تست کنکورزبان و ادبیات فارسی


تست های ادبیات غنایی

1.       مناسب ترین کلمه ها برای تکمیل عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (سراسری ریاضی 79)

«در غزل حافظ، مسائل اجتماعی که با بیانی ………… و بر اساس ………… گسترده و اجتماعی شاعر مطرح می شود با مسائل خصوصی به همی می آمیزد و در یک زمینه ………… سیر می کند.»

1) حماسی- عرفان- اجتماعی                        2) عرفان- منِ- تعلیمی

3) غنایی- عرفان- حماسی                           4) غنایی- منِ- عرفانی

 

2.       «داستان های عاشقانه» را در ادب فارسی می توان با ………… در ادب اروپا برابر دانست.

1) شعر حماسی          2) داستان طنز             3) شعر نمایشی           4) قطعه ادبی

 

3.       در آثار کدام شاعر نمونه های موفق «ساقی نامه» نمی توان یافت؟

1) رضی الدین آرتیمانی                               2) ناصرخسرو

3) حافظ                                               4) نظامی

 

4.       نمونه های معروف و موفق «حبسیّه» کدام گروه است؟

1) مسعود سعد- خاقانی                              2) ناصرخسرو- خیام

3) نظامی- حافظ                                      4) رودکی- سعدی

 

5.       همه گزینه ها به جز گزینه ……… نام یکی از شاعران موفق در زمینه «منظومه های عاشقانه» وجود دارد.

1) نظامی                  2) سعدی                  3) فخرالدین اسعد گرگانی        4) عنصری

 

6.       عرفان و اصطلاحات صوفیه با پیشگامی کدام شاعر و در چه قرنی به حوزه غزل راه یافت؟

1) رودکی- چهارم       2) نظامی- ششم                    3) سنایی- ششم                             4) حافظ- هفتم

 

7.       «سمک عیار» تألیف کیست و جزء کدام یک از انواع ادبی است؟

1) فرامرز بن خداداد- غنایی                         2) عبداللطیف طسوجی- تعلیمی

3) عبدالله مستوفی- نمایشی                          4) اسلامی ندوشن- حماسی

 


8.       بیت کدام یک از گزینه ها با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟

«عشق دریایی کرانه ناپدید

 

کی توان کردن شنا ای هوشمند»

1) بسا عقل زورآور چیردست/ که سودای عشقش کند زیردست

2) بحری­است بحر­عشق­که هیچش­کناره­نیست/ آن­جا جز­آن­که­جان بسپارند­چاره­نیست

3) الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها/ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

4) جهان فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی/ که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

 

9.       مفهوم بیت «عشق را خواهی که تا پایان بری/ بس که بپسندید باید ناپسند» در همه گزینه ها جز گزینه ……… وجود دارد.

1)      در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

2)      فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست/ کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

3)      دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است/ اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی

4)      لاله و گل زخمی خمیازه اند/ عیش این گلشن خماری بیش نیست

 

10.   مفهوم بیت «توسنی کردم ندانستم همی/ کز کشیدن تنگ تر گردد کمند» در کدام گزینه آمده است؟

1)      ریاضت بسیار کشیدم و این ریاضت موجب تقوای من شد.

2)      در برابر عشق مقاومت کردم ولی تلاش برای رهایی از آن موجب گرفتاری بیشتر من شد.

3)      در برابر قضا و قدر الهی سرکشی کردم، نمی دانستم که این سرکشی، بیشتر مرا گرفتار می سازد.

4)      در برابر عشق هرچه بیشتر تسلیم شدم، موجب گرفتاری بیشترم شد.

 

11.   مؤلف کشف المحجوب کیست و به کدام قرن منسوب است؟

1) ابوالقاسم قشیری- پنجم                                     2) علی بن عثمان هجویری- پنجم

3) رشیدالدین میبدی- ششم                                    4) سعد وراوینی- هفتم

 

12.   معنی عرفانی کدام واژه، صحیح نیست؟

1)      توجه طالب است با تمام قوای روحانی خود به جانب حق برای حصول کمال= همت

2)      واردی است از حق تعالی بر دل که موجب تغییر آن و ایجاد حالاتی چون حزن و شادی می شود= وجد

3)      گشایشی که در مال و ظاهر سالک ایجاد شود= فتوح

4)      حمیّت محب بر طلب قطع نظر محبوب از غیر یا تعلق غیر از محبوب= غیرت

13.   معنی واژه های «درزه» و «محَن» به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟

1) بسته- رنج ها                    2) خیاط- نعمت ها      3) جامه نو- امتحان      4) چوب- سختی ها

 

14.   پیام درس «من این همه نیستم» (حکایت شیخ ابوطاهر و مریدش) در کدام گزینه صحیح نیست؟

1) برقراری صلح و آشتی                                       2) مغرور نشدن

3) بر خشم خود چیره شدن                          4) در بند القاب نبودن

 

15.   معنای کدام واژه با همه گزینه ها غلط است؟

1) رجم: سنگ زدن                                    2) خصومت انگیختن: پایان دادن به دشمنی

3) زندیق: ملحد و بی دین                            4) رعب: بیم

 

16.   «تو را بر همه چیز حکم است تا در ضیافت مایی» یعنی:

1)      قضاوت در این مسئله تا هنگامی که مهمان ما هستی به عهده تو است.

2)      تا هنگامی که در سرزمین ما هستی، می توانیم به عنوان مهمان از تو پذیرایی کنیم.

3)      تا وقتی که مهمان ما هستی، دستور تو بدون چون و چرا پذیرفته است.

4)      برای پذیرایی از شما، بسیار نعمت ها فراهم آورده ایم.

 

17.   ابیات زیر صورت منظوم کدام عبارت از داستان «حدی خوان» است؟ (سراسری زبان 83)

«دو سـه روزه ره ایـن سـرمنــزل
وز حدی صوت طرب زای کشید

 

کردشـان بـار گران مستعــجل
تا به یک روز بدین جای رسید»

1)      چون بار از اشتران فروگرفتند، اشتران یگان دوگان هلاک شدند.

2)      وی برفت و دو بار شتر بر هر اشتری نهاد و اندر راه حدی می کرد تا به مدتی قریب این جا آمدند.

3)      این غلام را فرمود تا به حدی صوت برگشاد. اشتران اندر صوت وی و شنیدن آن مشغول شدند.

4)      بدان که این غلامی است که حادی است و صوتی خوش دارد. من این را به ضیاع خود فرستادم با اشتری چند.


18.   املای کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است؟

1) ضیاع: زمین و آب                                 2) خوّاص: زنبیل باف

3) ضیف: مهمان                                        4) هادی: سرودخوان

 

19.   معنی کدام عبارت، در برابر آن نادرست است؟ (سراسری انسانی 78)

1)      به دار ضیف امیری از امرای حی نزول کردم: به مهمان خانه یکی از قبایل عرب فرود آمدم.

2)      مر اکرام ضیف را امیر بیامد: برای بزرگداشت مهمان، امیر آمد.

3)      سیاهی دیدم مغلول و مسلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاری را درون چادری به زنجیر کشیده اند.

4)      مرا به ملک تو حاجتی نیست این غلام را در کار من کن: من به ملک تو نیازی ندارم این غلام را به خاطر من ببخشای.

 

20.   کدام بیت به تأثیر «حدی خوانی» اشاره ای ندارد؟

1) به صد کاروان اشتر سرخ موی/ همی هیزم آورد پرخاش جوی

2) اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب/ گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری

3) به صوت خوش چو  حیوان است مایل/ ز حیوان کم نشاید بودن ای دل

4) نبینی شتر بر حدای عرب/ که چونش به رقص اندر آرد طرب


 

 

 پاسخ نامه سؤالات ادبیات غنایی

 

شماره سؤال

شماره گزینه صحیح

شماره سؤال

شماره گزینه صحیح

شماره سؤال

شماره گزینه صحیح

1.              

4

2.              

3

3.              

2

4.              

1

5.              

12

6.              

3

7.              

1

8.              

4

9.              

4

10.          

2

11.          

2

12.          

3

13.          

1

14.          

            1

15.          

2

16.          

3

17.          

2

18.          

4

19.          

3

20.          

1

 

 

 


مطالب مشابه :


تست زبان فارسی 1 - اول دبیرستان

مطالب این وبلاگ برگرفته از وبلاگ های دبیران زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است.
تست و نمونه سؤالات ادبیات فارسی عمومی

تست و نمونه سؤالات درس به درس ادبیات فارسی عمومی سال سوم دبیرستان(تهیه کننده: سفره کبود)
تست درس اول ادبیات فارسی(1) (با پاسخ)

تست و نمونه سوالات امتحانی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخ تشریحی
تست درس به درس نیمه ی نخست ادبیات فارسی عمومی سال دوم دبیرستان

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی دوره ی2 - تست درس به درس نیمه ی نخست ادبیات فارسی عمومی سال
نمونه تست کنکور با پاسخ تشریحی

نمونه تست کنکور با پاسخ تشریحی. 1ـ تعداد واج‌هاي همه‌ي كلمات زير با هم برابر هستند به جز . . .
تست کنکورزبان و ادبیات فارسی

تست های ادبیات غنایی. 1. مناسب ترین کلمه ها برای تکمیل عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه
تکنیک های تست زدن

زبان و ادبیات فارسی این تستهای مختلط و تست کنکور سالهای قبل باعث می‌شود که شخص
تست زبان فارسی

گنجینه ی ادب - تست زبان فارسی - بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
نمونه تست ادبیات فارسی اول دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی شادگان - نمونه تست ادبیات فارسی اول دبیرستان - - زبان و ادبیات فارسی
تست کنکور زبان و ادبیات فارسی 2-پیش دانشگاهی نیمه اول- قسمت سوم

پایگاه زبان وادب پارسی - تست کنکور زبان و ادبیات فارسی 2-پیش دانشگاهی نیمه اول- قسمت سوم
برچسب :