منابع فراگیر

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1390 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

تئوری های مدیریت پیشرفته (2 واحد)

1

مبانی سازمان و مدیریت علی رضاییان سمت

کل کتاب مطالعه شود

2

تئوری های سازمان استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار (اشراقی)

کل کتاب مطالعه شود

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی) استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی کل کتاب مطالعه شود

زبان تخصصی (2 واحد)

1

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی- بازاریابی داور ونوس – میترا صفاییان نگاه دانش کل کتاب مطالعه شود
مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد)

1

نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

علی احمدی، مهدی فتح الله، ایرج تاج الدین

تولید دانش

کل کتاب مطالعه شود

2

سازمان استراتژیک محور

رابرت کاپلان و دیوید نورتون (ترجمه پرویز بختیاری)

سازمان مدیریت صنعتی

کل کتاب مطالعه شود

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1

تست های تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

2

تست های تالیفی کتاب تئوری سازمان رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

3

تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

4

خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

5

خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
6 خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
7 439 اسلاید آموزشی خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منابع اصلی
8 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی

9

تست های تالیفی تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی سایر منابع جهت تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

منابع درسی کلیه گرایشهای رشته مدیریت بازرگانی اعم از بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی مطابق جدول فوق و یکسان می باشد


مطالب مشابه :


مجموعه تست های کنکور کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز

رفتار سازمانی استفین رابینز.این تست کتاب مبانی رفتار , مبانی رفتار سازمانی,
دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز

دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن سازمان ob رابینز رفتار سازمانی تست غیرمخرب
400 تست جمع آوری شده برگرفته از کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز

مدیریت - 400 تست جمع آوری شده برگرفته از کتاب مبانی رفتار سازمانی استفین رابینز - مجموعه
منابع فراگیر

مبانی رفتار سازمانی تست های تالیفی کتاب تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز :
خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (استیفن رابینز)

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (استیفن رابینز) کتاب مدیریت رفتار سازمانی تست های
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

از کتاب مبانی رفتار سازمانی رفتار سازمانی سازمانی، تأليف رابینز
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دوره های فراگیر پیام نور منابع ذیل توسط دانشگاه پیا

مبانی رفتار سازمانی تست های تالیفی کتاب تست های تالیفی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز :
منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، منابع آزمون ارشد، منابع کنکور ارشد، منابع کنکور کارشناسی ارشد، مناب

تست و خلاصه درس مبانی رفتار سازمانی رفتار سازمانی رابینز- ترجمه پارسائیان و
برچسب :