادادباشرکت حسابرسی منعقدکرده است ومبلغ قرار-

داد100000000است وقرارشدبصورت زیرپرداخت شود.

 

درتاریخ 1/5/80        35000000

درتاریخ 14/12/80   65000000

مطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی کارفرما.

17500000=5%*35000000

3250000=5%65000000

 


مطالب مشابه :


مالیات ماشین

دفتر عطارد - مالیات ماشین - پست - پست بانک - همراه اول - مخابرات -مالیات-ایرانسل-رایتل - گاز-برق
اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت

مالیات،حق التحریر و حق الثبت خودور 1390-2011. دانلود ارزش مالیاتی ماشین آلات و موتورسیکلت 1391
خرید ماشین در استرالیا

3. مالیات بر خودرو : این مالیات را سالانه باید پرداخت کنید. (برای خودروهای سبک، 177 دلار و برای
جداول مالیاتی اتومبیل و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت برای اجرا در سالهای 1391 و 201

دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - جداول مالیاتی اتومبیل و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور
دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها ، مینی بوس ، اتوبوس ها و ... )

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی جم - دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها
دانلود نرم افزار جامع محاسبه هزینه های اسناد رسمی مطابق با آخرین تغییرات سال 1393

در قسمت ماشین نیز مبلغ سند را وارد نموده و سهم فروشنده طبق عرف برابر است با مالیات به
مالیات تکلیفی

مالیات محور توسعه ماشین آلات ،اجاره ی هرنوع وسیله نقلیه دراین موردکارفرماباید5%مبلغ
برچسب :