نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای

۱)کدام  گزینه بعنوان واحد خروجی محسوب میشود؟

الف) ماوس            ب) چاپگر                   ج) صفحه کلید                    د) اسکنر

۲)کدامیک از چاپگرهای زیر چاپگرهای سوزنی نمی باشد؟

الف) لیزری                 ب)Dot Matrix ج)Daisy Wheel د)چاپگر خطی

۳) کلید میانبر برنامهhelp کدام گزینه است؟

الف) f2 ب) f1 ج) f7 د) f3

4) مبنای کار کامپیوتر بر اساس کدام سیستم است؟

الف ) دهدهی         ب ) باینری           ج ) دو دویی          د )ب و ج

۵) کدامیک در داخل واحد سیستم قرار ندارد؟

الف) پردازشگر (CPU )             ب) دیسک سخت              ج) صفحه کلید              د) حافظه اصلی

۶) حرف L در کلمه LAN اختصار کدام کلمه است؟

الف)Leading ب)Local ج) Long د) Linked

7) کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد؟

الف ) از دیسک سخت و فلاپی و CD  ROM برای ذخیره کردن برنامه های کامپیوتری استفاده می شود .

ب) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در RAM پاک نمی شوند .

ج) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در RAM پاک می شوند .

د) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در ROM پاک نمی شوند .

۸)برای حفاظت سیستم خود درمقابل ویروس می توان :

الف) E)mail هایی که فرستنده آن را نمی شناسید باز نکنید

ب) هرگز فایلی را از اینترنت که مکان ارسال آن را  نمی دانید باز نکنید .

ج) همیشه از آخرین نسخه یک برنامه ویروس یاب خوب برای کنترل فلاپی دیسک های مورد استفاده ، استفاده کنید .

د) همه موارد

۹) کدامیک از اجزاء زیر جزء حافظه های جانبی یا کمکی نیست؟

الف) دیسک مغناطیسی یا CD ب) فلاپی ج) دیسک سخت یا HARD د) حافظه RAM

10) کدامیک ازگزینه های زیر جزء قطعات اصلی سخت افزار کامپیوتر می باشد؟

الف)پردازنده           ب)پویشگر            ج)بلندگو               د)واژه پرداز

۱۱) یک واحد ۸ بیتی ازحافظه چه نامیده می شود؟

الف ) بیت                          ب) بایت                             ج) کلمه                          د) کاراکتر

۱۲) کدام گزینه تعریف درستی از سخت افزار است؟

الف) به قطعات الکترونیکی و مکانیکی کامپیوتر سخت افزار می­گویند

ب) بخشی ازکامپیوتر راکه قابل لمس ومشاهده است سخت افزار می­گویند

ج) مدارات داخلی ، صفحه نمایش و کی بورد سخت افزار هستند .

د) همه موارد

۱۳) ماوس یک دستگاه

الف ) خروجی است         ب) هم ورودی و هم خروجی               ج) ورودی                         د) همه گزینه ها نادرست می باشد

۱۴))واحد محاسبه ومنطق راچه گویند ؟

الف ) CPU ب) ALU ج) CU د)Hard

15) ICDL مخفف کدامیک از کلمات زیر می باشد؟

الف)International Computer Driving Licence

ب)Internet Computer Data Licence

ج) International Control Device Licence

د) Internet Computer Device Licence

16) جهت جلوگیری از شلوغی فایلها آنها را درون …….. قرار می دهند.

الف)FILE ب)RECORD ج)FOLDER د)DRIVE

17)دکمه های کنترلی بستن، حداکثر و حداقل کردن در کدام نوار پنجره دیده می شود؟

الف) نوار عنوان                   ب) نوار ابزار                 ج)نوار آدرس                د) نوار وضعیت

۱۸) نوار خاکستری رنگ در پایین میز کار چه نامیده می شود؟

الف) نوار عنوان               ب) نوار وظیفه                     ج)نوار وضعیت           د) نوار ابزار

۱۹) نام دیگر folder چیست؟

الف) directory ب) کشو           ج)  پوشه یا فهرست          د) همه موارد

۲۰)برای جلو گیری از مصرف برق در مواقعی که با کامپیوتر کار نمی کنیم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف) stand by ب) shut down ج) reset د) ms dos

21)نوار کار ویندوز را چه می نامند؟

الف) short cut ب) task bar ج) tool bars د) folder

22) محیط کار ویندوز را چه می نامند؟

الف)icon ب)desktop ج)taskbar د)windows

23) در اصطلاح کامپیوتر curser به چه معنی می باشد؟

الف) آیکون                 ب) اشاره گر موس                      ج) منو ساعت                 د)  پنجره

۲۴) کدامیک از گزینه های زیر برنامه های ویرایشی محسوب می شوند؟

الف) word pad ب) note pad ج) Microsoft word د) هر سه گزینه

۲۵)برای جابجا کردن پنجره ها از کدام نوار استفاده می شود؟

الف) نوار ابزار                ب) نوار عنوان                 ج) نوار وظیفه              د) نوار آدرس

۲۶) کدام دکمه پنجره  به حداکثر رسیده را به اندازه قبلی بر می گرداند؟

الف)restore ب)maximize ج)alt + f4 د)minimize

27) کدامیک از پنجره های زیر ساختار درختی یک پوشه را نشان میدهد؟

الف)recycle bin ب)control panel ج)my computer د)windows explorer

28)برای اینکه الگویBack ground به صورت کامل درصفحه قراربگیرد ازکدام گزینه زیربایداستفاده کرد؟

الف) center ب)Tile ج)Stretch د)All page

29) به پوشه بازیافت چه می گویند؟

الف)Recycle bin ب) Restore ج) Folder option د)Task bar

30)کدام گزینه زیر برای تنظیم ساعت بکار میرود؟

الف)راست کلیک گزینه Adjust Date/Time ب)دابل کلیک روی ساعت

ج) My computer گزینه Date/Time د)الف و ب

۳۱) تعریف Shortcut عبارت است از:

الف)برنامه های میانبر در محیط Desktop ب)نوار پایین محیط Windows

ج)پوشه های زرد در محیط Desktop د)الف و ج

۳۲) به کدام نوار Scroll bar می گویند؟

الف)نوار آدرس              ب)نوار منو            ج)نوار مرورگر           د)نوار وضعیت

۳۳) آیکونی با داشتن پسوند Bmp چه نوع فایلی محسوب می گردد ؟

الف)متنی             ب)گرافیکی         ج) صوتی          د) اجرایی

۳۴) کدام یک ازگزینه های زیر جهت تعریف محافظ صفحه نمایش بکار میرود؟

الف)DESKTOP ب)SETTING ج)APPERANCE د)SCREEN SAVER

35) کدام گزینه زیر مشخصات فایل پنهان می باشد؟

الف)system ب)Archive ج)Hidden د)Readonly

36) شبکه اینترنت جزو چه شبکه هایی محسوب میشود ؟

الف) Wan ب ) Man ج ) Lan د ) اینترانت

۳۷) کدام گزینه جزء لوازم مورد نیاز جهت برقراری ارتباط تلفنی با اینترنت نیست؟

الف)مودم           ب)کارت شبکه             ج)خط تلفن              د)اشتراک اینترنت

۳۸)به شبکه های محلی …………گفته میشود .

الف ) Wan ب ) Man ج ) Lan د ) Internet

39) کدام عبارت معادل شبکه گسترده است؟

الف)Lan ب)Man ج)Wan د)WWW

40) دکمه STOP در یک صفحه وب چه عملی را انجام میدهد ؟

الف( فراخوانی مجدد صفحه               ب( عملیات جستجوی مجدد را انجام میدهد

ج) تاریخچه را نشان میدهد                د) عملیات دریافت صفحه را متوقف میکند

۴۱) برای اینکه بتوان فقط عکس روی وب سایت را ذخیره نمود :

الف) روی تصویر راست کلیک نموده و سپس گزینه SAVE PICTURE AS را انتخاب میکنیم

ب) روی تصویر چپ کلیک نموده و سپس گزینه SAVE PICTURE AS را انتخاب میکنیم

ج) روی تصویر کلید CTRL را نگه داشته و سپس گزینه SAVE PICTURE AS را انتخاب میکنیم

د) روی تصویر کلید ALTرا نگه داشته  و سپس گزینه SAVE PICTURE AS را انتخاب میکنیم

۴۲) برای ارتباط با اینترنت به چه امکاناتی احتیاج میباشد ؟

الف) خط تلفن                   ب) مودم                             ج) ACCOUNT د) همه موارد

۴۳) کدامیک از شبکه های زیر شبکه محلی را تعریف میکند ؟

الف) اتصال یک سری از کامپیوتر ها در محدوده معینی مثل یک ساختمان را گویند

ب) اتصال کامپیوتر ها در محدوده یک شهر را گویند

ج) اتصال کامپیوتر ها در محدوده یک کشور را گویند

د) هر سه گزینه

۴۴) پیامهای دریافتی دیگران در کدام پوشه از صندوق پستی ما قرار میگیرد ؟

الف ) Inbox ب ) Sent ج ) Trash د ) Draft

45)جهت جمع آوریE)MAIL ها احتیاج به اتصال به اینترنت…………. وبرای مطالعه E)MAIL ها نیازبه اتصال اینترنت………

الف) می باشد، می باشد                                  ب)  می باشد، نمی باشد

ج)  نمی باشد، نمی باشد                              د ) نمی باشد، می باشد

۴۶)نوارHISTORY چه چیزی را نشان می دهد ؟

الف)گزینه هایMEDIA ب) آدرس صفحه ذخیره شده

ج) موارد جستجو                                                      د) سایت های مشاهده شده

۴۷) کدام گزینه برای فراخوانی مجدد یک صفحه بکار میرود ؟

الف) BACK ب) REFRESH ج) REPLY د) SUBJECT

48) کدام گزینه به معنای موضوع یک نامه میباشد ؟

الف) SUBJECT ب) BCC ج)CC د) COMPOSE

49) برنامه مرورگر مایکروسافت چه نام دارد؟

الفInternet Explorer( ب )Opera

ج) Netscape د )Firefox

50) در برنامه Internet Explorer آدرس سایت را در کدام نوار وارد میکنیم ؟

الف( نوار منو                    ب( نوار ابزار                       ج( نوار آدرس د(همه موارد

جهت دیدن پاسخ سوالات کیلیک نمایید

پاسخنامه

ردیف الف ب ج د ردیف الف ب ج د ردیف الف ب ج د ردیف الف ب ج د
۱ ۱۴ ۲۷ ۴۰
۲ ۱۵ ۲۸ ۴۱
۳ ۱۶ ۲۹ ۴۲
۴ ۱۷ ۳۰ ۴۳
۵ ۱۸ ۳۱ ۴۴
۶ ۱۹ ۳۲ ۴۵
۷ ۲۰ ۳۳ ۴۶
۸ ۲۱ ۳۴ ۴۷
۹ ۲۲ ۳۵ ۴۸
۱۰ ۲۳ ۳۶ ۴۹
۱۱ ۲۴ ۳۷ ۵۰
۱۲ ۲۵ ۳۸
۱۳ ۲۶ ۳۹


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات آزمون عملی ICDL2 همراه با پاسخ سئوالات

نمونه سئوالات آزمون عملی ICDL2 همراه با پاسخ سئوالات دریافت نمونه سئوالات عملی Icdl2
نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی)

نمونه سوال تستی icdl2 ضمنا منتظر سوالات تستی و عملی بیشتر را به نحو صحيح و با سرعت
نمونه سوالات عملی ICDL2 (بخش سوم)

نمونه سوالات عملی icdl2 کلیه فایلهای متنی درایو e که نام آنها با حرفd شروع می شود و در یک
نمونه سوالات عملی Icdl2

نمونه سوالات عملی Icdl2 . در درایو C و کلیه زیر پوشه های آن جستجو و با پیدا شدن چند فایل
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای

نمونه سوالات عملی ویندوز واینترنت با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در rom پاک
نمونه سوال عملی اینترنت

نمونه سوال عملی گروه icdl2 را ایجاد کنید و دو نفر نامه ای با موضوع " ثبت
نمونه سوال کتبی و عملی icdl درجه 2

نمونه سوالات آزمون های فنی و حرفه ای بانک سوال رایگان آزمون های فنی و حرفه ای www.acmm.ir
سوالان مقدمات عملیicdl

اعطای مدرک رسمی و بین المللی با مجتمع آموزشی نمونه سوالات نمونه سوال عملی icdl2.
برچسب :