سوالات چهار گزینه ای سال سوم

نمونه سوالات آزمون های دبیرستان تیزهوشان ونمونه

84- کدام اثر از آثار سهراب  سپهری نیست ؟

     الف) هشت کتاب O               ب)ما هیچ نگاه O                      ج) مرگ رنگ O                  د)روزها O

85-کدام فعل متعدّی یا گذرا به مفعول نیست

      الف) می رود O               ب) می خواند O                     ج) می نویسد O                  د) می خورد O

86- معنی کدام واژه نادرست است؟

    الف)میغ: باران O               ب) نبات :گیاه O                     ج) اقرار : اعتراف O            د) عنب: انگور O

87- در کدام مصراع آرایه ی ادبی تشبیه  وجود ندارد ؟

  الف)نیست آب حیات جز دانش O                                  ب) نیست باب نجات جز دانش O

  ج) علم بال است  مرغ جانت را   O                               د)نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است O

 88- در بیت((این همه نقش ونگار بر در دیوار وجود/  هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار))کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟ 

  الف) تشبیه O                 ب) مراعات نظیر O                     ج)تکرار O                      د)تشخیص O

89- در کدام قالب شعری مواعظ به صورت غیر مستقیماست؟

    الف) غزل O               ب)قطعه O                                ج)مثنوی O                      د)قصیده O 

90- معنی کدام واژه نادرست است؟

  الف)قوس وقزح: رنگین کمان O       ب)تنبیه: آزار واذیّت کردن O          ج)جهالت : نادانی O        د)صنع: آفریده O 

91- از دانشمندان معروف دوره سلجوقی است که مدّت پنچ سال در نظامیّه ی بغداد تدریس کرد از آثاراومی توان به کیمای سعادت  ،

       نصیحه الملوک و احیا العلوم دین اشاره کرد.                                                                                                                                                                                                        

   الف)محمد غزالی O              ب) بوشکور بلخی O               ج) ابوالفضل بیهقی O                د)اوحدی مراغه ای O

100- كدام گزينه مفهوم عبارت زير را به درستي بيان مي كند؟

« پندار ما اين است كه ما مانده ايم و شهدا رفته اند، اما حقيقت آن است كه زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند»

الف) ما فكر مي كنيم كه ما باقي مانده ي اين نسل هستيم و شهدا رفته اند اما واقعيت آن است كه ما اسير زمان شده ايم. O

ب) گمان ما اين است كه ما در اين جا با شهدا هستيم اما حقيقت آن است كه ما رفته ايم و شهدا مانده اند. O

ج) خيال ما اين است كه ما و شهدا رفته ايم، اما اين همه ي حقيقت نيست، زيرا ما در طول زمان قرار داريم و شهدا در اين دنيا مانده اند. O

د) خيال ما بر اين است كه ما زنده هستيم و شهدا مرده اند اما حقيقت آن است كه زمان ما را برده است و انگار ما مرده ايم و شهدا زنده هستند. O

101-  در كدام گزينه حذف فعل صورت نگرفته است؟

الف) بديهي است كه امروزه مسئوليت ما پيچيده تر است و سنگين تر ، زيرا آموزش و تربيت به ميان عامّه ي مردم كشيده شده است. O

ب) اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد خشك رودي O

ج) گهر بي هنر زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان، تندرست O

د) پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار / جواني ات را پيش از فرا رسيدن پيري O

102- در كدام گزينه غلط املايي وجود ندارد؟

 الف) مسجد جامه خرمشهر قلب شهر بود كه مي تپيد و تا بود، مظهر ماندن و استقامت بود. O

ب) با خود گفتم جنگ بر پا شده بود تا « محمد جهان آرا » به آن قافله اي ملحق شود كه به سوي عاشورا مي رفت O.

ج) اما آنان كه ياد آن مقاومت عظيم را مهفوظ داشته اند، پير شده اند و پيرتر. O

د) رودخانه ي خرمشهر بي وغفه گذشته است و امروز نيز از گذشتن، باز نايستاده است. O

 

 

103- متن زير چه كسي را معرفي مي كند؟

« نويسنده، فيلم ساز و سردبير مجله ي « سوره » بود. از فيلم هاي او مي توان به « خان گزيده ها و حقيقت» اشاره كرد. »

   الف) محمد جهان آرا O                                      ب) مرتضي مطهري O

   ج) سيد مرتضي آويني O                                    د) محمد علي اسلامي ندوشن O

104- بن « ماضي » و « مضارع » افعال « مي خورم، مي پوشم و مي رفتم » به ترتيب در كدام گزينه صحيح آمده است؟

   الف) خورد، خور، پوشيد، پوش رفت، رو O                                      ب) خورد، خور، پوشيد، پوش، رفت، روم O

   ج) مي خور، خور، مي پوشيد، پوشيد، مي رفت، رويد O                       د) خورم، خور، پوشيد، پوش، روم، رو O

105- منظور از مصراع دوم بيت زير چيست؟

  « در آسمان سينه‌ي من ابر بغض خفت / صحراي دل بهانه‌ي باران گرفته است»

      الف) ميل به هواي تازه دارم. O                                         ب) ميل به گريستن دارم. O

     ج) ميل به تجديد حيات در من زنده شده است. O                  د ) بيابان دلم ميل به طراوت و تازگي دارد. O

106- در كدام گزينه غلط املايي وجود ندارد؟

      الف) يكي ‌از ‌علّت‌هاي ‌اقتدار‌ايرانيان‌ توجّه به‌ تربيت‌ جوانان‌است،يعني‌ سخت‌كوشي،‌‌انظباط و‌استحكام اخلاقي. O

      ب) زخاير زير زميني روزي به پايان مي‌رسند، زمين زراعتي نيز بايد به روش علمي‌به كار‌گرفته شود. O

      ج) آينده‌ي كشور در گرو آن است كه جوانان امروزش چه اندازه كارآيي و قابليّت داشته باشند. O

      د) جوان ايراني نياز دارد كه در وحله‌ي اوّل، خود و تاريخ و فرهنگ ملّي و مذهبي خود را بشناسند O

     * با توجه به متن زير به107تا109 سؤالات  پاسخ دهيد.

«حكيمي يوناني دو هزار و پانصد سال پيش از تربيت جوانان ايراني مي‌گويد، امّا او هم در پايان كتاب خود از انحطات حكومت ايران نيز حرف مي‌زند كه در غرور و غفلت غرق شدند. اكنون نياز‌هاي دوران جديد،  چاره‌جويي‌هاي تازه‌اي مي‌طلبد. اگر فرهنگ جوان و طرز ديد او پايه و مايعی گرفته باشد،  مي‌تواند گشايشي در درون او پديد آورد و به بالش و رويش بينجامد،‌ در غير اين صورت آشفتگي ذهني ايجاد مي‌شود.»

107- چه چيز موجب آشفتگي ذهني جوانان ما مي‌گردد؟

     الف)‌ نياز‌هاي دوران جديد  O                                        ب) انحطاط حكومت ايران O

     ج) نداشتن فرهنگ و ديدگاه درست O                              د) غرور و غفلت O

108-  در این متن چند غلط املایی وجود دارد؟    الف) دو O            ب) یک O          ج) چهار O          د) سه O

109- با توجّه به متن کدام گزینه نادرست است؟

   الف) می گوید : مضارع اخباری O    ب) چاره‌جويي‌هاي تازه: مفعول O  ج) بالش : واژه ی ساده O  د)  طرز ديد: ترکیب وصفی O           

110- كدام گزينه با بيت « اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود / هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار» تناسب معنايي دارد؟

    الف) هر كو نكند فهمي زين كلك ( قلم ) خيال انگيز / نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد. O

    ب) هر نوع كند نقش و خود از نقش منزه/ هر جنس كند جفت و خود از جفت مبرا O

    ج) چه زشت و چه زيبا همه نقش قلم اوست / ني ني نكند زشت نگارنده ي زيبا O

    د) راستي را كس نمي داند كه در فصل بهار/ از كجا گردد پديدار اين همه نقش و نگار O

111- كدام ابيات با يك ديگر ارتباط معنايي دارند؟

    الف) كوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند / نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار

   ب) فضل خداي را كه تواند شمار كرد / يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد

   ج) ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند / تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

   د) تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او / او همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار

       الف) الف و ب O                 ب)  ب و ج O               ج) ب و د O              د) الف و ج O

112-در كدام گزينه جمع « مكسر » وجود ندارد؟

     الف ) در بلاها و انواع آفت باز است. O                                        ب) گفت: مقرون به ابواب بلا و مشقت O

      ج) دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار O                                       د) كه تواند كه دهد ميوه ي الوان از چوب O

113- زمان و نوع افعال در كدام گزينه صحيح آمده است؟

   الف) رساندند، مضارع التزامی / مي چكيد، ماضي استمراري O          ب) ) مي فرستم، مضارع التزامي / دعوت مي كرد، ماضي استمراري O

   ج) بنشيند، مضارع اخباري/ نوشت، ماضي ساده O                       د) شكست خورد، ماضي ساده / مي شكند، مضارع اخباري O

114- بيت زير به چه نوع ادبياتي اشاره دارد؟

« تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش / حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار»

   الف) ادبيات غنايي O               ب) ادبيات تعليمي O                ج) ادبيات نمايشي O             د) ادبيات حماسي O

115-با توجّه به بيت زيرکدام گزینه نادرست است ؟

     « تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش / حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار»

    الف) نرگس نماد انسان آگاه O      ب) حیف : مسند O       ج) مصراع دوم جمله است O      د) آرایه ی مراعات نظیر و تضاد O

116- در متن زير چند جمع « مكسر» وجود دارد؟

« كوه و بيابان و نهر ها و آن چه در كوه هاست از جواهر و معادن و آن چه بر روي زمين است از انواع نبابات و آن چه ميان آسمان و زمين است چون ميغ و باران و برف و تگرگ و نشانه هايي كه در هوا پديد آيد، همه عجايب صنع حق تعالي است. پس اندر اين آيات تفكر كن. »

    الف) سه O                     ب) دو O                        ج) چهار  O                        د) شش O

117- كدام گزينه صحيح معنا نشده است؟

   الف) هر يكي را آن چه به كار بايد، داد: هر يك از آفريده ها را كاري داده است. O

   ب) همه عجايب صنع حق تعالي است: همه ي اين ها از شگفتي هاي آفرينش خداوند است. O

  ج) در زمين نگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است: به زمين كه خداوند هم چون فرش و بساطي آن را براي تو ساخته توجه كن O

د) بدان كه هر چه در وجود است، همه صنع خداي تعالي است: آگاه باش هر چه در هستي است همه ي اين ها آفريده و ساخته ي خداوند بلند مرتبه است. O

118- در ميان كلمات داده شده، چند واژه صحيح معنا شده است؟

ثنا: روشنايي / نباتات: گياهان، روييدني ها / عجايب: شگفتي ها/ باژگون: هم چون باد / ديبا: پارچه ي ابريشمي / ملك: زمين  / آيات : نشانه ها/ رخصت : كمك

   الف) پنج O                   ب) چهار O                 ج) سه O                        د) دو O

 

119-در كدام گزينه املايي وجود ندارد؟

   الف) آن چه ميان آسمان و زمين است چون ميغ و قوس قزح همه آيات حق تعالي است. O

   ب) از جمال صورت قصر و بسياري غلامات و صرير ملك وي، هيچ خبر ندارد. O

  ج) چشم باز كن تا عجايب بيني و مدحوش و متهير شوي. O

   د) غنديل هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين غافل، كه خانه بس بزرگ است O

120- نويسندگان آثار زير به ترتيب در كدام گزينه معرفي شده اند؟

« احياء علوم الدين ، هشت كتاب، نصيحة الملوك ، فرج بعد از شدت»

  الف) احمد غزالي، سهراب سپهري، محمد غزالي، اسعد دهستاني O      ب) ) محمد غزالي، سلمان هراتي، محمد غزالي، اسعد دهستاني O

  ج) محمدغزالي، سهراب سپهري، محمد غزالي، محسن تنوخي O        د) محمد غزالي، سلمان هراتي، احمد غزالي، محسن تنوخي O

121- معناي كدام عبارت مقابل آن صحيح آمده است؟

   الف) محال بود بر گذر سيل بودن: در مسير سيل بودن كار بيهوده اي است. O

   ب) خويشتن را به پاي آن ديوار افكندند و نهفتي جستند: خود را به پاي ديوار رساندند و پناهگاهي پيدا كردند. O

   ج) گله داران بجستند و سيل، گوسفندان را در ربود: گله داران كاهلي كردند و سيل گوسفندان را برد. O

   د) ميان دو نماز بارانكي خرد خرد مي باريد: ميان نماز مغرب و عشا باران اندكي مي باريد. O

122-معناي كدام واژه مقابل آن نادرست نوشته شده است؟

الف) قوس قزح : رنگين كمان            ب) متحير : سرگردان    ج) فراخ : گشادگي     د) قنديل : از ظروف پذيرايی

123- در بين كلمات زير چند « مركب » وجود دارد؟

« غافل گير، خاك آلود، خرم شهر، ايثارگر، غول پيكر، هم وطن، چشمه سار، لاله گون، دادگر، خوش حال، درخشنده»

      الف) 6  O                      ب) 5  O                     ج)7  O                     د)8 O

124- در ميان واژه هاي داده شده ، به ترتيب چند اسم مشتق و مركب وجود دارد؟

« نقره فام، مناطق، شام گاه، قنات ، آرامگاه، لهجه، مفاخر، مهمان نواز، تابستان»

   الف) چهار – سه O                 ب) دو – چهار O               ج) سه – یک O                د) دو – دو O

125-  مفهوم عبارت هاي مشخص شده در شعر زير در كدام گزينه آمده است؟

من در اين آبادي، پي چيزي مي گشتم    پي خوابي شايد،    پي نوري، ريگي، لبخندي  من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشيار است!‌

  الف) آرامش – مستي O             ب) آرامش – آگاهي عرفاني O         ج) صداقت – دانش O           د) غفلت – سحر خيزي

126- در متن زير چند غلط املايي وجود دارد؟

« جز غذاي خيش و ياران چيزي نمي بيند، و از جمال صورت قصر و بسياري غلامان و صرير ملك وي هيچ خبر ندارد. »

       الف) يك O                      ب) چهار O                               ج) دو O                           د) سه O

 

 

 

با توجه به متن زير به سؤال هاي 127 تا 130 پاسخ دهيد.

       روز شنبه نهم ماه رجب، ميان دو نماز، بارانكي خرد خرد مي باريد، هر چند گفتند از آن جا برخيزيد كه، محال بود بر گذر سيل بودن، فرمان نمي بردند تا باران قوي شد. كاهل وار برخاستند و خويشتن را به پاي آن ديوار افگندند و نهفتي جستند و بياراميدند و هم خطا بود كه بر گذر سيل بودند. پاسي از شب گذشته، سيلي در رسيد كه اقرار دادند پيران كهن كه بر آن جمله ياد ندارند و درخت كنده مي آورد. گله داران بجستند و سيل، گوسفندان را در ربود، اين سيل بزرگ، مردمان را چندان زيان كرد كه در حساب هيچ شمارگير در نيايد.

127- متن مورد سؤال از كدام نويسنده است؟

         الف) ابوالفضل بيهقي O            ب) نظامي گنجه اي O           ج) سعدي O                د) نصر الله منشي O

128- ضمير فعل« مي آورد» در متن به كدام گزينه بر مي گردد؟

      الف) پيران كهن O                   ب) سيل  O                      ج) گله داران O                   د) مردم O

129- در كدام گزينه ، معني فعل هاي مشخص شده درمتن به ترتيب صحيح آمده است؟

     الف) بيان كردند، رها كرد، نمي گنجد O                                    ب) مراقبت كردند، نابود كرد، آگاه نشود O

     ج) سخن را آشكار بيان كردند، رها كرد، آگاه نشود O                     د) اعتراف كردند، از بين برد، نمي گنجد O

130- كدام گزينه مفهوم صحيح عبارت « كه بر آن جمله ياد ندارند» را بيان مي كند؟

     الف) تا آن زمان سيل نديده بودند O                                         ب) سيل هاي بزرگ زياد ديده بودند O

     ج) كه تا حال چنين سيلي را نديده بودند O                                د) سيل سالهاي پيش را فراموش كردند. O

131- کدام گزینه نادرست است ؟

   الف)هدف شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و زندگی بهتراست O

   ب) دانستن جایگاه درست اجزای سخن ما رادر فهم دقیق معنای شعر کمک می کند O

   ج)مواعظ واندرزها در شعر در قالب داستان و حکایات و مثنوی  به صورت غیر مستقیم و در قطعه ، قصیده و غزل مستقیم می آید. O

  د) دامنه ی آرایه ی مراعات نظیر از شبکه ی معنایی گسترده تر است O

132- با توجّه به بیت «بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار» کدام گزینه نادرست است ؟

    الف)اعتدال بهاری O               ب) آرایه جناس O                   ج) دامن صحرا : نهاد O               د) خوش : مسند O

133- با توجّه به بیت «آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل نداردکه ندارد به خداوند اقرار»کدام گزینه نادرست است؟

    الف) تنبیه : مجازات O     ب) خداوند دل: صاحب دل و بااحساس O    ج) آرایه ی جناس O     د)اقرارندارد فعل جمله آخر O

134- با توجّه به بیت«كوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند / نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار» کدام گزینه نادرست است؟

   الف ) آرایه ی تلمیح و مراعات نظیر O    ب) فهم نکند : مضارع اخباری O    ج) در تسبيح : مسند O    د) اين اسرار : نهاد O

135- با توجّه به بیت«خبرت هست که مرغان سحر می گویند/ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار»کدام گزینه نادرست است؟

   الف) آرایه ی تلمیح و تشبیه O      ب) مصراع دوم مفعول O     ج) مصراع دوم : یک جمله O      د) استفاده از عمر و وقت O

136- با توجّه به بیت«كه تواند كه دهد ميوه ي الوان از چوب/یا که داند که برآرد گل صد برگ از خاک» کدام گزینه نادرست است؟

    الف) توانایی و دانایی خداوند O     ب) آرایه ی جناس و مراعات نظیر O    ج) ميوه ي الوان : ترکیب اضافی O    د) دو جمله O

 

137- با توجّه به بیت« عقل حیران شود از خوشه ی زریّن عنب / فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار » کدام گزینه نادرست است؟

    الف)چهار ترکیب O          ب آرایه ی مراعات نظیروتشخیص O         ج)حقّه : نیرنگ O           د) حیران و عاجز : مسند O

138- با توجّه به بیت« پاک وبی عیب خدایی که به تقدیر عزیز/ ماه خورشید مسخّرکنند لیل و نهار » کدام گزینه نادرست است؟

    الف) پاک وبی عیب : نهاد O        ب)سه جمله دارد O        ج) آرایه ی مراعات، نضاد و تلمیح O        د) فعل محذوف دارد O

139- با توجّه به بیت « تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او / او همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار » کدام گزینه نادرست است؟

    الف) آرایه ی مراعات، نضاد O        ب) تا حرف پیوند O        ج) کریم و رحیم بودن خدا O        د) گویند : مضارع اخباری O

140 - با توجّه به بیت « نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است/شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار» کدام گزینه نادرست است؟

    الف) خدایا : شبه جمله O      ب) شکرنکند فعل مصراع دوم O     ج) بی شمار بودن نعمت های الهی O      د) شکرگزار: مشتق

141- با توجّه به بیت «سعدیا راست روان گوی سعادت بردند / راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار» کدام گزینه نادرست است؟

    الف) نرسد : فعل متعدی O          ب) صداقت O          ج) گوی بردن : برنده شدن O          د) بار کج به منزل نمی رسد O

142- باتوجّه به توضیحات کدام گزینه نادرست است؟

  الف)آشیان خود چون کند:لانه اش را چگونه می سازد O                        ب)تا در بستان حق تعالی تماشا کنی: درجهان و طبیعت O                                   

   ج) اگروارد خانه ای شوی : فعل اسنادی O  د)چشم تو بس مختصرو در وی نمی گنجد: بینش و آگاهی تو کم است و عظمت الهی رادرک نمی کنی O

143- مفهوم مصراع هاي در شعر زير در كدام گزينه نادرست آمده است؟

الف)  نکند اندوهی ، سر رسد ازپس کوه : دل واپسی ونگرانی    

 ب)  تا شقایق هست زندگی باید کرد: استفاده از عمر و فرصت ها

ج) در دل من چیزی است مثل یک بیشه ی نور، مثل خواب دم صبح : رویایی و خیالی – پریشان و مضطرب

د) دور ها آوایی است که مرا می خواند : ندا حق

تهیه وتنظیم : غلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


مطالب مشابه :


نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان

نمونه سوالات چهار گزینه ای سال اول دبیرستان از همکار محترمه خانم شاکری از
سوالات چهار گزینه ای سال سوم

سوالات چهار گزینه ای سال سوم . نمونه سوالات آزمون های دبیرستان تیزهوشان
سوالات چهار گزینه ای برای پایه هفتم

سوالات تستی ریاضی هفتم با پاسخ تشریحی : نمونه 1 سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4 :
سوالات چهار گزینه ای زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

سوالات چهار گزینه ای زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی به نام خدا* سوالات مفهومی بخش ادبیات
سوالات چهار گزینه ای

نمونه ای از سوالات درس مطالعات اجتماعی - سوالات چهار گزینه ای - سال اول دبیرستان
نمونه سولات چهار گزینه ای از کتاب علوم احتماعی سال چهارم(جدید التالیف)

سوالات چهار گزینه‌ای درس دوم علوم اجتماعی سال چهارم 1- کدام یک از موارد زیر بستر رشد و
برچسب :