اعلام‌ ظرفيت‌ رشته‌هاي جديد

 
14/05/89 تاريخ درج خبر
  

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته بر اساس كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1389 مي‌رساند، طبق اعلام دفترگسترش آموزش عالي و برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تغييراتي به شرح ذيل در رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اعلام مي‌گردد.
الف) رشته‌های جدید:
رشته محل‌های ذیل به رشته محل‌های مندرج در دفترچه اضافه شده است. لذا داوطلبان با توجه به گروه آزمايشي و دوره مجاز به انتخاب رشته در صورت تمايل مي‌توانند این رشته محل‌ها را نيز انتخاب نمايند.

دانشگاه تهران

توضيحات

جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش
نيمسال

عنوان گرايش

عنوان رشته

كدرشته محل

گروه آزمايشي

مرد

زن

دوم

اول

روزانه- محل تحصيل دانشكده فني فومن گيلان

مرد

زن

-

30

 

مهندسی شیمی

9151

رياضي و فني

روزانه- محل تحصيل دانشكده فني فومن گيلان

مرد

زن

-

30

 

مهندسی صنایع

9152

رياضي و فني

روزانه- محل تحصيل دانشكده فني فومن گيلان

مرد

زن

30

 

مهندسي نفت

9153

رياضي و فني

مجتمع آموزش عالي بهبهان

دوره روزانه

مرد

زن

25

_

نرم افزار

مهندسي كامپيوتر

9154

رياضي و فني

دوره شبانه

مرد

زن

10

_

نرم افزار

مهندسي كامپيوتر

9155

رياضي و فني

دانشگاه مذاهب اسلامي *

محل تحصيل واحد سنندج-
پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1 و2 و 3

مرد

زن

-

40

 

فقه وحقوق شافعي

9149

چندگروهي

مرد

زن

-

40

 

فقه وحقوق اماميه

9150

چندگروهي

* باتوجه به اعلام دفترگسترش آموزش عالي دانشگاه مذاهب اسلامي در دورشته محل فوق براي واحد سنندج بصورت شرايط خاص (مشابه شرايط ساير رشته‌هاي اين دانشگاه مندرج در ويژه‌نامه مربوط) پذيرش دانشجو خواهد داشت و فقط آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت این دانشگاه قرارگرفته‌اند می‌توانند برای این دو رشته متقاضی شوند.

رشته نیمه متمرکز طراحی پارچه گروه آزمایشی هنر در مراکز دانشگاه پیام نور

كدرشته

عنوان رشته

ظرفيت پذيرش

نام مراكز آموزشي

5866

طراحی پارچه

40 نفر

دانشگاه پيام نور تهران ـ مركز تهران

طراحی پارچه

40 نفر

دانشگاه پيام نور تهران ـ واحد لواسانات

موسسه غير انتفاعي آذرآبادگان - ارومیه

توضيحات

جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش
نيمسال

عنوان گرايش

عنوان رشته

كدرشته محل

گروه آزمايشي

مرد

زن

دوم

اول

 

مرد

زن

-

60

 

مترجمي زبان انگليسي

9156

زبان‌هاي خارجي

موسسه غيرانتفاعي باختر - ايلام

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

كارداني مديريت جهانگردي

9157

چندگروهي

موسسه غيرانتفاعي پرديسان- فريدونكنار

 

مرد

زن

-

60

نرم افزار

مهندسي كامپيوتر

9158

رياضي‌وفني

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - واحد يزد

 

مرد

زن

-

100

ايمني صنعتي

كاردان فني صنايع

9159

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كاداني علمي-كاربردي نرم افزاركامپيوتر

9160

رياضي‌وفني

موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسي شهرسازي

9161

رياضي‌وفني

موسسه غيرانتفاعي ساريان - ساري

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسي معماري

9162

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

کارهاي عمومي ساختمان

كاردان فني عمران

9163

رياضي‌وفني

ادامه موسسه غيرانتفاعي ساريان - ساري

توضيحات

جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش
نيمسال

عنوان گرايش

عنوان رشته

كدرشته محل

گروه آزمايشي

مرد

زن

دوم

اول

 

مرد

زن

-

100

نقشه برداری

كاردان فني عمران

9164

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي _ كاربردي  نرم افزاركامپيوتر

9165

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

ارتباط داده ها

كارداني علمي- كاربردي مخابرات

9166

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي-كاربردي شهرسازي

9167

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني معماري

9168

رياضي‌وفني

موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني معماري

9169

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

_

60

فيلمنامه نويسي

سينما

9170

هنر

 

مرد

زن

_

60

كارگرداني

سينما

9171

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

60

_

 

نقاشي

5887

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

60

-

 

ارتباط تصويري

5886

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

100

_

گرافيك

كارداني هنرهاي تجسمي

5892

هنر

موسسه غير انتفاعی صبا - ارومیه

 

مرد

زن

-

100

تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی علمی-کاربردی امور زراعی وباغی

9172

تجربی

موسسه غير انتفاعی علامه قزوینی - قزوین

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي

9174

چندگروهي

موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني-آبيك

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي-كاربردي سخت افزاركامپيوتر

9173

رياضي‌وفني

موسسه غيرانتفاعي قشم - قشم

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مديريت بازرگاني

9176

چندگروهي

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مديريت امور بانكي

9177

چندگروهي

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

حسابداري

9178

چندگروهي

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي-كاربردي نرم افزاركامپيوتر

9179

رياضي‌وفني

موسسه غير انتفاعي گنجنامه - همدان

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

100

مديريت هتلداري

كارداني صنعت جهانگردي

9180

چندگروهي

موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مديريت هتلداري

9148

چندگروهي

موسسه غير انتفاعي نبي اكرم (ص) - تبريز

 

مرد

زن

-

60

 

مهندسي فناوري اطلاعات

9139

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

60

نرم افزار

مهندسي كامپيوتر

9140

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي _ كاربردي  نرم افزاركامپيوتر

9141

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

ارتباط داده ها

كارداني علمي_كاربردي مخابرات

9142

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني معماري

9143

رياضي‌وفني

 

مرد

زن

-

60

 

مترجمي زبان انگليسي

9144

زبانهاي خارجي

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

مديريت بازرگاني

9145

چندگروهي

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

60

 

كتابداري واطلاع رساني

9146

چندگروهي

پذيرش از گروه‌هاي آزمايشي 1و2و3

مرد

زن

-

100

 

كارداني مديريت بازرگاني

9147

چندگروهي

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

60

-

 

ارتباط تصويري

5886

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

60

-

بازيگري

نمايش

5908

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

60

-

كارگرداني

نمايش

هنر

پذيرش به صورت نيمه متمركز

مرد

زن

100

-

گرافيك

كارداني هنرهاي تجسمي

5892

هنر

 

مرد

زن

-

100

 

كارداني علمي كاربردي گرافيك رايانه

9175

هنر

ب) موارد حذف شده
1- با توجه به اعلام انصراف دانشگاه صنعتي اميركبير از پذيرش دانشجو در واحد دانشگاهي بندر ماهشهر، لذا كدرشته محل‌هاي 1445 و 1442 مربوط به رشته‌هاي مهندسي شيمي و مهندسي پليمر دانشگاه مذكور از دفترچه شماره 2 حذف مي‌گردد.
2- با توجه به اعلام انصراف دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از پذيرش دانشجو در كدرشته محل‌هاي 1084 و 2234 گروه تجربی (رشته مهندسي منابع طبيعي-مهندسي چوب و كاغذ - دوره‌هاي روزانه و شبانه)، 1149 و 2047 گروه ریاضی (رشته مهندسي عمران نقشه برداري - دوره‌هاي روزانه و شبانه) و همچنين رشته ارتباط تصويري از گروه هنر، لذا رشته‌هاي فوق از دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي شماره 2 حذف مي‌گردد. همچنين اين دانشگاه در ساير رشته‌ها ظرفيت پذيرش را تغيير داده كه در اعلام نتايج نهايي اعمال خواهد شد.
3- كدرشته محل 1727 كارشناسي بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در دوره روزانه حذف مي‌گردد.
ج) موارد اصلاحی:
1- با توجه به ا علام دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي، مقطع دوره روزانه رشته كارداني بهداشت حرفه‌اي با كد 1884 در دانشگاه علوم پزشكي كردستان به رشته كارشناسي بهداشت حرفه‌اي با ظرفيت 20 نفر براي نيمسال اول با همان کدرشته محل اصلاح مي‌گردد.
2- نیمسال پذیرش رشته 2452 گروه ریاضی (دوره شبانه مهندسی مکانیک) طبق اعلام مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بناب، نیمسال اول می‌باشد.
3- طبق اعلام دانشگاه غیرانتفاعی چابهار، تحصیل در کدرشته محل 6274 گروه زبان (رشته زبان انگلیسی) با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان می‌باشد. همچنین کدرشته محل‌های 4024 گروه ریاضی (رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات)، 8760، 8761، 8762، 8763 و 8764 (رشته اقتصاد و مدیریت) دانشگاه غیرانتفاعی چابهار، جز دوره‌های بین‌الملل و با همکاری دانشگاه لندن بوده و دارای شهریه حدود 40 میلیون ریال (جمع شهریه ثابت و متغیر) در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد و پذيرش در اين رشته محل‌ها همانند ساير رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي بين‌الملل به صورت نيمه‌متمركز صورت مي‌پذيرد.
4- نوع گزينش رشته رياضيات و كاربردها بصورت استاني مي‌باشد.
5- گزينش رشته كارداني فوريت‌هاي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (كدرشته محل 2076)، بصورت شرايط خاص و ظرفيت آن نيز براي نيمسال اول سال تحصيلي جاري مي‌باشد و كلمه نيمه متمركز در ستون توضيحات رشته محل مذكور حذف مي‌گردد.
6- عنوان صحيح گروه آزمايشي رشته‌هاي تحصيلي دوره نيمه حضوري در صفحه 88 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي) مي‌باشد.
7- شرايط پذيرش دانشجو در رشته نيمه‌متمركز مهندسي كشتي ـ گرايش موتور دانشگاه صنعت نفت واحد محمودآباد به شرح زير اعلام مي‌گردد.
1-7- داشتن مدرك ديپلم رياضي فيزيك با حداقل معدل كل ديپلم 15.
2-7- حداكثر سن متقاضيان 22 سال تمام.
3-7- داشتن سلامت جسم و روان به تشخيص پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي با تأكيد بر عدم كوررنگي و اخذ كارت سلامت دريانوردي و حداقل قد 165 سانتيمتر.
4-7- قبولي در مصاحبه حضوري.
5-7- اولويت پذيرش با داوطلباني است كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم پزشكي باشند.
تبصره: داوطلباني كه خدمت نظام وظيفه انجام نداده‌اند و يا معافيت غيرپزشكي ندارند، مي‌توانند اين رشته را انتخاب نمايند ولي در صورت نياز به مدارك مذكور، مسئوليت اخذ و ارائه آن به عهده دانشجو خواهد بود.
6-7- مسئوليت انجام دوره كارورزي در دريا، اعم از مالي و اجرايي به عهده دانشجو بوده و موظف مي‌باشد بنا به درخواست دانشگاه در زمان مقرر با مسئوليت خويش دوره را انجام داده و مدارك لازم به دانشگاه ارائه نمايد.
7-7- دوره تحصيلي به صورت شبانه روزي در مجتمع آموزشي علوم دريايي محمودآباد (استان مازندران) بوده و پذيرفته شدگان در صورت وجود امكانات از خوابگاه مجردي و سه وعده غذا بر اساس آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط بهره مند مي‌گردند.
8-7- دانشگاه صنعت نفت هيچگونه تعهد استخدامي در قبال پذيرفته شدگان نخواهد داشت.

8- شهريه رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارشناسي دوره شبانه دانشگاه شهيد بهشتي تهران به شرح جدول ذيل مي‌باشد (كليه مبالغ به ريال مي‌باشد).

گروه آموزشي

شهريه ثابت

شهريه متغير براي هر واحد درسي

شهريه پروژه در صورت وجود پروژه در برنامه آموزشي

عمومي

پايه نظري

اصلي و تخصصي

آزمايشگاهي و كارگاهي

با دو ساعت اجرا در هفته

با سه ساعت اجرا در هفته

فني و مهندسي و هنر

000/200/1

000/70

000/120

000/225

000/250

000/350

000/450

علوم پايه

000/050/1

000/70

000/120

000/180

000/250

000/350

000/350

علوم انساني

000/000/1

000/70

000/100

000/150

000/250

000/350

000/300

9- دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي‌باشد. آدرس: تهران ـ حكيميه تهرانپارس ـ بلوار نور ـ جنب پارك ساحل. تلفن: 5-77309961-021 نشاني اينترنتي: www.hse.ac.ir
10- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اشراق بجنورد: بجنورد ـ كيلومتر 5 جاده اسفراين – اركان ـ بعد از نمايشگاه بين‌المللي.
صندوق پستي 1754 ـ كدپستي 55111-94531 تلفن: 7-2285701 دورنگار: 2285709-0584 نشاني اينترنتي: www.eshragh.ac.ir
11- آدرس جديد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رشديه تبريز: تبريز ـ شهرك رشديه ـ كوي الهيه ـ خيابان ارغوان (سبلان).
تلفن: 6678581 دورنگار: 6678582-0411
12- شرايط ذيل به شرايط و ضوابط اختصاصي مؤسسه آموزش عالي ابرار ـ تهران علاوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته شماره 2 اضافه خواهد شد.
1-12- داوطلبان ورود به اين مؤسسه لازم است به دين مبين اسلام و اصل ولايت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
2- 12- استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي، مانتو شلوار بلند با رنگ مناسب، كفش ساده و عدم استفاده از هرگونه آرايش) براي كليه دانشجويان الزامي است و در صورت عدم رعايت موارد فوق، از ثبت‌نام و ادامه تحصيل در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
3-12- اين مؤسسه هيچگونه امكانات خوابگاهي و غذا براي ارائه به دانشجويان ندارد.
13- شرايط ذيل به شرايط و ضوابط اختصاصي مؤسسه آموزش عالي رفاه ـ تهران علاوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته شماره 2 اضافه خواهد شد.
1-13- نام نويسي صرفاً از افرادي به عمل مي‌آيد كه در مصاحبه حضوري شرايط لازم مؤسسه را احراز نمايند.
2-13- شرط ثبت‌نام و ادامه تحصيل در مؤسسه رعايت حجاب كامل اسلامي و التزام عملي به اخلاق و احكام اسلامي است.
3-13- مؤسسه داراي امكانات اردوگاهي و ورزشي خاصي است كه بر اساس آيين‌نامه‌هاي داخلي مؤسسه دانشجويان مي‌توانند با تخفيفات دانشجويي از اين امكانات بهره‌مند شوند.
4-13- در صورت احراز شرايط برابر در مصاحبه، افرادي كه به زبان انگليسي و عربي (به تناسب رشته) و همچنين كامپيوتر، تسلط بيشتري داشته باشند از اولويت برخوردار خواهند شد.

13-5- از دانشجويان پذيرفته شده در تمامي رشته‌ها در بهمن ماه ثبت‌نام بعمل مي‌آيد.
14- کد رشته های تحصیلی 1111 و 1112 رشته مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین از ردیف رشته های تحصیلی موسسه مذکور حذف و ظرفیت پذیرش آن رشته ها در کد 1110 ادغام شده است.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

جامع علمي- كاربردي دانشگاه جامع علمي مركز آموزش علمي- كاربردي ايلام 1.
کارت ورود به جلسه آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای مهر 1388

حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي دانشگاه جامع علمي- كاربردي اعلام نمرات
اعلام‌ ظرفيت‌ رشته‌هاي جديد

ايلام. پذيرش از كارداني علمي كاربردي 3- طبق اعلام دانشگاه غیرانتفاعی چابهار، تحصیل در
دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال93 و ویرایش اطلاعات

جامع علميكاربردي سال اعلام دانشگاه جامع علمي و علمي، بين نمرات و
سازمان سنجش آموزش كشور

دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه داوطلبان دانشگاه جامع علمي ايلام (14 ) ايلام (249
دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه ویرایش اطلاعات کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی مهر90

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های زیبا ! آری به راستی چشمهایی که
استخدامی شرکت پتروشیمی ایلام

خاص سراسري دانشگاه جامع علمي كاربردي كه از طريق در نمرات آزمون لحاظ
درس هنر در روابط عمومي ـ جلسات اول و دوم

وبلاگ زمان دانشگاه که و اعلام نمرات مفاهيم و معاني هنر را به علمي
برچسب :