نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرمت قرارداد كار1388

نمونه فرم قرارداد كار موقت و دائم اداره كار و امور اجتماعی و سازمان تامين اجتماعي:

اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي – مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما / نماينده قانوني كارفرما وكارگر منعقد مي شود.

1)  مشخصات طرفين:

كارفرما/نماينده قانوني كارفرما:

آقاي/خانم/شركت...........فرزند...........شماره شناسنامه/شماره ثبت: ....................... به نشانی ............

كارگر :

آقاي / خانم.....فرزند......متولد.....شماره شناسنامه.... شماره ملي.........ميزان تحصیلات ........... نوع و میزان مهارت ............. به نشاني:................... منعقد مي گردد.

2) نوع قرارداد: دائم / موقت / كارمعين:

3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد: .........

4) محل انجام كار: ...........

5) تاريخ انعقاد قرارداد: ..............

6) مدت قرارداد: ..........

7) ساعات كار: ..........

ميزان ساعات كار وساعت شروع وپايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد.ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

8) حق السعي:

الف: مزد ثابت / به میزان روزانه / ساعتي.............................ريال (حقوق ماهيانه.......... ريال)

ب: پاداش افزايش توليد يا بهره وري...............ريال كه طبق طوافق طرفين قابل پرداخت است.

ج: ساير مزايا: .........

9) حقوق و مزايا به صورت هفتگي / ماهيانه به كارگر در حساب شماره ............. نزد بانك ............ شعبه ............... توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

10) بيمه:

به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي ويا ساير دستگاههاي بيمه گذار بيمه نمايد.

11) عيدي و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار - مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي - به ازاي يكسال كار معادل شصت روز مزد ثابت / مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12) حق سنوات و مزاياي پايان كار:

به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون و مصوبه 25/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت كاركرد کارگر پرداخت مي شود.

 

 

13) شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد .............روز قبل به طرف مقابل كتبا اعلام مي شود. ..........

14) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، مرخصی استعلاجی، تعطیلات رسمی و تعطیلاتی که توسط دولت تعیین می گردد، كمك هزينه مسكن، كمك هزينه عائله مندي، نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

15) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود، يك نسخه نزد كارفرما، يك نسخه نزد كارگر، يك نسخه به تشكل كارگري(در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اینترنت يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاء كارفرما                                                            محل امضاء كارگر
 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

( قرارداد كار پروژه )

اين قرارداد بين شركت ............ که در اين قرارداد شرکت نامیده می شود توسط كارفرما / نماینده کارفرما  با خانم / آقاي ….......... فرزند …... به شماره شناسنامه ……..... صادره از ..……… متولد .............. به نشانی ............ كه در اين قرارداد همکار ناميده مي شود به شرح ذيل تنظيم و مورد موافقت طرفين مي­ باشد :

1- اين قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمينه .....جهت همکاری در پروژه ..... از تاريخ .....لغايت ..... است . به مدت ..... روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمايشی می باشد .

تبصره الف) در صورتي كه در طول دوره آزمايشي نحوه كار همکار مورد رضايت كارفرما نباشد، كارفرما مختار خواهد بود به صورت يك طرفه قرارداد را فسخ نمايد .

تبصره ب) پايان كار همکار در شركت به طور كامل بستگي به تقليل نيرو ( مانند زمان كاهش حجم كار )، اتمام كار پروژه و يا اتمام قرارداد دارد .

تبصره ج) شركت اختيار دارد همکار را در هر يك از كارگاه ها و دفاتر خود براي انجام تعهدات و وظايف مورد نظر در اين قرارداد به كار گمارد .

تبصره د) در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسيم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود .

 تبصره ه) در صورتيکه نياز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بيشتر از 23 روز در ماه باشد ، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهای rest  نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد .

تبصره و) چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائيد کارفرما به کار خود ادامه دهد ، اين قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به ميزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمديد خواهد بود .

2- ساعات کار در کارگاه از ساعت ...... لغايت ...... می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقيقاٌ رعايت نمايد .

3- همکار متعهد و موظف است از غيبت غيرمجاز و از ترك محل كار بدون هماهنگي بپرهيزد و وظايف محوله را باكمال دقت و رعايت مقررات ايمني شركت و زير نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذكر شده ، بر اساس مقررات انضباطي شركت با نامبرده رفتار خواهد شد .

4- مبلغ قرارداد ..... ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود . اين مبلغ در برگيرنده تمامی حقوق و مزايا و با توجه به قوانين و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زير تعيين می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزايا با همکار تسويه حساب کامل می نمايد و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزايا به غير از مبلغ توافق شده از خود سلبمی نمايد .

الف) مزد مبنا.

ب) اياب و ذهاب.

ج) حق مسکن.

د) حق اولاد.

و) نوبت کاری.

ز) عيدی.

ح) بن خوار و بار.

ط) حق سنوات.

ی) ساير مزايا.

5 اين قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر يک از طرفين قابل فسخ بوده در غير اينصورت با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود .

6 همکار موظف است در صورتيکه در حين کار بخواهد قرارداد را فسخ نمايد با اعلام قبلی يک ماهه شرکت را مطلع نموده و کليه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جايگزين نمودن پرسنل ديگر اقدام نمايد .

7 چنانچه کارفرما بنا به دلايلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسويه حساب کامل همکار اقدام می نمايد و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نمايد .

8 همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختيار وی قرار گرفته در حکم امين اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار يا ماشين آلات و دستگاهها ، مسؤول جبران آن خواهد بود .

9 در ساير موارد رابطه بين همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و ساير مقررات مربوطه حاکم خواهد بود .

10 کليه قراردادهای مربوط به کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود .

11 اين قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاريخ ........ تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است .

 
نام و نام خانوادگي همکار و امضاء:

نام و نام خانوادگي كارفرما و امضاء:


مطالب مشابه :


یک نمونه فرم درخواست کار...

یک نمونه فرم درخواست کار تاريخ : اصل معرفی نامه مبنی بر اشتغال به کار یا بازنشستگی
نمونه فرم اعلام شروع به کار

نمونه فرم اعلام شروع به کار. ( نمونه فرم اعلام شروع به در زمان عدم اشتغال
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد کار . وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي انسانی مشغول به کار در
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

نمونه فرم سابقه کار البته می تونید بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرم قرارداد كار كه كارگر به آن اشتغال مقررات مربوط به کار به شرح بندهای
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه نمونه فرم
برچسب :