«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز » ( انشای دانش آموز شکوفه شاکرمی سال اول دبیرستان شاهد ناحیه 2 خرم آباد)

«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز »

به نام انكه گناه جوانيمان رابه صفاي كودكيمان مي بخشد.

كاش در خلوتم امشب توفقط بودي ومن    

یا که از اين دل پر تب توفقط بودي ومن

كاش حتي دو ملك را زبرم مي بردي

در حرم خانه ام امشب تو فقط بودي ومن

كاش هنگام دعا لب ز ميان برمي خواست

بي ميانجي گري لب ،تو فقط بودي ومن 

خداوندا حكايت من، حكايت همان پرنده ي بال وپر شكسته است كه ديريست از سوز عشق پرواز مي سوزد اماافسوس كه راز پروازرا ازياد برده است من هم دلم شكسته است ورمز باتو سخن گفتن را فراموش كرده ام.پس حرف هايم را ساده وصادقا نه با تو مي گويم

الهي مي دانم از تو غفلت كردم مي دانم ازتو روي برگرداندم آري اين من بودم كه خودم را در درياي پر خروش گناه غرق كردم اري اين من بودم كه درخت وجودم را به دست هاي سرد پاييزي سپردم تا كه شاخه هايش شكست وبرگ هايش به يغمارفت.بهاررا ازباغ دلم ربودم وخزاني به ان هديه دادم پاكي هاي كودكانه ام رابه خاطرهيچ وپوچ دنياناپاك گرداندم.چادرنمازم كه تمام زيبايي هاي كودكانه ام رادرگلبرگهاي گلهاي كوچكش مي نگاشتم ازبرم پروازكردوازمن دورشد.سجاده ام آن سجاده اي راكه مادربزرگم درواپسين لحظات عمرخودبه من سپرد درميان آتشكده ي جهالت رهاكردم واي برمن كه درامانت مادرم خيانت كردم و واي برمن كه ازخدايم غافل گشتم .اي معبودمن ابليس مرادربندهاي اهريمني خودبه اسارت درآوردومرا دردام خود انداخت اما اي مهربانم من اكنون اسيرابن ابليس نيستم حال كه به درگاه توروي آوردم وبه گناهان خود اعتراف مي كنم پس دردام عشق توگرفتارشده ام .هاي هاي گريه هايم درنيمه شبان نشان از گرفتاريم وصداي تپش قلبم كه هردم وجودم رادرميان فريادهاي خودفرو مي خورد نشان ازبي قراريم دارد .خداي عزيز چه كسي جز تو مي تواند اشك هايي را كه از چشماني پراز انتظار ودلي پرازاميد مي تراود قبل ازفرودآمدن برزمين درآغوش بكشاندوچه كسي جزتومي تواندقلب كوچك وناآرامي راآرام سازد. اري اي محبوب من، تنها تومي تواني تنهاتوكه بهانه ي تمام حرفهاي مني .پس اي دوست ديرينه ي من ، كشتي همچون كشتي نوح برايم بفرست كه ملوانش توباشي وبادگيرهايش ،ذره ذره ي عشقی که در وجود من است . آنگاه من بر كشتي نشينم وازاين درياي آكنده به گناه دورشوم.خداي من گويي صدايي مي آيد اين چه صداييست كه خلوت من وخدايم رادرهم مي شكند آه خدا جان ...اين صداي اذان است كه ازگلدسته هاي مسجد محله به گوش مي رسد .ببين چگونه نداي الله اكبركوچه پس كوچه هاي قلبم رافراگرفته است به راستي كه توبزرگي اي پناه بي پناهان...چگونه به اين زودي مراياري كردي ؟من يافتم رمزباتوسخن گفتن را ...اين راخودت به من گفتي :((نمازنماز))  آري اين نماز است كه مي توانم تمام حرفها وتمام نيازهايم رادرآن معنا کنم.تنهاجمله ها ي زيباي نماز مي تواند كوچكي مرادرمقابل بزرگي تو وصف كند .پس براي هميشه نماز خواهم خواند من براي هميشه با سجده هاي شبانه ام ,با قنوتهاي پنجگانه ام به تو خواهم گفت كه نفس به نفس زمزمه ي لبم ذكر توست.انشاي من دارد به پايان مي رسداماقبل از اخرين جمله :اي پرنده ي بال وپرشكسته برخيز,برخيزوباخداي خود نجواكن خواهي ديدكه درميان آسمان ها به پروازدرخواهی آمد.

وپاياني ترين سخنم این است : اي كه درپيش چشمانم توازهمه زيباتري ، به وسعت وسعت خودت كه هنوز ناپيداست *دوستت دارم.*              

                                                                  

                                                               شكوفه شاكرمي

سال اول 

 دبیرستان شاهد دختران   

 ناحیه 2 خرم آباد

 مطالب مشابه :


شعر درباره ی نماز

نماز - شعر درباره ی نماز - این وبلاگ درباره ی نماز ارائه داده شده است . گفتم:انشا الله
نماز در وصیت نامه شهیدان

نماز در وصیت نامه شهیدان درباره ي وب اين دو ركعت نشانه‌ي پيروزي است.
انشا

توصيه هايي درباره ي آموزش انشا در پايه هاي مختلف
چهل حديث از چهارده معصوم عليهم السلام درباره ي ويژگي هاي نماز

چهل حديث از چهارده معصوم عليهم السلام درباره ي ويژگي هاي نماز ي مسلمان، هرگاه به نماز
سخن دانشمندان درباره خدا و مذهب

نماز. نماز. صفحه انشا الله تعـــــــــــــالی و يا از سر نو چون طفلان دربارهي حيات
«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز » ( انشای دانش آموز شکوفه شاکرمی سال اول دبیرستان شاهد ناحیه 2 خرم آباد)

«حرف هاي لحظاتي قبل از نماز خداوندا حكايت من، حكايت همان پرنده ي بال وپر شكسته است كه
برچسب :