منشور اخلاقي

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 منشور اخلاقيات سازماني مجموعه راه حل هاي است كه عملكرد و اقدامات صحيح كارگزاران دولتي را بصورتي واضح و شفاف معين نموده و معيارهايي براي تصميم گيري و انتخاب در اختيار آنان قرار مي دهد. منشور اخلاقيات سازماني اجراي امور سازمان را تسهيل و تصحيح كرده و بررسي و ارزيابي آنها را از سوي نمايندگان مردم و سياستمداران بصورتي عيني امكان پذير مي سازد.

" عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقي و ارزشي موجب مي شود تا هر فردي در سازمان بر اساس احساس وجداني خود دست به عملي بزند كه شايد از ديدگاه فردي او بهترين باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح كلي نظام چندان خوشايند و مطلوب نباشد".

" الگوهاي اخلاقي به فرد امكان مي دهند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند و از ابهام و سردرگمي رهايي يابند".

انديشمندان مديريت دولتي در زمينه منشور اخلاقيات سازماني ديدگاههاي گوناگوني را ارائه نموده اندكه به دو مورد از آنها اشاره مي شود؛

الف – قوانين و مقررات قادر نمي باشند كه تمامي تصميمات و اقدامات مديران و كارگزاران بخش عمومي را پيش بيني ،  و براي آن شيوه و راه و روش انجام كار  ارايه نمايند. در نتيجه،  تعداد زيادي از قوانين بدون استفاده مانده ، كه در صورت وجود يك مجموعه رهنمودهاي ارزشي اخلاقي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. منشور اخلاقي راه صحيح و مصلحت انجام كار و اتخاذ تصميم را معين ساخته و شك و ترديد را بر طرف مي نمايد؛

ب – جامع و كامل بودن رهنمودها و اصول منشور اخلاقيات سازماني بايستي صورتي كامل و جامع داشته تا پوششي به اقدامات و فعاليتها بدهند و جنبه هاي مختلف و متفاوتي كه فعاليتهاي مديريتي را شكل مي دهد شامل گردد.

" فردريكسون" منشور اخلاقي را حول محور برابري و عدالت اجتماعي و مصلحت عامه تعريف مي كند و " رهرو" اخلاقيات حاكم بر سازمانهاي دولتي را تابع ارزشهاي موجود در جامعه و جهان و جهان بيني حكومتي مي داند".

" دن هارت " بنيادهاي اخلاقي سازمان را تحت سه ركن اساسي به نام عزت ، آبرو ونيكخواهي و عدالت عنوان نموده است ؛ " كوپر " چهار منبع را در تصميم گيري هاي اخلاقي كارگزاران و مديران مهم ميداندكه عبارتند از صفات و خصائل شخصي ، ساختار و شكل سازمان و فرهنگ سازمان ؛   

" دوبل " نيز سه دسته معيار اخلاقي را مطرح مي نمايد كه عبارتند از احساس مسئوليت در مقابل حكومت ، مسئوليت فردي ، دورانديشي و خيرخواهي ؛ و" ارويك " از چهار منبع نام مي برد : مصلحت عمومي ، مصلحت حكومتي ،مصلحت سازماني و مصلحت شخصي.

"ريچارد ال دفت " مرامنامه يا منشور اخلاقي سندي است رسمي كه اصول اخلاقي و شئونات معنوي و ارزشي سازمان در آن قيد شده است ، در اين سند انتظاراتي كه سازمان از نظر رفتارهاي اخلاقي از افراد دارد نوشته مي شود.

" كايه " (1992) عده اي از محققان بر اين باورندكه مديران اجرايي سازمانها منشور را به مثابه يك روش كارآمد براي ارتقاء اخلاقيات تلقي مينمايند و عده اي نيز اعتقاد دارندكه منشور با فعاليت و شرايط كار مديران سازمانها مرتبط نيست ونميتواند براي بهبود رفتار اخلاقي مفيد باشد". در صورتي كه منشور اخلاقيات از طريق فرآيند گروهي و مشترك اشاعه شود احتمال اجراي موفقيت آميز آن افزايش مي يابد. بر خلاف اينكه منشور اخلاقيات در بخش خصوصي براي اثربخشي سازماني و بهبود كارآمدي حرفه اي تدوين مي شود ، در سازمانهاي خدمات عمومي طراحي منشور با هدف حمايت و تامين منافع عمومي صورت مي گيرد".

" باومن"  (1981 ) مي گويد عده اي از انديشمندان بر اين باورند كه منشور اخلاقيات در بهبود رفتار اخلاقي كاركنان مؤثر است و منشور مبنايي را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم   مي كند و بدين ترتيب لازم است كه كارآمد باشد و ضمن تشويق فعالانه افراد به كار در چارچوب موازين به نحو جدي به اجرا گذاشته شود".

همچنين " باور بنسن و رابين " معتقدند كه يافته هاي يك بررسي پيمايشي از كاركنان سازمانها حاكي از آنست كه 90% كاركنان سازمانهاي خدمات عمومي مورد مطالعه ، اثربخشي منشور اخلاقيات را در ايجاد يك زمينه و جو اخلاقي براي اجراي استانداردها و هنجارهاي سازمان مورد تاكيد قرار داده اند".

" گامناتز و ليري" ( 2002) منشور اخلاقيات در شكل گيري رفتار كاركنان سازمانها نقش مهم و اساسي دارد . منشور مي تواند فعاليتهاي سازمان ، واحدهاي آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومي تجهيز كند".

"براي اينكه كاركنان سازمان در حدود شرايط و استانداردها و ضوابط اخلاقي براي دروني كردن مباني ارزشها و ارزشهاي حاكم بر جامعه و فرد عمل كنند بايد مراحل درك و شناخت ، تبيين و تدوين و تنظيم اخلاقيات براي هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند" .

مأخذ:پايان نامه كارشناسي ارشد (بررسي رابطه رفتار اخلاقي و اثربخشي سازماني كاركنان سازمانهاي دولتي شهر كرمان)

 گردآورنده : صمصام نصيري

كارشناس ارشد منابع انساني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


مطالب مشابه :


منشور اخلاقي

منشور اخلاقي راه صحيح و طريق فرآيند گروهي و مشترك تبيين و تدوين و تنظيم
دانلود مقالات ویژه اخلاق در پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران

فرايند تدوين منشور اخلاقي براي مفاهيم اخلاقي در چهار منظومهء عطار
نقش و جايگاه ارزش‌هاي سازماني در تعالي سازمان‌ها

با نظام ارزشي و منشور اخلاقي تدوين شده سازمان­ها در فرايند تدوين و جاري
منشور اخلاقی :

" فردريكسون" منشور اخلاقي را حول طريق فرآيند گروهي و حرفه اي تدوين مي شود ، در
اخلاق در سازمان ها با تاکید بر دیدگاه اسلامی

اخلاق اسلامي و تدوين منشور و عملياتي کردن آن اخلاقي در فرايند منشور اخلاقيات
اخلاق حرفه اي

از آنجا كه منشور اخلاقي در هر سازمان طي فرايند منشور اخلاقي تدوين منشور اخلاقي
مديريت اخلاق در سازمان

برنامه اي براي ارزيابي جاري نيازمنديهاي اخلاقي تدوين منشور اخلاقي و فرايند برنامه
آسيب شناسي اجتماعي

شوراها با انواعي از مشكلات روبرو هستند كه تأثيرات مخربي روي فرآيند تدوين منشور اخلاقي
اخلاق در روابط عمومی

يك سازمان فرآيند محور كه ملزم است در تدوين منشور اخلاقي و منشور اخلاقي
طرح تکريم ارباب رجوع در تحول اداري

- منشور اخلاقي تدوين ، ترويج و عملياتي شده ارزيابي فرايند تلفيقي و تدوين گزارش جامع
برچسب :