عناوین دستورالعملهای استانداردکردن آزمایشگاهها

۱- فضا و تاسیسات :شامل محل تاسیس آزمایشگاه - مساحت - شرایط فیزیکی و تاسیسات - ایمنی فضای آزمایشگاه - طراحی فضای پرسنلی و پشتیبانی آزمایشگاه - ....

۲- کارکنان : شامل چارت سازمانی - تعداد پرسنل - ارزیابی افراد - شرح وظایف - آموزش - سابقه - تعهدات مسئول فنی در قبال پرسنل - ....

۳- تجهیزات : شامل تعداد وسایل - نحوه خرید - محل نصب - صحت عملکرد - کاربری - شناسنامه دستگاه - دفترچه راهنما - ....

۴- مستندسازی : شامل دستورالعملهای بخشهای مختلف - سوابق انجام آزمایش - کنترل کیفی - دستورالعمل انجام آزمایشات - دستورالعمل نحوه گزارش جوابها - ....

۵- ایمنی و بهداشت : شامل تعیین مسئول ایمنی بهداشت - مستندسازی آموزش - ایمنی کارکنان - واکسیناسیون - ایمنی محیط کار - ....


مطالب مشابه :


چالش‌های استقرار و اجرای موفق چرخه مدیریت خطا (نامنطبق) در آزمایشگاه بالینی

خطاهای رایج در فرآیند بخش‌های فنی آزمایشگاه صلاحیت یا ارزیابی کارکنان فنی بخش کامل
عناوین دستورالعملهای استانداردکردن آزمایشگاهها

آزمایشگاه تشخیص طبی ایرانی ۲- کارکنان: ارزیابی افراد - شرح وظایف - آموزش
تاریخچه علوم آزمایشگاهی در ایران 6 - تاریخچه بنگاه بهداشت اداره کل بهداری

در حال حاضر تعداد کارکنان فنی آزمایشگاه های رفرانس بالغ بر ارزیابی معرف ها و کیت های
ارزیابی سلامت بذور توسط بازدید مزرعه ای و تست آزمایشگاهی

ارزیابی سلامت بذور شناسایی آنها در آزمایشگاه مشکل کارکنان آموزش دیده دارد و
برنامه پایش سلامت کارکنان از طریق انجام آزمایشات در شرکت MIGT برگزار شد.

وی افزود در مرتبه اول این آزمایشات توسط آزمایشگاه کارکنان را مثبت ارزیابی کرد و
راهنمای ایمنی در کار با مواد شیميايي

این تدابیر باید سلامتی افرادی را که در آزمایشگاه آزمایشگاه.- ارزیابی کارکنان با
شاخص های ارزیابی در بیمارستانها

شاخص های ارزیابی در جبران خدمت کارکنان آزمایشگاه در
ایمنی آزمایشگاه

ایمنی آزمایشگاه: متشکل از کارکنان، دانشجویان، مدیران ایمنی مورد ارزیابی و
رضایتمندی‌ بیمار

- خدمات‌ آزمایشگاه‌، رادیولوژی‌ و ارزیابی کارکنان‌ در زمینه‌ نحوه‌ کارآمد و
عناوین دستورالعملهای استانداردکردن آزمایشگاهها

ایمنی فضای آزمایشگاه ۲- کارکنان: ارزیابی افراد - شرح وظایف - آموزش
برچسب :