الماسهای کوه نور ودریای نور برگرفته ازوب جنگ ادبی استاد جمشیدی

نادر به هندوستان لشکر کشید .پادشاه ان روز هند که فهمید شکست خواهد 

خورد به مامور خزانه خود دستورداد که 2تخمه الماس با ارزش کوه نور ودریای نور

را برای او بیاورد .خزانه دار هم الماسها را  آورد .

پادشاه الماسها را گرفت ودر لای عمامه اش پنهان کرد .

نادر ولشکریانش بر هند مسلط شدند نادر پس از تثبیت حکومت دستورداد

مجلسی آراستند واز همه بزرگان هند واز جمله پادشاه آن روز هند هم دعوت کرد

وسپس در حضور جمع پادشاه هند را بعنوان تحت الحمایه خود به پادشاهی

مجداد هند منصوب نمود .

دراین هنگام ودر حالی که درکنار پادشاه هند ایستاده بود روی به حاضران نموده

وگفت :از برای انکه برای همگان دوستی ما ثابت گرددمن وپادشاه هند کلاههایمان

را برسم دوستی با یکدیگر عوض می کنیم وخودش عمامه پادشاه هند را بر داشته

وبر سر خودش گذاشت وتاج خودش را هم بر سر پادشاه هند نهاد .

وبا این تر فند صاحب 2تخمه الماس گرانبها گردید

 

قابل توجه در حال حاضر ...

کوه نور .بر روی تاج ملکه انگلیس است

دریای نور ..در خزانه جواهرات بانک مر کزی


مطالب مشابه :


دوست داشتین این کوچولو حیوان خانگی شما بود؟

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
اثرات دستبندهای مغناطیسی بر انسان

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
درگذشت شاعر گرانقدر استاد علی مظاهری تسلیت باد

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
آقای ثابت ثابتی در گذشت

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
دعاي رفع بيماري و فقر

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
فاطمه (س) از دیدگاه معلم شهید دکتر شریعتی

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
الماسهای کوه نور ودریای نور برگرفته ازوب جنگ ادبی استاد جمشیدی

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
كانديداتوري خاتمي براي انتخابات دهم قطعي شد

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
برچسب :