طرح درس هنر پایه پنجم


بأسمه تعالي

طرح فرايند ياددهي – يادگيري

نام ونام خانوادگي : مریم دلخون                           پايه تحصيلي : پنجم                       عنوان درس: کاردستی                      زمان :30دقیقه

منطقه /ناحيه :پیرانشهر                                      ماده درسي : هنر                                                       از صفحه ........... تا صفحه  ...........

 

زمان

هدف كلي

      دانش آموزان بانحوه ساختن كاردستي  آشناشوند.

 

اهداف جزئي

-         وسايل لازم براي ساختن كاردستي رانام ببرد.

-         نحوه ساخت کاردستی رابداند.

-         بامعیارهای اساسی درکارهای هنری آشناباشد.

-         نكات ايمني رادرساخت كاردستي موردنظربداند.

 

اهداف رفتاري

حيطه ي شناختي:

-         ابزارووسايل لازم براي انجام كاررانام ببرد.

-         معیارهای اساسی درکارهای هنری رابیان کند.

-         نام ديگررشته هاي هنري راكه مي توان باكارموردنظرتلفيق كردبگويد.

-         روش هاي مختلف براي ساخت كاردستي رابیان کند.

 

حيطه ي عاطفي:

-         متوجه زيبايي هاي اطراف خودشده وبراي انجام كارخودازطبيعت الهام بگيرد.

-         باساخت كاردستي اعتمادبه نفس خودراتقويت كند.

-         بابرقراري ارتباط ومشاركت باديگران تمايل نشان داده وازكارگروهي لذت ببرد.

-         کارهنری گروه های دیگرراارزیابی کند.

 

حيطه ي رواني حركتي:

-         زيبايي هاي اطراف خودرابادقت بيشتري بنگرد.

-         روش های مناسب براي ساخت كاردستي راامتحان کند.

-         بااستفاده ازحركات دست وانگشت باميل خود،كاردستي بسازند.

-         باپروراندن موضوع درذهن خودبتواننددرذهنشان كاردستي موردنظررابسازند.

-         باهمكاري بااعضاي گروه خود،كاردستي بسازند.

 

اهداف عملكردي

-         بااستفاده ازحرکات دست وانگشت بامیل خودچیزی بوجودآورند.

-         باهمکاری بااعضای گروه خود،کاردستی بسازند.

-         مراحل ساخت کاردستی خودرا به سایرگروه هانشان دهند.

 

مفاهيم كليدي

كاردستي ،خرس ،جنگل

 

روش هاي تدريس

تلفیقی ازروش های همياري ،بازي ،نمايشي،خلاقیتی،پرسش وپاسخ

 

 

رسانه وسايل آموزشي

مقوا(انواع رنگ)،قيچي،چسب مايع،يونوليت/ماكت جنگل،تصاويرمراحل ساخت كاردستي،موسيقي بي كلام،توپ،فهرست درس هنر،گيره، طناب،گل، برچسب نام دانش آموزان،پوشه کار،چک لیست،مقوای جایزه،شال گردن،ماژیک، عروسک،کارت های گروهبندی،ضبط

 

 

جينش كلاس

گروهبندي  بصورت تصادفي ازطریق پیداکردن نام خود،چینش به صورت  U شکل

 

 

مباني نظري تدريس

نظریه ی شناخت گرایی حمایت کننده تدریس موردنظرمی باشد.دراین دیدگاه یادگیری فرایندجهت دار،فعال ووابسته به فعالیت های فکری وذهنی است که به دانش پیشین یادگیرنده وابسته است.

 

 

 

مراحل اجرايي روش هاي ياددهي يادگيري ( از شروع كلاس تا پايان )

 

انگیزه سازی

قصه ای درارتباط باکاردستی موردنظربیان می کند.

 

عروسک هایی به شکل خرس به دانش آموزان نشان می دهد.

    بادقت وعلاقه به قصه گوش می دهد.

 

  بادقت به عروسک هانگاه می کند.

 

 

5دقیقه

 

فعاليت هاي معلم(یاددهی)

فعاليت هاي دانش آموز(یادگیرنده)

15دقیقه

 

 

 

 

 

مراحل اجرایی روش های یاددهی ویادگیری

ورودبه كلاس همراه دانش آموزان

 

 سلام واحوالپرسی وحضوروغيا ب ورسیدگی به وضع دانش آموزان

 

دادن توپ برای مشخص کردن نام گروه ها

پیداکردن جای خودازطریق برچسب روی میزها

 

پاسخ به سوالات معلم

 

کنارهم قراردادن تکه های کاغذبرای پیداکردن نام گروه خود

 

 

 

(پرورش هوش کلامی)

رسیدگی به تکالیف جلسه قبل(ارزشیابی تشخیصی)

 

نشان دادن فرم فهرست درس هنرومشخص کردن موضوع

 

قصه گویی همراه بانشان دادن ماکت جنگل

دادن تکالیف به معلم

 

بیان موضوع ازروی فهرست

 

توجه ودقت به قصه گفته شده

 

 

(پرورش هوش طبیعت گرا)

نمایش عروسک هادرمعرض دیددانش آموزان

 

بیان معیارهای تهیه کاردستی

 

بیان توجه به نکات ایمنی وبهداشتی

برداشتن عروسک هاودقت درساخت آنها

 

رعایت معیارهادرتهیه کاردستی

 

رعایت نکات بهداشتی وایمنی

(پرورش هوش درون فردی)

زیرنظرگرفتن چگونگی انجام کارتوسط دانش آموزان وتشویق برای بهترکارکردن وحل مشکل آنان

برش قسمت های مختلف کاردستی وچسباندن تکه های مقوابه هم

(پرورش هوش حرکتی،جسمانی،میان فردی)

آویزان کردن کاردستی ها

 

جمع بندی توسط دانش آموزان

اظهارنظرکردن درموردسایرگروه ها

 

ازهرگروه یک نفرمراحل رابه ترتیب کنارهم می چینند.

 

(پرورش هوش کلامی)

بازی باچشم بسته

اهداء جایزه

خواندن شعرهمراه با دانش آموزان

اجرای بازی باچشم بسته برای رسم خرس ساخته شده

انتخاب جایزه باتوپ

جمع شدن دروسط کلاس وخواندن شعردرخاتمه کلاس

 

ارزشيابي

تشخیصی:

بررسی کارهای گروه هاوآویزان کردن روی دیوار

 

تکوینی:

پرسش وپاسخ ازدانش آموزان درحین تدریس

 

پایانی:

جمع بندی توسط دانش آموزان

بازی باچشم بسته

 

دادن نقاشی های انفرادی به معلم

 

 

 

پاسخ به سوالات معلم واظهارنظردرموردکارگروه های دیگر

 

 

ازهرگروه یک نفرمراحل رابه ترتیب کنارهم می چیند.

اجرای بازی باچشم بسته برای رسم خرس ساخته شده

4دقیقه

 

 

 

4دقیقه

فعاليتهاي تكميلي

 ( خارج از كلاس )

ساختن کاردستی درخانه

 

تهیه گزارشی درباره زندگی خرس ها

گوش دادن به خواسته معلم وانجام آن

 

گوش دادن به خواسته معلم وانجام آن

 

2دقیقه

 


مطالب مشابه :


برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی

درس هنر پایه پنجم ابتدایی پایه پنجم ابتدایی در طرح سالانه درس هنر پایه پنجم
طرح درس هنر پایه چهارم ابتدایی

طرح درس هنر پایه چهارم ابتدایی طرح درس هنر 1- چند سوال از درس گذشته. 2- در
برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی

برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی . درس هنر پایه پنجم ابتدایی شـونـو دم در
طرح درس سالانه - درس هنر- پایه ی چهارم ابتدایی

درس هنر- پایه ی چهارم ابتدایی طرح درس سالانه ی هنر پایه ی چهارم در این ماه با دانش
طرح درس هنر پایه پنجم

طرح درس قرآن پنجم ابتدایی; طرح درس هدیه ها پنجم دانلود طرح درس, طرح در س هنر پایه
برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی

برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی محلی در کلاس یا طرح سالانه درس هنر پایه پنجم
طرح درس علوم تجربي پنجم ابتدايي : ساختمان مواد

آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی - طرح درس علوم خود انتخاب کند و از او در ارتباط با درس
نمونه طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی( تشکیل حکومت اسلامی )

آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی نمونه طرح درس تاریخ پنجم تخصصی پایه پنجم ابتدایی در
برچسب :