سوالات درس به درس زبان و ادبيات فارسي ( 1و2 )پيش‌دانشگاهي

 

مجموعه سوالات درس به درس زبان و ادبيات فارسي ( 1و2 )پيش‌دانشگاهي

 

درس اول : درآمدي بر تحميديه / ني‌نام

1- «نفير» ؛ يعني ... : فرياد و زاري

2- «اشتياق» به چه معني است؟  ميل قلب به ديدار محبوب

3- «نعت» ؛ يعني ... : ستايش

املا

4- در عبارت «ادئيّه‌ي ديني و مناجات‌هاي ائمّه‌ي اطهار با حمد الهي آغاز مي‌شود» كدام واژه غلط نوشته شده است؟ ادعيّه

تاريخ ادبيات

5- منظومه‌ي «شيرين و فرهاد» اثر كيست؟ وحشي بافقي

6- نمونه‌ي عالي تحميديه پيش‌تر از همه در كدام كتاب است؟ شاهنامه‌ي فردوسي

7- «ني‌نامه» چند بيت از دفتر اول مثنوي است؟ هجده بيت

آرايه‌هاي ادبي

8- بيت «هركسي كاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش» چه آرايه‌هايي دارد؟ تلميح، جناس

9- مصراع «همچو ني زهري و ترياقي كه ديد؟» كدام آرايه را دارد؟ متناقض نما

10- «آتش» در مصراع «هركه اين آتش ندارد، نيست باد» چه آرايه‌اي را پديد آورده است؟ استعاره از گرمي و شور عشق

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

11- مولانا در مثنوي، انسان آگاه را به چه چيزي تشبيه كرده است؟ ني‌ و چنگ

12- چه چيزي در ني آواز پديد مي‌آورد؟ كشش انسان آگاه به‌سوي پروردگار

13- «دامن از خاك برچيدن» كنايه از چيست؟ دل بريدن از دنيا

14- «سينه خواهم شرحه شرحه از فراق» ؛ يعني ... : شنونده‌اي دردمند مي‌خواهم

15- در مصراع «جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم» بدحالان؛يعني...: آن‌ها كه سير و سلوكشان به‌سوي حق كند است.

16- منظور از «ماه» در اين مصراع چيست؟ «هركه جز ماهي، ز آبش سير شد...» : عاشق

17- بيت«من به‌ هرجمعيّتي نالان‌شدم / جفت‌ بدحالان‌ و خوش‌حالان ‌شدم» بيانگر كدام ويژگي «ني» است؟ سازگار بودن

درس دوم : مناجات / نيايش

لغت :

1- «دنائت» ؛ يعني ... : پستي

2- «ملاهي» جمع ... است به معني ... : ملهي، آلات لهو

3- «تيه» ؛ يعني ... : بيابان

4- «مظالم» ؛ يعني ... : محل دادخواهي

5- «مناعت» ؛ يعني ... : بلندنظري

6- «پاي‌بطلان برعنوان حق‌گذارم»؛ يعني... :حق‌وحقيقت‌را باطل‌كنم.

7- «ارحم‌الراحمين» ؛ يعني ... : مهربان‌ترين بخشايندگان

املا:

8- كدام واژه‌ها املاي نادرست دارند؟

«بيقوله، جهل و ذلال، خفت و مزلّت» : بيغوله، ضلال، مذلّت

تاريخ ادبيات :

9- مترجم كتاب «صحيفه‌ي سجاديه» كيست؟ جواد فاضل

10- «سنايي غزنوي» در كدام قرن مي‌زيست؟ قرن ششم

آرايه‌هاي ادبي :

11- «تيه گمراهي و ضلالت» كدام آرايه را دارد؟ تشبيه

12- مصراع «حسن تو به دست خويش بيدارم كرد» كدام آرايه را دارد؟ تشخيص

13- «لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد» لب و دندان «مجاز» است از ... : سخن ، كل وجود

14- بيت «نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو جستن كه تو در وهم نيايي» كدام آرايه را دارد؟ ترصيع

درك مطلب و دانستني‌هاي درس :

15- «مگر» در مصراع «مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي» ؛ يعني ...: اميد است

16- «همه درگاه تو جويم / همه از فضل تو پويم» ؛ يعني ... : تنها در پي فضل و بخشش تو هستم.

17- «همه بيشي تو بكاهي، همه كمّي تو فزايي» ؛ يعني ... : همه ي كم و زياد شدن‌ها به دست توست.

درس سوم : درآمدي بر ادبيات حماسي

لغت

1- «حماسه» در لغت به معناي ... : دلاوري و شجاعت

2- «ابداع» ؛ يعني ... : آفرينش

3- «مدون» در «داستان‌هاي‌شفاهي مدون» ؛ يعني ... : جمع‌آوري شده

املاء

4- كدام تركيب غلط املايي دارد؟

(حوضه‌ي‌عاطفي،شاهنامه‌هاي‌منثور،اصطلاح‌حماسه) : حوزه‌ي‌عاطفي

تاريخ ادبيات

5- حماسه‌ي«گيل گمش» از كدام نوع حماسه است؟ طبيعي و ملي

6- «ايلياد و اديسه» اثر كدام شاعر باستاني است؟ هومر يوناني

7- زمينه‌هاي‌اصلي‌حماسه‌رانام‌ببريد؟داستاني،قهرماني،ملي،خرق‌عادت

درك مطلب و دانستني‌هاي ادبي

8- فايده‌ي اصلي تقسيم‌بندي آثار ادبي براساس محتوا و حوزه‌ي عاطفي اين است كه ... : به خوبي مي‌توان علل ضعف يا نيرويافتن يكي از انواع را در دوره‌اي خاص بررسي كرد.

9- تقسيم‌بندي منتقدان اروپايي از آثار ادبي براساس ...... بوده است. : محتوا و حوزه‌ي عاطفي

10- در ادبيات ملل اسلامي تقسيم‌بندي آثار ادبي براساس ...... بوده است. : شكل و قالب

11- آثار ادبي از ديدگاه محتوا و بار عاطفي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ چهار دسته ، حماسي، غنايي، تعليمي، نمايشي

12- در ادبيات گذشته‌ي سرزمين ما، كدام نوع ادبي رواج و رونق چنداني نداشته است؟ ادبيات نمايشي

13- «انه ايد» سروده‌ي ويرژيل شاعر روم باستان از كدام نوع حماسه است؟ حماسه‌ي مصنوع

14- اصلي‌ترين زمينه‌ي حماسه چيست؟ داستاني بودن

15- نام قهرمان ملي در «بهشت گم‌شده‌ي ميلتون» چيست؟ آدم

16- وجود سيمرغ، ديو سپيد، عمر هزارساله‌ي زال ... بيانگر كدام زمينه‌ي حماسه است؟ خرق عادت

17- «خرق عادت» ؛ يعني ... : حوادثي كه با منطق و تجربه‌ي علمي سازگاري ندارد.

18- «ظفرنامه‌ي حمدالله مستوفي و شهنشاه نامه‌ي ملك‌الشعراي صبا» چه نوع حماسه‌اي هستند؟ مصنوع

19- اثر «آزاد سرو سيستاني» چه نام دارد؟ اخبار رستم

20- دوعامل‌جدايي‌ناپذير منظومه‌هاي‌حماسي را نام‌ببريد؟وزن‌وآهنگ

درس چهارم : كاوه‌ي دادخواه

لغت

1- «در اساطير باستان، چهره‌ي انقلابي كاوه‌ي آهنگر بي‌نظير است.» اساطير ؛ يعني ... : افسانه‌ها، جمع اسطوره

2- «خواليگر» ؛ يعني ... : آشپز، طباخ

3- «زخم دراي» كدام معني را دارد؟ ضربه‌ي پتك

املاء

4- در جمله‌ي «بعضي از معاصران، درباره‌ي داستان ضحّاك تعمّل كرده‌اند.» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ تأمّل

تاريخ ادبيات

5- كتاب «چشمه‌ي روشن» اثر كيست؟ دكتر غلامحسين يوسفي

6- نام پدر «فريدون چه بود؟ آبتين

آرايه‌هاي ادبي

7- «سر از بند ضحّاك بيرون كند» چه آرايه‌اي دارد؟ كنايه، سرپيچي و نافرماني كند.

8- مصراع «همه‌سوي دوزخ نهاديد روي» چه‌آرايه‌اي دارد؟ جناس، سوي، روي

9- در مصراع «ز ديوارها خشت و از بام سنگ» چه آرايه‌ي ادبي را مي‌يابيد؟ ايهام تناسب، خشت، نيزه‌ي كوچك و توده‌ي فشرده شده از گل كه در معني دوم با سنگ تناسب دارد.

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

10- منظور از «بي‌بها چرم آهنگران» چيست؟ درفش كاوياني

11- «قيام كاوه» با كدام نهضت عدالت‌خواهانه قابل مقايسه است؟ انقلاب فرانسه

12- «ضحّاك» در اوستا چگونه موجودي است؟ سه پوزه‌ي سه سر شش چشم

13- «شماريت با من ببايد گرفت» ؛ يعني ... : بايد به من حساب پس بدهي.

14- در اساطير ايران، مار مظهري است از ... : اهريمن

15- «بدريد و بسپرد محضر به پاي» ؛ يعني : ... : استشهاد نامه‌ را پاره كرد و زير پا انداخت

16- «برانديشيدن» در مصراع «نه هرگز برانديشم از پادشا» به چه معني است؟ ترسيدن

 

 

درس ششم : درآمدي بر ادبيات غنايي

لغت

1- «غِنا» ؛ يعني ... : نغمه،‌ سرود و آواز خوش

2- «توسني» ؛ يعني ... : سركشي و عصيان

3- معادل «غِنا» در زبان‌هاي اروپايي چه واژه‌اي است؟ ليريك

املاء

4- كدام واژه در عبارت «عرفان و اصطلاحات صوفيه با پيش‌گامي سنايي به حوضه‌ي غزل راه مي‌يابد.» نادرست است؟ حوزه‌ي

تاريخ ادبيات

5- شروع شعر عاشقانه‌ي فارسي چه قرني است؟ قرن چهارم

6- «رابعه‌ي قزداري» شاعر چه قرني است؟ قرن چهارم

7- در شعر غنايي شاعر چه چيزي را موضوع كار خود قرار مي‌دهد؟‌خويشتن خويش را

8- وسيع‌ترين افق معنوي و عاطفي در شعر فارسي متعلق به كدام نوع شعر است؟ شعر غنايي

9- در شعر حافظه، مسائل اجتماعي چگونه مطرح شده است؟ براساس «من» گسترده و اجتماعي شاعر

آرايه‌هاي ادبي

10- مصراع «زهر بايد خورد و انگاريد قند» چه آرايه‌اي دارد؟ تضاد

درك مطلب و دانستني‌هاي ادبي

11- داستان‌هاي عاشقانه در ادب فارسي را با كدام نوع ادبي در ادب اروپا برابر دانسته‌اند؟ شعر نمايشي

12- منظومه‌هاي منطق‌الطير و مثنوي مولانا با چه بياني نوشته شده است؟ تمثيلي

13- پس از مشروطه «من» شاعر ... : اجتماعي‌تر و مردمي‌تر شده است.

14- اشعار غنايي معمولاً در چند شكل ظاهر مي‌شوند؟ سه شكل بلند، متوسط، كوتاه

15- معروف‌ترين شاعران «حبسيّه‌سرا» چه كساني هستند؟ مسعود سعد، خاقاني، فرخي يزدي

16- «سمك عيّار» تأليف كيست؟ فرامرزبن خداداد ارّجاني

17- نام ديگر كتاب «راحة الارواح» چيست و نويسنده‌ي آن كيست؟ بختيار نامه، دقايقي مروزي

18- بيت «در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم / سرزنش‌ها گر كند خار مغيلان غم مخور» با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ عشق را خواهي كه تا پايان بري / بس كه بپسنديد بايد ناپسند

درس هفتم : من اين همه نيستم / حدي‌خوان

لغت

1- «زنديق» در عبارت «اين پير زنديق آمد.» يعني ... : ملحد، دهري، بي‌دين

2- «غيرت» ؛ يعني ... : حميّت، ناموس‌پرستي

3- «دارضيف» ؛ يعني ... : مهمان‌خانه

 املاء

4- در عبارت «سياهي ديدم مقلول و مسلسل، من او را به ضياء خود فرستادم.» چند غلط املايي دارد؟ دو (مغلول، ضياع)

تاريخ ادبيات

5- كتاب «كشف‌المحجوب» اثر كيست؟ علي بن عثمان جلّابي هجويري

6- نثر «كشف‌المحجوب» چگونه است و موضوع كتاب درباره‌ي چيست؟ نثر كتاب روان و سليس است (نثر مرسل) و موضوع كتاب در تصوف است.

7- درجمله‌ي «يكي‌آواز داد ... » يكي چه نوع كلمه‌اي است؟ ضمير مبهم

8- «را» در جمله‌ي «شيخ گفت مر مريد را» چه نوع كلمه‌اي است؟ حرف اضافه

9- جمله‌ي «اين مريد را گفت : آن صندوق بيار.» چند فعل گذرا به مفعول دارد؟ دو «گفت، بيار»

10- كلمه‌ي مشخص شده چه نوع كلمه‌اي است؟ «اين خصومت چرا برانگيختي؟» قيد

درك مطلب

11- «من اين‌همه نيستم» ؛ يعني... : من‌شايسته‌ي اين چيزها نيستم

12- معني‌جمله‌ي«درزه‌هايي‌بيرون‌گرفت.»چيست؟بسته‌هايي‌بيرون‌آورد

13- منظور از «شيخ الحرمين» چيست؟ شيخ مكه و مدينه

14- «اين غلام را در كار من كن» : يعني ... : اين غلام را به خاطر من آزاد كن.

15- «اين غلام است حادي» ؛ يعني ... : اين غلامي است كه آواز و سرود مي‌خواند.

16- مفهوم عبارت «به حيّي از احياي عرب فراز رسيدم» چيست؟ به قبيله‌اي از قبايل عرب نزديك شدم.

17- معني عبارت «تو را بر همه‌ي چيزها حكم است» چيست؟ دستور تو بدون چون و چرا پذيرفته است.

18- «مرا اكرام ضعيف را امير بيامد تا با من موافقت كند.» ؛ يعني ... : دستور تو بدون چون و چرا پذيرفته است.

19- واژه‌ي معادل «زنبيل باف» چيست؟ خوّاص

20- «رضي‌الله عنه» چه نوع جمله‌اي است؟ معترضه‌ي دعايي

درس هشتم : مناظره‌ي خسرو با فرهاد

لغت

1- «تنديسگر» ؛ يعني ... : مجسمه‌ساز

2- «مناظره» به چه معني است؟ گفت و گو كردن

3- «عاجز» ؛ يعني ... : ناتوان

املاء

4- املاي درست واژه‌هاي «آفاغ، تَبع، آسوده‌گي» چگونه است؟ آفاق، طبع، آسودگي

تاريخ ادبيات

5- مبتكر فن مناظره در ادب فارسي كيست؟ اسدي توسي

6- استادانه‌ترين مناظره‌هاي معاصر از كيست؟ پروين اعتصامي

آرايه‌هاي ادبي

10- مصراع «بگفت انده خرند و جان فروشند» چه آرايه‌اي دارد؟ تضاد

11- قافيه‌هاي بيت «بگفتا دل زمهرش كي كني پاك؟ / بگفت آن گه كه باشم خفته در خاك» چه آرايه‌اي را پديد آورده است؟ جناس

12- اگر در مصراع «بگفت از جان شيرينم فزون است» شيرين به دومعنا قابل‌درك باشد، از چه آرايه‌اي استفاده‌شده است؟ ايهام

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

13- داستان‌خسرو وشيرين نظامي‌را چه ‌كساني ‌تقليد كرده‌اند؟ اميرخسرو دهلوي، وحشي ‌بافقي، عرفي‌شيرازي، وصاف شيرازي هاتفي

14- «دار ملك آشنايي» ؛ يعني ... : سرزمين عشق

15- مصراع «بگفت آشفته از مه دور بهتر» به كدام باور پيشينيان اشاره دارد؟ گذشتگان بر اين باور بوده‌اند كه ديوانه چون در ماه نگاه كند،‌ ديوانه‌تر مي‌شود.

16- در مصراع «بگفت از گردن اين وام افكنم زود» منظور از اين «وام» چيست؟ سر

17- «بگفتا گر به سر يا بيش خشنود» : يعني ... : او گفت اگر با هديه گرفتن سر تو خشنود شود.

18- منظور از «جان» در مصراع «بگفت از جان صبوري چون توان كرد» كيست؟ معشوق

19- در بيت «به ياران گفت كز خاكي و آبي / نديدم كس بدين حاضرجوابي» منظوراز «آبي و خاكي» چيست؟ موجودات جهان

20- «فرهاد» در اين مناظره نمونه‌ي چگونه انساني است؟ انسان پاك باز و خاكسار

درس نهم :  اكسير عشق

لغت

21- «تعلّقات» ؛ يعني ... : دل‌بستگي‌ها

22- «اكسير» به چه معني است؟ هر چيز مفيد و كم‌ياب، جوهري كه ماهيت اجسام را تغيير دهد و كامل سازد.

املاء

23- كدام كلمه در مصراع «همه بلبلان بمردند و نماند جز قرابي» نادرست نوشته شده است؟ غرابي

تاريخ ادبيات

24- «سعدي» شاعر كدام قرن است؟ قرن هفتم

25- بيت «از در درآمدي و من از خود به در شدم / گويي كز اين جهان به جهان دگر شدم» بيت نخست يك شعر ده‌بيتي است، قالب اين شعر چيست؟ غزل

آرابه‌هاي ادبي

26- «اكسيرعشق» و «كمند نظر» چه آرايه‌اي دارند؟ تشبيه

27- در مصراع «عجب است اگر نگردد كه بگردد آسيابي» واژه‌ي نگردد چه آرايه‌اي دارد؟ ايهام

28- مصراع «گوشم به راه، تا كه خبر مي‌دهد ز دوست» چه آرايه‌اي دارد؟ كنايه، گوش به راه بودن،‌انتظار كشيدن

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

29- «سر آن ندارد» ؛ يعني ... : قصد ندارد

30- «برآمدن» در مصراع «دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد» به چه معني است؟ مقابله كردن

31- مصراع «مهرم به جان رسيد و به عيّوق برشدم» ؛ يعني ... : به مدد گرماي عشق تو به والاترين مرتبه رسيدم.

32- بيت «او را خود التفات نبودي به صيد من / من خويشتن اسير كمندنظر شدم» بيانگر كدام‌امر درباره‌ي عاشق و معشوق است؟

33- بيت «با صد هزار جلوه برون آمدي كه من / با صدهزار ديده تماشا كنم تورا» با كدام بيت غزل «اكسير عشق» ارتباط معنايي دارد؟ تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم .

34- «ا زخود به در شدن» ؛ يعني ... بي‌خود شدن

 

11- «ساقي» در اصطلاح عرفان كدام معني را دارد؟ واسطه‌ي فيض الهي است.

درس يازدهم : اشارت صبح / مجنون و...

لغت

1- «دستگاه» ؛ يعني ... : قدرت، ثروت، شوكت، دولت

2- «با» در مصراع «برق با شوقم، شراري بيش نيست» كدام معني را دارد؟ در برابر ، در مقايسه با

3- «ناوك» ؛ يعني ... :‌نوعي تير كوچك

4- در مصراع «دل مجنون ز شكّر خنده، خون است» واژه‌ي مشخص شده به چه معني است؟ خنده‌ي شيرين

املاء

5- املاي كدام كلمات نادرست است؟ «آريت ، محيط، آشفتگي پريشان و قوي» : عاريت، آشفتگي، پريشان و غوي

6- در مصراع «به هر جزئي ز حسن او قسوري است» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ قصوري

تاريخ ادبيات

7- كدام شاعر را مي‌توان «نماينده‌ي تمام عيار اسلوب هندي» به شمار آورد؟ عبدالقادر بيدل دهلوي

8- كدام سبك شعري است كه «به خيال‌بندي و نازك‌انديشي و به كاربردن‌مضمون‌هاي بديع و شگفت‌آفرين» مشهور است؟ سبك‌ هندي

9- «بيدل‌دهلوي» شاعر كدام‌قرن محسوب‌مي‌شود؟ يازده‌و دوازده

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

 

12- بيت «اگر در ديده‌ي مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني» ؛ يعني ... : از دريچه‌ي چشم مجنون اگر همه‌چيز را نگاه كني جز خوبي ليلي چيزي نخواهي ديد.

13- در مصراع «كاين گلستان خنده‌واري بيش نيست» خنده‌وار بودن گلستان ؛ يعني ... : گذران بودن عمر و جهان

14- منظور از «ماومن» در مصراع «ما و من آيينه‌داري بيش نيست» چيست؟ وجودهاي عاريتي و عارضي

درس دوازدهم : سپيده‌ي آشنا / قلب مادر

لغت

1- «تهجّد» ؛ يعني ... : شب‌زنده‌داري

2- «مي‌خواستند حضيضي بيابند.» حضيض؛ يعني ... : نشيب، پستي

3- «رعب‌آور» در عبارت «سكوتي رعب‌آور همه‌جا را فراگرفته بود.» كدام معني را دارد؟ ترسناك

4- «چندشناك» ؛ يعني ... : نفرت‌انگيز

املاء

5- عبارت «ديشب پس از امضاي تومار عشق و فداكاري به نيايش فرو رفتند.» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ طومار

6- املاي چندواژه نادرست است؟ «موهش،پرغوغا، ‌صُخره،‌ مظهر»: دو واژه ( موحش، سُخره)

تاريخ ادبيات

7- كتاب «ادبيات و تعهد در اسلام» اثر كيست؟ محمدرضا حكيمي

8- عمده نوشته‌هاي «محمدرضا حكيمي» در چه زمينه‌اي است؟ زمينه‌ي مسائل ديني و اعتقادي

آرايه‌هاي ادبي

9- عبارت «ماه اين مشعل آسماني هر شب به كردار روزانه‌ي انسان‌ها خيره‌خيره مي‌نگرد.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص

10- «مشبه‌به» عبارت «ستارگان مانند چراغ نيم‌مرده‌ي شبانان بودند.» كدام است؟ چراغ نيم‌مرده

11- بيت «داد معشوقه به عاشق پيغام / كه كند مادر تو با من جنگ» نخستين بيت يك شعر است، «قالب» شعر چيست؟ قطعه

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

12- شعر «قلب مادر» از چه زباني ترجمه شده است؟ زبان آلماني

13- منظور از «ديشب و امشب» در عبارت «ديشب تاريخ بشريت چنين شهيداني نداشت و امشب آنان درگذرگاهش خفته‌اند» چيست؟ ديشب : شب عاشورا، امشب : شب شام غريبان .

14- «همه، تاليان قرآن و سحركوشان در عبادت، يعني ... بودند.» همگي تلاوت كنندگان قرآن و شب‌زنده‌داران براي عبادت بودند.

15- «چهره‌پرچين‌كردن» ؛ يعني ... : اخم كردن

16- عبارت «شاعري است با زباني چالاك و بياني گرم و زنده و پوينده» وصف كدام شاعر است؟ ايرج ميرزا

درس سيزدهم : كيش مهر / رنج بي‌حساب

لغت

1- «خضاب» ؛ ‌يعني ... : گلگونه، آن چه سر و صورت و پوست را بدان رنگ كنند. حنا.

2- «بهل» درمصراع«بهلِ گر بگيرندبيكارها» كدام معني را دارد؟بگذار

3- «بادبام»درمصراع«درد پرده‌ي‌غنچه را بادبام»؛يعني ... : بادبامدادي

4- در مصراع «مهين مهرورزان كه آزاده‌اند ...» كلمه‌ي مشخص شده به چه معني است؟ بزرگ، بزرگ‌ترين

املاء

5- املاي كدام تركيب نادرست است؟ «غرق بطالت، گفتار ناثواب، غم‌هجران» : گفتار ناصواب

تاريخ ادبيات

6- تفسير ارزشمند«الميزان»، اثر كيست؟ علامه سيدمحمدحسين طباطبايي

7- كتاب «چهل حديث» اثر كيست؟ امام‌خميني

آرايه‌هاي ادبي

8- مصراع «پياپي بكشن جام و سر گرم باش» چه آرايه‌اي دارد؟ ايهام، سرگرم باش دو معنا دارد : مشغول باش، گرم و پرنشاط باش.

9- «شاباش» در مصراع «بهاران كه شاباش ريز سپهر» استعاره از چيست؟ باران

10- مصراع «برقصد به صدناز گلنازها» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

11- منظور شاعر از «دل افگارها» در بيت «به شادي و آسايش و خواب و خور / ندارند كاري دل افگارها» كيست؟ عاشقان، دل‌سوختگان طريق عشق

12- در مصراع «كشد رخت، سبزه به هامون و دشت» رخت كشيدن ؛ يعني ... : رفتن

13- «بكش جام در بزم مي‌خوارها» ؛ يعني ... : در مجلس عاشقان و عارفان، شراب عشق الهي را بنوش.

14- پيام بيت «به اندوه آينده خود را مباز / كه آينده خوابي است چون پارها» چيست؟ حال را غنيمت بدان.

15- «بهل گر بگيرند بيكارها» ؛ يعني ... : بگذار بي‌خبران خرده بگيرند.

16- بيت «با صبا در چمن لاله سحر مي‌گفتم / كه شهيدان كه‌اند اين همه خونين كفنان؟» با كدام بيت درس ارتباط معنايي دارد؟ به خون خود آغشته و رفته‌اند / چه گل‌هاي رنگين به جوبارها

17- در بيت «پرستش به مستي است در كيش مهر / برون‌اند زين جرگه، هشيارها» شاعر كمال پرستش را در چه مي‌داند؟ مستي

 

 

درس چهاردهم : رباعي و دوبيتي ديروز و امروز

لغت

1- «نشتر» ؛ يعني ... : آلتي تيز و برنده، رگ‌زن

2- «فردا» در مصراع «چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند... » كدام معني را دارد؟ روز قيامت

3- «رُستن» ؛ يعني ... : روييدن

4- «آيو» در مصراع «مكن كاري كه بر پا سنگت آيو» به چه معني است؟ آيد

تاريخ ادبيات

5- «رباعي» چگونه شعري است؟ از چهار مصراع تشكيل شده است و وزن «لاحول ولا قوة الا بالله» را دارد.

6- تفاوت «رباعي» و «دوبيتي» در چيست؟ رباعي با هجاي بلند آغاز مي‌شود، اما دوبيتي با هجاي كوتاه و ديگر اين كه دوبيتي به زبان محلي است.

7- معروف‌ترين‌شاعري‌كه رباعي‌سروده‌است،كيست؟ خيام نيشابوري

8- دوبيتي‌هاي كدام‌شاعر معروف و مشهور است؟ باباطاهر همداني

آرايه‌هاي ادبي

9- كدام تركيب «تشبيه» است؟ «رگ روح، شبنم عشق. شاخسار بوستان» : شبنم عشق

10- مصراع «از شبنم عشق خاك آدم گل شد» چه آرايه‌اي دارد؟ تلميح، تشبيه، مراعات نظير

11- درمصراع«كويرم، دستم‌از هرچيزخالي‌است»كدام‌واژه «تشخيص» دارد؟ كوير

درك مطلب

12- شاعر در مصراع «بس فتنه و شور در جهان حاصل شد» به چه امري اشاره مي‌كند؟ جهان به جنبش و حركت درآمد. (بعد از آفرينش است).

13- بيت «چوفردا نامه‌خوانان نامه خوانند / تو را از نامه‌خواندن ننگت آيو» ؛ يعني ... : روزقيامت كه به اعمال‌بندگان رسيدگي‌مي‌كنند، تو از كارنامه‌ي اعمال خود شرمگين خواهي بود.

14- معني مصراع «پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي» چيست؟ دقت كن كه از روي بي‌اعتنايي و خواري پاي خود را به سر سبزه‌ها نگذاري

15- منظور شاعر از «لاله‌ي پرپر» در بيت «بيا گم كرده‌ي ديرين خود را / سراغ از لاله‌ي پرپر بگيريم» كيست؟ شهيد

16- در مصراع «بيا اي دل از اين جا پر بگيريم ...» منظور از «اين‌جا» چيست؟ اين جهان

درس پانزدهم : ادبيات تعليمي / پرورده‌كوبي

لغت

1- «ژاژخايان» ؛ يعني ... : بيهوده‌گويان.

2- «زبان دركشيدن» در مصراع «زبان دركش اي مرد بسياردان» كدام معني را دارد؟ سكوت كردن

3- در مصراع «چراگويد آن چيز در خفيه، مرد» واژه‌ي مشخص شده به چه معني است؟ مخفيانه

4- «شهربند» ؛ يعني ... : زنداني

املاء

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «انحطاط جوامع ـ خلاقيت و ابتكار ـ مرهله‌ي ابتدايي» : مرحله‌ي ابتدايي

تاريخ ادبيات

6- «نصاب الصبيان» اثر كيست و موضوع آن چيست؟ ابونصر فراهي، تعليم لغت

7- موضوع كدام كتاب در صرف و نحو عربي است؟ الفيه‌ي ابن مالك

8- اثر «حاج ملاهادي سبزواري» در فلسفه و الهيات چه نام دارد؟ منظومه

9- كتاب‌هاي«سرودزندگي‌ومنظومه‌ي‌فن‌شعر» اثر كيست؟ لانگفلو، بوالو

10- در ادبيات ملل چند نوع شعر تعليمي يافت مي‌شود؟ دو نوع

آرايه‌هاي ادبي

11- مصراع «اگر پاي در دامن آري چو كوه» چه آرايه‌اي را دارد؟ كنايه

12- كدام واژه در مصراع «كه بيند كه شمع از زبان سوخته است» مجاز است؟ زبان

13- در بيت «صد انداختي تير و هر صد خطاست/ اگر هوشمندي يك انداز و راست» كدام دو واژه «تضاد» دارند؟ خطا، راست

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

14- «سرت ز آسمان در كشوه» ؛ يعني ... : مقام بلندي مي‌يابي

15- مصراع «كه فردا قلم نيست بر بي‌زبان» ؛ يعني ... : روز قيامت بي‌زبان و لال از نظر گفتار بازخواست نمي‌شود.

16- ضرب المثل «گز نكرده پاره كردن» كدام مصراع را به‌خاطر مي‌آورد ؟ نشايد بريدن نينداخته

17- «ده مرده گوي» ؛ يعني ... : كسي كه به اندازه‌ي ده مرد سخن مي‌گويد.

درس شانزدهم : مست و هوشيار ... / ذكر حسين‌بن منصور

لغت

1- جور» ؛ يعني ... : دورافتاده

2- در عبارت «دستار و درّاعه درپوشيد و به مدرسه رفت.» درّاعه؛ يعني ... : جبه

3- «لباس و پوشش خاصّ هر صنف» چه نام دارد؟ زيّ

4- معني «صفدر» در عبارت «آن شجاع صفدر صديق...» چيست؟ دلير، كسي كه صف لشگر را مي‌درد.

املاء

5- در عبارت «هم در غايت سوز و اشتياق بود و هم در شدّت لهب فراغ» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ فراق

6- عبارت «در زيّ اهل سلاح و شرع و سنّت بود. الفاظي مشكل در حقايق و اصرار و معارف داشت» چند غلط املايي دارد؟ دو (صلاح، اسرار)

تاريخ ادبيات

7- «مولوي‌نامه» اثر كيست؟ جلال‌الدين همايي

8- تنها اثر منثور «عطارنيشابوري» چه نام دارد؟ تذكرة‌الاولياء

آرايه‌هاي ادبي

9- «گل» در مصراع «اي گل، به دست مال هوس پيشگان مرو» چه آرايه‌اي را به‌خود آورده است؟ استعاره

10- كدام واژه‌ها در مصراع «آن آبرو چو جوي بود رنج و غصه سنگ» مشبه‌به است؟ جوي، سنگ

11- كدام تركيب «تشبيه است؟ «چاه مذلت، جيب قناعت، چرخ كج‌مدار» چاه مذلت

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

12- منظور از «اهل صوت» در عبارت «آن روز كه من سر چوب پاره سرخ كنم تو جامه‌ي اهل صورت پوشي.» چه كساني هستند؟ متشرعان

13- «او سخن اهل زمانه را هيچ وزن ننهادي.» ؛ يعني ... : به حرف و سخن مردم توجهي نمي‌كرد.

14- «دست بر نهادن» ؛ يعني ... : دعا كردن

15- مصراع «گفت آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه» جز معناي ظاهري، بيانگر چيست؟ تعادل نداشتن مست را بيان مي‌كند.

16- شاعر در مصراع «گفت ديناري بده پنهان و خود را وارهان» به كدام پديده‌ي اجتماعي اشاره دارد؟ رشوه‌گيري

درس هفدهم : درآمدي بر توصيف / گويي بط سفيد

لغت

1- «چوك» در مصراع «چوك ز شاخ درخت، خويشتن آويخته» كدام معني را دارد؟ شباويز، مرغ حق

2- «نحل» ؛ يعني ... : زنبور عسل

3- در مصراع «برگل تر عندليب، گنج فريدون زده است» گنج فريدون به چه معناست؟ سرود و نغمه

4- «غاليه» ؛ يعني ... : مواد خوشبو با رنگ سياه و مركب از مشك و عنبر و كافور و...

املاء

5- در مصراع «بيخته مشك سياه، ريخته درّ سمين» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ ثمين

تاريخ ادبيات

6- از برجسته‌ترين نويسندگان مكتب «ناتوراليسم» چه كسي را مي‌توان نام برد؟ اميل زولا

7- بديع‌ترين توصيفات مجالس بزم در آثار كدام شاعر آمده است؟ نظامي گنجه‌اي

آرايه‌هاي ادبي

8- اگر شاعر به «عناصر بي‌جان طبيعت، پرندگان، گل‌ها و ديگر موجودات احساس و صفت بشري ببخشد» از چه آرايه‌اي استفاده كرده است؟ تشخيص (جان‌بخشي)

9- در مصراع «گويي بطّ سفيد، جامه به صابون زده است» جامه استعاره از چيست؟ پرهاي بطّ

10- در بيت «در دهن لاله باد، ريخته و بيخته / بيخته مشك سياه و ريخته درّ ثمين» مشك سياه و درّ ثمين استعاره از چيست؟ سياهي گل لاله، باران

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

11- «سرو و سماطي كشيد، بر دو لب جويبار» ؛ يعني ... : سرو دو طرف جويبار صف كشيده است.

12- مفهوم مصراع «برگل تر عندليب، گنج فريدون زده است» چيست؟ بلبل بر شاخه‌ي‌پرطراوت گل‌سرخ، نغمه‌خواني مي‌كند.

13- منظور شاعر از «لؤلؤ تر» در مصراع «وز سم اسب سياه، لؤلؤ تر ريخته» چيست؟ قطره‌هاي باران

14- ادبيات توصيفي ايران چند دسته‌اند؟ نام ببريد. سه دسته /توصيفات تخيلي، توصيفات نمادين، توصيفات واقعي

15- «توصيفات نمادين» بر چه اصلي استوارند؟ تشبيه و مقايسه

16- شعر «گويي‌بطّ سفيد ...» چه‌نوع توصيفي است؟ توصيف تخيلي

درس هجدهم : دماونديه

لغت

1- «شير سپهر» در مصراع « با شير سپهر بسته پيمان» به چه معني‌است؟ آفتاب (به اعتبار آن كه در برج اسد است).

2- «هرّا» ؛ يعني ... : آواز مهيب

3- در مصراع «از سربكش آن سپيد معجر» معجر ؛ يعني ... : روبند

4- «گرزه» ؛ يعني ... : مار بزرگ سمي

املاء

5- مصراع «بخروش چو شرذه شير ارقند» چند غلط املايي دارد؟‌(دو شرزه، ارغند)

تاريخ ادبيات

6- شهرت شاعري «محمدتقي ملك‌الشعراي بهار» به چيست؟ سرودن قصيده‌هاي فخيم و استوار

7- دماونديّه‌ي دوم با تأثيرپذيري از چه چيزهايي سروده شده است؟ هرج و مرج قلمي و اجتماعي و هتّاكي در مطبوعات آزار وطن‌خواهان در آن سال‌ها

آرايه‌هاي ادبي

8- در بيت «تا درد و ورم فرو نشيند / كافور بر آن ضماد كردند» واژه‌هاي مشخص شده چه آرايه‌اي دارند؟ استعاره

9- «اورند» در مصراع «بنشين به يكي كبود اورند» مجاز از چيست؟ فرّ و شكوه

10- «مشبه» درمصراع «تو مشت درشت روزگاري» چيست؟ دماوند

11- درمصراع «از سيم به سر يكي كله خود» سيم استعاره از چيست؟ برف

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

12- شاعر در بيت «با شير سپهر بسته پيمان / با اختر سعد كرده پيوند» به كدام صفت دماوند اشاره دارد؟ بلندي

13- بيت «بر ژرف‌ دهانت سخت‌بندي/ بربسته سپهر ديو پرفند» به كدام رفتار اجتماعي نادرست در زمان شاعر اشاره دارد؟ نبودن آزادي بيان

14- منظور شاعر از بيت «من بند دهانت برگشايم / ور بگشايند بندم از بند» چيست؟ به تو آزادي بيان مي‌دهم.

15- «سياه بخت فرزند» در بيت «اي مادر سرسپيد، بشنو/ اين پند سياه بخت فرزند» كيست؟ شاعر

16- در بيت «زين بي‌خردان سفله بستان / داد دل مردم خردمند» بي‌خردان سفله چه كساني هستند؟ ستمگران حاكم

17- «ديو پرفند» ؛ يعني ... : ديو و شيطان پرمكر و حيله

درس نوزدهم : توصيف كويمات ... / شب كوير

لغت

1- واژه‌هاي مشخص شده در عبارت كدام معني را دارند؟

«درپاژه‌ي آن مشرعه‌اي است كه به پنج نايژه آب بيرون مي‌آيد.» : پاشويه، جاي نوشيدن آب، لوله

2- «دولاب» ؛ يعني ... : چرخ آب‌كشي

3- «حصين» ؛ يعني ... : استوار و محكم

4- در عبارت «عرّاده‌ها بر سر ديوار نهاده ...» عرّاده‌ها كدام معني را دارد؟ وسيله‌اي‌كوچك‌تر از منجنيق براي پرتاب كردن سنگ

املاء

5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «ميعادگاه انسان، نزهتگه ارواح، جولانگاه حول» : جولانگاه هول

تاريخ ادبيات

6- «كوير» اثر كيست؟ دكتر علي شريعتي

7- مهم‌ترين اثر «ناصرخسروقبادياني» چه نام دارد؟ سفرنامه

آرايه‌هاي ادبي

8- مصابيح آسمان در عبارت «شب‌ها روشن است به قطره‌هاي درشت و تابناك باران ستاره؛ مصابيح آسمان!» استعاره از چيست؟ ستارگان

9- مشبه‌به در عبارت كدام است؟ «آن عالم پرشگفتي و راز سرايي سرد و بي‌روح شد.» سرايي سرد

10- «آسمان فريبي آبي رنگ شد» چه آرايه‌اي را دارد؟ حس‌آميزي

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

11- «مبلغي بر باروي‌شهر برود.» ؛ يعني ... : مقداري بر ديوار دور شهر بالا رود.

12- «سه‌جانب او با آب‌درياست» ؛ يعني ... : سه طرف آن را آب گرفته است.

13- «كنده» معادل است با ... : خندق

14- «فاضل بر زمين مي‌گذرد» ؛ يعني ... : باقي‌مانده آب جاري مي‌شود و مي‌رود.

15- «باجگاهي است آن‌جا ...» ؛ يعني ... : آن‌جا محل‌اخذ عوارض‌است.

16- با توجه به درس، منظور از «پرنده شاعر» چيست؟ خيال

17- باتوجه‌به عبارت«ناله‌هاي گريه‌آلود آن امام راستين را مي‌شنوم...» . منظور از «امام راستين» كيست؟ امام علي (ع)

درس بيستم : اور ازان

لغت

1- «عوايد» ؛ جمع مكسّر ... است . عايده

2- «توفال سقف» ؛ يعني ... : تخته‌هاي باريك و نازك سقف

3- «نان بستن» ؛ يعني ... : نان پختن

4- «نوعي دامن گشاد و برچين و كوتاه كه در قديم زنان روي شلوار مي‌پوشيدند.» چه نام داشت؟ شليته

املاء

5- كدام واژه‌ها در عبارت «زن‌هاشان به خوشه‌چيني و در يوزه‌گي يك ماهي اطراق مي‌كنند.» نادرست نوشته شده است؟ دريوزگي، اتراق

تاريخ ادبيات

6- «اورازان» ازكدام نوع نوشته‌هاي«جلال آل احمد» است؟ تك‌نگاري

آرابه‌هاي ادبي

7- درعبارت«اما در امام‌زاده‌اي كه اهالي‌ده،معصوم زاده‌اش مي‌نامند...» «ش» چه نقشي دارد؟ مفعول

8- عبارت «ميانشان شكرآب است» چه آرايه‌اي دارد؟ كنايه (رابطه‌ي خوبي ندارند).

9- در عبارت «گوش من غرق شنيدن صداي شيرين تو شده است.» چه آرايه‌اي مي‌يابيد؟ حس‌آميزي

10- عبارت «اخترشب از كنار كوهساران سرخم مي‌كند تا صداي تو را بشنود.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص

درك مطلب

11- «زود به پيري نشسته» ؛ يعني ... : دچار پيري زودرس شده

12- «خيلي زود رنج‌اند» ؛ يعني ... : زود ناراحت مي‌شوند.

13- «اخت‌بودن» درعبارت «ارزن هم زودتر به دست مي‌آيد و هم با سرما بيش‌تر اخت است.» ؛ يعني ... : سازگار بودن

14- عبارت «تابوت مانندي است كه آن را با انواع شال‌ها و آيينه‌ها مي‌آرايند و مردم به عنوان نماد تابوت امام‌حسين (ع) به حركت در مي‌آورند.» معادل با چيست؟ نخل

15- اهالي ده «اورازان» را چگونه معني مي‌كنند؟ آب ريزان

16- منظور شاعر از «يك گوش واحد است كه اين هر دو صدا را مي‌شوند.» كيست؟ خداوند

 درس بيست و يكم : درآمدي بر ... / چندكايت

لغت

 

4- «تبتّل» ؛ يعني ... : از جهان بريدن

املاء

5- در عبارت «چقزي و سعوه اي نيز بر روي آب مي‌رود. ذقن و مگس نيز در هوا مي‌پرد.» چند غلط املايي وجود دارد؟ سه (چغزي/صعوه/زغن)

تاريخ ادبيات

6- كتاب «اسرارالتوحيد» اثر كيست؟ و درباره‌ي چه كسي است؟ محمدمنوّر، شيخ ابوسعيد ابوالخير

7- كتاب «المنقذ من الضلال» اعتراف گونه‌اي ماندني و با ارزش است از ... : امام محمدغزالي

8- از نمونه‌هاي برجسته‌ي جهاني حسب حال مي‌توان كتاب ... را از دكتر طه حسين نام برد. الايام

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

9- «سبق سلام را مي‌ستود» ؛ يعني ... : پيش‌دستي كردن در سلام گفتن را ستايش مي‌كرد.

10- «تو راكبي و او مركوب» ؛ يعني ... : تو سوار هستي و او وسيله‌ي سواري توست.

11- نثر «دكتر زرين‌كوب» از كدام نوع نثر است؟ تحقيقي، هنري

12- معني كنايي «از كروه در رفتن» چيست؟ از حال عادي خارج‌شدن، عصباني شدن

13- «كتاب پلّه‌پلّه تا ملاقات خدا» اثر كيست و شرح حال كدام عارف است؟دكتر زرين‌كوب، مولوي

14- عبارت «بي‌خويشتن نشسته بود، خواجه‌وار و پاي بگرد كوه» وصف چگونه فردي است؟ گستاخ و مغرور

15- «شيخ با كسي خلقي بكرد.» ؛ يعني ... : شيخ با كسي شوخي و مزاح كرد.

16- «شيخ بوعبدالله بشكست و با خويش رسيد.» كدام معني را دارد؟ شيخ بوعبدالله خوار و خفيف شد و به خود آمد.

17- «اين سراي باز كنيم» ؛ يعني ... : اين خانه را خراب كنيم.

درس بيست و دوم : روزها / افسانه‌ي عاشقي

لغت

1- «باديه» ؛ يعني ... : بيابان

2- «قصير جثّه» ؛ يعني ... : كوتاه‌قامت

3- «بارقه» كدام معني را دارد؟ برق زننده

4- واژه‌ي«متمكّن» در عبارت «از نظر مالي هيچ مشكلي نداشت و در نوع خود متمكّن به شمار مي‌رفت.» ؛ يعني ... : ثروتمند و پول‌دار

املاء

5- كدام واژه دراين عبارت نادرست نوشته شده است؟ «هر عصب و فكر به منبع بي‌شاعبه‌ي ايمان وصل بود.» بي‌شائبه

6- كدام تركيب‌ها غلط املايي دارند؟ «شير آغوذ، فوق طاقت، صافي صّحار»آغوز، سحّار

تاريخ ادبيات

7- كدام اثر را دكتر اسلامي ندوشن ننوشته است؟ «صفيرسيمرغ، آزادي مجسمه، با كاروان حلّه» با كاروان حلّه

8- مثنوي «هفت اورنگ» اثر كيست؟ جامي

9- «خمسة‌المتحيّرين» اثر كيست و به يادگار چه كسي نوشته شده است؟ اميرعلي شيرنوايي، جامي

آرايه‌هاي ادبي

10- در عبارت «تكيه مي‌داديم و سعدي مي‌خوانديم.» كدام واژه مجاز است؟ سعيد (كليات سعدي)

11- «سراچه‌ي ذهنم آماس مي‌كرد.» چه آرايه‌اي دارد؟

12- جمله‌ي «براي من قصه‌هاي شيريني مي‌گفت.» كدام آرايه را دارد؟ حس‌آميزي

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

13- «نمي‌دانست كجا ريشه بدواند» ؛ يعني ...

14- عبارت «احدي نتوانسته مانند سعدي حرف بزند، در عين حال نظير حرف‌زدن او را هر روز مي‌شنويم» اشاره به كدام صفت شعر سعدي دارد؟ سهل ممتنع بودن

15- مصراع دوم بيت «آرند كه واعظي سخنور / بر مجلس وعظ، سايه گستر» ؛ يعني ... : حضار را تحت تأثير داده بود.

16- «لكه دويدن» ؛ يعني ... : تندرفتن و دويدن

درس بيست و سوم : ميرزا رضا كلهر

لغت

1- «نوكري كه عنان اسب را مي‌گيرد و پيشاپيش پياده مي رود.» معني كدام واژه است؟ جلودار

2- «فاق قلم را خيلي كم و كوتاه باز مي‌كرد.» فاق‌ ؛ يعني ... : شكاف نوك قلم

3- «چاي ديشلمه» ؛ يعني ... : چاي قند پهلو

4- «استنكاف‌كردن» ؛ يعني ... : سرباز زدن

املاء

5- املاي كدام تركيب نادرست است؟ «خانه‌ي سنگلج، پيچيده‌گي چشم، خط نستعليق» : پيچيدگي

تاريخ ادبيات

6- كتاب «شرح زندگي من» اثر كيست؟ عبدالله مستوفي

7- كدام اثر از «عبدالله مستوفي» نيست؟ «ابطال الباطل، محاكمه‌ي انسان و حيوان، بامداد اسلام». بامداد اسلام اثري است از دكتر زرين‌كوب

آرايه‌هاي ادبي

8- عبارت «اين خط را از درويش هم بهتر و بامزه تر مي‌نوشت.» چه آرايه‌اي دارد؟ حس‌آميزي

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

9- «متوسّل شدن» ؛ يعني ... : وسيله قرار دادن

10- منظور از «مشق» در جمله‌ي «از صبح مجلس مشق داير مي‌شد.» چيست؟ خط

11- «خلق‌وخوي ميرزا دستش‌بود.»؛ يعني...: براخلاق‌ميرزا تسلط‌ داشت.

12- «گوش‌هايش سنگين بود.» كدام معني را دارد؟ كر بود.

13- «سرهم رفته» ؛ يعني ... : جمعاً ، روي هم

14- «يك قلم كلمه را تمام مي‌كرد.» ؛ يعني ... : بدون برداشتن قلم از روي كاغذ كلمه را مي‌نوشت.

15- «تجديد قط» ؛ يعني ... : بريدن مجدد سر قلم

16- «يك كاسه» در جمله‌ي «تمام صفحه يك كاسه سياه مي‌شد.» به چه معني است؟ سراسر، يك پارچه

17- «نفسه ‌زدن» ؛ يعني ... : تند نفس كشيدن

درس بيست و چهارم : درآمدي بر ...

لغت

1- كلمه‌ي مشخص شده در عبارت «غم و ضجرتي سخت بزرگ بر دست من يافت». كدام معني را دارد؟ اندوه، ملال

2- «برنشستن» در جمله‌ي «باري وقت برنشستن نيست.» به چه معني است؟ سوار شدن

3- «سوگندان مغلّظ» ؛ يعني ... : قسم‌هاي محكم و استوار

4- «الحاح» ؛ يعني ... : اصرار و پافشاري

املاء

5- عبارت «عقل از من ذايل شد و تيلسان از من جدا گشت. افشين را سخت ناخوش و حول آيد در چنين وقت.» چند غلط املايي دارد؟ سه (زايل، طيلسان، هول)

تاريخ ادبيات

6- «سياست‌نامه» اثر كيست و موضوع آن چيست؟ خواجه نظام‌الملك توسي ، فنون مملكت‌داري

7- «جامع‌التمثيل» اثر كيست؟ حبله رودي

8- كلمات مناسب براي جاهاي خالي عبارت كدام است؟ مشروطيت، اروپايي

درك مطلب و دانستني‌هاي درس

9- در عبارت «دلم گواهي مي‌داد كه كاري افتاده است.» معناي جمله‌ي آخر چيست؟ حادثه‌اي بزرگ پيش آمده است.

10- «دست و روي بشستم و قرار نبود» قرار نبود ؛ يعني ... : آرام نداشتم.

11- «اگر راه باشد بفرمايد ...» ؛ يعني ... اگر اجازه باشد بگويد.

12- «چند اثر نمود.» ؛ يعني ... : چند كار نمايان

13- «دست من بگرفته است» ؛ يعني ... : با من پيمان بسته است.

14- «عقل از من زايل شد» چه معني مي‌دهد؟ عقل من ناپديد شد و از بين رفت.

15- «بودلف را خطري بكنم ...» به چه معني است؟ براي بودلف كار بزرگي انجام دهم.

16- «حديث من گذشت.» ؛ يعني ... :


مطالب مشابه :


آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی - رفاهی فرهنگیان (خانه معلم)

79 rows · دروازه سامان خیابان پیروزی مجتمع ادارات خانه معلم رزرو اینترنتی ستاد
شجره نامه خاندان امام خمینی (ره)

( یک معلم ) تا جايى كه رؤساى كيش هاى باطل، خود نزد سيد تلفن خانه معلم های
رده‌بندي پاياني مسابقات جهاني كشتي آزاد

( یک معلم ) - رده‌بندي خانه معلم 7- رستم اسكندري(تاجيكستان) 8- گرگلي كيش(مجارستان)
کلیپ «نوسفر» روحانی، آمریکایی از آب درآمد!

سیستم جامع رزرو تور خانه معلم عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش، روزنامه
مکانهای توزیع کارت آزمون کنکور 86 در سراسر کشور

سیستم جامع رزرو تور (كوچه خانه معلم) مدرسه راهنمايي هدف بخش كيش
عروسی ‌های 500 ميليون تومانی در ايران

نامه ی یک معلم عزیز به جناب آقای دکتر روحانی . زندگی بچه پولدارهای تهرانی . خانه ورزش
کیش / نوروز 1392

سایت رزرو هتل. سینما چارك و با كشتي و به همراه ماشينهايمان به جزيره كيش رفتيم . خانه های
مسیر مسافرت نوروز 1392

سایت رزرو هتل. سینما چارك و با كشتي و به همراه ماشينهايمان به جزيره كيش رفتيم خانه های
سوالات درس به درس زبان و ادبيات فارسي ( 1و2 )پيش‌دانشگاهي

خاطرات یک معلم از مهمان‌خانه درس سيزدهم : كيش مهر / رنج بي‌حساب .
هشتمين دوره رقابتهاي آزاد هانمادانگ؛ رقابت دو روزه تكواندوكاران در اصفهان

ترک اعتیاد در خانه (خوزستان،‌ كرمان، البرز،‌ كيش،‌ گيلان، بوشهر برتری حق معلم
برچسب :