تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب

تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر ببیند جوجه های گنجشک را شکار می کند و گردن انها را می شکند و انها را توی کیسه می اندازد معلم بچه ها می شود و انها را به شدت تنبیه می کند ومی زند

 و اگر گنجشک قرمز را شکار کند زنی زیبارو می گیرد و یا کنیزی خوشگل می خرد .و اگر ببیند گنجشکی زرد گرفت زنی بیمار و زرد چهره می گیرد .

دانیال (ع) می گوید : اگر بیننده خواب پارسا و درستکار باشد گنجشک در خواب مردی صاحب منزلت و مقام است و اگر بیننده خواب پارسا نباشد و ببیند گنجشکی را با تله یا وسیله ای دیگر گرفت با فردی بی سرو پا مکر و حیله می کند و او را شکست می دهد

و اگر ببیند گنجشک ماده گرفت زنی محترم بر او پیروز می شود و اگر ببیند گوشت ان را خورد به قدر ان از مال او به ان زن می رسد و اگر ببیند جوجه های گنجشک را از لانه بیرون اورد به رنج و اندوه دچار می شود .

کرمانی می گوید : اگر یک گنجشک در خواب ببیند فرزند است و اگر ببیند گنجشک های زیادی سرو صدا می کردند با مردمی اشوب طلب سرو کار پیدا می کند .

و اگر ببیند گنجشکی را در دهان گذاشت و بلعید فرزندی پیدا می کند .

اگر ببیند گنجشک را کشت یا در دست او مرد زیانی به او می رسد و فرزندش می میرد . اگر ببیند لانه گنجشکی را به دست گرفت صاحب فرزندی درشت جثه و نیرومند می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن گنجشکها در خواب بر نه وجه است : 1. پادشاه 2. حاکم و والی 3. مردی محترم 4. غلام زیبا روی 5. قاضی 6. تاجر 7. مرد راهزن 8. مرد دشمن خو و ستیزه جو 9. مردی که به جماع کردن حریص و مشتاق است .

معبران می گویند : یافتن گنجشک در خواب فرزند یا غلام است .

اگر ببیند گنجشکی کور دارد با مردی اهل هوی و هوس و بدکار دوستی پیدا می کند .

و یافتن گنجشک در خواب دلیل ان است که اگر فقیر باشد شش درهم به دست می اورد و اگر دارا باشد شش هزار درهم به دست می اورد و خانه گنجشک در خواب دلیل بر خیر و شادی و ایمنی است .

اگر ببیند جوجه گنجشکها را از لانه بیرون اورد از حلال و حرام فرزندانی دارد و اگر ببیند گنجشک می خواند و او صدای ان را می شنود سخنانی شگفت اور می شنود .

اگر صدای گنجشک ها را در خواب بشنود خدا را تسبیح می کند و اگر ببیند گنجشک های زیادی بدست اورده است بر گروهی سروری می کند و مال فراوان به دست می اورد .

 

 


مطالب مشابه :


تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید
حباب

تعبیر خواب ابن سیرین. حباب آب و حباب هايي که بچه ها از صابون و با دميدن هواي دهان درست مي
خنده

تعبیر خواب ابن سیرین. براي جوان بدي خنديدن کمتر از سالمند است و براي بچه هيچ بدي ندارد و
خفاش

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر خفاش بچه کرده بود دشمني است که ريشه دوانيده و انهدامش دشوار شده
بازي

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر ببيند که بچه ها بازي مي کنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط
تخت خواب

تعبیر خواب ابن سیرین. بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين
بالن

تعبیر خواب ابن سیرین. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي
تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب

تعبیر دیدن ' گنجشک ' در خواب . ابن سیرین می توی کیسه می اندازد معلم بچه ها می شود و انها
خرگوش

تعبیر خواب ابن سیرین. اگر ديديد خرگوش در خانه شما بچه کرده زني در خانه تان مقيم مي شود و مي
تعبیر دیدن ' کبوتر ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' کبوتر ' در و کبوتر بازی در خواب دلیل بر کاری باطل و ناروا
برچسب :