نمونه یک گزارش حادثه - گزارش حادثه

نمونه یک گزارش حادثه - گزارش حادثه

2-1           گزارش حادثه در دعاوي قضائي، «گزارش حادثه» يا «گزارش واقعه» اغلب نقش اساسي و اصلي را ايفا ميکند. در جريان بررسي کارشناسي، اين گزارش يکي از اسناد اصلي است که حقوقدانان در مورد آن سئوال ميکنند. بسته به اينکه چگونه کارکنان استخر اين گزارش را نوشته باشند، نحوه کارکرد استخر يا تشکيلات مورد تاييد و محافظت قرار مي گيرد و يا ممکن است عليه دست اندر کاران استخر از آن استفاده شود. در حاليکه ضروري بنظر ميرسد که يک گزارش حادثه بخوبي سازمان يافته شده و سئوال هاي شايسته و بجا را پاسخگو باشد، مهمترين نمود آن اين است که چگونه مدير و سرمنجيان، کارکنان خود را نسبت به پر کردن فرم گزارش، آموزش داده باشند. هر منجي غريق در برنامه هاي آموزش خدمات « آمادگي» بايد پر کردن فرم گزارش حادثه را تمرين کرده باشد. آموزش کامل، به کارکنان استخرميتواند در حد ثبت قانوني و ماخذ اطلاعات در نقاط خطر آفرين استخر کارآئي داشته باشد. در برخي موارد يک گزارش، با چندين کد موضوعي لازم ميشود.  مدير و سرمنجيان استخر ميتوانند کارکنان را نسبت به ميزان تفهيم گزارش حادثه مورد آزمون قرار دهند. اين آزمون ميتواند در هنگام شبيه سازي حوادث يا جراحات مختلف، در طول دوره آموزش انجام پذيرد.در اين حالت بايد افراد، فرم هاي گزارش را براي هر حادثه شبيه سازي شده پر نمايند. اين حوادث شبيه سازي شده ميتوانند شامل يک نمونه مشخص يا وخيم ترين حالت يک حادثه باشند. تمامي گزارش ها بايد بفوريت بوسيله ناظران بازنگري شوند.هنگامي که ناظران با گزارشي ناقص روبرو شدند، بايد بدانند که زمان بازسازي آموزش گزارش نويسي فرا رسيده است.  آموزش کارکنان در گزارش حادثه شامل سرفصل هاي زير است: ·     گزارش نويسي کامل. پر کردن جاي خالي، قرار دادن علامت کنترل در يک چهارگوش و يا کشيدن دايره پيرامون يک انتخاب. آموزش بايد بر اساس پر کردن کامل فرم انجام پذيرد. هيچگاه نبايد اطلاعات مربوط به يک سئوال را خالي رها کنند. کارکنان مضطرب يا شتاب زده، بسادگي از نوشتن اطلاعات اساسي مانند تاريخ و زمان حادثه چشم پوشي ميکنند. ·     صريح باشند. دقيقا شرح دهند کجا، واقعه يا جراحت اتفاق افتاده. اگر گزارش، فاقد يک دياگرام يا طرح تاسيسات است ميتوانند از پشت گزارش استفاده کنند و بطور شماتيک شکل استخر و تاسيسات را بکشند و محل حادثه را مشخص نمايند. ·     به تفصيل جراحت را توضيح دهند. اصطلاحات موجود در کمک هاي اوليه را استفاده کنند، و بخاطر داشته باشند که بسياري از قسمت هاي بدن، سمت چپ و راست دارند. اختلاف حرفه اي بين «يک بريدگي در انگشت کوچک» و «يک بريدگي باندازه 1 سانتيمتر در قسمت داخلي کوچکترين انگشت دست راست» وجود دارد که باعث ميشود توضيح دروغين يک مشتري، در مورد جراحتي که در زمان يا مکاني ديگر اتفاق افتاده، را خنثي کند.     اگر روي فرم گزارش فضائي براي رسم دياگرام بدن انسان وجود دارد، گزارش نويس با دقت بيشتري ميتواند به موقعيت عضو آسيب ديده اشاره کند. اگر صدمه، قابل رويت نبود، آنچه را که مصدوم ميگويد با دقت شرح دهد. بعنوان مثال بنويسد: «مصدوم از درد سمت چپ سينه خود شکايت مي کند». ·     منشا اطلاعات را ذکر کند. اگر شخصي که فرم گزارش را پر ميکند، خود شاهد حادثه نبود، بايد منشاء اطلاعات را توضيح دهد. ذکر منشاء ميتواند مسئولين تاسيسات را در مقابل لقب بي کفايتي، محافظت کند. بعنوان مثال، چنانچه بعدا مشخص شد که اطلاعات نادرست است، دليلي براي توضيح وجود دارد. مثالي در اين رابطه: «داشت گرد استخر ميدويد تا برادرش را بگيرد.» ميتواند شرحي متفاوت با شد از «مصدوم اظهار داشت که مشغول دويدن پيرامون استخر بود، تا برادرش را بگيرد.» اگر اطلاعات حاصل نقل از يک شاهد باشد، بنويسد: « آقاي اميري، يکي از شاهدان، اظهار داشت که شخص مصدوم در حال دويدن پيرامون استخر بود.» . براي يادآوري کارکنان در مورد اين نکات مهم، يک خط به فرم اضافه کنيد تا خوانده شود: «منشا اطلاعات را شرح دهيد» ·     در پي شاهدان بگردد. بسياري از گزارش ها داراي فضائي براي ثبت مشخصات شاهدان هستند. ولي اغلب، پرکنندگان فرم گزارش سهوا اين بخش از گزارش را ناديده ميگيرند. اگر آنها اطلاعات مربوط به حادثه را گرآوري ننمايند، هيچکس ديگر اين کار را انجام نخواهد داد. پس از حادثه فقط تلاش محدودي براي جستجوي شاهدان ميتوان انجام داد. ناظران بايد بر اهميت ارتباط با ديگر مهمانان تا پيدا کردن شاهد تاکيد کنند. ·     جراحات باز. در تمامي فرم هاي گزارش حوادث، بايد سئوالاتي در مورد حوادث توام با جراحات باز داشته باشند، و منجيان غريق بايد بدرستي نشانه هاي بارز جراحات باز را بشناسند. جراحات باز اغلب منجيان را باشتباه مي اندازند، حوادث بسياري، از اين قبيل، گزارش شده، در حاليکه يکي از آنها هم واقعا اتفاق نيفتاده بود. ناظران بايد مرتبا مباحث را مورد بازنگري قرار دهند و حوادث شبيه سازي شده اي را در هنگام آموزش، براي آزمودن سطح دانش و درک منجيان، برنامه ريزي کنند. ·     عناصر نامربوط. کارکنان بايد درک کنند که مواردي که مربوط به گزارش نيست، در فرم، ثبت نشود. مواردي نظير فرضيات، تشخيص ها، عقايد، شرح دادن يا توضيح اينکه مقصر چه کسي بوده، توضيح اينکه چه اقداماتي ميتوانست از حادثه جلوگيري نمايد، و توضيح اينکه چگونه کارکنان ميتوانستند عمل مناسبتري انجام دهند. ·     گزارش را امضاء کنند. بسياري از گزارش ها فاقد نام تکميل کننده فرم گزارش هستند. اين امر مشکلاتي را در زمان دفاع حقوقي، خصوصا زماني که وضوح و روشني گزارش لازم باشد و هيچکس بياد نياورد و يا نداند که چه کسي فرم گزارش را پر کرده است بوجود مي آورد. در اينجا نمونه اي از فرم گزارش حادثه براي ايجاد انگاره در محيط کار شما ارائه مي شود. گزارش حادثه/جراحت   استخر/مکان آبي ........................................ آدرس .................................................................................................. سال ........ماه ........ روز ........ (روز هفته را مشخص کنيد) شنبه – يک – دو – سه – چهار – پنج – جمعه نام مصدوم ............................................ مرد      زن        سن ............ نام پدر/سرپرست (اگر مصدوم کمتر از 18 سال دارد) ................................................................................................ آدرس محل سکونت ........................................................................................................................... شماره تلفن ......................................... زمان وقوع حادثه ......................... (صبح)/(بعد از ظهر)    نام منجيان در حال خدمت ..................................................................................... ...............................................................نام مدير ....................................................... مصدوم در حال چه نوع فعاليتي بوده ................................................................................ ................................................................................................... آيا شرايط محيط استخر/مکان آبي در زمان وقوع حادثه مطلوب بوده؟ ........................................................................................................... نوع جراحت و عضو صدمه ديده را شرح دهيد؟ ......................................................................................  ...................................................................................................... چه خدمات و سرويسهائي تا رسيدن مامورين اورژانس براي مصدوم انجام شده است؟ ................................................................................. ............................................................................................................. تعداد و کيفيت تنفس : ..............................   تعداد و کيفيت نبض ................................ وضعيت پوست : .............................. رنگ : .................. دما : .................. شکل فيزيکي ............................................................................... آيا مصدوم از داروي خاصي استفاده ميکند؟ ......................................................................................................... آيا مصدوم نسبت به مواد يا داروي خاصي حساسيت دارد؟ ............................................................................................................................. چه وقتي حادثه به اورژانس گزارش شد .................... (صبح)/(بعد از ظهر) توسط ........................................................................................ چه موقع مامورين اورژانس رسيدند .................... (صبح)/(بعد از ظهر) نام مامورين اورژانس ........................................................................  
خدمات و سرويسهاي انجام شده بوسيله مامورين اورژانس :                                                                               ( امضاء مصدوم )
 
روش انتقال به بيمارستان :   آمبولانس   انتقال به بيمارستان ......................... وسيله شخصي     .......................... انتقال انجام نشد   ............................. اقدام ديگر   ...................................  
  شاهد 1 ..........................آدرس .................................................تلفن .................................. شاهد 2 ...................................... آدرس ..........................................................................................................تلفن اين گزارش بوسيله .............................. نوع مسئوليت .............................. در تاريخ ......................... تهيه شده.                                            امضاء ......................................

 

منبع : http://lifesaving-kh.com

 


مطالب مشابه :


نمونه یک گزارش حادثه - گزارش حادثه

نمونه یک گزارش در اينجا نمونه اي از فرم گزارش حادثه براي تماس بعد از ساعات اداری
گزارش نویسی

در زیر به بیان ارکان یک گزارش پرداخته و آن را تشریح می کنیم : نمونه سه : به : وزارت ……
نگارش سمینار موردی + یک نمونه

نگارش سمینار موردی + یک نمونه caseهای گزارش شده، اقدام مراتب اداری در صورت
گزارش نویسی و مکاتبات اداری 1

گزارش نویسی و مکاتبات اداری 1 جزوه کلاس شوم و هم شاید یک بنده خدایی نفعی این وسط ببرد
نمونه سؤالات «خلاصه سازی نوشته ها و مکاتبات اداری»

ارسال آن، از نمونه امضای اداری- بین یک فرد و یک و گزارش های اداری، رعایت
گزارش نویسی و مکاتبات اداری

کار ببریم ، به عنوان نمونه در پایان هر جمله گزارش رسمی و اداری یک گزارش یا
گزارش شورای اداری رامسر

گزارش شورای اداری تجمیع شد ه و سپس یک نظر که شایسته منطقه نمونه گردشگری
نمونه سوال سلامت اداری ومبارزه با فساد

کدام یک از عوامل اداری فساد اداری چقدر گزارش نمونه سوال سلامت اداری
گزارش نویسی

مانند گزارش یک مامور گزارشات غیر رسمی و غیر اداری: مثل گزارش یک سفر نمونه است و یک
برچسب :