سبزی آرایی(تهیه انواع گل با پیاز و ترب وکلم...)

ابزار سبزی آرایی :

 1. قاشق توپی ( برای خالی كردن داخل سبزی ها و میوه ها )

 2. ورقه كن فنری ( برای فنری كردن سبزی ها )

 3. كاتر دوطرفه ( برای فنری كردن سیب زمینی و هویج و ...) 

 4. مجموعه اسكنه ها ( برای حكاكی به صورتU وV و زیگزاگ)

 5. مجموعه قالب ها ( برای طراحی سبزی ها و میوه ها)

2241961724354992226619221058527313811218

 چاقوهای شماره 1تا 3 (برای حكاكی شیارهای مختلف ) 

 چاقوهای شماره 4 تا 6 (برای خارج كردن داخل سبزیجات )

 چاقوی شماره 7 (برای ایجاد شیار مستقیم و كنده كاری )

16915347108118171171505217722468728237.j

 رنده شماره 1 تا 3 (برای درست كردن رشته های بلند و نازك از كدو، پنیر و سیب زمینی )

 چاقوی دندانه دار شماره 4 ( برای بریدن و ورقه كردن )

 وسیله شماره 5 ( برای فرم دادن به هویج و خیار و ...)   

 پوست كن دوطرفه ( برای پوست كندن میوه ها و سبزیجات )

2222914114747592491341710715221671912352

 چاقوی شماره 1 (برای ورقه كردن گوشت ها یا میوه های بلند)

 چاقوی شماره 2 (برای بریدن و ورقه كردن)

 چاقوی شماره 3 تا 5 (برای خرد كردن و بریدن )

 چاقوی شماره 6 (ساطور- برای بریدن و خرد كردن )    

1001083618144412186478872394011711755184

گل رز

وسایل مورد نیاز :      

پیاز - چاقو - چاقوی حكاكی - رنگ خوراكی

روش كار :

پیاز را پوست كنده ، یك سوم آن را  از سر جدا  كنید.

روی اولین لایه پیاز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ایجاد كنید.

گلبرگ ها  را فرم دهید.

ردیف دوم گلبرگ ها را بین گلبرگ ها ی ردیف اول به وجود آورید ، به همین ترتیب تا آخرین لایه پیاز ادامه دهید.

گل ها  را در آب سرد رنگی بگذارید.

5310724895229996134374129167155123235196

گل نیلوفر آبی

وسایل مورد نیاز :

پیاز  - چاقوی حكاكی - رنگ خوراكی 

روش كار :

پیاز را پوست كنده ، در قسمت سر پیاز با كمك نوك چاقو ، 8 تا 9 گلبرگ ایجاد كنید ، سپس خطوط گلبرگ ها  را با چاقو شكاف دهید.

سر پیاز باقی مانده را جدا كنید.

لایه های پیاز را با كمك نوك چاقو باز كنید.

پیاز گل شده  را در آب سرد رنگی بگذارید.

1651266423635152432491931271732461741071

گل مینا

وسایل مورد نیاز :

ترب - هویج - چاقو - پوست كن - چاقوی كنگره ای

روش كار :   

ترب را پوست كنده ، سپس آن را از طول ، نازك ورقه كنید.

ورقه های ترب را مانند شكل های مربوطه با چاقوی كنگره ای و معمولی برش دهید.

هویج را پوست كنده ، در سطح بالایی آن شیار حك كنید.

ورقه های ترب را دور هویج بپیچید.

دور ترب را با نخ ، محكم ببندید.

گل ها را در آب سرد بگذارید تا تازه و باز شوند.

5725522418112815421252199991233317921061

گل بنفشه

وسایل مورد نیاز :   

كلم قرمز، چاقوی حكاكی

روش كار :

لبه هر كدام از برگ های كلم را با چاقو مانند گلبرگ برش دهید.

برگ های داخلی را هم مانند ردیف 1 ببرید

لبه گلبرگ ها  را كمی ببرید تا سفیدی داخل برگ كلم مشخص شود.

كلم را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

5017618610476263189582182536634645138.jp

گل كوكب

وسایل مورد نیاز :

كدو حلوایی، چاقوی حكاكی ، آب نمك

روش كار :

كدو را پوست كنده ، تخم آن را بگیرید و آن را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید.

كدو را مانند پشت لاك پشت گرد كنید.

با چاقو  دایره ای در وسط كدو ایجاد كرده و دور آن را خالی و گود كنید.

روی دایره شیار ایجاد كنید.

هشت یا نه گلبرگ دور دایره ایجاد كنید.

وسط گلبرگ ها ی ردیف اول را گود كنید.

ردیف 5 و 6 را به دلخواه تكرار كنید، سپس گل را در آب سرد بگذارید تا تازه شود.

2202852125713110422826210169161208965214

گل داودی

وسایل مورد نیاز :

تره فرنگی ، چاقوی حكاكی ، قیچی       

روش كار :

از قسمت سفید تره فرنگی به طول 7 سانتیمتر جدا كنید.

روی اولین لایه 6 گلبرگ بلند ایجاد كنید.

با قیچی سر گلبرگ ها  را گرد كنید.

گلبرگ های ردیف دوم را بین گلبرگ های ردیف اول ایجاد كنید.

با قیچی ، سر گلبرگ ها  را گرد كنید.

مركز تره فرنگی را بعد از فرم دادن 5 لایه گلبرگ كوتاه كنید.

مركز تره فرنگی را با چاقو برش های متعدد دهید و سپس ، گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

7124521418517324209961492051379199881771

گل های طلایی و نقره ای

وسایل مورد نیاز :   

هویج بزرگ ، ترب سفید بلند، چاقوی  حكاكی، قالب های كوچك و بزرگ، اسكنه 7شكل ، آب.

روش كار : 

هویج و ترب را به قطر نیم سانتیمتر حلقه كنید. آنها را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید تا نرم شوند.

حلقه ها را قالب بزرگ بزنید.

با چاقو در مركز هویج دایره كوچكی حك كنید.

با اسكنه شیارهایی از لبه خارجی هویج به طرف مركز ایجاد كنید.

مجدداً با قالب كوچك آن را قالب بزنید.

ترب ها را قالب كوچك بزنید.

ترب را داخل گل هویج بگذارید و گل ها  را در آب سرد قرار دهید تا تازه و سفت شود.

1228424019424217741051737351201734394.jp

شمعدان

وسایل مورد نیاز :

هویج ، ورقه كن فنری، پوست كن یا چاقو

روش كار :

هویج را پوست بكنید.

با چاقو روی هویج شیارهای طولی ایجاد كنید.

با ورقه كن فنری هویج را به صورت فنر درآورده سپس آن را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید تا نرم شود.

دو سر آزاد فنر را با خلال دندان به هم وصل كنید تا دایره شود. سپس آن را  در آب سرد بگذارید تا تازه و سفت گردد.

اگر مایل هستید داخل شمعدان شمع بگذارید ، یك قطعه خیار را برش داده و از پایی به وسیله سوزن ، شمع را به خیار وصل كنید و در وسط فنر هویج بگذارید.

1701431481032510812748147217240322296215

گل ورونیكا

وسایل مورد نیاز :        

فلفل رنگی، چاقوی حكاكی، اسكنه7شكل، خلال هویج .

روش كار :

با اسكنه گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد كنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

با چاقو گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد كنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

خلال هویج را در شكاف های فلفل بگذارید.

15625012123712419917623307419327210106.j

گل رز سرخ

وسایل مورد نیاز :

چغندر، چاقو، چاقوی حكاكی.

روش كار :

چغندر را پوست بكنید.

5 گلبرگ ردیف اول را به ضخامت 3 میلیمتر ایجاد كنید ، زیر گلبرگ ها  را نازك بردارید.

لایه های بعدی گلبرگ ها  را مانند ردیف 2 بین گلبرگ های قبلی ایجاد كنید.

در وسط گل گلبرگ های كوچك ایجاد كنید.

1105472136121179477141249253131002103616

گل بگونیا

وسایل مورد نیاز :

تربچه ، چاقو

روش كار :

ساقه تربچه را ببرید و آن را  به 4 قسمت مساوی متصل به هم تقسیم كنید.

در هر قسمت سه گلبرگ كوچكتر ایجاد كنید.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

ساقه تربچه را ببرید. در سطح آن 6 شیار ایجاد كرده و دور آنها را كمی گرد كنید.

بین شیارها را ببرید به طوری كه در انتها به هم وصل باشند.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

2156934133180169155832331911841501902206

ماكارونی های رنگی

وسایل مورد نیاز :

هویج، سیب زمینی، كاتر دوطرفه

روش كار :

هویج و سیب زمینی را پوست بكنید.

كاتر را در هویج و سیب زمینی فرو كنید و بچرخانید تا آنها را مانند فنر ببرد.

به آرامی فنرها را از هویج و سیب زمینی خارج كنید.

فنرها را باز كنید.

فنر سیب زمینی و هویج را داخل هم كنید و آن را  در آب سرد بگذارید و یا بپزید.

24771012551142282560125541232351813232.j

پروانه

وسایل مورد نیاز :

گوجه فرنگی - چاقو - تخته چوبی

روش كار :

نصف گوجه فرنگی را به 4 حلقه تقسیم كنید. (هركدام به ضخامت نیم سانتیمتر) به طوری كه در انتها به هم وصل باشند.

سه حلقه زیرین را از وسط شكاف دهید.

شاخك و سر پروانه را فرم دهید.

بدن آماده شده را روی سر پروانه قرار دهید.

1351382525814823221111521021618321125217

 سبد گل

وسایل مورد نیاز : 

گوجه فرنگی - چاقو - اسكنه 7 شكل

روش كار :

گوجه فرنگی را از طول در دو خط از مركز به فاصله نیم سانتیمتر از هم تا وسط گوجه فرنگی ببرید. (دسته سبد )

با اسكنه لبه سبد را فرم دهید.

با استفاده از نوك چاقو ، پوست لبه ی سبد را كمی از گوشت جدا كنید.

تخم دو تكه ی جدا شده از دسته سبد را خارج كنید.

دو تكه را مانند بشقاب زیر سبد بگذارید.

302042047242351011305713897711749722289.


مطالب مشابه :


آموزش درست کردن گل شکلاتی واسه روی کیک

آموزش درست کردن گل و غنچه هم با ساقه درست کردم چون دیواره ظرفم بلند بود و توی ماکروفر
معرق ساقه گندم

بعد از آماده کردن ساقه ها یکی از نکات درست کردن در این روش باید از ساقه های بلند گندم
آموزش سبز کردن سبزه عید

آموزش سبز کردن كه ساقه بلند دارد را خيس كرده داخل كوزه عروسك هم مي شود درست
درست کردن موها برای رفتن به مهمانی

گل یاس - درست کردن موها و میله پلاستیکی بلند و قابل که ساقه موهای ‌تان در
آموزش اولیه بافتنی بیش از ۱۲ طرح بافتنی همراه با تصویر

هدیه,گل,تزئینات روش بافتن از زیر بلند کنید، اول میل را در درست کردن
کراسولاسه

نرک هرس گل ميوه( تنک کردن ) يک ساقه بلند با گل‌هاي دايره‌اي درست مي‌کنند
تزیین منزل با قاصدکها ساخته شده از دکمه های رنگی و زیبا

انتهای کوتاه سیم رو به وسیله دم باریک دور انتهای بلند درست کردن ساقه درست کردن
سبزی آرایی(تهیه انواع گل با پیاز و ترب وکلم...)

(تهیه انواع گل با پیاز و (برای درست كردن رشته های بلند و نازك از كدو ساقه تربچه
چه دسته گل عروسی؟ با چه شخصیتی مناسب است؟

ساقه بلند، گل، شاخ و برگ تشکیل شده است که گل ها را با ساقه های بلند دیزاین درست میشه
آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

درست کردن این کاردستی برای استفاده برای گل سازی ساقه ها را کوتاه و دیگری بلند
برچسب :