((قرارداد مشاوره سرمایه گذاری))

 

 

بند اول- طرفین قرارداد :

 آقای .......................... به نشانی .................................................... وتلفن ....................

 

به عنوان مشاور سرمایه گذاری.

 آقای .......................... به نشانی .................................................... وتلفن ....................به عنوان سرمایه گذار.

 بند دوم- موضوع قرارداد :

   انجام مشاوره سرمایه گذاری.

  معرفی پروژه های ساختمانی مناسب سرمایه گذاری.

  امکان سنجی هر گونه طراحی معمولی که موکل علاقمند به سرمایه گذاری در آن خصوص باشد.

 بررسی اداری پروژه های مورد نظر.

    استفاده از کارشناسان خبره.

 تبصره : انجام خدمات زیر نیاز به عقد قرارداد جدید دارد که در صورت توافق طرفین ادامه همکاری امکان پذیر است :

 

الف- اخذ مجوزهای قانونی نقل و انتقال سرمایه.

 

 ب- اخذ مجوزهای مرتبط با ابزارهای مالی جهت سرمایه گذاری.

 

 ج- اخذ ضمانت های مکفی در خصوص سرمایه گذاری ( بیمه- بانک گارانتی و... )

 

 د- اخذ مجوزهای قانونی جهت پروژه های بزرگ ساختمانی.

 

س- انجام کلیه خدمات مهندسی مرتبط با پروژه اعم از طراحی و ساخت.

 

بند سوم- مبلغ قرارداد

 

برابراست با.....%( .... در صد )از سرمایه( ............................... تومان )معادل................. تومان

که طی اقساط زیر از طرف موکل به مشاور پرداخت میگردد :

 

قسط اول- 10% از مبلغ قرارداد برابر.............................. تومان هنگام عقد قرارداد.

 

قسط دوم- 70% از مبلغ قرارداد برابر ............................. تومان هنگام تنظیم مبایعه نامه.

 

قسط سوم- 20% اازمبلغ قرارداد برابر ............................. تومان هنگام انتقال قطعی ملک موردنظر.

 

تبصره1 : در صورت انصراف موکل از ادامه قرارداد ( در هر مرحله ای که باشد) کلیه پرداختهای قبلی به نفع مشاور ضبط میگردد.

 

تبصره2 : سرمایه گذار با امضای این قرارداد اقرار به سلامت و قانونی بودن سرمایه خود مینماید و مسئولیت عملکرد خود را  از این جهت به عهده میگیرد.

 

بند چهارم- مدت قرارداد :

 

مدت انجام قرارداد برابراست با ......... ماه معادل ...................... روز از تاریخ عقد قرارداد وپرداخت

 

قسط اول به مشاور.

 

تبصره : در صورت وجود عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و... مدت این تاخیر به مدت قراراداد اضافه میشود.

 

    (( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

 

مشاور.................................... تاریخ ........................ امضاء

سرمایه گذار.............................. تاریخ ....................... امضاء


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد مشاركت در مشاوره در امور سرمایه گذاری املاک نکات اساسی در مشارکت در
کتاب نمونه قراردادهای مدرن عباس بشیری منتشر شد

کتاب نمونه قرارداد مشارکت سرمایه گذاری قرارداد سرمایه گذاری مشارکتی
دانلود مجموعه نمونه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی

نمونه قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت نمونه قرارداد مشارکت درساخت وساز واحداث
مختصری اشنایی خودمانی با قرارداهای مشارکت در تولید نفت و گاز PSA,PSC

با قرارداد مشارکت psc سهم سرمایه گذاری تسهیم نمونه قرارداد های
پایان نامه تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت

3ـ2ـ2ـ موانع سرمایه گذاری خارجی نمونة قرارداد مشارکت در
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

جهت سرمایه گذاری یا مشارکت با ما مشورت کنید 09354954231 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
((قرارداد مشاوره سرمایه گذاری))

(قرارداد مشاوره سرمایه گذاری)) (قرارداد مشاوره سرمایه گذاری)) نمونه قراردادها و
مدیریت و مهندسی قرارداد های مشارکت در ساخت

مدیریت و مهندسی قرارداد های مشارکت در ظرفیت سرمایه گذاری نمونه قرارداد مشارکت
قراردادهای مشارکت در تولید نفت

برای نمونه مشارکت در سرمایه گذاری از شد، در قرارداد سرمایه گذاری
برچسب :