اطلاعیه دوم و وسوم تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال 90

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور پيرو اطلاعيه مورخ 13/9/90 بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ آزمون ورودي‌ دوره هاي دكترا ي تخصصي سال1390 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌از دانشگاهها ‌مندرج‌ درجداول‌ ذيل‌ پس از اطلاعيه فوق، علاوه‌ برظرفيتهاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام آزمون، براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ نموده‌اند، لذا موارد ذيل نيز به رشته محل هاي اطلاعيه فوق اضافه مي گردد. ضمناً باطلاع داوطلبان مي رساندمبالغ شهريه دوره هاي شبانه ازسوي دفترگسترش آموزش عالي تعيين و به دانشگاهها اعلام مي گردد.

 

  2101ـ مجموعه علوم جغرافيايي

توضيحات

ظرفيت

نام گرايش رشته

نام دانشگاه

كدرشته محل

دوره

 

3

برنامه ريزي شهري

دانشگاه تربيت مدرس

3499

روزانه

 

 

 2102ـ مجموعه علوم اقتصادي

5

علوم اقتصادي

دانشگاه رازي كرمانشاه

3500

روزانه

7

علوم اقتصادي

موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي

3501

روزانه

 2108ـ مجموعه علوم تربيتي

4

برنامه ريزي درسي

دانشگاه تربيت مدرس

1145

روزانه

 2201ـ مجموعه زمين شناسي

2

تكتونيك

دانشگاه گلستان -گرگان

3502

روزانه

 2205ـ مجموعه شيمي

1

شيمي فيزيك

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )-قزوين

1453

روزانه

پژوهش محور

1

الي

دانشگاه كاشان

3503

روزانه

2

معدني

دانشگاه گيلان -رشت

1537

روزانه

شيمي با زمينه پليمر

2

پليمر

دانشگاه گيلان -رشت

3504

روزانه

پذيرش براي عنوان رشته شيمي بازمينه كاتاليزورها

2

شيمي

دانشگاه گيلان -رشت

3505

روزانه

 2206ـ مجموعه فيزيك /مجموعه فوتونيك /

2

اتمي ومولكولي درزمينه ليزر

دانشگاه گيلان -رشت

3507

روزانه

عنوان رشته فيزيك- گرايش اتمي و مولكولي مي باشد.

2

اتمي وملكولي

مركزبين المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته وعلوم محيطي-كرمان

3506

روزانه

 2210ـ مجموعه رياضي

اناليز-زمينه هارمونيك

1

رياضي محض

دانشگاه گيلان -رشت

3508

روزانه

زمينه گروهها

1

رياضي محض

دانشگاه گيلان -رشت

3510

روزانه

گرايش هندسه

1

رياضي محض

دانشگاه گيلان -رشت

3509

روزانه

 2214ـ نانوشيمي

7

نانوشيمي

دانشگاه كاشان

3511

روزانه

 2301ـ مجموعه مهندسي شيمي

پژوهش محور

1

مهندسي شيمي

دانشگاه كاشان

3512

روزانه

 2302ـ مهندسي پليمر/صنايع پليمر/

پذيرش براي عنوان رشته مهندسي پليمر-علوم وفناوري چاپ- شيوه پژوهش محور- فاقد خوابگاه

1

مهندسي پليمر/صنايع پليمر/

پژوهشكده صنايع رنگ -تهران

3513

روزانه

 2311ـ مهندسي عمران-نقشه برداري

زمينه تخصصي سيستم اطلاعات جغرافيايي

1

مهندسي عمران -نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

3514

شبانه

 2312ـ مجموعه مهندسي برق

5

مهندسي برق

دانشگاه بيرجند

3515

روزانه

شرايط در دفترچه

5

الكترونيك

دانشگاه شاهد

2071

روزانه

 2314ـ مهندسي مكانيك

پژوهش محور

2

طراحي كاربردي

دانشگاه كاشان

3516

روزانه

 2317ـ مجموعه مهندسي پزشكي

شرايط در دفترچه

2

بيوالكتريك

دانشگاه شاهد

2212

روزانه

 2409ـ علوم دامي

3

تغذيه دام

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري

3517

روزانه

 2410ـ ابياري

4

ابياري وزهكشي

دانشگاه زابل

3518

روزانه

   2412ـ مجموعه زراعت واصلاح نباتات

ژنتيك بيومتري

3

اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري -ژنتيك ملكولي ومهندسي زنتيك /

دانشگاه زنجان

3519

روزانه

عنوان رشته اصلاح نباتات

3

اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري -ژنتيك ملكولي ومهندسي زنتيك /

دانشگاه گيلان -رشت

3520

روزانه

عنوان رشته زراعت

5

زراعت /اكولوژي گياهان زراعي -فيزولوژي گياهان زراعي -علف هاي هرز/

دانشگاه گيلان -رشت

2554

روزانه

 2414ـ حشره شناسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

گياهپزشكي-بيماري شناسي گياهي

3

بيماري شناسي گياهي

دانشگاه زنجان

3521

روزانه

1

بيماري شناسي گياهي

دانشگاه گيلان -رشت

3522

روزانه

 2809ـ مجموعه زبان شناسي

1

زبان شناسي همگاني

دانشگاه اصفهان

2917

روزانه

 

ضمناً براساس اعلام نظر دانشگاهها ي پذيرنده مواردذيل نيز تغيير نموده است.

1_ظرفيت رشته محلهاي 2226 مديريت وسيستم بهره وري و 2874 زبان وادبيات فارسي دانشگاه يزد دو نفر مي باشد.

2_ظرفيت رشته محلهاي 3195 رياضي محض و 3184 رياضي كاربردي دانشگاه لرستان پنج نفر مي باشد.

3_ظرفيت رشته محلهاي 1207 علوم سياسي و 2879 زبان وادبيات عرب دانشگاه اصفهان دو نفر مي باشد.

4_ظرفيت رشته محل 3018 علوم قرآن وحديث دانشگاه كاشان پنج نفر مي باشد.

5_ظرفيت رشته محل 2177 مهندسي مكانيك-تبديل انرژي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سه نفر مي باشد.

6_ظرفيت رشته محل 1800 رياضي كاربردي دانشگاه گيلان  هشت نفر(درزمينه فرايندهاي تصادفي2 نفر, عددي 2نفر, مسائل مقدارمرزي 2نفر, تحقيق درعمليات 1 نفر و كنترل وبهينه سازي 1نفر) مي باشد.

7_ظرفيت رشته محل 1799 رياضي-جبر دانشگاه گيلان يك نفر و پذيرش در رشته محل 1801 رياضي دانشگاه گيلان يك نفر فقط براي گرايش آناليز مي باشد.

8_ پذيرش دررشته محل3242 مهندسي پليمر-صنايع رنگ پژوهشكده صنايع رنگ به شيوه آموزشي پژوهشي بوده و پژوهش محور نيست.

9_ظرفيت رشته محل 2073 مخابرات دانشگاه شاهد سه نفر مي باشد.

10_طبق اعلام مركز تحقيقات نجوم واخترفيزيك مراغه پذيرش و تحصيل دانشجويان دراين مركز درقالب طرحهاي پژوهشي تقاضامحوري خواهدبود كه موسسات دولتي و ياغيردولتي متقاضي با عقدقرارداد اجراي آن را به اين مركز واگذار كرده و اعتبار كامل آن را تامين نمايند. همجنين متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ارشد فيزيك (ترجيحاً دريكي ازگرايشهاي وابسته به نجوم واخترفيزيك) كه سوابق تحصيلي و پژوهشي درخشان به ويژه دريكي از زمينه هاي تحقيقاتي اين مركز داشته باشند در اولويت مي باشند.

11_پذيرش دررشته محل 3268 محيط زيست دانشگاه ملاير از رديف رشته امتحاني 2401 گروه كشاورزي صورت گرفته و عنوان رشته مذكور مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست مي باشد.

********************************

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور پيرو اطلاعيه مورخ 13/9/90 بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ آزمون ورودي‌ دوره هاي دكترا ي تخصصي سال1390 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌از دانشگاهها ‌مندرج‌ درجداول‌ ذيل‌ پس از اطلاعيه فوق، علاوه‌ برظرفيتهاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام آزمون، براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ نموده‌اند، لذا موارد ذيل نيز به رشته محل هاي اطلاعيه فوق اضافه مي گردد. ضمناً باطلاع داوطلبان مي رساندمبالغ شهريه دوره هاي شبانه ازسوي دفترگسترش آموزش عالي تعيين و به دانشگاهها اعلام مي گردد.

2101ـ مجموعه علوم جغرافيايي

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
  3 برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس 3499 روزانه2102ـ مجموعه علوم اقتصادي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
  5 علوم اقتصادي دانشگاه رازي كرمانشاه 3500 روزانه
7 علوم اقتصادي موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي 3501 روزانه


2108ـ مجموعه علوم تربيتي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
  4 برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت مدرس 1145 روزانه


2201ـ مجموعه زمين شناسي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
2 تكتونيك دانشگاه گلستان -گرگان 3502 روزانه


2205ـ مجموعه شيمي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
1 شيمي فيزيك دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )-قزوين 1453 روزانه
پژوهش محور 1 الي دانشگاه كاشان 3503 روزانه
2 معدني دانشگاه گيلان -رشت 1537 روزانه
شيمي با زمينه پليمر 2 پليمر دانشگاه گيلان -رشت 3504 روزانه
پذيرش براي عنوان رشته شيمي بازمينه كاتاليزورها 2 شيمي دانشگاه گيلان -رشت 3505 روزانه


2206ـ مجموعه فيزيك /مجموعه فوتونيك /
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
2 اتمي ومولكولي درزمينه ليزر دانشگاه گيلان -رشت 3507 روزانه
عنوان رشته فيزيك- گرايش اتمي و مولكولي مي باشد. 2 اتمي وملكولي مركزبين المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته وعلوم محيطي-كرمان 3506 روزانه


2210ـ مجموعه رياضي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
اناليز-زمينه هارمونيك 1 رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت 3508 روزانه
زمينه گروهها 1 رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت 3510 روزانه
گرايش هندسه 1 رياضي محض دانشگاه گيلان -رشت 3509 روزانه


2214ـ نانوشيمي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
7 نانوشيمي دانشگاه كاشان 3511 روزانه


2301ـ مجموعه مهندسي شيمي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
پژوهش محور 1 مهندسي شيمي دانشگاه كاشان 3512 روزانه


2302ـ مهندسي پليمر/صنايع پليمر/
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
پذيرش براي عنوان رشته مهندسي پليمر-علوم وفناوري چاپ- شيوه پژوهش محور- فاقد خوابگاه 1 مهندسي پليمر/صنايع پليمر/ پژوهشكده صنايع رنگ -تهران 3513 روزانه


2311ـ مهندسي عمران-نقشه برداري
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
زمينه تخصصي سيستم اطلاعات جغرافيايي 1 مهندسي عمران -نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3514 شبانه


2312ـ مجموعه مهندسي برق
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
5 مهندسي برق دانشگاه بيرجند 3515 روزانه
شرايط در دفترچه 5 الكترونيك دانشگاه شاهد 2071 روزانه


2314ـ مهندسي مكانيك
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
پژوهش محور 2 طراحي كاربردي دانشگاه كاشان 3516 روزانه


2317ـ مجموعه مهندسي پزشكي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
شرايط در دفترچه 2 بيوالكتريك دانشگاه شاهد 2212 روزانه


2409ـ علوم دامي

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
3 تغذيه دام دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري 3517 روزانه

2410ـ ابياري
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
4 ابياري وزهكشي دانشگاه زابل 3518 روزانه


2412ـ مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
ژنتيك بيومتري 3 اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري -ژنتيك ملكولي ومهندسي زنتيك / دانشگاه زنجان 3519 روزانه
عنوان رشته اصلاح نباتات 3 اصلاح نباتات /ژنتيك بيومتري -ژنتيك ملكولي ومهندسي زنتيك / دانشگاه گيلان -رشت 3520 روزانه
عنوان رشته زراعت 5 زراعت /اكولوژي گياهان زراعي -فيزولوژي گياهان زراعي -علف هاي هرز/ دانشگاه گيلان -رشت 2554 روزانه


2414ـ حشره شناسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
گياهپزشكي-بيماري شناسي گياهي 3 بيماري شناسي گياهي دانشگاه زنجان 3521 روزانه
1 بيماري شناسي گياهي دانشگاه گيلان -رشت 3522 روزانه


2809ـ مجموعه زبان شناسي
 

توضيحات ظرفيت نام گرايش رشته نام دانشگاه كدرشته محل دوره
1 زبان شناسي همگاني دانشگاه اصفهان 2917 روزانه


ضمناً براساس اعلام نظر دانشگاهها ي پذيرنده مواردذيل نيز تغيير نموده است.

1_ظرفيت رشته محلهاي 2226 مديريت وسيستم بهره وري و 2874 زبان وادبيات فارسي دانشگاه يزد دو نفر مي باشد.
2_ظرفيت رشته محلهاي 3195 رياضي محض و 3184 رياضي كاربردي دانشگاه لرستان پنج نفر مي باشد.
3 _ظرفيت رشته محلهاي 1207 علوم سياسي و 2879 زبان وادبيات عرب دانشگاه اصفهان دو نفر مي باشد.
4_ظرفيت رشته محل 3018 علوم قرآن وحديث دانشگاه كاشان پنج نفر مي باشد.
5_ظرفيت رشته محل 2177 مهندسي مكانيك-تبديل انرژي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي سه نفر مي باشد.
6_ظرفيت رشته محل 1800 رياضي كاربردي دانشگاه گيلان هشت نفر(درزمينه فرايندهاي تصادفي2 نفر, عددي 2نفر, مسائل مقدارمرزي 2نفر, تحقيق درعمليات 1 نفر و كنترل وبهينه سازي 1نفر) مي باشد.
7 _ظرفيت رشته محل 1799 رياضي-جبر دانشگاه گيلان يك نفر و پذيرش در رشته محل 1801 رياضي دانشگاه گيلان يك نفر فقط براي گرايش آناليز مي باشد.
8_ پذيرش دررشته محل3242 مهندسي پليمر-صنايع رنگ پژوهشكده صنايع رنگ به شيوه آموزشي پژوهشي بوده و پژوهش محور نيست.
9_ظرفيت رشته محل 2073 مخابرات دانشگاه شاهد سه نفر مي باشد.
10 _طبق اعلام مركز تحقيقات نجوم واخترفيزيك مراغه پذيرش و تحصيل دانشجويان دراين مركز درقالب طرحهاي پژوهشي تقاضامحوري خواهدبود كه موسسات دولتي و ياغيردولتي متقاضي با عقدقرارداد اجراي آن را به اين مركز واگذار كرده و اعتبار كامل آن را تامين نمايند. همجنين متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ارشد فيزيك (ترجيحاً دريكي ازگرايشهاي وابسته به نجوم واخترفيزيك) كه سوابق تحصيلي و پژوهشي درخشان به ويژه دريكي از زمينه هاي تحقيقاتي اين مركز داشته باشند در اولويت مي باشند.
11_پذيرش دررشته محل 3268 محيط زيست دانشگاه ملاير از رديف رشته امتحاني 2401 گروه كشاورزي صورت گرفته و عنوان رشته مذكور مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست مي باشد.

****************************************

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور پيرو اطلاعيه هاي مورخ 13/9/90 و 19/9/90 بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ آزمون ورودي‌ دوره هاي دكترا ي تخصصي سال1390 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌از دانشگاههاي ‌مندرج‌ درجداول‌ ذيل‌ پس از اطلاعيه هاي فوق، علاوه‌ برظرفيتهاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام آزمون و اطلاعيه هاي قبلي، براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ نموده‌اند، ويا ظرفيتهاي اعلام شده قبلي را تصحيح نموده اند لذا موارد ذيل نيز به رشته محل هاي اطلاعيه هاي فوق اضافه ويا تصحيح مي گردد.

دريافت جداول كدرشته محلهاي مورد پذيرش فايل PDF

ضمناً براساس اعلام نظر دانشگاهها ي پذيرنده مواردذيل نيز تغيير نموده است.
1_ظرفيت رشته محلهاي 3174 , 3179 , 3194 , 3205 رياضي دانشگاه قم هركدام دو نفر مي باشد.
2_ظرفيت رشته محلهاي  1149 , 1148 , 1147 علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران به ترتيب چهار, پنج و سه نفر مي باشد.
3_ظرفيت رشته محل 1607 فيزيك پلاسما دانشگاه تربيت معلم تهران پنج نفر مي باشد.
4_ظرفيت كدرشته محلهاي 2918 , 3044 , 1130 , 1248 , 1460 , 1459 , 1738 , 3264 , 1980 , 2592 دانشگاه تربيت مدرس هركدام سه نفر مي باشد.
5_ ظرفيت كدرشته محلهاي 2710 , 2057 مربوط به دانشگاه تربيت مدرس هركدام چهار نفر مي باشد.
 6_ كدرشته محلهاي 1903 و 1905  مربوط به دانشگاه تربيت مدرس حذف مي گردد و پذيرش براي رشته مهندسي شيمي در سه گرايش اعلام شده قبلي فقط با ظرفيت سه نفر در كدرشته محل 1904 صورت مي گيرد.
7_كدرشته محلهاي 2955 , 1032 , 3012 , 1365 , 1077 , 2856 , 1239 , 1251 , 1408 , 1601 , 1600 , 1683 , 3233 , 1956 , 2055 , 2054 , 2231 , 2290 , 2704 , 2715 , 2656  مربوط به دانشگاه تربيت مدرس حذف مي گردد.
 8_ كليه كدرشته محلهاي روزانه اعلام شده براي دانشگاه علم وصنعت ايران در اطلاعيه هاي فبلي حذف مي گردد و اين دانشگاه فقط براي دوره شبانه بشرح رشته هاي مندرج در جداول فوق پذيرش مي نمايد و  ضمناً دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.
9_ طبق اعلام دانشگاه تربيت معلم تهران اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشند.
10_پذيرش دررشته محل 3297 فرماندهي و كنترل دانشگاه صنعتي مالك اشتر از رديف رشته امتحاني 2320 مهندسي كامپيوتر صورت گرفته و داوطلبان رشته امتحاني مجموعه مهندسي كامپيوتر مي توانند اين رشته را انتخاب نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش


مطالب مشابه :


جایگاه کرمانشاه کجاست؟

اين بود كه در آينده نزديك خوابگاه دانشگاه رازي پشت نور كرمانشاه و سيستم گلستان
زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 89

وبلاگی با این آدرس پیدا نشد ممکن است آدرس وبلاگ را اشتباه وارد کرده باشید و یا وبلاگ حذف شده
اطلاعيه سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص زمان و محل برگزاري آزمون عملي

مازندران ، گلستان كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده سيستم جامع
تاريخ‌ و محل‌ رفع نقص كارت ، ‌ و ‌ برگزاري‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد سال‌ 1389 و هم‌ چنين‌ پانزدهمين د

دانشگاه رازي كرمانشاه. علوم اجتماعي دانشگاه رازي. گلستان سيستم‌‌و‌بهره
بيماريهاي گندم

در سال زراعي 79-1378 با ايجاد سيستم استان گلستان به دانشگاه رازي كرمانشاه
اطلاعیه دوم و وسوم تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال 90

5. علوم اقتصادي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 3500. روزانه. 7. علوم اقتصادي. موسسه عالي آموزش وپژوهش
شرایط، زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری دولتی سال 90

از طريق سيستم پاسخگويي شرق گلستان در گروه كد 1266 دانشگاه رازي كرمانشاه
جداول مربوط به برنامه زمانی ثبت نام دانشگاههای دولتی

معلم به نشاني www.tmu.ac.ir وارد سيستم آموزشي گلستان شده و با دانشگاه رازي كرمانشاه .
معرفی رشته مرتع و آبخیزداری

در حال حاضر در كشور ما واحدهاي دانشگاه گلستان · دانشگاه دانشگاه رازي كرمانشاه
برچسب :