مجموعه سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

مجموعه سؤالات انشا-   نگارش  پایه ی سوم  راهنمایی

 الف)  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

1)        مواعظ واندرزها در شعر گاه به شیوه ی مستقیم در قالب داستان و حکایت بیان شده اند .   

  2)    در نقد ادبی باید فقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

3)  هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است .    4) فابل داستانی است که حیوانات رفتار، گفتار و شخصیّت انسانی ندارند .                      

 5) یکی از خصوصیّات متن جذّاب آغاز نیکوی آن است  .     6) رعایت فاصله ( حاشیه گذاری ) در دو طرف انشا به زیبایی متن کمک می کند .           

7) در نگارش انشا انتخاب نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

  8)  در نقد ادبی بایدفقط  به عیب ها و کاستی ها ی یک اثر ادبی توجّه کرد .           

9) درداستانكوتاهفضاومكانوزمانمحدوداست.        10)  ادبيّاتپايداريبخشيازادبيّاتحماسيبهشمارميآيد  .                      

11) بهرهگيريازتضمينمتناسبباموضوعومحتواينوشتهبرتأثيروارزشآنميافزايد

 12) متنانشانميتواندگزارشيازشنيدههاوديدهها  باشد.        13) انشايخوبآناستكهگويا،رَساوزيباباشد.                                                

 14) متنانشانميتواندنقدرفتار،گفتار،نوشتاروآثارخودوديگرانباشد.         

15 ) در نگارش انشا انتخاب نام و عنوان زیبا و کوتاه و متناسب باید مورد توجّه باشد .   

ب) گزینه درست را انتخاب نمایید .

   در عبارات وابیات داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

16- هرچه در دل فرود آید ،  در دیده نکو نماید      الف )  کنایه            ب)  سجع                ج)  تشخیص       د)   تشبیه 

17- در عبارات وابیات داده شده کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

   به کتاب هایی که درآن ها زندگی ، آثار و احوال و سخنان بزرگان در آن مطرح می شود، می گویند .

      الف)   اتوبیوگرافی   ب)  بیوگرافی           ج)  تذکره          د)  تاریخ نگاری

18-  هرگاه شاعر و نویسنده به نام شاعر یا نویسنده ای که از او مصراع یا بیت یا سخنی آورده اشاره کند به آن آرایه ..... می گویند.    

   الف)  تضمین پنهان       ب)  تضمین آشکار     ج)  تلمیح          د) ترکیب

    19-  کدام گزینه از ویژگی های رمان نیست ؟

  الف)  شرح مفصّل حوادث   ب) فضا ومکان و زمان محدود   ج)   طولانی بودن داستان    د)  فراوانی شخصیّت  

20-  کدام گزینه به شکل مونولوگ نوشته نمی شود     الف)  مناجات   ب)  نیایش         ج)   نمایش نامه    د)  مرثیه 

21- كدامگزينهبخشيازادبياتحماسيبهشمارميآيد

 ؟الف) ادبيّاتپايدا        ب) ادبيّاتنمايشي     پ) ادبيّاتعرفان      ت)ادبيّاتتعليمي

22- كدامگزينهمعمولاًبهشكلمونولوگنوشتهنميشود؟   الف) مرثيه          ب ) نمايشنامه          پ) نيايش        ت )مناجات

23- كدامجملهبرايغنيترشدنانشامناسبنيست؟        الف) بهكاربردنحكايتهايكوتاهاخلاقي          

  ب) استفادهازنكتههايحكمتآميز        پ)  استفادهازاشعارمناسب             ت) شرحوتفضيلمتنانشا

24- دربيت «چشمهساردشتبامنآشناست/ كوهودشتوگلّهبامنهمصداست» كدامآرايهادبيوجودندارد؟

الف) مراعاتنظيروتشخیص        ب) تشبیه         پ)  تشخیص        ت)مراعات نظیر

25 -درترجمهتحتاللفظي،مترجم...  ؟       الف)كلماترابهصورتجداگانهمعنيمينمايدوبههمانصورتمينويسد.

ب)نويسندهاغلببهفكرمرتبكردنجملهازنظردستورياست.

  پ)مترجمترجمهجملهرامطابقبا زبانيكهبهآنترجمهميشود ميآورد.

ت)ترجمهتحتاللفظيمختصبهزبانعربياست.

26- كداميكازجملههايزيرنسبتبهسايرجملههااززيباييادبيكمتريبرخورداراست؟

الف) كودكانميانگارندكهفرصتيپايانناپذيربرايزيستندارند                . ب)رودخانهماندونظارهكرد.

پ)خرّمشهرشقايقيخونرنگاستكهداغجنگبرسينهدارد.                         ت)يكروزناگهانازآسمانآتشباريد.

27- آرايهيبهكاررفتهدركدامگزينهغلطاست؟

الف)آفريديرايگان،بيامرزرايگان،كهتوخدايينهبازرگان .( واجآرايي)            ب)شطّخرمشهركفميزد.  (ايهام)

پ )تكهيخهابهگريهافتادند.(تشخيص)                                   ت)سَروچمانمنچراميلچمننميكند.(جناس)

28-  كداميكاززيباييهايادبيديدهميشود؟ «  برکمانش تیر آرش را نمی دیدند »

   الف) تلمیح        ب )تضاد        پ) تکرار         ت)تشخیص

29- كدامگزينهدرموردانشانويسيغلطاست؟الف) بهرهگيريازشبكهمعناييبرزيباييمتنميافزايد.          

  ب) تكراركلمهياعبارتهميشهبهزيباييانشاميافزايد

.پ) انشاراميتوانبهشيوهداستاننوشت     ت) انشايزيباآغازوپايانيدارد.

30- مطالعهآثارادبيبزرگانايرانوجهان  بسيارضرورياست.

 الف) تقويتنويسندگي   ب) تقويتخواندن  پ)تقويتديدن ت) تقويتگوشسپردن

31- دربيت« تالحظههايپيشدلمگورسردبود // اينكبهيمنيادشماجانگرفتهاست»  آرايه ...... ديدهميشود؟

الف) تشبیه       ب) تضمین       پ) جناس        ت) تلمیح

32- انشايزيباآناستكهآغازوپايانيداردوميانبخشهايآن  ......ديدهميشود

.الف) هماهنگي   ب ) پيراستگي   پ) همانندي  ت)گُسَستگي

33- نحوهيبيان،توصيفحالاتورنگ،ويژگيهايدقيقرا .........مينامند.

الف) انسجاممتن    ب) بازسازيرويدادها      پ) فضاسازي      ت)تشبیه

34- اگريكاثرادبيرابررسي،نقدوتحليلكنيمبهاينعمل .........  ميگويند

.الف)  انسجام متن       ب)  تناسب        پ) نقد ادبی    ت) تضمین

35- دربيتكدامآرايهادبيديدهميشود.     « عقلحيرانشودازخوشهيزرينعِنَب // فهمعاجزشودازحُقّهيياقوتانار»

   الف)  تضاد      ب) تضمین          پ) تشبیه            ت) تلمیح

36- کدام گزینه به صورت مونولوگ نوشته نمی شود ؟     

   الف ) مناجات          ب) نیایش              ج) نمایش نامه           د) مرثیه

37- کدام جمله برای غنی تر شدن انشا مناسب نیست؟            الف )  استفاده از نکته های حکمت آمیز           

   ب)    به کاربردن حکایت های کوتاه      ج)   شرح وتفصیل متن انشا         د)    استفاده از اشعار مناسب   

38- کدام گزینه بخشی از ادبیّات حماسی به شمار می آید ؟

الف)   ادبیّات تعلیمی  ب)   ادبیّات عرفانی        ج)   ادبیّات نمایشی  د)  ادبیّات پایداری             

39- درکدام گزینه شبکه معنایی دیده می شود ؟                    الف)  فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز ، شعر     

   ب)   زمستان  ، آدم برفی ،  بخاری ،  سرما        ج)  مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا  ، آب

       د)  پرنده ،  بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم   

40- دركدامگزينهكمتراززبانادبياستفادهشدهاست.؟   الف) متاعجوانيبهبازارنيست  

       ب)  جوانيگهكاروشايستگياست      پ)چودرهستحاجتبهديوارنيست

         ت) كوچههايخراسانتوراميشناسند.

41- كدامگزينهازويژگيهايداستانكوتاهنميباشد؟           الف ) تنوّعوفراوانيشخصيّتها                 

   ب)  شخصيّتهايداستاناندكاست                 پ ) داستانكوتاهاست              ت)  فضاومكانوزمانمحدوداست

ج) جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .

42-کلمات « گویا ، حماسی ، نتیجه گیری ، داستانک ، رمان » را در  جای مناسب خود قرار دهید . توجه کنید یک کلمه اضافه است .

 الف)    در داستان های گذشته رسم بر آن بوده که شاعر یا نویسنده به  ...... می پرداخته است  .

   ب)  انشای خوب آن است که  ....... ،  رسا و زیبا باشد          ج)  شخصیت ها در  ........ دارای تنوع و فراوانی می باشند  .

   د)   به گونه ای از سروده ها که دارای آهنگ شکوهمند و استوار با صلابت هستند ؛  شعر  ........  می گویند .

     43- درجا های خالی کلمات مناسب بنویسید .               الف)  به پیوستگی و یک پارچگی در متن  .........  می گویند .

    ب) در روزگار ما بیش تر داستان ها به ........ است .

   44-مفهوم بیت « دل شود گر به علم بیننده // راه جوید به آفریننده » را به نثر ساده و روان امروزی برگردانید.

45-درجايخاليكلماتمناسببنويسيد.     الف) شبكهمعناييگستردهتراز   .........  است.

  ب) انشاراميتوانبهشيوهي  ........  نوشت .  

   پ) قالبيازداستاننويسيكهحيواناتشخصيتهاياصليآنهستند  .........   ميگويند.

  ت) ارزشانشابهتفصيلوبلنديآننيست،انشايخوبآناستكه  ...........  وجذابباشد .

46-جاهايخاليراباكلماتمناسبپركنيد    .

الف)  متنانشاميتواندنقدرفتارگفتار ......... وآثارخودياديگرانباشد. 

    ب)  گفتوگوينويسندهباديگرانرا ....... ميگويند.

47- جايخاليراكلمهمناسببنويسيد.       1-    بهداستانهايحيوانات ...........  ميگويند.

   2 -  بهكتابهاييكهشرححالبزرگانعلموادبدرآنآمدهباشد...........  ميگويند.

48- جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .                 الف)   شبکه معنایی گسترده تر از ........ است .

 ب)  به  قالبی از داستان نویسی که حیوانات شخصیّت اصلی آن هستند ....... می گویند .               

  ج)  به لطیفه ها وحکایت های بسیار کوتاه که گاه درچند سطر خلاصه می شوند ...... می گویند .

  د)  هر گاه بخواهیم منظور خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از  ......... بهره می گیریم .

49- ین کلمات را در جای مناسب  قرار دهید.  ( یک کلمه اضافه است )( ديالوگ،فضاسازي،زنجيرهمعنايي،مونولوگ،نويسندگي)

 1 - هرگاهبخواهيم منظورخودرازيباترودلنشين تر،بيانكنيماز  ...........بهرهميگيريم.

  2 - گفتگوينويسندهباديگرانرا   .........ميگويند.

3 -  مطالعهيآثارادبيايرانوجهان،برايتقويت  ............  بسيارضرورياست.

  4 - بههمنشينيوارتباطواژههاومجموعههاباهمديگركهچندينحلقهراهمپيوندميدهند ......................  ميگويند.

50- تعاريفنوشتهشدهباكدامگزينه های داخل کمانکمطابقتدارد      . (  ادبیّات پایداری ، ادبیّات تعلیمی  ، تذکره )

  1 - نوشتنشرححالبزرگانعلموادب  ................ 2 - توصيفمقاومت،دلاوريوشجاعتمردمدرمقابلهجومبيگانگان  ......

51-  واژه های «  شبكهمعنايي،تفصيلوبلندي،نمايشنامه،اصلاحمتن،هماهنگيوانسجام» در جای خالی قراردهید .

   الف)يكيازراههايمعرّفيشخصيّتهاونوشتندربارهآنهااستفادهازقالب .........  و داستان است .

   ب) ارزشيكانشابه ....... آننيست.            

 پ) انشايزيبا،آغازوپايانيداردوميانبخشهاي.......... ديدهميشود.

   ت)بهرهگيرياز .......... متناسبباموضوعانشا،برزيباييمتنميافزايد.

 52- بیت :  « میان گریه می خندم که چون شمع اندراین مجلس //  زبان آتشینم هست ، لیکن درنمی گیرد »را بازنویسی کنید .

53- کدام واژه ها را در کنار هم قراردهید  یک شبکه معنایی تشکیل می دهد .    (

  سوختن  ، ایستگاه ،  شمع  ، ستاره  ، خاکستر ،  کاوش ،  آتش   ، سفر )

54-از نظر شما ویژگی  مشترک دوست و آیینه چیست ؟ در یک بند ( چهار جمله مرتبط به هم ) بنویسید .

55-دو ویژگی مهم نثر کهن فارسی را بنویسید .

56- جمله ی :  « من از شوق دیدن مادرم گریستم » را به گونه ای  فضا سازی نمایید که صحنه ای جدید خلق و باز آفرینی شود .

( حداقل در چهار جمله )     

57- در بیت «  خون میان سنگر آزادگان جوشید / مثل یک موج خروشان شد » چهار رکن تشبیه را مشخص نمایید .

58- متن زیر را خوانده و نشانه ها ی (  «  »   ،   .    .....   -   ؟   !   :   )  در جای مناسب خود قرار دهید .

  باغبان پیر و پاک دل گفت  دیگران نشاندند ما خوردیم  اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند

59 - فضا سازی چه تأثیری بر نوشته می گذارد؟

60- برای واژه « نماز» یک شبکه معنایی نوشته و آن ها را در یک عبارت سه جمله ایی به کارببرید .

61- در شش جمله مرتبط به هم یک طنز بنویسید که قهرمان آن یک حیوان باشد .   

62-باواژههايزيرجملهبسازيد .  الف)  آبشخور ( جمله ی پرسشی )               ب) اقتدار ( جمله ی طنز آمیز)

63- آرايههايادبيجملههايزيررامشخصكنيد .

الف) جوانياتراپيشازفرارسيدنپيريوتندرستياتراپيشازبيماريغنيمتشمار .

  ب) پيامپيامبر(ص)گنجينهاياستكهانسانبداننيازمنداست.

64- اززبانبلبلكهبرشاخسارباخدايخودرازونيازميكندچهارجملهمرتبطبههمبنويسيد.

65- واژهي  « سرآمد»رادردوجملهبهگونهايبهكارببريدكهدرهرجملهمعناومفهوميمتفاوتداشتهباشد.

الف)  سرآمد : بهپايانرسيد                     ب)  سرآمد : برگزيده

66- يكنمونه  گفتوگويدروني  بنويسيدواينواژههارادرآنبهكارببريد .            زنگادبيّات،معلّم،دفترانشا

67- باتوجّهبهابياتزيرکهازسعدي می باشد،   بهپرسشهاپاسخدهيد .

مراخودنباشدزبانآوري  /  چنينگفتدرمدحشَه  عنصري     « چوازراستيبگذريخمبُوَد  /   چه مرديبُوَدكززنيكمبُوُد»

الف)  نوعتضمينرامشخصكنيد.    .......             ب)دوواژهيمتضادرابنويسيد . .............

68- جملاتزيررابهفارسيامروزيبيانكنيد .

الف)  عمردرپرستشخدايتعاليخرجكن .           ب) تمامزيركيراعاقبتشناسينامنِه .

69- مهم ترین اهداف نقد را بنویسید .

70- دربيتنوشتهشدهكدامآرايهادبيديدهميشود؟

درسينهامدوبارهغميجانگرفتهاست / امشبدلمبهيادشهيدانگرفتهاست   (   ........  )

71- مفهومبيت « كمگويوبهجزمصلحتخويشمگوي // چيزيكهنپرسندتوازپيشمگوي»  را در سه جمله مرتبط به هم بنویسید .

72- عبارتناتمامراكاملكردهوسپستاسهجملهمرتبطبههمكاملكنيد؟        باآغازتعطيلاتتابستاني ................

 73- معادلواژههايي راكهزيرآنخطكشيدهشده،بنويسيد.

پيامپيامبر(ص)گنجينهوآبشخورياستكهانسانيّت،هموارهبرايتازگيوشكوفاييوشكوهمنديخود،بداننيازمنداست.

74- ويژگييكانشايخوبكداماست؟ ( سه مورد)

75- درکتاب هایی که به « تذکره » معروفند کدام مطالبی مطرح می شود ؟

76- نقد ادبی چیست ؟

77- باهريكازتركيبهايزيربكجملهيزيبايادبيبنويسيد.               الف) پاكيروح           ب)همنشيننيك 

78- تشبيهيبنويسيدكهيكطرفآن «سنگ» باشدواركانآنرامشخصكنيد.

79- عبارتناتمامدادهشدهراتاسهجملهمرتبطبههمكاملكنيد.               بهترينآرزويمايناستكه ...

80- دربيت« سعدياراستروانگويسعادتبردند»  يكتخلّصويكتشبيهبيابيدوبنويسيد.

81- عبارتناتمامراتاچهارجملهمرتبطبههمادامهدهيد.              برايبالندگيورشدكشوربايد ...

88- نوعجملههايزيرراازلحاظادبيوزبانيبودنمشخصنماييد.

 1 - منشبها ؛بهآسمانوستارگاننقرهفاموماهسيمگونراكهدرخششيخيرهكنندهدارند؛مينگرم.

  2 - دانشمندبسيارميخواندومشتاقانهميپرسد.

82- معادلفارسيواژههايدادهشدهرابنويسيد.    1-  طرّار  ...            2-  علی الصّباح .....

83- دوويژگيرمانياداستانهايبلندرانامببريد .

84- چهارجملهبهشيوهيپرورشمتندربارهخليجفارسبنويسيد.

85- شبكهمعناييبيت « ابروبادومَهوخورشيدوفلكدركارند // تاتونانيبهكفآريوبهغفلتنخوري» را  مشخّصكنيد.

86- بااستفادهازآرايهتشخيصگفتگوييخياليبينبارانوزمينبنويسيد.  ( ششجمله)

 87- یک بند طنز آمیز بنویسید که قهرمان آن حیوانات باشد .

88- متن«  بارانرحمتبيحسابشهمهرارسيدهوخواننعمتبيدريغشهمهجاكشيده»  رابهنثرسادهوروانامروزيمتنبرگردانيد.

 89- برای واژه ی « زمین » يكشبكهمعناييبنويسيدوبعدآنهارادرچهارجملهمرتبطبه هم به کار ببرید ( دریک بند )

90- يكمونولوگدرحدّچهارجملهمرتبطبههمباموضوع« شركتدريكمسابقه »بنويسيد.

91- با واژه ی « پوزخند » یک جمله ی طنز آمیز بنویسید .

92- مترادفواژهوعباراتي راكهزيرآنخطكشيدهشده، بنويسيد.

الف)  هركهبرمعصيتمُصِربودازخداينترسد.         ب)درمُحاورهايكهبهحضوراومياندوكسرودخوضننمايد.

93- دوويژگيازويژگيهايشعرحماسيچيست؟

94- به گفتگوی درونی نویسنده باخویش ..  می گویند .      مونولوگ 

   102- گفتار یک نفره ای که می تواند مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد .  = مونولوگ

95- اکثر نیایش ها و مناجات و مرثیه ها  از این نوع هستند . = مونولوگ

96- گفتگوی بین افراد و با دیگران را .......................... می گویند.  = دیالوگ

97- از مونولوگ و دیالوگ در ........... ،  .......... و ........... بسیار استفاده می کنند . =  داستان ها - نمایش نامه ها-  فیلم نامه ها

98- کلمات زیر را بااستفاده از صفت های مناسب گسترش دهید .

 فصل  = پربرکت - سرسبز **  میلاد = خوش یمن- نورانی   **  پرسش = سخت آسان  **  رویش = سبز امید بخش شادی آور                

 کوچه = تنگ ، تاریک  **  خراسان   = بزرگ ،  صفا بخش   **    بیابان =  خشک بی آب وعلف     گلزار= زیبا روح بخش

 99- شکل دوم کلمات زیر را بنویسید وبا هریک از آن ها جمله ای بسازید.   آشیانه =  آشیان خانواده آشیان مهر ومحبّت است .

میهمان= مهمان پارسال یک هفته  در مشهد مقدّس مهمان آقا امام رضا (ع) بودیم.

100- فابل چیست ؟ با توجه به کتاب

101- از مشهورترین فابل های ادبیّات فارسی سه نمونه نام ببرید. کلیله و دمنه مرزبان نامه- منطق الطیر

 102- مواعظ یا شعرهای حکمی چیست ؟

103- هدف از ،................   رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است = شعر تعلیمی

104- مواعظ و اندرز ها گاه به شیوه ی غیر مستقیم درقالب داستان ها و حکایت ها به خصوص در مثنوی ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه ، قصیده و غزل بیان شده اند .

 105- متن انشا می تواند گزارشی از ......... ،......، ...........  مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقّت در طبیعت باشد . ( شنیده ها دیده ها )

106- ................بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است .  = نقد

107- یک متن جذّاب  باید دارای سه ویژگی باشد.             1- آغاز نیکو       2-  پیوستگی و انسجام محتوا       3- پایان بندی مناسب

108- بیت زیر را با رعایت انسجام در یک بند توصیف کنید . 

  « دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟                   ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

109- انشای زیبا ............ و........... دارد و میان بخش های آن هماهنگی ..... دیده می شود .  آغاز  -  پایانی انسجام

110- در روزگار ما بیش تر داستان ها  به ........ است .        نثر

 111- ادبیّات پایداری بخشی از ادبیّات حماسی به شمار می آید.  

112- انواع نثر را نام ببرید.روزنامه ای داستانی نمایشنامه و فیلم نامه سفرنامه خاطره گزارش

113- پیام بیت زیر را در یک بند توصیف کنید .« به اندازه ی بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود وبود»

114- ارزش یک انشا به تفصیل وبلندی آن نیست ،

 انشای خوب آن است که ........... و.......... و ......... باشد . گویا رسا زیبا

115-  در فیلم ها ......... و......... و...... به فضا سازی والقای بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند . رنگ نور  موسیقی 

116- در تعزیه ، لباس اشقیا ............... و رنگ لباس اولیا .................  است .  سرخ  - سبز

117- موضوع تذکره اولیا چیست ؟  شرح احوال وگفتار تعدادی ازعارفان و پارسایان

118- یکی از راه های معرفی شخصیّت ها و نوشتن درباره ی آن ها ، استفاده از قالب ............. و .......... است .  نمایش نامه و داستان

119- معادل کلمه های زیر را بنویسید . اِلّا  =  جز        طرّار  = دزد          علی الصّباح = بامدادان

120 - هرگاه در انشا ، از زبان شخصیّت ها سخن می گوییم لازم است به موقعیّت  ........... ،........... ،  ............ ،  و نوع واژه ها توجّه کنیم .

121- پرورش وآفرینش زیبایی در متن از چه راه هایی امکان پذیراست .؟1- استفاده از توصیف تخیّل فضا سازی

  2-بهره گیری از عناصرادبی مانند : تشبیه تشخیص- شبکه معنایی 3- ارتباط و انسجام متن

  4-بهره گیری از آیات روایات-  سخنان زیبا   اشعار و امثال و حکم 

122- ویژگی داستان بلند ( رمان ) را نام ببرید . 1- شرح مفصّل حوادث زندگی شخصیّت ها  

       2- تنوّع فراوانی شخصیّت ها در داستا

3- طولانی بودن داستان         4-  تنوع فضا ، مکان و زمان

123- ویژگی های داستان کوتاه را بنویسید . 1- برش یا بخشی از زندگی و حوادث رابیان می کند. 

     2- شخصیّت ها ی داستان اندک هستند.

3-داستان کوتاه است.          4- فضا و مکان وزمان محدود است .

124- داستانک ها  شبیه حکایت ها و لطیفه ها بسیار کوتاه هستند .    الف- درست   ب- نادست

125- عبارت های زیر را به نثر روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور = مادر حسنک زنی بسیار شجاع بود.

ابلیس زهره ندارد گرد او گردد . شیطان جرئت ندارد اطراف و دور بَر او ( رابعه ) بیاید .

در بصره قحطی عظیمی پیدا شد وخواهران متفرق شدند .= در بصیره نایابی بزرگی به وجود آمد و خواهران از همدیگر جدا شدند.

بر وجهی که بر متقدّم طعن نکند.= به گونه ای که بر نفر قبلی که سخن  را آغاز کرده است بی احترامی نشود .

ازجای تهمت زده پرهیز کن .= از حضور در جایی که ممکن است به کسی تهمت بزنند  دوری کن .

مگر نیّت بدل کردی = مگرقصد خود را عوض کرده ای

راسو در من آویزد = راسو با من  درگیر شود/

مقرون به ابواب بلا و مشقت= نزدیک به انواع بلا و سختی ها

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده وخوان نعمت بی دریغش همه جا کشید ه=

  رحمت و بخشش خداوند مانند بارانی بر همه جا پخش شده و سفره نعمت های او در سراسر دنیا  گسترده شده است . 

داعیه ای در باطن من پدیدآمد .= اراده وانگیزه ای در درون من به وجود آمد .

126- منظور از جمله ی « شهر در پناه شهدا است » یعنی چه؟

=  شهر را شهدا حفظ کرده اند و شهر بهخاطر وجود شهدا در امنیّت است .

127- یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب«  نمایش نامه»   و « داستان»  است .

128- منابع اطلاعاتی برای پژوهش به چند دسته تقسیم می شوند ؟

 1- منابع مکتوب 2- منابع غیرکتابخانه ای (  شنیداری دیداری رایانه ای )

129- فیش یا برگه چیست ؟

130- متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها ، دیده ها ، مطالعات یا حاصل گردش علمی ودقت در طبیعت باشد

 


مطالب مشابه :


بوی مهر ...بوی مهربانی - متن ادبی (1)

هاي سياه جان مي گيرند و پروانه مي شوند تا در نفس هاي هيجان زده كودكان پرواز متن ادبی
نخستین روز درس - متن ادبی (2)

كودكان به پياده روهاي خزان زده و پوشيده از برگ پائيز، بهارانه ترين متن ادبی برای
روز جهاني كودك مبارك باد

دكتر فرشيد يزدانى مديرعامل انجمن دفاع از حقوق كودكان بيشترين مشكل كودكان در كشور را نبود
حضرت زهرا(س) - شهادت - متن ادبی

رفتار دشمن با دختران و كودكان متن ادبی ایام نوشته های مدیر وبلاگ درمورد حضرت
شعر و داستان برای کودکان

دانلود كتاب . متن كامل كتابها . (براي كودكان كتب ادبي و كتابخانه هاي
مجموعه سوالات نگارش سوم راهنمایی نوبت دوم خرداد91 - 130 سوال

یکی از خصوصیّات متن جذّاب آغاز ودشت وگلّه بامن هم صداست» كدام آرايه ادبي كودكان مي
برچسب :