گزارش برنامه کوه خانه کت (احسان اقبال پور)(قسمت اول)

كوه خانه كت

     گروه پ‍ژوهشي كوهياران پارس در ادامه برنامه شناسايي و توصيف مسيرهاي كوهستاني ايران، اين بار به كوه خانه كت رفته و مسيري در جناح شمال شرقي بخش مركزي كوه را مورد بررسي قرار داده است. برنامه كوهپيمايي جهت جمع آوري اطلاعات از مسير مذكور در تارخ 20 و 21 اسفند سال 1388 به انجام رسيد. در اين برنامه به ترتيب حروف الفبا اميد اكبرزاده، احسان اقبال پور، امير باستاني، محمد مهدي سعادت فرد، وحيده كريمي راد و علي اكبر گودرزي شركت كردند.

     در اين نوشته راه دستيابي به ارتفاعات مورد نظر طبق روال معمول توسط تصاوير پي در پي بررسي و تشريح شده است.

تصوير 1: قسمتي از نقشه استان فارس در محدوده شيراز و حومه آن. جاده ي آسفالته اي از شمال شرق شيراز (شهرك سعدي) به طرف مشرق كشيده شده است. اين جاده به شهر كوچك خرامه متصل مي گردد. فاصله بين شيراز-خرامه 80 كيلومتر است. پس از خرامه به طرف شرق، جاده آسفالته اندكي ادامه مي يابد. كوه خانه كت در جنوب درياچه بختگان قرار دارد و درياچه بختگان در مشرق شيراز واقع گرديده است. براي رسيدن به جناح شمال شرقي كوه خانه كت مي بايست از طريق جاده آسفالته ي شيراز-خرامه به شهر خرامه رفت و سپس با ادامه دادن جاده آسفالت به طرف شرق، وارد يك جاده خاكي گرديد (در تصوير بعد راجع به اين قسمت از مسير دستيابي به كوه مفصل تر بحث خواهد شد). جاده خاكي مذكور در نهايت به روستاي خانه كت واقع در جناح شمالي كوه وصل مي شود. روستاي خانه كت و روستاهاي واقع در جنوب شرق آن محل هاي مناسبي جهت دستيابي به بخش هاي مختلف جناح شمال شرقي كوه مي باشند.

    كوه خانه كت از نظر تقسيمات كشوري در استان فارس، شهرستان استهبان، بخش رونيز واقع گرديده است. البته قسمت هاي شمال غربي آن در مرز ميان اين شهرستان و بخش خرامه شهرستان شيراز قرار دارد. اين كوه در محدوده مختصات جغرافيايي بين طول هاي 53o 31'48" و 53o 53'58" شرقي و عرض هاي 29o 14'40" و 29o 27'44" شمالي گسترده شده است. از نظر زمين شناسي ساختماني در زون زاگرس، زير واحد زاگرس مرتفع واقع گرديده است (نقشه بالا از  [1]اقتباس شده است).

 

تصوير 2: نقشه راههاي منطقه خانه كت.همانطور كه در تصوير مشاهده مي گردد جاده ي آسفالته اي شيراز را به خرامه (شماره 1) متصل كرده است. در جنوب شرق شهر خرامه روستايي به نام معزآباد جابري (شماره 2) وجود دارد. جاده آسفالته اي به طول 6 كيلومتر رابط خرامه و معزآباد جابري است. پس از معزآباد جابري ادامه اين جاده به سمت جنوب شرق (4 كيلومتر پس از روستاي معزآباد جابري) به يك دوراهي مي رسد (شماره 3). راه سمت راست (جنوبي) اين دوراهي به طرف رونيز و راه سمت چپ (شمالي) به طرف روستاي خانه كت ادامه مي يابد. دقيقاً در محل دوراهي در كنار راه سمت چپ تابلوي راهنماي امامزاده شاه عبدالعظيم قرار دارد. براي رسيدن به روستاي خانه كت بايد اين راه انتخاب شود. امامزاده شاه عبدالعظيم در كنار روستاي خانه كت واقع گرديده است. راه مذكور در ابتدا آسفالت است (حدود 3 كيلومتر آن) اما در ادامه خاكي مي باشد. اين راه خاكي بر روي رسوبات بجامانده از درياچه بختگان ساخته شده است و در نهايت به روستاي خانه كت (شماره 4) و امامزاده شاه عبدالعظيم مي رسد. در كل فاصله ميان روستاي معز آباد تا روستاي خانه كت در حدود 40 كيلومتر است. پس از روستاي خانه كت دوباره جاده آسفالت مي گردد و تا روستاي قشم قاوي Ghasham ghavi (شماره 5) ادامه مي يابد. براي صعود به قلل مركزي خط الرأس خانه كت از جناح شمال شرقي، اين روستا مي تواند مبدأ مناسبي باشد. پس از روستاي قشم قاوي ادامه جاده آسفالت به سمت جنوب شرق وارد منطقه استهبان مي شود.

 

تصوير 3: تصوير ماهواره اي منطقه بختگان (برگرفته شده از [2]). رسوبات نمكي بجامانده از درياچه بختگان كه متأسفانه همكنون خشك شده است، در تصوير به رنگ سفيد نمايان مي باشد. اين درياچه در امتداد شمال غربي-جنوب شرقي گسترده شده است. به موازات ساحل جنوب غربي آن كوه طويلي با همان امتداد وجود دارد كه نام آن خانه كت (Khaneh kat mountain) مي باشد. طول اين كوه 43 كيلومتر، عرض متوسط آن 5 كيلومتر و بيشترين ارتفاع آن 2930 متر (قله خانه كت در بخش شمال غربي كوه در مجاورت غربي روستاي خانه كت) مي باشد. در تصوير بالا كادر مستطيلي قرمز رنگ محدوده نشان داده شده در تصوير بعد را نشان مي دهد. اين كادر تقريباً منطقه ي مياني كوه خانه كت را در بر دارد. مسير انتخاب شده براي صعود به خط الرأس خانه كت در اين كادر قرار دارد. در تصوير فوق روستا هاي خانه كت و قشم قاوي به عنوان توجيه محلي منطقه نشان داده شده اند.

 

تصوير 4: تصوير ماهواره اي با بزرگنمايي بيشتر از كادر قرمز رنگ تصوير قبل (برگرفته شده از [2]). كادر مستطيلي قرمز رنگ نشان داده شده در اين تصوير محدوده تصوير بعد را نشان مي دهد. در اين تصوير روستاي قشم قاوي به خوبي مشخص است. خط چين آبي رنگ امتداد پيمايش در قسمتي از دشت كوهپايه اي شمال شرق كوه خانه كت را نشان مي دهد. شماره 0 به نقطه ي مبدأ كوهپيمايي اشاره مي كند. آزيموت امتداد پيمايش از روستاي قشم قاوي تا نقطه ي مبدأ صعود در پاي يكي از يال هاي جناح شمال شرقي o245 مي باشد.

 

تصوير 5: تصوير ماهواره اي با بيشترين بزرگنمايي از كادر قرمز رنگ تصوير 4 (برگرفته شده از [2]). مسير انتخاب شده براي صعود به يكي از قلل خط الرأس مركزي كوه خانه كت (قله گود بارسي) به صورت خط چين نمايش داده شده است. جهت درك بهتر شكل شناسي، مسير صعود به چهار بخش كه با چهار رنگ متفاوت نشان داده شده، تفكيك گرديده است. شماره 0 به مبدأ صعود و مثلث مشكي نشان داده شده در سمت چپ و بالاي تصوير به قله گود بارسي اشاره مي كند. با دقت در سه تصوير اخير يك بار ديگر يادآوري مي گردد كه مسير انتخاب شده براي صعود در جناح شمال شرقي بخش مركزي كوه خانه كت قرار دارد. تشخيص محل دقيق مسير با مقايسه اين سه تصوير كاملاً امكان پذير مي باشد. شماره هاي 1، 2 و 3 به سه سيماي طبيعي در طول مسير اشاره مي كنند كه جهت تقسيم بندي مسير از آنها استفاده شده است. اين سيما ها راهنماي خوبي براي پيدا كردن مسير انتخابي به حساب مي آيند. سيماهاي مذكور از نظر شكل شناسي بلوك هايي مي باشند كه از طبقات آهكي تقريباً افقي ساخته شده اند. اين بلوك ها از سه طرف (شمالي، غربي و شرقي) با پرتگاه كم ارتفاع محدود شده اند، اما از يك طرف (جنوبي) پرتگاه ندارند و به بدنه اصلي كوه متصل اند. بام آنها به دليل طبقات افقي يا با شيب ملايم تشكيل دهنده ي آنها به صورت سكويي مسطح درآمده است كه از طرف جنوبي به بدنه كوه متصل است. در تصاوير بعدي اين سه سيماي مهم در زاويه ديد مايل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 

تصوير 6: مدل سه بعدي از تصوير ماهواره اي كوه خانه كت (برگرفته شده از [2]). در اين تصوير جناح شمال شرقي كوه به خوبي نشان داده شده است. روستاي قشم قاوي و مسير پيمايش در دشت كوهپايه اي (خط چين آبي) و مبدأ صعود مسير انتخاب شده (شماره 0) در جناح شمال شرقي بخش مركزي كوه خانه كت در تصوير نمايش داده شده اند. به جهت شمال و موقعيت مبدأ صعود نسبت به روستاي قشم قاوي و امتداد پيمايش در دشت دقت گردد.

 

تصوير 7: مدل سه بعدي(برگرفته شده از [2]) با بزرگنمايي بيشتر از محل انتخاب شده براي صعود به خط الرأس مركزي و قله گود بارسي (مثلث كوچك مشكي كه با واژه peak به آن اشاره شده است). مبدأ صعود با شماره 0 و بخش هاي مختلف مسير با چهار خط چين آبي، قرمز، سبز و زرد نشان داده شده است. مسير بر اساس شكل كوه و با كمك سه سيما يا عارضه طبيعي بارز و قابل تشخيص (همان سه بلوك سنگي تعريف شده) و خط الرأس به 4 بخش تقسيم شده است. سيماهاي 1، 2 و 3 كه در تصوير 5 براي اولين بار معرفي گرديدند، در اين مدل سه بعدي با زاويه ديد مايل نشان داده شده اند. به موقعيت اين سه عارضه نسبت به يكديگر دقت شود. اين سيما ها در تصاوير بعد به طور دقيق تر مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 

تصوير 8: مدل سه بعدي (برگرفته شده از [2]) با بيشترين بزرگنمايي از بخش اول مسير. اين بخش با خط چين آبي نمايش داده شده و بر روي يال سنگي قرار دارد. سيماي شماره 1 كه در حقيقت يك بلوك سنگي است (در تصوير در كادر دايره ايي محصور شده است) از طبقات نسبتاً كم شيب آهكي ساخته شده است كه بر اثر عملكرد فرسايش از سه طرف ديواره اي گرديده است (طرف هاي شمالي، شرقي و غربي كه در تصوير سايه دار مي باشند). يال كه مسير بر روي آن واقع گرديده به بام اين بلوك ختم مي شود. بام بلوك 1 به دليل كم شيب بودن طبقات تشكيل دهنده اش نسبتاً مسطح مي باشد. ارتفاع آن 2159 متر مي باشد. شماره 2 به دومين بلوك اشاره مي كند كه در تصاوير بعدي به طور مفصل تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

تصوير 9: مدل سه بعدي (برگرفته شده از [2]) با بيشترين بزرگنمايي از بخش دوم مسير. اين بخش با خط چين قرمز نمايش داده شده است. بخش دوم از بام بلوك 1 شروع شده و با گذر از پاي پرتگاه سمت راست (از نظر توجيه جغرافيايي طرف شمالي و غربي) بلوك شماره 2 و مجموعه لايه هاي پوشيده شده از واريزه به رنگ روشن (در بين دو بلوك 2 و 3) و در نهايت پاي پرتگاه سمت راست (طرف شمالي و غربي) بلوك 3 به بام اين بلوك كه از طبقات تقريباً افقي ساخته شده است، مي رسد. در تصوير براي تشخيص بيننده بلوك هاي 1، 2 و 3 توسط كادر هاي دايره اي احاطه گرديده اند. به جهت شمال در گوشه سمت راست تصوير دقت شود. لازم به ذكر است كه ارتفاع بام بلوك 2 تقريباً 2244 متر مي باشد.

 

تصوير 10: مدل سه بعدي از تصوير ماهواره اي (برگرفته شده از [2]) با بيشترين بزرگنمايي در محدوده اي كه بخش سوم مسير در آن قرار دارد. در اين تصوير بلوك 3 براي تشخيص بهتر با كادر دايره اي محصور شده است. مسير (خط چين سبز) از مجاورت بام بلوك 3 آغاز شده و با عبور از دره ي نشأت گرفته از خط الرأس به خط الرأس ختم مي گردد. بام بلوك 3 تقريباً 2440 متر و نقطه ورود مسير به خط الرأس 2727 متر ارتفاع دارد. با دقت بيشتر در اين تصوير مشخص مي شود كه بلوك 3 از همه طرف بجز از سمت شمال توسط پرتگاه احاطه گرديده است. بام آن بدليل طبقات تقريباً افقي تشكيل دهنده اش سكوي مسطحي ساخته است. دره ي نشأت گرفته از خط الرأس توسط فرسايش آبراهه اي بوجود آمده است. اين دره و دره هاي موازي آن همگي در ديواره ي سرتاسري شمال شرقي خط الرأس حفر شده اند. دره ي مذكور در مقايسه با دره هاي مجاورش براي دسترسي به خط الرأس بسيار مناسب تر است. واژه crest در تصوير به گسترش طولي خط الرأس اشاره مي كند. براي جهت يابي جغرافيايي به امتداد شمال دقت شود.   

 

تصوير 11: مدل سه بعدي از تصوير ماهواره اي (برگرفته شده از [2]) قسمتي از خط الرأس خانه كت و قله گود بارسي (مثلث كوچك). بخش چهارم مسير (خط چين زرد رنگ) از رأس دره ي تشريح شده در قسمت قبل آغاز گرديده و بر روي خط الرأس به طرف شمال غرب ادامه مي يابد. و در نهايت به قله گود بارسي ختم مي شود. همانطور كه در تصوير مشخص است جناح جنوب غربي خط الرأس، يال سرسره اي با شيب متوسط و جناح شمال شرقي آن پرتگاه يا ديواره با شيب زياد مي باشد. براي جهت يابي دقيق جغرافيايي به امتداد شمالي در گوشه سمت راست تصوير دقت شود.


مطالب مشابه :


تمام فرزندان استورم کت در ایران

استورم کت نامی آشنا برای تمامی اسب دوستان در تمام دنیا است. سیلمی که بالاترین قیمت کشش را در پیک قیمت با مبلغ 500000 $ داشت و جزو اندک اسبهایی است که
همسرم در مجالس چی بپوشه؟

7 فوریه 2015 ... خوب، گفتن نداره که در مجالس رسمی مثل عیددیدنی یا عروسی یا خواستگاری و غیره آقایون باید کت و شلوار بپوشند. اما چه جور کت و شلواری؟ اگر اجرا
آداب پوشیدن کت و شلوار در مجله GQ

تشريفات ديپلماتيك - آداب پوشیدن کت و شلوار در مجله GQ - گردآوري مطالبي مرتبط با تشريفات دیپلماتیک. - تشريفات ديپلماتيك.
158- کت با یقه ی مغزی شکل

158- کت با یقه ی مغزی شکل. نگارش در تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری. الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم برش عصایی رو روش پیاده میکنیم بازه یقه رو تا
نحوه شستشو کت پر یا کیسه خواب پر

19 دسامبر 2013 ... کاپشن یا کت پر و کیسه خواب پر از جمله گرانترین وسایل هر کوهنورد می باشند. ریخته شدن غذا یا مایعات، چرب شدن داخل کیسه خواب بدلیل استفاده
سیل کت، پریمکت ، تک کت و چیپ سیل چیست ؟

آرتا توران یول - سیل کت، پریمکت ، تک کت و چیپ سیل چیست ؟ - پیمانکاری و توزیع قطعات کارخانه آسفالت بچینگ و تاسیسات شن وماسه و ابزار مورد نیاز ساختمان .
گزارش برنامه کوه خانه کت (احسان اقبال پور)(قسمت اول)

كوه خانه كت. گروه پ‍ژوهشي كوهياران پارس در ادامه برنامه شناسايي و توصيف مسيرهاي كوهستاني ايران، اين بار به كوه خانه كت رفته و مسيري در جناح شمال شرقي بخش مركزي
کت فیش آلبینو(شکلاتی )

کت فیش آلبینو که به نام کت فیش شکلاتی هم شناخته می شود از نظر ویژگی های زیستی و شرایط نگه داری همانند کت فیش های معمولی می باشد . البته تفاوت هایی هم با هم
کت خرگوشی

کت فیش وارونه یا همان گربه ماهی وارونه جزو ماهیان زیبای آب شیرین است که نگهداری از آن نیز نسبتا آسان میباشد. شنای این گربه ماهی در سطح آب به صورت وارونه به شکل
انتخاب کت و شلوار مناسب

تعداد دكمه‌هاي كت از عوامل تأثيرگذار در كاربرد كت است به طور مثال: كت‌هايي كه تعداد دكمه كمتري دارند رسمي‌تر هستند، علتش هم اين است كه وقتي تعداد دكمه كت كمتر باشد
برچسب :