زنگ انشا(2)- نامه و انواع نامه نگاری

اصول و روش هاي نامه نگاري

 

حضرت عبدالبهاء در لوح جوان درخشي مي فرمايند :

   انسان چون از ديدار ، مهجور ماند ، آرزوي گفتار كند

   و اطّلاعِ أسرار خواهد و اين به نگارشِ نامه ، منوط و مشروط است .  ( مائدة آسماني – ج 9 – ص 96 ) 

       1 - نامه                                                                                                        

 1 1 معنا و ريشة لغوي

      در لغتنامة فارسي دهخدا ذيل مدخل نامه چنين آمده است :

      " نامه. [مَ / م ِ ] (إ) پهلوي« نامَك » ( = كتاب ) مأخوذ از « نام » ، ... مكتوب . قِرطاس قرطس . .. كاغذي كه به نام

         كسي نوشته شود . ... نوشته . مكتوب . رُقعه . تعليقه . خطّ . كتابت . ... مراسله . مرقومه. ...رقيمه . كاغذ كه به

         كسي نويسند :

    

              سخن نيز نشنيد و نامه نخواند               مرا پيش تختش به پايان نشاند  ( فردوسي )

            

             نامه نويسد بديع و نظم كند خوب            تيغ زند نيك و پهنه بازد و چوگان  ( فرخي )

            . . .

 

      || كتاب ، همچون شاهنامه و فرس نامه و بازنامه و أمثال آن . ... هرنوشته و كتاب مثل شاهنامه و مرزبان نامه . ...

        صحيفه . ... سِفر ... ذبر .

 

             بدين نامه من دست كردم فراز               به نام شهنشاه گردن فراز ( فردوسي )

 

            نامۀ شاهان عجم پيش خواه                  يكره بر خود به تأمّل بخوان ( ناصرخسرو )

 

            سيه شد نامۀ ما تا بحدّي                     كه نبود از سفيدي جاي مدّي ( وحشي )

 

     || فرمان . ... حكم . منشور پادشاهان . ...

 

           نامۀ آزادي آمده ست سوي من            پنهان در شد ز خلق در دل و جانم ( ناصرخسرو )

 

      - روزنامه ؛ جريده . مجله . در تداول امروز : مطبوعاتي كه به صورت روزانه يا هفتگي يا ماهانه منتشر شود .

 

      || دستورالعمل . سرمشق . ...

 

    تركيب ها : آيين نامه . اجاره نامه . اجازه نامه . اندرزنامه . بارنامه . ... نامه آور . نامۀ أعمال . نامۀ باستان . نامه بر .

     نامه بستن . نامه خوان . نامه دان . نامه رسان . نامه سفيد ( صالح ) . نامه سياه ( بدكار ) . نامه نگار . نامه نگاري .

    نامه نوشتن . نامه نويس . نامه نويسي . نامه ور ( نامه بر ) . "

                         

      همين معاني و تركيبات در فرهنگ فارسي معين هم آمده است

1 2 نامه چيست ؟

      تاريخ نامه نگاري به تاريخ خطّ برمي گردد . انسان تا در حضور بود و فاصلۀ مكانيش به اندازه اي بود كه مي توانست از صداي خود براي رساندن پيامش استفاده كند نيازي به شكل ديگر زبان نداشت . از زماني كه انسان ها به علّت هاي گوناگون از هم دور شدند به شكلي ديگر از زبان نياز داشتند تا بتوانند پيام خود را به ديگران برسانند . راه رفع اين نياز با اختراع خط پيدا شد . حال ديگر فاصلة مكاني مانع ارتباط نمي شد و با نوشتن مي شد بر اين فاصله غلبه كرد . پس از اختراع خط، بي گمان يكي از كاربردهاي اصلي آن نامه نگاري بوده است كه هنوز هم ادامه دارد و پيشرفت هاي فنّي نتوانسته است نامه را از رواج بيندازد ؛ بلكه شكل هاي متنوّع تري به آن داده است .

      زبان به عنوان مهم ترين ابزار در ارتباط انسان ها پديده اي اجتماعي است كه هم از آن تأثير مي پذيرد و هم بر آن تأثيرگذار است . استفاده هاي ما از شكل هاي زباني نيز تابع همين أصل و قاعده است . نامه در ارتباطات انساني به كار مي رود و چون از زبان بهره مي برد مقوله اي اجتماعي است . وجه اجتماعي زبان مهم ترين عامل در شكل بخشيدن به اصول و روش ها و ضابطه هاي نامه نگاري است . اگر مجموعة بايدها و نبايدهاي نامه نگاري را از ديدگاه روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم ببينيم پاسخ بسياري از پرسش ها و چون و چراها را مي يابيم.

      نامه هم در ارتباطات فردي به كار مي رود و هم در ارتباطات سازماني و تشكيلاتي. بنابراين هر نامه اي از اين حيث ممكن است به يكي از چهار حالت ذيل مربوط باشد :

1 فرد با فرد        2 فرد با سازمان          3 سازمان با فرد            4 سازمان با سازمان

به عبارت ديگر گاه ارتباط و نامه نگاري بين اشخاص حقيقي است و گاه دست كم يكي از دو طرف ارتباط شخص حقوقي است .

يك فرد اگر به اعتبار هويت و جايگاه شخصي و حقيقي خود طرف مكاتبه قرار مي گيرد شخص حقيقي به حساب مي آيد و اگر به اعتبار جايگاه اجتماعي و سازماني و سمتي كه در آن دارد مكاتبه مي كند شخص حقوقي است . بنابر اين چهار حالت ممكن در

 موقعيّت فرستنده و گيرندة نامه به شكل جدول زير ، نمايش داده مي شود :

 

         گيرنده

 

فرستنده

فرد

حقيقي

سازمان

حقوقي

فرد/ حقيقي

خصوصي

اداري

سازمان / حقوقي

اداري

اداري

    

      از اين جدول معنا و مفهوم نامة اداري و خصوصي به دست مي آيد . نامة خصوصي فقط بين افراد به اعتبار شخصيت حقيقي آنها ردّوبدل مي شود ؛ ولي هرگاه يكي از دوطرف يا هردو به اعتبار شخصيت حقوقي مخاطب يا نويسندة نامه اي باشند نامه ، جزء نامه هاي اداري دسته بندي مي شود .

      دانستيم كه نامه شكل نوشتاري ارتباط است و معمولاً و در حالت عادي زماني به كار مي رود كه بين نويسنده و خوانندة نامه فاصلة مكاني است . از اين موقعيّت نيز بعضي از بايدها  استنتاج مي شود  كه بدون توجّه به آن بي معنا و غيرضرور و دست و پاگير به نظر مي رسد . اين بايدها عبارتند از :

      1 – زباني كه در نامه به كار مي بريم بيشتر تابع زبان نوشتار است تا گفتار . اين خصيصه در نامه هاي اداري وخصوصي رسمي بيشتر از نامه هاي خصوصي دوستانه و خودماني ؛ ودر رسم خط بيشتر از لحن ديگر خصيصه هاي زباني بايد در نظر گرفته شود .

      2 – از زبان نوشتاري هم به زبان نوشتاري معيار در هر زمان و مكاني بايد توجّه نمود . زبان معيار زباني است كه اكثر اهل زبان به كار مي برند و صورت هاي متداول و رايج زباني هستند . البته در هر جامعة زباني با انواع زبان معيار سروكار داريم ، مانند : زبان معيار نوشتاري و زبان معيار گفتاري ؛ كه زبان معيار نوشتاري هم انواعي دارد ، مانند : زبان ادبي ، زبان علمي ، زبان عادي ، و زبان اداري .

      3 – بسته به اينكه چه نوع نامه اي مي نويسيم و مناسبات ما با گيرندة نامه چيست و غرض از نوشتن نامه چه چيزي است نوع زباني كه به كار مي بريم متفاوت خواهد شد . مثلاً اگر به دوست صميمي خود نامه مي نويسيم يااز زباني نزديك به زبان گفتار و نوشتار عادي استفاده مي كنيم يا از زبان ادبي ؛ ولي اگر به يك اداره يا شخصي كه ارتباطمان با او رسمي است نامه مي نويسيم از زبان ادبي يا اداري استفاده مي كنيم ؛ واگر موضوع نامه مان علمي است بايد از زبان تخصّصي همان حوزة علمي بهره ببريم .

 

      وسيله يا ماده اي كه نامه را به گيرنده مي رساند بر زبان و قالب نامه تأثيرگذار است . امروزه علاوه بر شكل سنّتي نامه نگاري كه با استفاده از كاغذ است از رسانههاي ديگر هم استفاده مي شود كه مي توان همه را جزء نامه هاي الكترونيكي يا ديجيتالي رده بندي نمود . شكل هاي نوپديد امروزي – مانند : S.M.S  , E_Mail و  Chat -  بر زبان و خط ما هم تأثيرگذار بوده اند كه چون هنوز در حال دوران گذار و تجربه هستيم نمي توانيم قاعده ها و شكل هاي رايج و معيار آنها را استنتاج و تدوين كنيم . بخشي از اين تغييرات با پيشرفت هاي فنّي و افزايش توان اين رسانه ها – تلفن همراه و اينترنت -  به حال عادي و پيشين برمي گردد ؛ ولي بخشي هم ماندگار خواهد شد . امروزه نمي توان به طور قطعي در ردّ يا قبول شكل هاي جديد زباني پيش آمده حكم كرد و بايد منتظر بمانيم و در دوره اي مناسب تر به شكل هاي تثبيت شده و جاافتادة زباني نگاه كنيم و تحليل علمي آنها را دستماية تدوين دستور زبان منتج از آن قرار دهيم . بنابر اين تا رسيدن به دورة تثبيت شكل هاي جديد ، ناگزير بايد زبان معيار و دستور زبان منتج از آن را ملاك درستي و نادرستي كاربردهاي زباني قرار دهيم وگرنه نوعي بي رسمي و هرج ومرج زباني حاكم مي شود كه مخلّ ارتباط مطلوب است . بار ديگر به جنبة اجتماعي زبان و ارتباط حاصل از آن برگرديم تا لزوم رعايت معيار هاي رايج را متوجّه شويم .  

 

1 – 3 – هدف نامه نگاري

      نامه را به أهداف و مقاصد گوناگوني مي نويسيم ؛ گاه قصدمان إطّلاع رساني است ، گاه با هدف خواهش مي نويسيم ، گاه مي خواهيم مخاطب را به انجام يا انجام ندادن كاري ترغيب كنيم ، و گاه هيچ قصد خاصي نداريم جز حفظ . استمرار ارتباط با مخاطب.

 

1 – 3 – 1 – إطّلاع رساني

      در اين حالت يا خود اقدام به دادن اطّلاعات به مخاطب مي كنيم ، يا اطّلاعاتي را كه او درخواست نموده است مي فرستيم . در اين نوع نامه گاه لازم مي شود كه اسناد و مداركي را به ضميمة نامة خود بفرستيم كه حتماً بايد در نامه – بخصوص نامه هاي اداري – به ضميمه هاي نامه اشاره كنيم . رعايت صداقت و درستي در ارائة اطّلاعات – از هر نوع و به هر ترتيبي كه باشد – از شؤون كار است . پنهان كاري و تحريف اطّلاعات كاري خطاست مگر آنكه افشا و ارائة اطّلاعات خواسته شده به حكم اخلاق يا قانون و يا عرف اجتماعي ممنوع و منوط به رضايت ديگران باشد .

1 – 3 – 2 – خواهش

      قصد ديگري كه ممكن است از نوشتن نامه داشته باشيم خواهش است . در اينجا خواهش را در معناي عامّ آن به كار مي بريم. خواسته ها ممكن است شامل پرسش و درخواست اطّلاعات بشود يا درخواست اقدام به كاري خاص . ممكن است شكل دستور به زيردستان باشد يا استدعا از مقام بالاتر . ممكن است در نامه اي دوستانه باشد يا در حكم فرماني اداري . ممكن است غيررسمي باشد ويا رسمي و الزام آور . در همه حال پاسخ به درخواست فرستنده ضرورت دارد و جزء آداب اجتماعي و موازين اخلاقي روابط انساني است ؛ خواه رئيس ما خواسته باشد يا مرئوسمان ؛ دوست و خويشاوند صميمي باشد يا ناآشنا و غريبه . در نامه هايي با اينهدف بايد خيلي دقّت كنيم كه لحنمان خشك و آمرانه نباشد حتّي زماني كه به زيردستان خود خطاب مي كنيم تا چه رسد در مواقعي كه چنين رابطه اي وجود ندارد . رعايت ادب و تواضع در برابر ديگران منحصر به ارتباطات ما با دوستان و آشنايان نيست يا به زماني كه مخاطب را برتر از خود مي پنداريم ؛ بلكه خصيصه اي است كه بايد بكوشيم در برابر همه داشته باشيم .

1 – 3 – 3 – ترغيب

      ترغيب مخاطب نيز بايد به شيوه اي صورت گيرد كه به مقصود خود برسيم . بديهي است كه هدفي كه از ترغيب داريم روشي را كه به كار مي گيريم توجيه نمي كند و در اين كار هم اصل اخلاقي تناسب و درستي قصد و وسيله و روش ، بايد رعايت گردد . در ترغيب مخاطب هم مي توانيم با استدلال و توجيه عقلاني به هدفمان برسيم و هم از راه هاي عاطفي . در روش نخست نبايد مغالطه را جانشين استدلال درست كنيم و در دومي سوء استفاده از نقاط ضعف اخلاقي و عاطفي  را جايگزين تهييج و تشويق مشروع و پسنديده .

1 – 3 – 4 – حفظ و استمرار ارتباط

      در مواقعي كه هيچ يك از مقاصد گفته شد انگيزة نوشتن نامه اي نيست به قصد حفظ و استمرار ارتباط با مخاطب خود براي او نامه مي نويسيم . اين هدف در بيشتر روابط كلامي ما وجود دارد ؛ خواه مكالمة تلفني باشد يا سرزدن به دوستان و آشنايان . در بخش مهمّي از مكالمات روزمره مان با ديگران اين قصد مطرح است و اگر خبري مي دهيم يا خبري مي گيريم اين قصد مهم تر است تا محتواي صحبت كه دادن يا گرفتن خبر است .

در ادامه انواع نامه ها و شکل نامه نویسی آورده می شود.

امروز که استفاده از وسایل برقی رواج یافته و امکان استفاده از تلفن وتلگراف و اینترنت در همه جا فراهم شده است،اگر برای کسی پیامی داشته باشیم،می توانیم با تلفن به آسانی وبه سرعت پیام خود را به اوبرسانیم،یا مطلب خود را درنوار کاست ضبط کنیم وبرای او بفرستیم . ولی بسیاری ازمطلب دوستانه را نمی توان از راه دوربا تلفن یا تلگرافی کوتاه بیان کرد،وغالبابسیاری ازپیامها چندان فوری نیستندکه نیازبه استفاده ازتلفن یا تلگراف باشد.استفاده از نوار کاست نیز به علت موانعی که درعمل برای آن پیش میآیدچندان متدوال نشده است بعلاوه تلفن و پیام شفاهی نمی تواند به اندازه نامه ها پراحساس،تاثیربخش به بیاد ماندنی باشد کارهای مهم اداری غالبا نیاز به نوشتن نامه دارد تا از سندیت و رسمیت کافی برخوردار باشد.بنابراین نامه همچنان یکی از ابزار مهم پیام رسانی است . نامه نگاری گاهی هم بصورت قالبی برای بیان مطالب سیاسی واجتماعی و فلسفی واخلاقی و تربیتی یا ادبی بکار گرفته می شود کتاب ( نامه ای پدری به دخترش) که جواهر لئل نهر و به دخترش ایندیر گاندی نوشته از این قبیل است.برای پی بردن به اهمیت آگاهی به رموز نامه نگاری باید دانست که نامه هر کس آیینه ی تمام نمای شخصیت وادب ودانش و فرهنگ وذوق واندیشه اوست ،و خواننده از روی نامه دیگران به قضاوت درباره آنها می پر دازد ،و متناسب به چنین قضاوتی واکنش نشان می دهد.در بسیاری از موارد نامه ای که با آگاهی و به دقت نوشته باشد خیلی بیشتراز گفتگوی حضوری در گیرنده تاثیرمی بخشد.از این رو برهمه لازم است که درآموزش فن نامه نگاری و شیوه های نوشتن نامه نهایت سعی و کوشش، و ذوق و سلیقه ، و دقت و حوصله رابه کارببرند،تا نامه ها موجب افزایش حرمت وحیثیت آنها درنظردیگران شود. هر نامه ای داری قصد و هدف مشخصی است ، باید حجم و شیوه نگارش نامه به موضوع آن متناسب باشد . همچنین نامه باید پیش از ارسال ،اصلاح و پاکنویس یا ماشین شود.تازیبای وآراستگی آن خواننده را به خود جلب کند،وخواننده درخواندن و فهم آن دچار مشکل نشود]1

2)نامه ها ازنظرمحتوا انواعی دارند،ازقبیل نامه های اداری ونامه های خصوصی و نامه های بازرگانی و نامه های حقوقی و نامه های ادبی

نامه های اداری

نامه های اداری انواع مختلفی دارند ،از آن جمله نامه هایی است که نویسنده در آن تقاضا و خواسته و گله و شکایت خود را به اداره ای بیان می کند .

نامه های رسمی دارای بخش های زیر است :1 ) تاریخ 2) عنوان گیرنده ، شهردار محترم منطقه پنج تهران – ریاست محترم غله ونان 3) سلام وادای احترام: پس از سلام وادای احترام . با سلام و عرض احترام

4) مطلب اصلی نامه که همان تقاضا یا شکایت یا پیشنهاد است. 5)ادای احترام و سپاس . 6) نام ونام خانوادگی واحتمالا سمت نرسیده ی نامه 7) امضا 8) نشانی دقیق نویسنده نامه وکد پستی ودر صورت لزوم شماره تلفن .

نامه اداری معمولا میان دو شخص حقیقی با شخص حقوقی مبادله می شود .

خصوصیات مهم نامه اداری : 1) در نوشتن نامه های اداری باید از زبان رسمی نوشتاری امروزواز کلمات معمولی ومتداول وجمله های کوتاه و ساده استفاده کرده و از به کاربردن جمله ها وعبارات قالبی که در گذشته در نامه های اداری متداول بوده است پرهیز کرد 2) فقر فروشی و تکلف وعبارت پردازی ولفاضی و به کار بردن صنعت و آرایه ادبی در بیان مناسب نامه های اداری نیست 3) مطالب نامه های اداری باید در کوتاه ترین جمله ها به ساده ترین و فشرده ترین صورت ممکن به طور روشن و رسا نوشته شود ، تا گیرنده نامه به آسانی مطلب را در یابد ذکر مطالب طولانی وجزئیات خسته کننده وملال انگیزخارج ازموضوع موجب خواهد شد که گیرنده نامه نتواند به آسانی موضوع وغرض اصلی نامه را دریابد 4) جمله های نامه باید درست باشند ، و بر خلاف آنچه که هنوز هم در بعضی از نامه های اداری معمولی است، جمله ها باید کامل و دارای فعل باشند وازحذف بی قرینه فعل هاجداخود داری شود عبارت های زیرچند موردازحذف بی قرینه رانشان میدهند :

نادرست : خواهشمند است دستورفرماییدابلاغ این جانب صادر تا هر چه زود تر به محل ماموریت خود مراجعه کنم درست :خواهشمند است دستورفرمایید ابلاغ این جانب صادرشود تا هرچه زود تر به محل ماموریت خود مراجعه کنم

5) درنامه های رسمی نباید کلمه های بازاری ومبتذل وشکسته وگفتاری وعبارت های عامیانه بکاربرد 6) نامه اداری باید دورازچاپلوسی و تملق یا پرخاش و ناسزا و تهمت و تهدید باشد 7) در نامه های اداری باید نقطه گذاری و پاراگراف بندی رعایت شود ، تا خواندن نامه ودرک مقصد آسانتر باشد .

یک نامه کوتاه اداری؛شهرداری منطقه ی... تهران

با سلام و احترام چندی است که آسفالت بیشتر نقاط کوچه.... واقع در خیابان .... کنده وخراب شده ودرموقع بارندگی آب باران وگل ولای درچاله ها انباشته میشود وبراثراتومبیل هایی که ازآنجا می گذرند، گل ولای ولجن برسرو رو لباس عابران پیاده پاشیده میشود.

از این رو تقاضا دارد دستور فرمایید نسبت به مرمت و گل گیری یا تجدید آسفالت کوچه مزبور اقدام شود .

با تشکر قبلی، ساکنان کوچه....

نشانی : خیابان .... کوچه .... پلاک.... کد پستی.... تلفن ....

طرز نوشتن عناوین نامه ها :

نوشتن نامه مستلزم عنوان های خاصی می باشد که نویسنده ی نامه باید بیش از هر چیزدراول نامه قید نماید وشرایط لازم نامه مناسب بودن آن با مقام وشخصیت نامه ستان که عنوان آن هااز این قرارند .

اول قید نمودن تاریخدوم سر آغازنامه می باشد که درنامه های خصوصی واداری هرکدام تفاوت دارند.

برای ریس جمهور و سایر وزراء: جناب آقای ریس جمهورگرانمایه جناب آقای... وزیرمحترم... روسای مجلس شورای اسلامی وخبرگان:جناب آقای ...ریس مجلس شورای اسلامی.

برای مدیر کل : آقای... مدیر کل محترم وزارت...

برای معاونان:مقام معاونت کل وزارت...

برای فرماندارن:مقام محترم فرمانداری شهرستان...

برای ادارات:ریاست محترم اداره کل استان...اداره محترم شهرستان...

برای پدر و مادرواقوام :پدرعزیزم ،عموی ارجمندم،دایی گرامیم،مادرعزیزم،خاله جون محترم،عمه گرامی...

برای دوستان:دوست محترم،دوست عزیزم ،گرامی دوستم،دوسته والالهه ،دوست من.

برای استاد و معلم : پدرم،بزرگوار، استاد گرانمایه ، معلم عزیز و ارجمندم]3

حداقل مواردی که باید در مورد نوشتن نامه بدانید:

1- در نامه های فارسی ، چینش مطالب از سمت راست است. سرنامه در سمت راست و امضاء باید در سمت چپ باشد.

2 - عموماً تاریخ (و شماره ) نامه در سمت چپ قرار دارد. در مکاتبات شخصی نیازی به ذکر نشانی در متن نامه نیست ولی در ادارات نامه ها در برگه های رسمی ( نشان دار) نوشته می شوند که نشانی اداره در پایین صفحه ذکر شده است.

3 - به یاد داشته باشید که در نامه های انگلیسی آدرس گیرنده را سمت راست، بالای صفحه بنویسید و زیر آن تاریخ بزنید. سر نامه باید در سمت چپ و امضاء در سمت راست باشد.

4 - همیشه ابتدا یک پیش نویس از نامه اصلی بنویسید. این روش وقتی که نمی دانید چه بگویید خیلی کمک می کند.

5- نامه های خود را تایپ نکنید، مگر این که دست خطتان خیلی بد باشد.

6 – نوع قلم نامه نگاری نشان دهنده میزان احترام شما به دریافت کننده نامه است. هرگز با مداد نامه ننویسید. بهترین قلم خودنویس است و اگر به کمتر از آن قانع هستید می توانید از روان نویس استفاده کنید. در مکاتباتی که چندان رسمی نیستند می توانید از خودکار استفاده نمایید.

7- دقت کنید که از کلمات مناسب استفاده کنید. ایجاز و اختصار بهترین روش نامه نگاری است البته مختصر گویی نباید منجر به نارسایی شود.

8- به یاد داشته باشید که نامه ها نشان دهنده شخصیت شما هستند و بعضی از نامه ها سال ها نگهداری می شوند.

9- اگر همراه دعوتنامه هایتان برای اشخاص «کارت پاسخ» نمی فرستید و در عین حال لازم است بدانید چه کسانی حتماً می آیند، در دعوتنامه از مدعوین بخواهید که حتماً به آن پاسخ دهند.

10- به دعوتنامه ها در اسرع وقت پاسخ دهید. اگر از شرکت در مهمانی معذورید، در یادداشت کوتاهی علت را توضیح دهید. ولی اگر عذرتان بیماری بود ذکری از آن به میان نیاورید چون برای میزبان وظیفه اخلاقی ایجاد می کند که جویای احوال شما شود و این کار وقت با ارزش او را(قبل از میهمانی) می گیرد.

11- پاسخ باید همان ساختار و شکل دعوتنامه را داشته باشد.

12 - اگر در نشانی نامه، عنوان خاصی برای شخص به کار رفته، مثلاً «جناب آقای دکتر احمدی» در سرنامه هم باید همان عنوان را استفاده کرد. هرگز هنگام امضای نامه برای خود عنوان به کار نبرید (مثلاً: خانم مینو اکبری).

13- کیفیت کاغذ را می توان از روی وزن آن تعیین کرد. هرچه وزن کاغذ بیشتر باشد، کیفیت آن بهتر است.

14- بیشتر افراد به سه نوع لوازم تحریر احتیاج دارند: رسمی، کاری و شخصی.

15- کاغذهای نوشته های غیر رسمی معمولاً سفید یا استخوانی رنگ است.

16- امروزه عموماً کارت های ویزیت ضمیمه نامه می شوند.

  حال که با انواع نامه و شیوه های نگارش آن آشنا شدید یک نمونه از نامه های دوستانه ی یکی از دانش آموزان کلاس چهارم دبستان اباصالح (عج) را خدمتتان ارائه می نمایم . با هم به آن توجّه می نماییم :

به نام خدا

21/7/89

خانواده ی مهربانم ؛ سلام

 

امیدوارم که حالتان خوب باشد و هیچ گونه کسالتی نداشته باشید . اگر از حالم پرسیده باشید ، شکر خدا خوبم و امروز که روز جمعه است ، از صبح مشغول نظافت ،  انجام تکالیف مربوط به مجموعه ی علمی و آموزشی « آوای دانش » که معلّم خوب ما آقای سلمانی برایمان تهیه کرده است هستم .

امسال حال و هوای همه چیز از جمله مدرسه ، معلم و شاگردان و محیط برایم جدید است و من امیدوارم که بتوانم با این جا آشنا شوم . از این که مزاحمتان شدم معذرت می خواهم . خواهشی که از شما داشتم این است که اگر ممکن است برایم مقداری دفتر ، قلم و کتاب درسی تهیه نمایید تا بتوانم خوب درس بخوانم و زحمات شما را جبران کنم .

نامه را با نام خدا شروع کردم و با یاد او به پایان می رسانم . خداوند یار و نگه دارتان باشد . قربان شما – محمّد رضا محمّدی دانش آموزکلاس 3/4 دبستان اباصالح- شهرستان شهریار – آبان ماه 89

 تا یه زنگ انشای دیگه درود و دوصد بدرود . یا حق

 


مطالب مشابه :


انواع پایان نامه

انواع پایان نامه به طور کلی به منظور افزایش قدرت اعتماد به نفس و قدرت تفکر و ابداع و روحیه
زنگ انشا(2)- نامه و انواع نامه نگاری

اصول و روش هاي نامه نگاري حضرت عبدالبهاء در لوح جوان درخشي مي فرمايند : انسان چون از ديدار
انواع بیمه نامه

ویژه خبری - انواع بیمه نامه - اگر مالک هستید و خودتان در خانه سکونت دارید باید بک
انواع پرسشنامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
انواع نامه نگاری

بازنشستگان آئينه تمام نماي شاغلين است - انواع نامه نگاری - موضوعات مربوط به بازنشستگان و
فرمت انواع نامه های انگلیسی

آموزشگاه زبان نوانديشان - فرمت انواع نامه های انگلیسی - آموزشگاه زبان نوانديشان بوئين زهرا
برچسب :