پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

 

پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته مدیریت اجرایی (M.A)

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، براساس شیوه گردآوری، توصیفی، و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی(سرپرستاران، پرستاران و بهیاران) به تعداد131 نفر می باشد و نمونه پژوهش شامل 104 نفر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان، پرسشنامه است. لازم به ذکر است که جهت سنجش ضریب پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. درنهایت اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها، با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد ..

 

1-1-مقدمه

انسان از دیرباز در اندیشه استفاده درست وکارا وثمر بخش از توانایی ها، امکانات ومنابع در دسترس خود بوده است.در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری، فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ ونگرش، با کار وزندگی مطرح شده است وبهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بی شماری در ارتقاء و بهبود بهره وری نقش دارند. اما به عقیده اکثر صاحبنظران منابع انسانی با ارزش ترین وبرجسته ترین عامل در دست یابی به اهداف سازمان محسوب می شود..

 

1-2-بیان مساله

هر قدر میزان رضایتمندی کارکنان از شرایط کارشان بیش تر باشد، امکان این که محل کار خود را ترک کنند کمتر، و هرقدر نارضایتی بیش تر باشد، غیبت، استعفا و گریز از سازمان بیش تر خواهد بود. (آصف زاده، رضاپور،168:1387)

رضایتمندی افراد از کار، موجب انجام کار مولد می شود که اساس درآمد و درنهایت توسعه و پیشرفت جوامع را تشکیل می دهد. تحقیقات نشان می دهد که اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری موجب تامین رضایتمندی افراد و کاهش شکایات، غیبت و ترک خدمت کارکنان سازمان می شود. برنامه کیفیت زندگی کاری به معنی فرایندی است که بوسیله ی آن همه ی اعضای سازمان از مجاری ارتباطی باز مناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغلشان به خصوص، و بر محیط کارشان بطور کلی اثر می‌گذارد، به نوعی دخالت می‌یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کارشان بیش تر می شود ..

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت این پژوهش به دلیل اهمیت بهره وری سازمان ها و تاثیر به سزایی که کیفیت زندگی کاری در ایجاد این بهره وری بر عهده دارد می باشد.

از جمله تلاش های مدیریت در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آن هاست. این امر در سازمان های بهداشتی و درمانی که نقش اصلی را در ارائه ی خدمات حیاتی ایفا می‌کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (آصف زاده و رضاپور، 168:1387)

کیفیت زندگی کاری می تواند به عنوان عاملی اساسی در ایجاد و حفظ رضایتمندی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و سازمان ها نقش داشته باشد ..

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1-1 بیان مساله

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3-هدف کلی

1-4-فرضیات تحقیق

1-4-1-فرضیه اصلی

1-4-2- فرضیات فرعی

1-5-قلمرو تحقیق

1-5-1-قلمرو موضوعی

فصل اول: کلیات تحقيق

1-5-2-قلمرو مکانی

1-5-3-قلمرو زمانی

1-6-چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

1-6-1-متغیر مستقل(پیش بین)

1-6-2-متغیر ملاک(وابسته)

1-6-3-مدل مفهومی تحقیق

1-7-تعاریف واژه ها و اصطلاحات

1-7-1-کیفیت زندگی کاری

1-7-1-1-تعریف مفهومی

1-7-1-2-تعریف عملیاتی

1-7-2-بهره وری کارکنان

1-7-2-1-تعریف مفهومی

1-7-2-2- تعریف عملیاتی

فصل دوم:مرورري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

مقدمه

2-1-تعاریف کیفیت زندگی کاری

2-1-1-تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری

2-1-2-تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری

2-1-3-تعریف رسمی کیفیت زندگی کاری

2-2-تاریخچه کیفیت زندگی کاری

2-3-برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری

2-4- سیر تکاملی برنامه های کیفیت زندگی کاری

2-4-1-برنامه های کیفیت زندگی کاری

2-4-2-پیش زمینه های لازم برای اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری

2-5-اهداف کیفیت زندگی کاری

2-6-راهبردهای کیفیت زندگی کاری

2-6-1-راهبردهای کوچک(کوته مدت)

2-6-2-راهبردهای بلندمدت

2-7-افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری

2-8-موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری

2-9-شاخص های کیفیت زندگی کاری

2-10- بهره وری

2-10-1-تعریف بهره وری

2-11-تاریخچه بهره وری

2-12-نظام های ارتقا بهره وری

2-13-تعریف شاخص بهره وری

2-14- اهمیت بهره وری

2-15- عوامل موثر بر بهره وری

2-16-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

2-17-سطوح بهره وری

2-18-مهم ترین عوامل موثر در کاهش بهره وری

2-19-شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها

2-20-منافع و فواید بهره وری

2-20-1-فواید عمومی بهره وری

2-20-2-منافع و فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شرکت ها

2-22- رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری

2-23-چارچوب نظری تحقیق

2-23-1-مفهوم کیفیت زندگی کاری

2-23-2-نظریه های تئوریسین های مدیریت در مورد کیفیت زندگی کاری

2-23-2-1-نظریه هارولد کنتز

2-23-2-2-نظریه مینتزبرگ

2-23-2-3-نظریه استیفن رابینز

2-23-2-4-نظریه والتون

2-23-2-5-نظریه لاولر

2-23-2-6-نظریه کاست

2-23-2-7-نظریه ورتر

2-23-2-8-نظریه مورتون

2-23-2-9-نظریه توماس تاتل

2-23-2-10-نظریه میلز

2-23-2-11-نظریه هیوز و بودویج

2-23-2-12-نظریه لوین

2-23-2-13-نظریه دوبرین

2-23-2-14-نظریه گانینگهام و ابرل

2-23-2-15-نظریه فریدمن و آرنولد

2-23-2-16-نظریه ورتر

2-23-2-17-نظریه دسلر

2-23-2-18-نظریه لانکتات و دورلند

2-23-2-19-نظریه دانا و گریفین

2-23-3-مفهوم بهره وری

2-24-پژوهش های انجام شده

2-24-1-بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-24-2-بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور

فصل سوم:روش اجراي تحقيق

مقدمه

3-1-نوع و روش پژوهش

3-2-جامعه آماری مورد بررسی

3-2-1-جامعه آماری

3-2-2-نمونه گیری و حجم نمونه

3-3-روش و ابزار گردآوری اطلاعات

3-4- تعیین قابلیت اعتبار(روایی) ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد(پایایی) پژوهش

3-4-1-روایی(اعتبار) پژوهش

3-4-1-1اعتبار صوری(نظری) پژوهش

3-4-2-پایایی(اعتماد)

3-5-روش اجرا

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(يافته ها)

مقدمه

4-1-یافته های توصیفی یک متغیره

4-1-1-بررسی وضعیت فراوانی کارکنان در بخش های درمانی

4-1-2-بررسی وضعیت پست های سازمانی کارکنان

4-1-3-بررسی وضعیت سابقه ی کاری کارکنان

4-1-4-بررسی وضعیت سنی کارکنان

4-1-5-بررسی وضعیت جنسی کارکنان

4-1-6-بررسی وضعیت تحصیلات کارکنان

4-1-7-شاخص های توصیفی بهره وری

4-1-8-شاخص های توصیفی کیفیت زندگی کاری کارکنان

4-1-9-شاخص های توصیفی احساس تعلق به سازمان

4-1-11-شاخص های توصیفی ارتباط با همکاران

4-1-10-شاخص های توصیفی احساس مفید بودن

4-1-12-شاخص های توصیفی ارتباط با مافوق

4-1-13-شاخص های توصیفی وظایف کاری

4-1-14-شاخص های توصیفی شرایط کاری

4-1-15-شاخص های توصیفی محیط کاری

4-2-روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره

4-1-16- شاخص های توصیفی مدیریت سازمانی

4-2-1-آزمون فرضیه های پژوهش

4-2-1-1-بررسی نرمال بودن داده ها

4-2-1-2-آزمون همبستگی پیرسون

4-2-1-3- برازش مدل رگرسیونی

4-2-1-4-  آزمون رگرسیون خطی چندگانه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادات

مقدمه

5-1-خلاصه و نتیجه گیری

5-1-1-نتایج تجربی توصیفی

5-1-2-نتایج استنباطی پژوهش

5-2-بحث و بررسی نتایج

5-3-محدودیت های تحقیق

5-4-پیشنهادات پژوهش

5-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه بهره وری

چکیده انگلیسی پژوهش

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1-تعاریف کیفیت زندگی کاری

جدول 2-2-رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری

جدول 2-3-شاخص های کیفیت زندگی کاری

جدول 3-1-نمونه آماری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 3-3- پراکندگی سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

جدول 3-2-مقیاس لیکرت مورد استفاده در پرسشنامه ها

جدول 3-4- پراکندگی سوالات پرسشنامه بهره وری

جدول 4-1-فراوانی کارکنان شاغل در واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 3-5-ضریب آلفای کرونباخ کل

جدول 4-2-آمار پست سازمانی کارکنان شاغل در واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 4-3-فراوانی سابقه کار کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 4-4-فراوانی سن کارکنان  واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 4-5-فراوانی جنسیت کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 4-6-فراوانی سطح تحصیلات کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

جدول 4-7-شاخص های توصیفی بهره وری

جدول 4-8-شاخص های توصیفی کیفیت زندگی کاری

جدول 4-9-شاخص های توصیفی احساس تعلق به سازمان

جدول 4-10-شاخص های توصیفی احساس مفید بودن

جدول 4-11-شاخص های توصیفی ارتباط با همکاران

جدول 4-12- شاخص های توصیفی ارتباط با مافوق

جدول 4-13-شاخص های توصیفی وظایف کاری

جدول 4-14-شاخص های توصیفی شرایط کاری

جدول 4-16-شاخص های توصیفی مدیریت سازمانی

جدول 4-15-شاخص های توصیفی محیط کاری

جدول4-17-بررسی نرمال بودن داده ها

جدول 4-18-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت زندگی کاری و بهره وری

جدول 4-19-رگرسیون خطی کیفیت زندگی کاری و بهره وری

جدول 4-20-مدل رگرسیون تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری

جدول 4-21-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر احساس تعلق به سازمان و بهره وری

جدول 4-22-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر احساس مفید بودن و بهره وری

جدول 4-23-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر ارتباط با همکاران و بهره وری

جدول 4-24-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر ارتباط با مافوق و بهره وری

جدول 4-25-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر وظایف کاری و بهره وری

جدول 4-26-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر شرایط کاری و بهره وری

جدول 4-27-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر محیط کاری و بهره وری

جدول 4-29-مدل رگرسیون چندگانه بهره وری و متغیرهای 8گانه کیفیت زندگی کاری

جدول 4-28-نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت سازمانی و بهره وری

 

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1- مدل مفهومی پژوهش

نمودار4-1-فراوانی کارکنان شاغل در واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار 4-2-آمار پست  سازمانی کارکنان شاغل در واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار 4-3-فراوانی سابقه کار کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار 4-4-فراوانی سن کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار 4-5-فراوانی جنسیت کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار4-6-فراوانی سطح تحصیلات کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

نمودار4-7-نمودار هیستوگرام داده ها

نمودار 4-8-پراکنش داده ها

 

 

تعداد صفحات 130 - Word

قیمت: 30.000 تومان

 

پرداخت و دانلود آنلاین در سایت FarsFile.ir

 

شماره کارت: 0908-7305-9914-6037

بنام سیدعلی موسوی

 

بعد از واریز وجه با شماره 1866 583 0921 تماس بگیرید و لینک دانلود را دریافت نمایید.

 

 


مطالب مشابه :


رويه انجام اعتباربخشي ملي بيمارستان ها

برای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ، بیمارستان ها برنامه بهبود کیفیت بیمارستان، نمونه
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی

واحدهای درمانی بیمارستان ها و اصطلاحات. 1-7-1-کیفیت برنامه های بهبود کیفیت
استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

و مرتب کردن نمونه ها و برنامه های سازمان فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان
EFQM و کاربرد آن در نظام سلامت

حوزه بیمارستان­ها: نمونه­های حتی باعث بهبود کیفیت برای هر بیمارستان برنامه
تله پاتولوژی اسلاید مجازی برای برنامه اطمینان کیفیت پاتولوژی جراحی یک بیمارستان آموزش دانشگاهی

اطمینان کیفیت بین 2 بیمارستان 20000 نمونه این برنامه سبب بهبود رضایت
مراقبت از خون (Hemovigilance)

سلامت و بهبود کیفیت برنامه ایران بیماران، بهبود خروجی بیمارستان ها و در
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها کردن نمونه برنامه بهبود کیفیت و
مدیریت کیفیت در پرستاری

4- هد فگذاری برنامه بهبود کیفیت براساس چرخه ها ی کیفیت ، برنامه های 3- نمونه ها
اعتباربخشی بیمارستانی در ایران: از خیال تا واقعیت

و دفتر بهبود کیفیت می تعدد طرح ها و برنامه های بیمارستان ها بخصوص
برچسب :