پایان نامه طراحی گیربگس 16 سرعته و تحلیل تنشها در اجزاء آن

   

طراحی گیربگس 16 سرعته و تحلیل تنشها در اجزاء آن 

 

تعداد صفحات۷۲

 

مقدمه

این پروژه تحقیقی پیرامون طراحی گیربکس است که شامل10 فصل می باشد که در هر فصل اجزاء مختلف آن ازلحاظ نیرویی وتنش بررسی شده است.

دربرخی موارد برای رسیدن به هدفی خاص ماشینها اعم از ماشین تراش وفرز و... نیازمند دور کم باسرعت بالا ودربرخی موارد نیازمند دور بالا وسرعت کم می باشد برای اینکه ماشین این قابلیتها راداشته باشد ازگیربکس ها استفاده می شود.

این پروژه ابتدا به صورت یک مسئله بیان می شود وسپس به حل این مسئله بیان می پردازیم تعریف مسئله باید شامل همه ی مشخصات لازم برای چیزی که قرار است طراحی شود باشد. این مشخصات عبارتند از مشخصات کمی ورودی وخروجی،حدود وابعاد واندازه فضایی که طرح می تواند اشغال کند چیز طراحی شونده رامی توان درآغاز مانند یک جعبه ی سیاه فرض نمود به همین سبب باید ورودی وخروجی این جعبه همراه باویژگیها ومحدودیت های آن مشخص شود. پس ازآن که مسئله تأیین شد قدم بعدی به هم آوری یک راه حل بهینه است واین کاربدون تحلیل ریاضی وتنشی نمی تواند صورت بگیرد که دراینجا طراحی براساس مسیر بحرانی داخل گیر بکس انجام شده است ودرهرکدام ازاجزاء آن معیاری که براساس آن طراحی شده مشخص شده است.

دراین طراحی به بررسی وتحلیل، درحالات مختلف پرداخته شده وسپس بارسم دیاگرامهای اسکلتی وسرعت وچرخنده ای گیربکس بهترین حالت گزینش شده وسپس تعداد چرخ دنده ها وشفتها وتعداد دنده های هرچرخ دنده محاسبه شده است سپس به طراحی یاتاقانها وخارها وغیره پرداخته شده است.                      

 ارائه پروژه به عنوان یک مسئله

اولین قدم درانجام یک پروژه وتجزیه وتحلیل آن ،طرح آن به عنوان یک مسئله است . مانیز دراین پروژه ابتدا پارامترهایی رابرای خود معلوم فرض کرده وطبق این پارامتر ها پیش رفته ومجهولات را به دست می آوریم:

 

معلومات پروژه

 

1- گیر بکسی(جعبه دنده ای)که باید طراحی نماییم باید دارای شرایط زیر باشد:

 

:کمترین دور خروجی گیربکس                                                       

      :بیشترین دور خروجی گیربکس                                     

      Z:تعداد دورهای خروجی از گیربکس                                                z=16                              

     :دور موتور                                                                                                       

2- گیربکس دردست طراحی می بایست دربحرانی ترین حالت(بدترین شرایط کاری) ازقطعه ای ازجنس ST-70 وبه قطر 200میلیمتر براده برداری نماید.

3- ضریب ایمنی رابرای کلیه موارد برابر 1.5درنظر می گیریم n=1.5.

4- برای جفت چرخ دنده درگیر85%=η

برای تسمه 90%=η

ضریب قدرت موتور0.9= φ cos

 


 

مجهولات پروژه

 

1- طراحی کامل داخل گیربکس شامل:

-         تعداد شفت داخل گیربکس وتعداد چرخ دنده روی هر شفت وطراحی آنها

-         توان لازم برای براده برداری(درحالت بحرانی)

-         تعیین مسیر بحرانی گیربکس

-         طراحی خارها

-         طراحی بلبرینگها

-         محاسبه راندمان گیربکس(درحالت بحرانی)

-         طراحی کلاچ وترمز مناسب برای گیربکس

2- طراحی تسمه مورد نیاز برای سیستم(تعداد ونوع تسمه)

3- انتخاب الکتروموتورمورد نیاز

4- نقشه مرکب ونقشه مونتاژی گیربکس

 

 

               

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه                                                1

ارائه پروژه بعنوان یک مسئله ....................

معلومات پروژه ................................. 2

مجهولات پروژه.................................... 3

فصل اول : بررسی و تحلیل گیربکسها در حالات مختلف و گزینش بهترین حالت  

تغییر دور...................................... 5

انواع گیربکسهای مکانیکی بر اساس قواعد حاکم بر دورهای خروجی آنها   6

فصل دوم : رسم دیاگرامهای اسکلتی ، سرعت و چرخدنده ای گیربگس  

محاسبه فرمول ساختمانی .......................... 9

گزینش بهترین حالت برای فرمول ساختمانی........... 10

دیاگرام اسکلتی................................ 11

دیاگرام سرعت.................................. 12

دیاگرام چرخدنده ای ........................... 13

فصل سوم : تعیین تعداد دندانه های چرخدنده ها ....

سفارشات لازم جهت محاسبه تعداد دندانه ........... 16

فصل چهارم : محاسبه مشخصات مربوط  به گیربگس ......

محاسبه مدول وقطر چرخ دندهها ................... 22

فاصله بین شفتها............................... 24

طول شفتها..................................... 24

ابعاد پوسته گیربکس............................ 26

انتخاب مسیر بحرانی گیربکس...................... 26

تعیین دقیق جایگاه چرخ دنده ها روی هر شفت...... 29

فصل پنجم  انتخاب الکترو موتور و محاسبه ...........

محاسبه توان خروجی گیربگس ...................... 32

محاسبه راندمان گیربگس ......................... 33

توان روی هر شفت گیربگس ....................... 34

محاسبه توان الکترو موتور مورد نیاز ............. 34

فصل ششم : نیروی وارده به چرخ دنده ها و محاسبه دقیق مدول  

درگیری z4 با z5................................ 38

درگیری z7 با z8................................ 39

درگیری z10 با z11 .............................. 40

درگیری z16 با z17.............................. 40

درگیری z18 با z19.............................. 41

محاسبه دقیق مدول .............................. 42

فصل هفتم : طراحی شفتها .........................

آنالیز نیرویی شفت چهارم در صفحه yz............. 48

محاسبه گشتاور پیچشی بحرانی شفت چهارم ........... 49

محاسبه قطر شفت چهارم در حالت استاتیکی ......... 49

محاسبه تنش حد تحمل شفت چهارم ................... 50

محاشبه قطر با استفاده از معیارهای دینامیکی .... 53

فصل هشتم : طراحی تسمه ..........................

رابطه بین کششها در قسمتهای شل و سفت تسمه ..... 57

طراحی سیستم های انتقال قدرت تسمه ای با تسمه های V شکل   57

مشخصات تسمه مورد نیاز به طور خلاصه ............ 59

فصل نهم : طراحی بلبرینگ ها .......................

محاسبه عکس العمل ها در یاتاقانها ............... 61

چند نکته در مورد طراحی یاتاقانها .............. 62

انتخاب یاتاقانها مناسب ........................ 64

فصل دهم : طراحی خارها ..........................

مقدمه ای در مورد طراحی خارها.................. 68

طراحی خارها................................... 69

ضمائم ........................................ 72مطالب مشابه :


یاتاقان

پروژه های مهندسی مکانیک - یاتاقان - پروژه های مکانیک و سوالات دبیرستان و هنرستان - پروژه های
دانلود پاورپوینت موتور رم جت(پروژه توربو ماشین)

مهندسی مکانیک - دانلود پاورپوینت موتور رم جت(پروژه توربو ماشین) - جزوات و کتاب مهندسی مکانیک
پروژه بررسي سيستم سوخت‌رساني موتورهاي ديزل

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو نویسنده وبلاگ حسن عبدی رشته مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
پایان نامه طراحی گیربگس 16 سرعته و تحلیل تنشها در اجزاء آن

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - پایان نامه طراحی گیربگس 16 سرعته و تحلیل تنشها در اجزاء آن
معرفی شغل مهندس مکانیک

انجام پروژه های مکانیک،عمران،معماری،برق - معرفی شغل مهندس مکانیک - اولین ، بهترین و حرفه ای
برچسب :